The service
Messages on page
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא קרא ל- BindInstance כדי להגדיר את מזהה המופע של InstanceHandle שכבר מאוגד למופע. ניתן לאגד InstanceHandle למופע אחד בלבד לאורך מהלך חייו.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft BindInstance aangeroepen om de exemplaar-id van een InstanceHandle in te stellen die al is gebonden aan een exemplaar. Een InstanceHandle mag tijdens zijn levensduur slechts aan één exemplaar worden gebonden.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den kalte BindInstance for å angi forekomst-IDen for en InstanceHandle som allerede er bundet til en forekomst. En InstanceHandle kan bare være bundet til én forekomst i løpet av levetiden.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Meghívta a BindInstance metódust egy olyan InstanceHandle leíró példányazonosítójának beállításához, amely már kötve van egy példányhoz. Egy InstanceHandle leíró az élettartama során csak egy példányhoz köthető.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se kutsui BindInstance-kohdetta asettaakseen esiintymätunnuksen InstanceHandle-kohteelle, joka on jo sidottu johonkin esiintymään. InstanceHandle voidaan käyttöaikanaan sitoa vain yksittäiseen esiintymään.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Zaten bir örneğe bağlı olan bir InstanceHandle'ın örnek kimliğini ayarlamak için BindInstance'ı çağırdı. InstanceHandle kullanım ömrü boyunca yalnızca bir örneğe bağlanabilir.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она вызвала метод BindInstance, чтобы задать идентификатор экземпляра InstanceHandle, который уже привязан к экземпляру. Дескриптор InstanceHandle в течение времени своего существования может привязываться только к одному экземпляру.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha chiamato BindInstance per impostare l'ID istanza di un InstanceHandle che è già associato a un'istanza. InstanceHandle può essere associato a una singola istanza nel corso della sua durata.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a appelé BindInstance pour définir l'ID d'instance d'un InstanceHandle qui est déjà lié à une instance. Un InstanceHandle ne peut être lié qu'à une seule instance pendant sa durée de vie.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现调用 BindInstance 为已绑定到某个实例的 InstanceHandle 设置实例 ID。InstanceHandle 在其整个生存期内只能绑定到一个实例。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقام باستدعاء BindInstance لتعيين InstanceId الخاص بـ InstanceHandle المرتبط بالفعل بمثيل. لا يتم ربط InstanceHandle إلا بمثيل فردي طوال فترة بقائه.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。InstanceHandle のインスタンス ID を設定する BindInstance を呼び出しましたが、InstanceHandle には既にインスタンスがバインドされています。InstanceHandle は、その有効期間全体で 1 つのインスタンスのみにバインドできます。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde BindInstance aufgerufen, um die Instanz-ID eines InstanceHandle festzulegen, das bereits an eine Instanz gebunden ist. Ein InstanceHandle kann während seiner Lebensdauer nur an eine Instanz gebunden werden.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a vyvolala metodu BindInstance pro nastavení ID instance třídy InstanceHandle, která je již svázána s instancí. Třídu InstanceHandle lze za dobu života vázat pouze na jednu instanci.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 BindInstance를 호출하여 이미 인스턴스에 바인딩되어 있는 InstanceHandle의 인스턴스 ID를 설정했습니다. InstanceHandle은 수명 주기 동안 한 인스턴스에만 바인딩될 수 있습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Κάλεσε το BindInstance ώστε να ορίσει το αναγνωριστικό παρουσίας ενός InstanceHandle, το οποίο συνδέεται ήδη σε μια παρουσία. Ένα InstanceHandle μπορεί να συνδέεται μόνο σε μια μοναδική παρουσία κατά τη διάρκεια ζωής του.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Llamó a BindInstance para establecer el identificador de instancia de un InstanceHandle que ya está enlazado a una instancia. Un InstanceHandle solamente se puede enlazar a una sola instancia durante su tiempo de vida.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den kaldte BindInstance for at indstille forekomst-id'et for en InstanceHandle, som i forvejen er bundet til en forekomst. En InstanceHandle kan kun bindes til en enkelt forekomst i sin levetid.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Wywołała ona metodę BindInstance w celu ustawienia identyfikatora wystąpienia obiektu InstanceHandle, który jest już powiązany z wystąpieniem. Obiekt InstanceHandle w trakcie swojego okresu istnienia może być powiązany tylko z jednym wystąpieniem.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindInstance för att ange instans-ID för en InstanceHandle som redan är bunden till en instans. En InstanceHandle kan endast vara bunden till en enda instans under sin livslängd.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它呼叫 BindInstance,來為已繫結到某執行個體的 InstanceHandle 設定執行個體識別碼。InstanceHandle 在其存留期內只能繫結到單一執行個體。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela chamou BindInstance para definir a ID de instância de um InstanceHandle que já está associado a uma instância. Um InstanceHandle pode ser associado apenas a uma única instância durante sua existência.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore אינו חוקי. הוא ניסה לבצע מספר פקודות מקננות בו-זמנית. ניתן להוציא קריאה אחת בלבד ל- InstancePersistenceContext.Execute (או BeginExecute) בכל פעם עבור כל קריאה ל- InstanceStore.TryCommand (או BeginTryCommand). שגיאה זו מצביעה על ספק התמדה לא חוקי.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft geprobeerd meerdere geneste opdrachten tegelijk uit te voeren. Er mag slechts één aanroep van InstancePersistenceContext.Execute (of BeginExecute) tegelijk worden uitgevoerd voor elke aanroep van InstanceStore.TryCommand (of BeginTryCommand). Deze fout wijst op een ongeldige implementatie van de persistentieprovider.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore er ugyldig. Den forsøkte å utføre flere nestede kommandoer samtidig. Bare ett kall til InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute) kan utstedes om gangen for hvert kall til InstanceStore.TryCommand (eller BeginTryCommand). Denne feilen angir en ugyldig PersistenceProvider-implementering.
Az InstanceStore objektum adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Több beágyazott parancs egyidejű végrehajtására tett kísérletet. Az InstanceStore.TryCommand (vagy BeginTryCommand) metódus minden egyes meghívásakor egyidejűleg csak egyszer hívható meg az InstancePersistenceContext.Execute (vagy BeginExecute) metódus. Ez a hiba azt jelzi, hogy az adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítás érvénytelen.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se yritti suorittaa samanaikaisesti useita sisäkkäisiä komentoja. Kutakin InstanceStore.TryCommand-kutsua (tai BeginTryCommand-kutsua) kohti voidaan antaa vain yksi InstancePersistenceContext.Execute-kutsu (tai BeginExecute-kutsu) kerrallaan. Tämä virhe ilmaisee virheellistä pysyvyyspalvelun toteutusta.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Birden fazla iç içe komutu eşzamanlı olarak yürütmeye çalıştı. Her InstanceStore.TryCommand (veya BeginTryCommand) çağrısı için aynı anda yalnızca bir InstancePersistenceContext.Execute (veya BeginExecute) çağrısı yapılabilir. Bu hata geçersiz bir kalıcılık sağlayıcısı uygulaması olduğunu gösteriyor.
Недопустимая реализация InstanceStore в поставщике сохраняемости. Она пытается одновременно выполнить несколько вложенных команд. Для каждого вызова InstanceStore.TryCommand (или BeginTryCommand) в каждый момент времени разрешается только один вызов метода InstancePersistenceContext.Execute (или BeginExecute). Эта ошибка указывает на недопустимую реализацию поставщика сохраняемости.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore non è valida. Ha tentato di eseguire più comandi annidati contemporaneamente. È possibile effettuare solo una chiamata alla volta a InstancePersistenceContext.Execute (o BeginExecute) per ogni chiamata a InstanceStore.TryCommand (o BeginTryCommand). Questo errore indica un'implementazione del provider di persistenza non valida.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore n'est pas valide. Elle a essayé d'exécuter plusieurs commandes imbriquées en même temps. Un seul appel à InstancePersistenceContext.Execute (ou BeginExecute) peut être émis en même temps pour chaque appel à InstanceStore.TryCommand (ou BeginTryCommand). Cette erreur indique une implémentation de fournisseur de persistance non valide.
InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现试图同时执行多个嵌套命令。对于每个 InstanceStore.TryCommand (或 BeginTryCommand)调用,一次只能发出一个 InstancePersistenceContext.Execute (或 BeginExecute)调用。此错误表示永久性提供程序实现无效。
يعتبر تنفيذ موفر الاستمرارية InstanceStore الموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد حاول تنفيذ العديد من الأوامر المضمنة بشكل متزامن. يتم إصدار استدعاء واحد فقط إلى InstancePersistenceContext.Execute (أو BeginExecute) في كل مرة لكل استدعاء إلى InstanceStore.TryCommand (أو BeginTryCommand). يشير هذا الخطأ إلى تنفيذ موفر استمرارية غير صالح.
InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。複数の入れ子になったコマンドを同時に実行しようとしました。InstanceStore.TryCommand (または BeginTryCommand) のそれぞれの呼び出しで、同時に発行できる InstancePersistenceContext.Execute (または BeginExecute) の呼び出しは 1 つだけです。このエラーは、永続化プロバイダー実装が無効であることを示します。
Die Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde versucht, mehrere geschachtelte Befehle gleichzeitig auszuführen. Für jeden Aufruf von InstanceStore.TryCommand (oder BeginTryCommand) kann gleichzeitig nur ein Aufruf von InstancePersistenceContext.Execute (oder BeginExecute) ausgegeben werden. Dieser Fehler deutet auf eine ungültige Persistenz-Provider-Implementierung hin.
Implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná. Implementace se pokusila současně spustit několik vnořených příkazů. Pro každé volání rutiny InstanceStore.TryCommand (nebo BeginTryCommand) lze současně provést pouze jedno volání metody InstancePersistenceContext.Execute (nebo BeginExecute). Tato chyba označuje neplatnou implementaci poskytovatele trvalého chování.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 중첩된 명령을 동시에 여러 개 실행하려고 했습니다. InstanceStore.TryCommand(또는 BeginTryCommand) 호출 각각에 대해 InstancePersistenceContext.Execute(또는 BeginExecute)를 한 번에 하나만 호출할 수 있습니다. 이 오류는 지속성 공급자 구현이 잘못되었음을 나타냅니다.
Η υλοποίηση της μόνιμης υπηρεσίας παροχής του InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Επιχείρησε να εκτελέσει πολλαπλές ένθετες εντολές ταυτόχρονα. Μόνο μία κλήση του InstancePersistenceContext.Execute (ή του BeginExecute) μπορεί να εκδοθεί τη φορά για κάθε κλήση του InstanceStore.TryCommand (ή του BeginTryCommand). Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει μια μη έγκυρη υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore en uso no es válida. Intentó ejecutar varios comandos anidados simultáneamente. Solo puede emitirse una llamada a InstancePersistenceContext.Execute (o BeginExecute) cada vez para cada llamada a InstanceStore.TryCommand (o BeginTryCommand). Este error indica que se ha usado una implementación del proveedor de persistencia no válida.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den forsøgte at udføre flere indlejrede kommandoer samtidigt. Der kan kun foretages ét kald til InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute) ad gangen for hvert kald til InstanceStore.TryCommand (eller BeginTryCommand). Denne fejl tyder på en ugyldig persistensproviderimplementering.
Implementacja dostawcy trwałości obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Podjęła ona próbę równoczesnego wykonania wielu zagnieżdżonych poleceń. W danej chwili można wykonać tylko jedno wywołanie metody InstancePersistenceContext.Execute (lub BeginExecute) dla każdego wywołania metody InstanceStore.TryCommand (lub BeginTryCommand). Ten błąd wskazuje nieprawidłową implementację dostawcy trwałości.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore är ogiltig. Den försökte köra flera kapslade kommandon samtidigt. Endast ett anrop till InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute) kan utfärdas åt gången för varje anrop till InstanceStore.TryCommand (eller BeginTryCommand). Det här felet indikerar en ogiltig implementering av den beständiga providern.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它嘗試同時執行多個巢狀命令。針對每個 InstanceStore.TryCommand (或 BeginTryCommand) 呼叫,同一時間只能發出一個 InstancePersistenceContext.Execute (或 BeginExecute) 呼叫。這個錯誤表示持續性提供者實作無效。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore é inválida. Ela tentou executar vários comandos aninhados simultaneamente. Apenas uma chamada a InstancePersistenceContext.Execute (ou BeginExecute) pode ser emitida por vez para cada chamada a InstanceStore.TryCommand (ou BeginTryCommand). Esse erro indica uma implementação inválida de provedor de persistência.
עליך לבטל את קוצב הזמן הקודם לפני שתגדיר אחד חדש.
U moet de eerder ingestelde timer annuleren voordat u een nieuwe instelt.
Du må avbryte den forrige tidtakeren før du angir en ny.
Új időzítő beállítása előtt meg kell szakítania az előzőt.
Edellinen ajastin on peruutettava ennen uuden ajastimen asettamista.
Yeni bir süreölçer ayarlamadan önce öncekini iptal etmelisiniz.
Прежде чем установить новый таймер, необходимо отменить предыдущий.
È necessario annullare il timer precedente prima di impostarne uno nuovo.
Vous devez annuler le minuteur antérieur avant d'en définir un nouveau.
必须取消前一个计时器,然后再设置新的计时器。
يجب إلغاء المؤقت السابق قبل تعيين مؤقت جديد.
新しいタイマーを設定するには、前のタイマーをキャンセルする必要があります。
Der vorhergehende Zeitgeber muss abgebrochen werden, bevor ein neuer Zeitgeber festgelegt werden kann.
Před nastavením nového časovače je nutné zrušit předchozí časovač.
새 타이머를 설정하려면 먼저 이전 타이머를 취소해야 합니다.
Πρέπει να ακυρώσετε το προηγούμενο χρονόμετρο προτού ρυθμίσετε ένα νέο.
Debe cancelar el temporizador anterior antes de definir uno nuevo.
Du skal annullere den foregående timer, før du angiver en ny.
Przed ustawieniem nowego czasomierza musisz anulować poprzedni.
Du måste avbryta föregående timer innan du ställer in en ny.
您必須取消之前的計時器後,才能設定新的計時器。
Para definir um novo timer, é necessário cancelar o anterior.
הביצוע של InstancePersistenceCommand נקטע בשל התנגשות מפתחות.
De uitvoering van een InstancePersistenceCommand is onderbroken door een conflict tussen sleutels.
Utførelsen av en InstancePersistenceCommand ble avbrutt av en nøkkelkollisjon.
Egy InstancePersistenceCommand parancs végrehajtása kulcsütközés miatt megszakadt.
Avaimen ristiriita keskeytti InstancePersistenceCommand-kohteen suorittamisen.
Bir InstancePersistenceCommand'in yürütülmesi bir anahtar çakışması nedeniyle kesildi.
Выполнение InstancePersistenceCommand прервано из-за конфликта ключей.
L'esecuzione di InstancePersistenceCommand è stata interrotta da un conflitto di chiavi.
L'exécution d'un InstancePersistenceCommand a été interrompue par une collision de clés.
键冲突中断了 InstancePersistenceCommand 的执行。
تمت مقاطعة تنفيذ InstancePersistenceCommand بتضارب في المفاتيح.
キーの競合により、InstancePersistenceCommand の実行が中断されました。
Die Ausführung eines InstancePersistenceCommand wurde aufgrund eines Schlüsselkonflikts unterbrochen.
Provedení příkazu InstancePersistenceCommand přerušila kolize klíčů.
키 충돌로 인해 InstancePersistenceCommand 실행이 중단되었습니다.
Η εκτέλεση της InstancePersistenceCommand διακόπηκε εξαιτίας διένεξης κλειδιών.
La ejecución de un InstancePersistenceCommand se interrumpió por una colisión de claves.
Udførelsen af en InstancePersistenceCommand blev afbrudt på grund af en nøglekollision.
Wykonywanie obiektu InstancePersistenceCommand zostało przerwane z powodu kolizji kluczy.
Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts av en nyckelkollision.
InstancePersistenceCommand 的執行已因索引鍵衝突而中斷。
A execução de um InstancePersistenceCommand foi interrompida por uma colisão de chave.
ערך ההתמדה בשם <var>X</var> מסופק כערך ראשוני של מטה-נתונים, ולכן חייב להיות לו InstanceValue חוקי שאינו InstanceValue.DeletedValue.
De persistentiewaarde <var>X</var> wordt opgegeven als beginwaarde voor de metagegevens en moet dus een andere geldige InstanceValue hebben dan InstanceValue.DeletedValue.
Den vedvarende verdien med navnet <var>X</var> er angitt som en verdi for innledende metadata. Den må derfor ha en gyldig InstanceValue som ikke er InstanceValue.DeletedValue.
A(z) „<var>X</var>” nevű adatmegőrzési érték kezdeti metaadatértékként van megadva, ezért érvényes InstanceValue értékkel kell rendelkeznie, amely nem InstanceValue.DeletedValue.
Pysyvyysarvo <var>X</var> annetaan ensimmäisenä metatietoarvona, joten sillä on oltava kelvollinen InstanceValue-kohde, joka on muu kuin InstanceValue.DeletedValue.
<var>X</var> adlı kalıcılık değeri başlangıç meta veri değeri olarak sağlanıyor, bu nedenle InstanceValue.DeletedValue'dan başka geçerli bir InstanceValue'ya sahip olmalıdır.
Значение сохраняемости с именем <var>X</var> указывается в качестве исходного значения метаданных и поэтому должно иметь допустимое InstanceValue, отличное от InstanceValue.DeletedValue.
Il valore di persistenza denominato <var>X</var>, fornito come valore di metadati iniziali, deve presentare un InstanceValue valido diverso da .InstanceValue.DeletedValue.
La valeur de persistance nommée <var>X</var> est fournie comme une valeur de métadonnées initiale, elle doit donc avoir un InstanceValue valide autre que InstanceValue.DeletedValue.
名称为 <var>X</var> 的永久性值是作为初始元数据值提供的,因此其 InstanceValue 不得为 InstanceValue.DeletedValue。
يتم تقديم قيمة الاستمرارية التي تسمى <var>X</var> كقيمة بيانات تعريف أولية, لذا يجب أن تحتوي على InstanceValue صالحة بخلاف InstanceValue.DeletedValue.
<var>X</var> という名前の永続値は、最初のメタデータ値として提供されるため、InstanceValue.DeletedValue 以外の有効な InstanceValue である必要があります。
Der Persistenzwert mit dem Namen <var>X</var> wird als anfänglicher Metadatenwert übergeben, er muss daher einen gültigen InstanceValue aufweisen, der nicht InstanceValue.DeletedValue ist.
Hodnota trvalého chování s názvem <var>X</var> byla uvedena jako počáteční hodnota metadat, a proto musí obsahovat vlastnost InstanceValue nastavenou na jinou hodnotu než InstanceValue.DeletedValue.
이름이 <var>X</var>인 지속성 값이 초기 메타데이터 값으로 제공되고 있으므로 InstanceValue.DeletedValue가 아닌 올바른 InstanceValue를 가져야 합니다.
Η μόνιμη τιμή με ονομασία <var>X</var> δίνεται ως μια αρχική τιμή μεταδεδομένων, έτσι πρέπει να διαθέτει μια έγκυρη InstanceValue που δεν είναιInstanceValue.DeletedValue.
El valor de persistencia denominado <var>X</var> se va a suministrar como un valor de metadatos iniciales y, por tanto, debe tener un InstanceValue distinto de InstanceValue.DeletedValue.
Persistensværdien <var>X</var> angives som første metadataværdi, så den skal have en anden gyldig InstanceValue end InstanceValue.DeletedValue.
Wartość trwałości o nazwie <var>X</var> jest dostarczana jako początkowa wartość metadanych, więc musi mieć prawidłową wartość obiektu InstanceValue inną niż InstanceValue.DeletedValue.
Det beständiga värdet med namnet <var>X</var> anges som ett initialt metadatavärde, så det måste ha ett giltigt InstanceValue som inte är InstanceValue.DeletedValue.
將名稱為 <var>X</var> 的持續性值提供做為初始中繼資料值,所以它必須具有 InstanceValue.DeletedValue 以外的有效 InstanceValue。
O valor de persistência denominado <var>X</var> está sendo fornecido como um valor inicial de metadados; portanto, ele deve ter um InstanceValue válido, diferente de InstanceValue.DeletedValue.
בוצעה קריאה לפעולת השירות של סינכרון האובייקט מבלוק של קוד אסינכרוני.
Een methode voor objectsynchronisatie is aangeroepen vanuit een ongesynchroniseerd codeblok.
Objektsynkroniseringsmetoden ble kalt fra en usynkronisert kodeblokk.
Az objektum szinkronizálási metódusát egy szinkronizálatlan kódrészletből hívták meg.
Objektin synkronointimenetelmää kutsuttiin synkronoimattomasta koodilohkosta.
Nesne eşitleme yöntemi zaman uyumsuz bir kod bloğundan çağrıldı.
Метод синхронизации объекта был вызван из несинхронизированного блока кода.
Metodo di sincronizzazione oggetti chiamato da un blocco di codice non sincronizzato.
La méthode de synchronisation de l'objet a été appelée à partir d'un bloc de code non synchronisé.
在非同步的代码块中调用了对象同步方法。
تم استدعاء أسلوب مزامنة الكائن من كتلة غير متزامنة من التعليمات البرمجية.
オブジェクトの同期メソッドが、コードの非同期ブロックから呼び出されました。
Metoda synchronizace objektu byla volána z nesynchronizovaného bloku kódu.
비동기화된 코드 블록에서 개체 동기화 메서드가 호출되었습니다.
Η μέθοδος συγχρονισμού αντικειμένου κλήθηκε από ένα ασύγχρονο μπλοκ κώδικα.
El método de sincronización del objeto se ha llamado desde un bloque de código no sincronizado.
Metoden til objektsynkronisering blev kaldt fra en ikke-synkroniseret kodeblok.
Die Objektsynchronisierungsmethode wurde von einem nicht synchronisierten Codeblock aufgerufen.
Metodę synchronizacji obiektu wywołano z niezsynchronizowanego bloku kodu.
Objektsynkroniseringsmetoden anropades från ett osynkroniserat kodblock.
從程式碼的非同步區塊中呼叫物件的同步處理方法。
O método de sincronização de objetos foi chamado a partir de um bloco de código não sincronizado.
המפתח הנתון לא היה קיים במילון.
De opgegeven sleutel is niet in de woordenlijst aanwezig.
Den angitte nøkkelen finnes ikke i ordlisten.
A megadott kulcs nem található a szótárban.
Annettua avainta ei ollut sanastossa.
Verilen anahtar sözlükte yoktu.
Заданный ключ отсутствует в словаре.
La chiave specificata non è presente nel dizionario.
La clé donnée était absente du dictionnaire.
字典中没有给定的键。
كان المفتاح المحدد موجودًا في القاموس.
指定されたキーがディクショナリにありませんでした。
Der angegebene Schlüssel befindet sich nicht im Wörterbuch.
Uvedený klíč není uložen ve slovníku.
지정된 키가 사전에 없습니다.
Το δεδομένο κλειδί δεν ήταν παρόν στο λεξικό.
La clave proporcionada no se encontró en el diccionario.
Den givne nøgle blev ikke fundet i ordbogen.
Dany klucz nie był obecny w słowniku.
Den angivna nyckeln fanns inte med i ordlistan.
指定的索引鍵不在字典中。
A chave fornecida não estava presente no dicionário.
יישום ספק ההתמדה של InstanceStore שבשימוש אינו חוקי. הוא דיווח על השלמת מפתח שכבר הושלם.
De gebruikte implementatie van de persistentieprovider van de InstanceStore is ongeldig. De implementatie heeft gemeld dat er een sleutel is voltooid die al is voltooid.
PersistenceProvider-implementeringen av InstanceStore som er i bruk, er ugyldig. Den rapporterte fullførelse av en nøkkel som allerede er fullført.
Az InstanceStore objektum használatban levő, adatmegőrzési szolgáltató általi megvalósítása érvénytelen. Egy olyan kulcs befejezését jelentette, amely már befejeződött.
InstanceStore-kohteen pysyvyyspalvelun toteutus on virheellinen. Se ilmoitti tehneensä loppuun avaimen, joka oli jo tehty loppuun.
Kullanımdaki InstanceStore'un kalıcılık sağlayıcısı uygulaması geçersiz. Zaten tamamlanmış olan bir anahtarın tamamlandığını bildirdi.
Используемая реализация поставщика сохраняемости InstanceStore недействительна. Она сообщила о завершении уже завершенного ключа.
L'implementazione del provider di persistenza di InstanceStore in uso non è valida. Ha segnalato il completamento di una chiave già completata.
L'implémentation du fournisseur de persistance de InstanceStore utilisée n'est pas valide. Elle a signalé la fin d'une clé qui était déjà terminée.
所用 InstanceStore 的永久性提供程序实现无效。该实现报告要完成的键已经完成。
تنفيذ موفر الاستمرارية لـ InstanceStore والموجود قيد الاستخدام غير صالح. وقد أبلغ عن إكمال مفتاح اكتمل بالفعل.
使用されている InstanceStore の永続化プロバイダー実装が無効です。作成済みのキーの作成が報告されました。
Die verwendete Persistenz-Provider-Implementierung von InstanceStore ist ungültig. Es wurde der Abschluss eines Schlüssels gemeldet, der bereits abgeschlossen war.
Používaná implementace poskytovatele trvalého chování InstanceStore je neplatná a oznámila dokončení klíče, který již byl dokončen.
사용 중인 InstanceStore의 지속성 공급자 구현이 잘못되었습니다. 이 구현에서 이미 완료된 키를 완료한다고 보고했습니다.
Η υλοποίηση μόνιμης υπηρεσίας παροχής InstanceStore σε χρήση δεν είναι έγκυρη. Ανέφερε την ολοκλήρωση ενός κλειδιού, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί.
La implementación del proveedor de persistencia de InstanceStore el uso no es válida. Notificó la finalización de una clave que ya se ha completado.
Den benyttede persistensproviderimplementering af InstanceStore er ugyldig. Den rapporterede, at der blev fuldført en nøgle, som i forvejen var fuldført.
Implementacja dostawcy trwałości używanego obiektu InstanceStore jest nieprawidłowa. Zgłosiła ona kończenie tworzenia klucza, który został już ukończony.
Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades slutföra en nyckel som redan var slutförd.
使用中 InstanceStore 的持續性提供者實作無效。它回報正在完成已完成的索引鍵。
A implementação de provedor de persistência do InstanceStore em uso é inválida. Ela relatou a conclusão de uma chave que já foi concluída.
טרנזקציית הסביבה (System.Transactions.Transaction.Current) אינה תואמת לטרנזקצייה שבה נעשה שימוש בפרק ביצוע זה. ניתן להשתמש בטרנזקציה אחת בלבד במשך פרק ביצוע שלם.
De ambient transactie (System.Transactions.Transaction.Current) komt niet overeen met de transactie die in gebruik is voor deze uitvoeringsepisode. Tijdens de gehele uitvoeringsepisode mag slechts één transactie worden gebruikt.
Omgivelsestransaksjonen (System.Transactions.Transaction.Current) samsvarer ikke med transaksjonen som er i bruk for denne utførelsesepisoden. Bare én transaksjon kan brukes i hele utførelsesepisoden.
A környezeti tranzakció (System.Transactions.Transaction.Current) nem egyezik a végrehajtási epizódban használt tranzakcióval. Egy teljes végrehajtási epizód során csak egy tranzakció használható.
Kaksijakoinen tapahtuma (System.Transactions.Transaction.Current) ei vastaa tässä suoritusjaksossa käytössä olevaa tapahtumaa. Suoritusjaksossa voi olla käytössä vain yksi tapahtuma.
Çevreleyen işlem (System.Transactions.Transaction.Current) bu yürütme bölümü için kullanılmakta olan işlemle eşleşmiyor. Bir yürütme bölümünün tamamında yalnızca bir işlem kullanılabilir.
Внешняя транзакция (System.Transactions.Transaction.Current) не соответствует транзакции, используемой в данном эпизоде выполнения. На протяжении всего эпизода выполнения можно использовать только одну транзакцию.
La transazione dell'ambiente (System.Transactions.Transaction.Current) non corrisponde alla transazione in uso per questo episodio di esecuzione. È possibile utilizzare un'unica transazione in un intero episodio di esecuzione.
La transaction ambiante (System.Transactions.Transaction.Current) ne correspond pas à la transaction utilisée pour cet épisode d'exécution. Une seule transaction peut être utilisée pendant l'intégralité d'un épisode d'exécution.
环境事务(System.Transactions.Transaction.Current)与正用于此执行阶段的事务不匹配。在整个执行阶段中只能使用一个事务。
لا تطابق المعاملة المحيطة (System.Transactions.Transaction.Current) المعاملة قيد الاستخدام لحلقة التنفيذ هذه. قد يتم استخدام معاملة واحدة عبر حلقة التنفيذ بالكامل.
アンビエント トランザクション (System.Transactions.Transaction.Current) が、この実行エピソードで使用されているトランザクションと一致しません。実行エピソード全体で 1 つのトランザクションのみを使用できます。
Die Ambient-Transaktion (System.Transactions.Transaction.Current) stimmt nicht mit der für diese Ausführungsepisode verwendeten Transaktion überein. In einer Ausführungsepisode darf nur eine Transaktion verwendet werden.
Ambientní transakce (System.Transactions.Transaction.Current) neodpovídá transakci používané pro tuto epizodu provedení. V celé epizodě provedení může být použita pouze jedna transakce.
앰비언트 트랜잭션(System.Transactions.Transaction.Current)이 이 실행 에피소드에 사용되는 트랜잭션과 일치하지 않습니다. 전체 실행 에피소드에서 하나의 트랜잭션만 사용할 수 있습니다.
Η συναλλαγή περιβάλλοντος (System.Transactions.Transaction.Current) δεν συμφωνεί με τη συναλλαγή σε χρήση για αυτό το επεισόδιο εκτέλεσης. Μόνο μία συναλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το επεισόδιο εκτέλεσης.
La transacción de ambiente (System.Transactions.Transaction.Current) no coincide con la transacción utilizada para este episodio de ejecución. Solo se puede usar una única transacción en un episodio de ejecución completo.
Den omgivende transaktion (System.Transactions.Transaction.Current) svarer ikke til den transaktion, der bruges til denne udførelsesepisode. Der kan kun bruges én transaktion under en hel udførelsesepisode.
Transakcja otoczenia (System.Transactions.Transaction.Current) nie odpowiada transakcji używanej w tym epizodzie wykonania. W całym epizodzie wykonania może być używana tylko jedna transakcja.
Den omgivande transaktionen (System.Transactions.Transaction.Current) matchar inte transaktionen som används för denna körningsepisod. Endast en transaktion får användas genom en hel körningsepisod.
環境交易 (System.Transactions.Transaction.Current) 不符合這個執行場景所用的交易。完整的執行場景全程只能使用一個交易。
A transação de ambiente (System.Transactions.Transaction.Current) não corresponde à transação em uso para esse episódio de execução. Apenas uma transação pode ser usada ao longo de todo o episódio de execução.
שם Null סופק באוסף בעל שם (מילון) של InstanceValues. ‏Null אינו שם חוקי עבור InstanceValue.
Er is een null-naam opgegeven in een benoemde verzameling (woordenlijst) InstanceValues. Null is geen geldige naam voor een InstanceValue.
Et navn med nullverdi ble angitt i en navngitt samling (ordliste) i InstanceValues. Null er ikke et gyldig InstanceValue-navn.
Egy null értékű név lett megadva InstanceValues példányértékek névvel rendelkező gyűjteményében (szótárában). Egy InstanceValue neve nem lehet null.
Nimetyssä InstanceValues-kokoelmassa (sanastossa) annettiin nimi, jonka arvo on tyhjäarvo. Tyhjäarvo ei ole kelvollinen nimi InstanceValue-arvolle.
InstanceValue'lardan oluşan adlandırılmış bir koleksiyonda (sözlük) null bir ad sağlandı. Null, InstanceValue için geçerli bir değer değildir.
В именованной коллекции (словаре) значений InstanceValue указано имя NULL. Значение NULL недопустимо в качестве имени InstanceValue.
Nome Null fornito in una raccolta denominata (dizionario) di InstanceValue. Null non è un nome valido per InstanceValue.
Un nom Null a été fourni dans une collection nommée (dictionnaire) de InstanceValues. Null n'est pas un nom valide pour InstanceValue.
InstanceValue 的命名集合(字典)中提供了一个 null 名称。对于 InstanceValue 来说,null 不是有效的名称。
تم تقديم اسم خالٍ في مجموعة مسماة (القاموس) لـ InstanceValues. لا تمثل القيمة الخالية Null اسمًا صالحًا لـ InstanceValue.
InstanceValue の名前付きコレクション (辞書) に NULL の名前が指定されました。InstanceValue に対して NULL の名前は無効です。
Název NULL byl uveden v pojmenované kolekci (slovníku) InstanceValues. Hodnota NULL nepředstavuje platný název pro třídu InstanceValue.
InstanceValue의 명명된 컬렉션(사전)에 Null 이름이 제공되었습니다. Null은 InstanceValue에 유효한 이름이 아닙니다.
Ένα όνομα null δίνεται σε μια συγκεκριμένη συλλογή (λεξικό) InstanceValues. Η τιμή null δεν είναι ένα έγκυρο όνομα για μια InstanceValue.
Se proporcionó un nombre null en una colección con nombre (diccionario) de InstanceValues. Null no es un nombre válido para InstanceValue.
Der blev angivet et null-navn i en navngivet samling (ordbog) af InstanceValues. Null er ikke et gyldigt navn til en InstanceValue.
In einer benannten Sammlung (Wörterbuch) von InstanceValues wurde ein Name mit dem Wert NULL bereitgestellt. NULL ist kein gültiger Name für einen InstanceValue.
Nazwa o wartości null została dostarczona w nazwanej kolekcji (słowniku) obiektów InstanceValue. Wartość null nie jest prawidłową nazwą obiektu InstanceValue.
Ett null-namn angavs i en namngiven samling (ordlista) av InstanceValues. Null är inte ett giltigt namn för ett InstanceValue.
在 InstanceValues 的具名集合 (字典) 中提供了 null 的名稱。null 不是 InstanceValue 的有效名稱。
Um nome nulo foi fornecido em uma coleção nomeada (dicionário) de InstanceValues. Null não é um nome válido para um InstanceValue.
See catalog page for all messages.