The service
Messages on page
ערך Null הוחזר מפעולת שירות Begin אסינכרונית או הועבר ל- AsyncCallback. יישומי Begin אסינכרוניים חייבים להחזיר IAsyncResult שאינו Null ולהעביר את אותו אובייקט IAsyncResult כפרמטר ל- AsyncCallback.
Er is een null-waarde geretourneerd door een asynchrone Begin-methode of doorgegeven aan een AsyncCallback. Asynchrone Begin- implementaties moeten een IAsyncResult opleveren dat niet null is en hetzelfde IAsyncResult-object als de parameter doorgeven aan de AsyncCallback.
En nullverdi ble returnert fra en asynkron Begin-metode eller sendt til en AsyncCallback. Asynkrone Begin-implementeringer må returnere IAsyncResult som ikke har nullverdi, og sende samme IAsyncResult-objekt som parameter til AsyncCallback.
Egy aszinkron „Begin” metódus null értéket adott vissza, vagy null érték lett átadva egy AsyncCallback delegáltnak. A „Begin” metódus aszinkron megvalósításai nem adhatnak vissza null értékű IAsyncResult eredményt, és ugyanazt az IAsyncResult objektumot kell átadniuk, mint az AsyncCallback delegáltnak átadott paraméter.
Tyhjäarvo palautettiin asynkronisesta Begin-menetelmästä tai välitettiin AsyncCallback-kohteelle. Asynkronisten Begin-toteutusten on palautettava muu kuin tyhjäarvoinen IAsyncResult-objekti ja välitettävä sama IAsyncResult-objekti AsyncCallback-kohteen parametrina.
Null bir değer zaman uyumsuz bir 'Begin' yönteminden döndürüldü veya bir AsyncCallback'e geçirildi. Zaman uyumsuz 'Begin' uygulamaları null olmayan bir IAsyncResult döndürmeli ve aynı IAsyncResult nesnesini parametre olarak AsyncCallback'e geçirmelidir.
Значение NULL возвращено из асинхронного метода "Begin" или передано в AsyncCallback. Асинхронные реализации "Begin" должны возвращать объект IAsyncResult, отличный от NULL, и передавать его в качестве параметра AsyncCallback.
Valore Null restituito da un metodo 'Begin' asincrono o passato a AsyncCallback. Le implementazioni del metodo 'Begin' asincrono devono restituire un valore IAsyncResult non Null e passare lo stesso oggetto IAsyncResult come parametro ad AsyncCallback.
Une valeur Null a été retournée à partir d'une méthode 'Begin' asynchrone ou passée à AsyncCallback. Les implémentations 'Begin' asynchrones doivent retourner un IAsyncResult non Null et passer le même objet IAsyncResult que le paramètre à AsyncCallback.
从异步“Begin”方法返回的值或传递给 AsyncCallback 的值为 null。异步“Begin”实现必须返回非 null 的 IAsyncResult,并将同一 IAsyncResult 对象作为参数传递给 AsyncCallback。
تم إرجاع قيمة خالية من أسلوب 'Begin' متزامن أو تم تمريرها إلى AsyncCallback. ويجب أن تقوم عمليات تنفيذ 'Begin' المتزامنة بإرجاع IAsyncResult غير خالية وتمرير نفس كائن IAsyncResult في صورة معلمة إلى AsyncCallback.
非同期 'Begin' メソッドから NULL 値が返されました。または、AsyncCallback に NULL 値が渡されました。非同期 'Begin' 実装は、NULL 以外の IAsyncResult を返し、同じ IAsyncResult オブジェクトをパラメーターとして AsyncCallback に渡す必要があります。
Ein NULL-Wert wurde von einer asynchronen 'Begin'-Methode zurückgegeben oder an einen AsyncCallback übergeben. Asynchrone 'Begin'-Implementierungen müssen ein IAsyncResult zurückgeben, das nicht NULL ist, und dasselbe IAsyncResult-Objekt als Parameter an den AsyncCallback übergeben.
Hodnota NULL byla vrácena z asynchronní metody Begin nebo byla předána do metody AsyncCallback. Implementace asynchronní metody Begin musí vrátit hodnotu IAsyncResult, která není NULL, a předat stejný objekt IAsyncResult jako parametr metody AsyncCallback.
비동기 'Begin' 메서드에서 Null 값이 반환되었거나 AsyncCallback으로 Null 값이 전달되었습니다. 비동기 'Begin' 구현은 Null이 아닌 IAsyncResult를 반환하고 AsyncCallback에 그와 동일한 IAsyncResult 개체를 매개 변수로 전달해야 합니다.
Επέστρεψε τιμή null από ασύγχρονη μέθοδο 'Begin' ή πέρασε σε AsyncCallback. Οι ασύγχρονες υλοποιήσεις 'Begin' πρέπει να επιστρέψουν μη-null IAsyncResult και να περάσουν το ίδιο αντικείμενο IAsyncResult όπως η παράμετρος στο AsyncCallback.
Se ha devuelto un valor null de un método 'Begin' asincrónico o se ha pasado a un AsyncCallback. Las implementaciones de 'Begin' asincrónicas deben devolver un IAsyncResult que no sea null y pasar el mismo objeto IAsyncResult que el parámetro a AsyncCallback.
En null-værdi blev returneret fra en asynkron 'Begin'-metode eller overført til en AsyncCallback. Asynkrone 'Begin'-implementeringer skal returnere en IAsyncResult, der ikke er null, og overføre det samme IAsyncResult-objekt som parameteren til AsyncCallback.
Wartość null została zwrócona z asynchronicznej metody Begin lub przekazana do metody AsyncCallback. Asynchroniczne implementacje metody Begin muszą zwracać interfejs IAsyncResult o wartości innej niż null i przekazywać taki sam obiekt interfejsu IAsyncResult do metody AsyncCallback jako parametr.
Ett nullvärde returnerades från en asynkron Begin-metod eller överfördes till en AsyncCallback. Asynkrona Begin-implementeringar måste returnera ett IAsyncResult som inte är null och överföra samma IAsyncResult-objekt som parameter till AsyncCallback.
非同步 'Begin' 方法傳回 null 值,或該值傳遞至 AsyncCallback。非同步 'Begin' 實作必須傳回非 null 的 IAsyncResult,並將相同的 IAsyncResult 物件當做參數傳遞至 AsyncCallback。
Um valor nulo foi retornado de um método 'Begin' assíncrono ou transmitido para um AsyncCallback. As implementações de 'Begin' assíncronas devem retornar um IAsyncResult não nulo e transmitir o mesmo objeto IAsyncResult como o parâmetro para o AsyncCallback.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא החזיר False מ- TryCommand (או EndTryCommand) אחרי ביצוע פקודה מקננת באמצעות InstancePersistenceContext.Execute (או BeginExecute). אם ספק התמדה מבין פקודה ופועל לפיה, יש להחזיר True.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft false geretourneerd vanuit TryCommand (of EndTryCommand) na uitvoering van een geneste opdracht met InstancePersistenceContext.Execute (of BeginExecute). Als een persistentieprovider een opdracht begrijpt en uitvoert, moet true worden geretourneerd.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den returnerte en usann verdi fra TryCommand (eller EndTryCommand) etter at en nestet kommando ble utført ved hjelp av InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute). Hvis en PersistenceProvider forstår og handler i henhold til en kommando, må verdien som returneres, være sann.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Hamis értékkel tért vissza a TryCommand (vagy EndTryCommand) metódusból egy beágyazott parancs InstancePersistenceContext.Execute (vagy BeginExecute) metódus használatával történő végrehajtása után. Ha az adatmegőrzési szolgáltatónak sikerül értelmeznie egy parancsot és reagálnia arra, akkor igaz értékkel kell visszatérnie.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se palautti false-arvon TryCommand-kohteesta (tai EndTryCommand-kohteesta) sen jälkeen, kun sisäkkäinen komento oli suoritettu käyttäen InstancePersistenceContext.Execute-kohdetta (tai BeginExecute-kohdetta). Jos pysyvyyspalvelu tunnistaa komennon ja toimii sen perusteella, sen on palautettava arvo true.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. InstancePersistenceContext.Execute (veya BeginExecute) kullanarak bir iç içe komutu yürüttükten sonra TryCommand'den (veya EndTryCommand'den) false döndürdü. Kalıcılık sağlayıcısı komutu anlıyor ve komutla ilgili işlem yapıyorsa true döndürmelidir.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она вернула значение false из команды TryCommand (или EndTryCommand) после выполнения вложенной команды с помощью InstancePersistenceContext.Execute (или BeginExecute). Если поставщик сохраняемости распознает команду и обрабатывает ее, он должен возвращать значение true.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha restituito False da TryCommand (o EndTryCommand) dopo l'esecuzione di un comando annidato utilizzando InstancePersistenceContext.Execute (o BeginExecute). Se un provider di persistenza identifica e agisce su un comando, deve restituire True.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a retourné false à partir de TryCommand (ou EndTryCommand) après l'exécution d'une commande imbriquée à l'aide de InstancePersistenceContext.Execute (ou BeginExecute). Si un fournisseur de persistance comprend une commande et agit sur cette dernière, il doit retourner True.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现在使用 InstancePersistenceContext.Execute (或 BeginExecute)执行嵌套命令之后,从 TryCommand (或 EndTryCommand)返回的是 false。如果永久性提供程序理解命令并按命令操作,则返回的一定是 true。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أرجع قيمة false من TryCommand (أو EndTryCommand) بعد تنفيذ أمر مضمن باستخدام InstancePersistenceContext.Execute (أو BeginExecute). إذا فهم موفر الاستمرارية وتصرف بناءً على أمر، فيجب أن يرجع قيمة true.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。InstancePersistenceContext.Execute (または BeginExecute) を使用して入れ子になったコマンドを実行した後で、TryCommand (または EndTryCommand) から false を返しました。永続化プロバイダーがコマンドを理解し、そのコマンドに従って動作しているときは、プロバイダーから true が返される必要があります。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Von TryCommand (oder EndTryCommand) wurde 'false' zurückgegeben, nachdem ein geschachtelter Befehl mithilfe von InstancePersistenceContext.Execute (oder BeginExecute) ausgeführt wurde. Wenn ein Persistenz-Provider einen Befehl erkennt und verarbeitet, muss der Wert 'true' zurückgegeben werden.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vrátila hodnotu false z metody TryCommand (nebo EndTryCommand) po spuštění vnořeného příkazu použitím příkazu InstancePersistenceContext.Execute (nebo BeginExecute). Pokud poskytovatel trvalého chování rozumí a má kontrolu nad příkazem, musí vrátit hodnotu true.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 InstancePersistenceContext.Execute(또는 BeginExecute)를 사용하여 중첩된 명령을 실행한 후에 TryCommand(또는 EndTryCommand)에서 false를 반환했습니다. 지속성 공급자가 명령을 인식하고 실행하는 경우 true를 반환해야 합니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Επέστρεψε τιμή false από το TryCommand (ή το EndTryCommand) ύστερα από την εκτέλεση μιας ένθετης εντολής χρησιμοποιώντας το InstancePersistenceContext.Execute (ή το BeginExecute). Εάν μια μόνιμη υπηρεσία παροχής κατανοεί και ενεργεί σε μια εντολή, πρέπει να επιστρέφει τιμή true.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore el uso no es válida. Devolvió false desde TryCommand (o EndTryCommand) después de ejecutar un comando anidado mediante InstancePersistenceContext.Execute (o BeginExecute). Si un proveedor de persistencia reconoce y actúa sobre un comando, debe devolver true.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den returnerede false fra TryCommand (eller EndTryCommand) efter at have udført en indlejret kommando med InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute). Hvis en persistensprovider forstår og handler ud fra en kommando, skal true returneres.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zwróciła ona wartość False z metody TryCommand (lub EndTryCommand) po wykonaniu zagnieżdżonego polecenia przy użyciu metody InstancePersistenceContext.Execute (lub BeginExecute). Jeśli dostawca trwałości rozpoznaje polecenie i je wykonuje, musi być zwracana wartość True.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den returnerade False från TryCommand (eller EndTryCommand) efter att ha kört ett kapslat kommando med InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute). Om en beständig provider förstår och agerar på ett kommando måste den returnera True.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它在使用 InstancePersistenceContext.Execute (或 BeginExecute) 執行巢狀命令後,從 TryCommand (或 EndTryCommand) 傳回 false。如果持續性提供者了解並操作命令,它必須傳回 true。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela retornou false do TryCommand (ou EndTryCommand) após a execução de um comando aninhado por meio de InstancePersistenceContext.Execute (ou BeginExecute). Se um provedor de persistência compreender e agir mediante um comando, ele deverá retornar true.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע משום ש- InstanceHandle חוקי אחר מחיל נעילה על המופע '<var>X</var>', מצב שמצביע על כך שעותק לא מיושן של המופע כבר נטען. יש להשתמש בעותק הטעון של המופע וב- InstanceHandle המשויך אליו או לפרוק אותם.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken omdat een andere geldige InstanceHandle het exemplaar <var>X</var> heeft vergrendeld, wat aangeeft dat er al een niet-verouderde kopie van het exemplaar is geladen. De geladen kopie van het exemplaar en de bijbehorende InstanceHandle moeten worden gebruikt of uit het geheugen worden verwijderd.
Utførelsen av InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi en annen gyldig InstanceHandle har lås på forekomsten <var>X</var>, som angir at en kopi er forekomsten som ikke er foreldet, allerede er lastet inn. Den innlastede kopien av forekomsten og den tilknyttede InstanceHandle bør brukes eller lastes ut.
Egy InstancePersistenceCommand végrehajtása meg lett szakítva, mert egy másik érvényes InstanceHandle zárolja a(z) „<var>X</var>” példányt, ami azt jelzi, hogy már be van töltve a példány nem elavult másolata. Használja a példány betöltött másolatát és az ahhoz tartozó InstanceHandle leírót, vagy távolítsa el a példányt a memóriából.
InstancePersistenceCommand-kohteen suorittaminen keskeytettiin, koska toisella kelvollisella InstanceHandle-kohteella on lukitus esiintymään <var>X</var>, mikä ilmaisee, että esiintymän muu kuin vanhentunut kopio on jo ladattuna. Esiintymän ladattua kopiota ja siihen liittyvää InstanceHandle-kohdetta tulee käyttää, tai niiden lataukset tulee poistaa.
Başka bir geçerli InstanceHandle örneğin bayat olmayan bir kopyasının zaten yüklenmiş olduğunu göstermek için '<var>X</var>' örneği üzerinde bir kilit tuttuğundan, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Örneğin yüklenen kopyası ve ilişkili InstanceHandle'ı kullanılmalı veya kaldırılmalıdır.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано, поскольку другой допустимый InstanceHandle удерживает блокировку экземпляра "<var>X</var>", что указывает на то, что уже загружена неустаревшая копия экземпляра. Следует использовать загруженную копию экземпляра и связанный с ней InstanceHandle либо выгрузить ее.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché un altro InstanceHandle valido tiene bloccata l'istanza '<var>X</var>', indicando che è già stata caricata una copia aggiornata dell'istanza. La copia caricata dell'istanza e il relativo InstanceHandle associato deve essere utilizzata oppure scaricata.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue, car un autre InstanceHandle valide contient un verrou sur l'instance '<var>X</var>', ce qui indique qu'une copie non périmée de l'instance est déjà chargée. La copie chargée de l'instance et son InstanceHandle associé doivent être utilisés ou déchargés.
InstancePersistenceCommand 的执行被中断,因为另一个有效的 InstanceHandle 在实例“<var>X</var>”上持有锁,这表示已加载该实例的未过时副本。应使用或卸载所加载的实例副本及其关联 InstanceHandle。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand نظرًا لوجود InstanceHandle آخر صالح يحتفظ بتأمين على المثيل، ويشير إلى تحميل نسخة غير ثابتة من المثيل '<var>X</var>'. يجب استخدام النسخة المحملة من المثيل وInstanceHandle المرفق بها أو إلغاء تحميلها.
別の有効な InstanceHandle がインスタンス '<var>X</var>' に対するロックを保持しているため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。これは、古くなっていないインスタンスのコピーが既に読み込まれていることを示します。読み込まれているインスタンスのコピーとその関連付けられた InstanceHandle を使用するか、アンロードする必要があります。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde unterbrochen, da die Instanz '<var>X</var>' durch ein anderes gültiges InstanceHandle gesperrt ist. Dies weist darauf hin, dass eine nicht veraltete Kopie der Instanz bereits geladen ist. Die geladene Kopie der Instanz und das zugehörige InstanceHandle sollten verwendet oder entladen werden.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože instanci <var>X</var> uzamkla jiná platná rutina InstanceHandle. Zámek označuje, že je již načtena jiná nezastaralá kopie instance. Načtenou kopii instance a přidruženou rutinu InstanceHandle byste měli využít nebo uvolnit.
다른 올바른 InstanceHandle이 '<var>X</var>' 인스턴스의 잠금을 유지하고 있어 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다. 다시 말해, 새로운 인스턴스 사본이 이미 로드된 상태입니다. 로드된 인스턴스 사본과 그에 연결된 InstanceHandle을 사용하거나 언로드해야 합니다.
Η εκτέλεση μιας InstancePersistenceCommand διακόπηκε επειδή μια άλλη έγκυρη InstanceHandle έχει κλειδώσει την παρουσία '<var>X</var>', υποδηλώνοντας ότι ένα ενημερωμένο αντίγραφο της παρουσίας έχει φορτωθεί ήδη. Το αντίγραφο της παρουσίας που έχει φορτωθεί και η συσχετισμένη InstanceHandle θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να καταργηθεί.
Se interrumpió la ejecución de un InstancePersistenceCommand porque otro InstanceHandle válido mantiene un bloqueo en la instancia '<var>X</var>', lo que indica que ya hay cargada una copia no obsoleta de la instancia. Se debe usar o descargar la copia cargada de la instancia y su InstanceHandle asociado.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi en anden gyldig InstanceHandle har en lås på forekomsten '<var>X</var>', hvilket betyder, at en kopi af forekomsten, som ikke er forældet, allerede er indlæst. Den indlæste kopi af forekomsten og den tilknyttede InstanceHandle skal benyttes eller fjernes.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ inny prawidłowy obiekt InstanceHandle utrzymuje blokadę wystąpienia „<var>X</var>”, wskazując, że jest już załadowana odświeżona kopia wystąpienia. Należy użyć załadowanej kopii wystąpienia i skojarzonego z nią obiektu InstanceHandle albo zwolnić tę kopię.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom en annat giltig InstanceHandle har ett lås på instansen <var>X</var>, vilket tyder på att en aktuell kopia av instansen redan lästs in. Den inlästa kopian av instansen och dess associerade InstanceHandle ska användas eller inaktiveras.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為其他有效的 InstanceHandle 持有執行個體 '<var>X</var>' 上的鎖定,這表示已經載入執行個體的非過時複本。請使用或卸載執行個體及其相關 InstanceHandle 的載入複本。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque outro InstanceHandle válido mantém um bloqueio na instância '<var>X</var>', indicando que uma cópia não obsoleta da instância já está carregada. A cópia carregada da instância e seu InstanceHandle associado devem ser usados ou descarregados.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. המטפל שלו לביטול התריע על חריג. המטפל צוין באמצעות פעולת השירות InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De handler van de provider heeft een uitzondering gegenereerd. De handler is opgegeven via de methode InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Det oppstod et unntak for behandlingen for avbrudd. Behandlingen ble angitt via metoden InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. A visszavonási kezelője kivételt okozott. A kezelő az InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler metóduson keresztül lett megadva.
Käytössä oleva InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Sen peruutuskäsittelijä aiheutti poikkeuksen. Käsittelijä oli määritetty InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler-menetelmän avulla.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. İptalle ilgili işleyicisi özel durum oluşturdu. İşleyici InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler yöntemiyle belirtilmişti.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Обработчик события отмены вызвал исключения. The handler was specified through the InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler method.Обработчик был определен методом InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Il relativo gestore per l'annullamento ha generato un'eccezione. Il gestore è stato specificato tramite il metodo InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Son gestionnaire d'annulation a levé une exception. Le gestionnaire a été spécifié via la méthode InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现的取消处理程序引发了异常。该处理程序是通过 InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler 方法指定的。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد قام المعالج الخاص به للإلغاء بطرح استثناء. تم تحديد المعالج عبر أسلوب InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。キャンセル用のハンドラーで例外がスローされました。このハンドラーは、InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler メソッドを使用して指定されました。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Der zugehörige Handler für das Abbrechen hat eine Ausnahme ausgelöst. Der Handler wurde mithilfe der InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler-Methode angegeben.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Její obslužná rutina pro stornování vygenerovala výjimku. Rutina byla určena pomocí metody InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 취소 처리기에서 예외가 발생했습니다. 처리기는 InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler 메서드를 통해 지정되었습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Το πρόγραμμα χειρισμού της για ακύρωση, δημιούργησε μια εξαίρεση. Το πρόγραμμα χειρισμού καθορίστηκε μέσω της μεθόδου InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore no es válida. El controlador de cancelación del proveedor de persistencia produjo una excepción. El controlador se especificó mediante el método InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Dens handler for annullering udløste en undtagelse. Handleren blev angivet ved hjælp af InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler-metoden.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Obsługa anulowania w tej implementacji zgłosiła wyjątek. Obsługa została określona za pomocą metody InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Hanteraren för avbrott utlöste ett undantag. Hanteraren angavs genom InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler-metoden.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。用於取消的處理常式擲回例外狀況。處理常式是透過 InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler 方法指定。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Seu manipulador de cancelamento gerou uma exceção. O manipulador foi especificado pelo método InstancePersistenceContext.SetCancellationHandler.
ארגומנט מהסוג השגוי הועבר אל פעולת שירות זו. פעולת שירות זו ציפתה לארגומנט מסוג <var>Type Name</var>, אך הועבר לה ארגומנט מסוג X.
Er is een argument van het verkeerde type doorgegeven aan deze methode. Er wordt voor deze methode een argument van het type <var>Type Name</var> verwacht, maar er is een argument van het type X doorgegeven.
Et argument med feil type ble sendt til denne metoden. Metoden forventet et argument av typen <var>Type Name</var>, men et argument av typen X ble sendt.
Helytelen típusú argumentum lett átadva a metódusnak. A metódus <var>Type Name</var> típusú argumentumot várt, de X típusú argumentum lett átadva neki.
Tälle menetelmälle välitettiin vääräntyyppinen argumentti. Menetelmä odotti argumenttia, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>, mutta sille välitettiin argumentti, jonka tyyppi on X.
Bu yönteme hatalı türde bir bağımsız değişken geçirildi. Bu yöntem, <var>Type Name</var> türünde bir bağımsız değişken beklerken, X türünde bir bağımsız değişken geçirildi.
Этому методу передан аргумент неверного типа. Для этого метода ожидается аргумент типа <var>Type Name</var>, однако ему передан аргумент типа X.
Argomento del tipo non corretto passato al metodo. Il metodo prevedeva un argomento di tipo <var>Type Name</var>, ma è stato passato un argomento di tipo X.
Un argument de type incorrect a été passé à cette méthode. Cette méthode attendait un argument de type <var>Type Name</var>, mais un argument de type X a été passé.
向此方法传递的参数类型有误。此方法应采用 <var>Type Name</var> 类型的参数,但向其传递的参数为 X 类型。
تم تمرير وسيطة من نوع خطأ إلى هذا الأسلوب. توقع هذا الأسلوب وسيطة من نوع <var>Type Name</var>, ولكن تم تمرير وسيطة من نوع X إليه.
間違った型の引数がこのメソッドに渡されました。このメソッドには型 <var>Type Name</var> の引数を渡す必要がありますが、型 X の引数が渡されました。
An diese Methode wurde ein Argument mit einem falschen Typ übergeben. Diese Methode hat ein Argument vom Typ <var>Type Name</var> erwartet, es wurde jedoch ein Argument vom Typ X übergeben.
Této metodě byl předán argument nesprávného typu. Tato metoda očekávala argument typu <var>Type Name</var>, ale byl jí předán argument typu X.
형식이 잘못된 인수가 이 메서드에 전달되었습니다. 이 메서드는 <var>Type Name</var> 형식의 인수가 필요한데 X 형식의 인수가 전달되었습니다.
Ένα όρισμα εσφαλμένου τύπου δόθηκε σε αυτήν τη μέθοδο. Αυτή η μέθοδος ανέμενε ένα όρισμα τύπου <var>Type Name</var>, αλλά διαβιβάστηκε ένα όρισμα τύπου X.
Se ha pasado un argumento de tipo incorrecto a este método. El método esperaba un argumento de tipo <var>Type Name</var>, pero se pasó un argumento de tipo X.
Et argument af forkert type blev overført til denne metode. Metoden forventede et argument af typen <var>Type Name</var>, men fik overført et argument af typen X.
Do tej metody przekazano argument złego typu. Ta metoda oczekiwała argumentu typu <var>Type Name</var>, ale przekazano argument typu X.
Ett argument av fel typ skickades till denna metod. Denna metod förväntade sig ett argument av typen <var>Type Name</var>, men fick ett argument av typen X.
傳給這個方法的引數型別錯誤。這個方法需要型別 <var>Type Name</var> 的引數,但傳給它的引數是型別 X。
Um argumento de tipo incorreto foi transmitido para esse método. O método esperava um argumento de tipo <var>Type Name</var>, mas recebeu um argumento de tipo X.
למרות שלא נמצאה טרנזקציית סביבה כאשר InstanceStore.Execute או BeginExecute הופעלו, טרנזקציה פנימית שימשה לעיבוד הפקודה. הטרנזקציה הפנימית הוזנה במצב InDoubt.
Hoewel er geen ambient transactie aanwezig was toen InstanceStore.Execute of BeginExecute werd aangeroepen, is er een interne transactie gebruikt bij de verwerking van de opdracht. De interne transactie heeft de status InDoubt gekregen.
Selv om det ikke fantes noen omgivelsestransaksjon da InstanceStore.Execute eller BeginExecute ble aktivert, ble en intern transaksjon brukt under behandlingen av kommandoen. Den interne transaksjonen fikk statusen InDoubt.
Bár nem volt észlelhető környezeti tranzakció az InstanceStore.Execute vagy a BeginExecute metódus meghívásakor, a rendszer belső tranzakciót használt a parancs feldolgozásakor. A belső tranzakció InDoubt állapotba került.
Vaikka kaksijakoista toimintoa ei ollut käytettävissä InstanceStore.Execute- tai BeginExecute-menetelmää kutsuttaessa, komennon suorittamiseen käytettiin sisäistä tapahtumaa. Sisäinen tapahtuma on siirtynyt InDoubt-tilaan.
InstanceStore.Execute veya BeginExecute çağrıldığında bir çevreleyen işlem yoktu, ancak komutun işlenmesinde bir iç işlem kullanıldı. İç işlem InDoubt durumuna girdi.
Включающая транзакция отсутствовала при вызове InstanceStore.Execute или BeginExecute, однако в ходе обработки команды использовалась внутренняя транзакция. Внутренняя транзакция переведена в состояние InDoubt.
Anche se non era presente alcuna transazione di ambiente quando è stato richiamato InstanceStore.Execute o BeginExecute, nell'elaborazione del comando è stata utilizzata una transazione interna. La transazione interna è passata nello stato InDoubt.
Bien qu'aucune transaction ambiante ne fût présente lors de l'appel de InstanceStore.Execute ou de BeginExecute, une transaction interne a été utilisée lors du traitement de la commande. La transaction interne est passée à l'état InDoubt.
虽然在调用 InstanceStore.Execute 或 BeginExecute 时不存在环境事务,但在处理命令过程中使用了内部事务。内部事务进入了 InDoubt 状态。
على الرغم من عدم وجود معاملة محيطة عند استدعاء InstanceStore.Execute أو BeginExecute، إلا أنه تم استخدام معاملة داخلية في معالجة الأمر. دخلت المعاملة الداخلية حالة InDoubt.
InstanceStore.Execute または BeginExecute を呼び出したときにアンビエント トランザクションは存在しませんでしたが、コマンドの処理に内部トランザクションが使用されました。内部トランザクションは InDoubt 状態になりました。
Obwohl beim Aufruf von InstanceStore.Execute oder BeginExecute keine Ambient-Transaktion vorhanden war, wurde bei der Verarbeitung des Befehls eine interne Transaktion verwendet. Die interne Transaktion wurde in den Zustand 'InDoubt' versetzt.
Přestože při vyvolání metody InstanceStore.Execute nebo BeginExecute nebyly přítomny žádné ambientní transakce, byla při zpracování příkazu použita vnitřní transakce. Vnitřní transakce přešla do stavu InDoubt.
InstanceStore.Execute 또는 BeginExecute가 호출되었을 때 앰비언트 트랜잭션은 없었지만 명령 처리에 내부 트랜잭션이 사용되었습니다. 내부 트랜잭션이 InDoubt 상태가 되었습니다.
Αν και καμία συναλλαγή περιβάλλοντος δεν ήταν παρούσα κατά την κλήση του InstanceStore.Execute ή του BeginExecute, μια εσωτερική συναλλαγή χρησιμοποιήθηκε στην επεξεργασία της εντολής. Η εσωτερική συναλλαγή καταχώρησε την κατάσταση InDoubt.
Aunque no había ninguna transacción de ambiente cuando se invocó a InstanceStore.Execute o BeginExecute, se usó una transacción interna al procesar el comando. La transacción interna entró en estado InDoubt.
Selvom der ikke var nogen omgivende transaktion, da InstanceStore.Execute eller BeginExecute blev aktiveret, blev der benyttet en intern transaktion til behandlingen af kommandoen. Den interne transaktion indtrådte i tilstanden InDoubt.
Mimo iż podczas wywoływania metody InstanceStore.Execute lub BeginExecute nie była obecna transakcja otoczenia, do przetworzenia polecenia została użyta transakcja wewnętrzna. Transakcja wewnętrzna przeszła w stan InDoubt.
Även om det inte fanns någon omgivande transaktion när InstanceStore.Execute eller BeginExecute anropades användes en intern transaktion när kommandot kördes. Den interna transaktionen gick in i tillståndet InDoubt.
雖然在叫用 InstanceStore.Execute 或 BeginExecute 時沒有環境交易,但處理命令時使用了內部交易。內部交易已進入 InDoubt 狀態。
Embora não houvesse nenhuma transação de ambiente presente quando InstanceStore.Execute ou BeginExecute foi invocado, uma transação interna foi usada no processamento do comando. A transação interna entrou no estado InDoubt.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע משום שמפתח המופע '<var>X</var>' לא שויך למופע. הדבר עשוי להתרחש מפני שהמופע או המפתח נוקה, או מפני שהמפתח לא חוקי. ייתכן שהמפתח לא חוקי אם ההודעה שממנה הוא הופק נשלחה במועד שגוי או הכילה מידע מיתאם שגוי.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken omdat de exemplaarsleutel <var>X</var> niet aan een exemplaar is gekoppeld. Dit kan gebeuren als het exemplaar of de sleutel is opgeschoond of als de sleutel ongeldig is. De sleutel is ongeldig als het bericht dat is gebruikt voor het genereren van de sleutel op het verkeerde tijdstip is verzonden of onjuiste correlatiegegevens bevat.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt fordi forekomstnøkkelen <var>X</var> ikke er tilknyttet en forekomst. Dette kan skje når forekomsten eller nøkkelen er renset, eller når nøkkelen er ugyldig. Det kan hende at nøkkelen er ugyldig hvis meldingen den ble generert fra, ble sendt på feil tidspunkt eller inneholdt feil korrelasjonsdata.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása megszakadt, mert a(z) „<var>X</var>” példánykulcs nem volt példányhoz társítva. Ez azért fordulhat elő, mert a példány vagy a kulcs törölve lett, vagy mert a kulcs érvénytelen. A kulcs akkor lehet érvénytelen, ha az üzenet, amelyből létre lett hozva, nem megfelelő időben lett elküldve, vagy helytelen korrelációs adatokat tartalmazott.
InstancePersistenceCommand-kohteen suoritus keskeytettiin, koska esiintymäavainta <var>X</var> ei oltu liitetty esiintymään. Tämä voi aiheutua siitä, että esiintymä tai avain on puhdistettu tai avain on virheellinen. Avain voi olla virheellinen, jos sanoma, josta se luotiin, lähetettiin väärään aikaan tai sisälsi virheellisiä korrelaatiotietoja.
'<var>X</var>' örnek anahtarı bir örnekle ilişkilendirilmediğinden, bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi kesildi. Bu durum, örnek veya anahtar temizlendiğinden veya anahtar geçersiz olduğundan oluşabilir. Oluşturulduğu ileti yanlış zamanda gönderildiğinden veya yanlış bağıntı verileri içerdiğinden, anahtar geçersiz olabilir.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано, поскольку ключ экземпляра "<var>X</var>" не связан с экземпляром. Возможно, экземпляр или ключ были очищены либо ключ является недопустимым. Ключ может быть недопустимым, если сообщение, из которого он создан, отправлено в неверное время или содержит неверные данные корреляции.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta perché la chiave di istanza '<var>X</var>' non è associata a un'istanza. Ciò può verificarsi perché l'istanza o la chiave è stata pulita o perché la chiave non è valida. La chiave potrebbe non essere valida se il messaggio generato da essa è stato inviato all'ora errata o conteneva dati di correlazione errati.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue car la clé d'instance '<var>X</var>' n'était pas associée à une instance. Cela peut se produire à la suite du nettoyage de l'instance ou de la clé, ou si la clé n'est pas valide. La clé peut ne pas être valide si le message à partir duquel elle a été générée a été envoyé à un moment qui ne convenait pas ou s'il contenait des données de corrélation incorrectes.
InstancePersistenceCommand 的执行被中断,因为实例键“<var>X</var>”未与实例关联。发生这种情况可能是因为实例或键已清除,或是因为键无效。如果生成键的消息在错误的时间发送或包含错误的相关数据,则键可能无效。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand نظرًا لعدم اقتران مفتاح المثيل '<var>X</var>' مع المثيل. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب مسح المثيل أو المفتاح أو لأن المفتاح غير صالح. وقد يكون المفتاح غير صالح إذا تم إرسال الرسالة الناتجة منه في وقت خاطئ أو إذا احتوت على بيانات ارتباط غير صحيحة.
インスタンス キー '<var>X</var>' がインスタンスに関連付けられていないため、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。このエラーは、インスタンスまたはキーがクリーンアップされたか、キーが無効であるため発生した可能性があります。このエラーによって生成されたメッセージの送信時刻が間違っている場合や、正しくない関連付けデータが含まれている場合、このキーは無効である可能性があります。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde unterbrochen, da der Instanzschlüssel '<var>X</var>' keiner Instanz zugeordnet war. Dies kann der Fall sein, wenn die Instanz oder der Schlüssel bereinigt wurden oder der Schlüssel ungültig ist. Der Schlüssel kann ungültig sein, wenn die Nachricht, aus der er generiert wurde, zum falschen Zeitpunkt gesendet wurde oder falsche Korrelationsdaten enthielt.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand bylo přerušeno, protože klíč instance <var>X</var> není přidružen k instanci. Důvodem může být vyčištění instance nebo klíče, případně neplatný klíč. Klíč může být neplatný v případě, že zpráva, ze které byl klíč generován, byla odeslána v nesprávný čas nebo obsahuje nesprávná korelační data.
인스턴스 키 '<var>X</var>'이(가) 인스턴스에 연결되지 않아 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다. 이 현상은 인스턴스 또는 키를 지웠거나 키가 잘못된 것일 때 발생합니다. 키 생성 메시지를 잘못된 시간에 보냈거나 부정확한 상관 관계 데이터가 메시지에 들어 있는 경우 키가 잘못될 수 있습니다.
Η εκτέλεση της InstancePersistenceCommand διακόπηκε επειδή το κλειδί παρουσίας '<var>X</var>' δεν είναι συσχετισμένο με παρουσία. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή η παρουσία ή το κλειδί έχει εκκαθαριστεί ή επειδή το κλειδί δεν είναι έγκυρο. Το κλειδί ενδέχεται να μην είναι έγκυρο εάν το μήνυμα από το οποίο έχει παραχθεί έχει σταλεί σε λάθος χρόνο ή περιείχε εσφαλμένα δεδομένα συσχέτισης.
La ejecución de un InstancePersistenceCommand se interrumpió porque la clave de instancia '<var>X</var>' no estaba asociada a una instancia. Esto puede suceder porque la instancia o una clave se han limpiado o bien porque la clave no es válida. La clave puede no ser válida si el mensaje se generó en un momento incorrecto o contenía datos de correlación incorrectos.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt, fordi nøglen til forekomsten '<var>X</var>' ikke er tilknyttet en forekomst. Dette kan forekomme på grund af rensning af forekomsten eller nøglen, eller fordi nøglen er ugyldig. Nøglen er muligvis ugyldig, hvis den meddelelse, den er oprettet fra, er sendt på det forkerte tidspunkt eller indeholdt korrelationsdata.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane, ponieważ klucz wystąpienia „<var>X</var>” nie był skojarzony z wystąpieniem. Przyczyną może być wyczyszczenie wystąpienia lub klucza albo nieprawidłowy klucz. Klucz może być nieprawidłowy, jeśli komunikat, na podstawie którego klucz został wygenerowany, został wysłany o złej godzinie lub zawierał niepoprawne dane korelacji.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansnyckeln <var>X</var> inte var associerad med en instans. Detta kan bero på att instansen eller nyckeln rensats, eller på att nyckeln är ogiltig. Nyckeln kan vara ogiltig om meddelandet den genererades från skickades vid fel tid eller innehöll felaktiga korrelationsdata.
InstancePersistenceCommand 的執行已中斷,因為執行個體索引鍵 '<var>X</var>' 未與執行個體建立關聯。這可能是因為執行個體或索引鍵已被清除,或索引鍵無效所造成。如果產生索引鍵的來源訊息在錯誤的時間傳送,或者包含不正確的相互關聯資料,則索引鍵可能無效。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida porque a chave de instância '<var>X</var>' não estava associada a uma instância. Isso pode ocorrer porque a instância ou a chave foi limpa ou porque a chave é inválida. A chave poderá ser inválida, se a mensagem da qual ela foi gerada tiver sido enviada no horário incorreto ou contiver dados de correlação incorretos.
לא ניתן לזהות את קידומת מרחב השמות '<var>X</var>'.
Kan het naamruimtevoorvoegsel <var>X</var> niet omzetten.
Kan ikke løse navneområdeprefikset <var>X</var>.
A következő névtérelőtag feloldása sikertelen: „<var>X</var>”.
Nimitilan etuliitteen <var>X</var> ratkaiseminen ei onnistunut.
'<var>X</var>' ad alanı öneki çözümlenemedi.
Не удается разрешить префикс пространства имен "<var>X</var>".
Impossibile risolvere il prefisso dello spazio dei nomi '<var>X</var>'.
Impossible de résoudre le préfixe de l'espace de noms '<var>X</var>'.
无法解析命名空间前缀“<var>X</var>”。
تعذر حل بادئة مساحة الاسم '<var>X</var>'.
名前空間プレフィックス '<var>X</var>' を解決できませんでした。
Das Namespacepräfix '<var>X</var>' konnte nicht aufgelöst werden.
Nelze přeložit předponu oboru názvů <var>X</var>.
네임스페이스 접두사 '<var>X</var>'을(를) 확인할 수 없습니다.
Δεν ήταν δυνατή η επίλυση του προθέματος χώρου ονομάτων '<var>X</var>'.
No se puede resolver el prefijo de espacio de nombres '<var>X</var>'.
Navneområdepræfikset '<var>X</var>' kunne ikke fortolkes.
Nie można rozpoznać prefiksu przestrzeni nazw <var>X</var>.
Det gick inte att matcha namnområdesprefixet <var>X</var>.
無法解析命名空間前置詞 '<var>X</var>'。
Não foi possível resolver o prefixo de namespace '<var>X</var>'.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore אינו תומך בפקודה בשם <var>X</var>. בחר ספק אחר או ודא שאין ניסיון לביצוע פקודת התמדה זו.
De implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore ondersteunt de opdracht <var>X</var> niet. Kies een andere provider of zorg ervoor dat niet wordt geprobeerd deze persistentieopdracht uit te voeren.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore støtter ikke kommandoen med navnet <var>X</var>. Velg en annen leverandør, eller sørg for at det ikke gjøres forsøk på å utføre denne kommandoen for fastholdelse.
Az InstanceStore objektum adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása nem támogatja a következő nevű parancsot: <var>X</var>. Válasszon másik szolgáltatót, vagy biztosítsa az említett adatmegőrzési parancs végrehajtására irányuló kísérletek mellőzését.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus ei tue komentoa <var>X</var>. Valitse toinen palvelu tai varmista, ettei tätä pysyvyyskomentoa yritetä suorittaa.
InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması <var>X</var> adlı komutu desteklemiyor. Farklı bir sağlayıcı seçin ya da bu kalıcılık komutunun yürütülmeye çalışılmamasını sağlayın.
Реализаций InstanceStore в поставщике сохраняемости не поддерживает команду с именем <var>X</var>. Выберите другой поставщик или убедитесь, что такая команда сохраняемости не выполняется.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore non supporta il comando denominato <var>X</var>. Scegliere un provider diverso o non tentare di eseguire questo comando di persistenza.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore ne prend pas en charge la commande nommée <var>X</var>. Choisissez un autre fournisseur ou vérifiez que cette commande de persistance n'est pas en cours d'exécution.
InstanceStore 的永久性提供程序实现不支持名称为 <var>X</var> 的命令。请另选一个提供程序,或者确保不再使用这个永久性命令。
لا يعتمد تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore الأمر الذي يسمى <var>X</var>. اختر موفرًا مختلفًا، أو تأكد من عدم محاولة استخدام أمر الاستمرارية هذا.
InstanceStore の永続化プロバイダー実装は、<var>X</var> という名前のコマンドをサポートしていません。別のプロバイダーを選択するか、この永続コマンドが実行されないようにしてください。
Der Befehl mit dem Namen <var>X</var> wird von der Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore nicht unterstützt. Wählen Sie entweder einen anderen Provider, oder stellen Sie sicher, dass dieser Persistenzbefehl nicht verwendet wird.
Implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore nepodporuje příkaz s názvem <var>X</var>. Vyberte jiného poskytovatele nebo zajistěte, aby tento trvalý příkaz nebyl prováděn.
InstanceStore의 지속성 공급자 구현은 이름이 <var>X</var>인 명령을 지원하지 않습니다. 다른 공급자를 선택하거나 이 지속성 명령이 시도되지 않도록 하십시오.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore δεν υποστηρίζει την εντολή με όνομα <var>X</var>. Είτε επιλέξτε μια διαφορετική υπηρεσία παροχής είτε διασφαλίστε πως αυτή η μόνιμη εντολή δεν επιχειρείται.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore no admite el comando denominado <var>X</var>. Elija un proveedor diferente o asegúrese de que no se intenta ejecutar este comando de persistencia.
Persistensproviderimplementeringen af InstanceStore understøtter ikke kommandonavnet <var>X</var>. Vælg en anden provider, eller sørg for, at denne persistenskommando ikke bliver forsøgt udført.
Implementacja dostawcy trwałości obiektu InstanceStore nie obsługuje polecenia o nazwie <var>X</var>. Wybierz innego dostawcę lub upewnij się, że nie będzie podejmowana próba wykonania tego polecenia trwałości.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore stöder inte kommandot <var>X</var>. Välj antingen en annan provider eller se till att detta beständiga kommando inte körs igen.
InstanceStore 的持續性提供者實作不支援名稱為 <var>X</var> 的命令。請選擇其他提供者,或確定不要嘗試這個持續性命令。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore não fornece suporte ao comando denominado <var>X</var>. Escolha um provedor diferente ou assegure que esse comando de persistência não seja tentado.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על טעינה של מופע עם InstanceState.Uninitialized שהכיל נתוני מופע. מופעים שלא אותחלו אינם רשאים להכיל נתוני מופע.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft gemeld dat er een exemplaar is geladen met InstanceState.Uninitialized dat exemplaargegevens bevat. Niet-geïnitialiseerde exemplaren mogen geen exemplaargegevens bevatten.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte innlasting av en forekomst med InstanceState.Uninitialized som inneholder forekomstdata. Forekomster som ikke er initialisert, kan ikke inneholde forekomstdata.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Olyan, InstanceState.Uninitialized állapotú példány betöltését jelentette, amely példányadatot tartalmazott. Az inicializálatlan példányok nem tartalmazhatnak példányadatot.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se ilmoittanut ladanneensa esiintymän, jonka tila on InstanceState.Uninitialized ja joka sisälsi esiintymätietoja. Alustamattomat esiintymät eivät voi sisältää esiintymätietoja.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Örnek verileri içeren InstanceState.Uninitialized ile bir örnek yüklendiğini raporladı. Başlatılmamış örnekler örnek verileri içeremez.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato il caricamento di un'istanza con InstanceState.Uninitialized contenente dati di istanza. Le istanze non inizializzate non possono contenere dati di istanza.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé le chargement d'une instance avec InstanceState.Uninitialized, qui contenait des données d'instance. Les instances non initialisées ne peuvent pas contenir de données d'instance.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告要加载的状态为 InstanceState.Uninitialized 的实例含有实例数据。未初始化的实例不应含有实例数据。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أبلغ عن تحميل مثيل مع InstanceState.Uninitialized التي تضمنت بيانات المثيل. قد لا تحتوي المثيلات التي لم يتم بدؤها على بيانات المثيل.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила о загрузке экземпляра в состоянии InstanceState.Uninitialized, который содержит данные экземпляра. Неинициализированные экземпляры не могут содержать данные.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。インスタンス データが含まれている InstanceState.Uninitialized のインスタンスの読み込みが報告されました。初期化されていないインスタンスにインスタンス データを含めることはできません。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde das Laden einer Instanz mit InstanceState.Uninitialized gemeldet, die Instanzdaten enthielt. Nicht initialisierte Instanzen dürfen keine Instanzdaten enthalten.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila načtení instance se stavem InstanceState.Uninitialized, která obsahuje data instance. Neinicializované instance nesmí obsahovat data instance.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 인스턴스 데이터가 포함되고 InstanceState.Uninitialized로 설정된 인스턴스를 로드한다고 보고했습니다. 초기화되지 않은 인스턴스는 인스턴스 데이터를 포함할 수 없습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε τη φόρτωση μιας παρουσίας με InstanceState.Uninitialized που περιείχε δεδομένα παρουσίας. Παρουσίες που δεν έχουν προετοιμαστεί μπορεί να μην περιέχουν δεδομένα παρουσίας. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει μια μη έγκυρη μόνιμη υπηρεσία παροχής.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore no es válida. Notificó la carga de una instancia con InstanceState.Uninitialized que contenía datos de instancia. Las instancias no inicializadas no pueden contener datos de instancia.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at der blev indlæst en forekomst med InstanceState.Uninitialized, som indeholdt forekomstdata. Ikke-initialiserede forekomster må ikke indeholde forekomstdata.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona ładowanie wystąpienia z wyliczeniem InstanceState.Uninitialized, które zawierało dane wystąpienia. Niezainicjowane wystąpienia nie mogą zawierać danych wystąpienia.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades läsa in en instans med InstanceState.Uninitialized som innehöll instansdata. Oinitierade instanser får inte innehålla instansdata.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在載入具有 InstanceState.Uninitialized 的執行個體,並且該執行個體包含執行個體資料。未初始化的執行個體不能包含執行個體資料。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou o carregamento de uma instância com InstanceState.Uninitialized que continha dados de instância. Instâncias não inicializadas não podem conter dados de instância.
See catalog page for all messages.