The service
Messages on page
מתחיל באימות החתימה.
Verificatie van handtekening wordt gestart.
Starter signaturkontroll.
Megkezdődik az aláírás ellenőrzése.
Aloitetaan allekirjoituksen tarkistusta.
İmza doğrulama başlıyor.
Начата проверка подписи.
Inizio verifica firma.
Début de la vérification de signature.
开始签名验证。
بدء التحقق من صحة التوقيع.
署名の検証を開始しています。
Die Signaturüberprüfung wird gestartet.
Probíhá zahájení ověření podpisu.
서명 확인을 시작합니다.
Γίνεται έναρξη της επαλήθευσης υπογραφής.
Iniciando la comprobación de firma.
Starter signaturverificeringen.
Rozpoczęcie weryfikacji podpisu.
Signaturverifieringen påbörjas.
正在開始簽章驗證。
Iniciando verificação de assinatura.
ערך Hash בפועל: <var>X</var>
Werkelijke hashwaarde: <var>X</var>
Faktisk hash-verdi: <var>X</var>
Tényleges kivonatérték: <var>X</var>
Todellinen hajautusarvo: <var>X</var>
Gerçek karma değeri: <var>X</var>
Фактическое хэш-значение: <var>X</var>
Valore hash effettivo: <var>X</var>
Valeur de hachage réelle : <var>X</var>
实际哈希值: <var>X</var>
قيمة التجزئة الفعلية: <var>X</var>
実際のハッシュ値: <var>X</var>
Aktueller Hashwert: <var>X</var>
Skutečná hodnota hash: <var>X</var>
실제 해시 값: <var>X</var>
Πραγματική τιμή κατακερματισμού: <var>X</var>
Valor hash real: <var>X</var>
Faktisk hashværdi: <var>X</var>
Faktiskt hash-värde: <var>X</var>
實際雜湊值: <var>X</var>
Rzeczywista wartość skrótu: <var>X</var>
Valor de hash real: <var>X</var>
האימות נכשל בבדיקת <var>X</var>.
Verificatie is mislukt tijdens controle van <var>X</var>.
Kontrollen var mislykket <var>X</var>.
Az érvényesítés sikertelen volt a következő ellenőrzésekor: <var>X</var>.
Kohteen <var>X</var> tarkistus epäonnistui.
<var>X</var> denetlenirken doğrulama başarısız oldu.
Проверка <var>X</var> не прошла.
Verifica di <var>X</var> non riuscita.
Échec de la vérification lors du contrôle de <var>X</var>.
验证检查 <var>X</var> 失败。
فشل التحقق من صحة <var>X</var>.
検証で <var>X</var> のチェックに失敗しました。
Überprüfungsfehler beim Überprüfen von <var>X</var>.
Ověření se nezdařilo, kontrola: <var>X</var>.
<var>X</var> 확인에 실패했습니다.
Η επαλήθευση απέτυχε κατά τον έλεγχο <var>X</var>.
No se pudo comprobar <var>X</var>.
Verificeringen kunne ikke kontrollere <var>X</var>.
Nie powiodła się weryfikacja podczas sprawdzania <var>X</var>.
Verifieringen misslyckades vid kontroll av <var>X</var>.
檢查 <var>X</var> 時發生驗證失敗。
Falha na verificação de <var>X</var>.
מפיץ מרחב שמות <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Naamruimte <var>namespace</var>=<var>X</var> wordt doorgegeven.
Overfører navneområde <var>namespace</var>=<var>X</var>.
Folyamatban van a következő névtér propagálása: <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Välitetään nimitilaa <var>namespace</var>=<var>X</var>.
Ad alanı yayılıyor: <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Распространение пространства имен <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Propagazione spazio dei nomi <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Propagation de l'espace de noms <var>namespace</var>="<var>X</var>".
传播任何命名空间 <var>namespace</var>=“<var>X</var>”。
نشر مساحة الاسم <var>namespace</var>="<var>X</var>".
名前空間 <var>namespace</var>="<var>X</var>" を反映しています。
Namespace <var>namespace</var>="<var>X</var>" wird weitergegeben.
Probíhá šíření oboru názvů <var>namespace</var>="<var>X</var>".
네임스페이스 <var>namespace</var>="<var>X</var>"을(를) 전파 중입니다.
Μεταδίδεται ο χώρος ονομάτων <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Propagando espacio de nombres <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Overfører navneområdet <var>namespace</var>="<var>X</var>".
Przekazywanie dalej przestrzeni nazw <var>namespace</var>=„<var>X</var>”.
Namnområdet <var>namespace</var>=<var>X</var> sprids.
正在傳播命名空間 <var>namespace</var>="<var>X</var>"。
Propagando namespace <var>namespace</var>="<var>X</var>".
בודק תבנית חתימה באמצעות מאמת תבנית "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
Handtekeningindeling wordt gecontroleerd met indelingsvalidatiefunctie [<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>.
Kontrollerer signaturformat ved hjelp av formatvalidator <var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>.
Folyamatban van az aláírás formátumának ellenőrzése a következő formátumérvényesítő használatával: „[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>”.
Tarkistetaan allekirjoituksen muotoa muotoilun tarkistustoiminnolla [<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>.
"[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>" biçim doğrulayıcısı kullanılarak imza biçimi denetleniyor.
Проверка формата подписи с использованием средства проверки формата "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
Verifica del formato della firma mediante validator di formato "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
Vérification du format de signature à l'aide du validateur de format "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
使用格式验证程序“[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>”检查签名格式。
التحقق من تنسيق التوقيع باستخدام أداة التحقق من التنسيق "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
形式検証コントロール "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>" を使用して署名形式をチェックしています。
Das Signaturformat wird mithilfe des Format-Validierungssteuerelements "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>" überprüft.
Probíhá kontrola formátu podpisu pomocí validátoru formátu [<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>.
형식 유효성 검사기 "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>"을(를) 사용하여 서명 형식을 확인하고 있습니다.
Γίνεται έλεγχος μορφής υπογραφής με χρήση του εργαλείου επικύρωσης μορφής "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
Comprobando el formato de firma mediante el validador de formato "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
Kontrollerer signaturformatet vha. formatvalideringsfunktionen "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
Sprawdzanie podpisu za pomocą modułu sprawdzania poprawności formatu „[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>”.
Signaturformatet kontrolleras med hjälp av formatverifieraren [<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>.
正在使用格式驗證程式 "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>" 檢查簽章格式。
Verificando o formato de assinatura usando o validador de formato "[<var>X</var>] <var>Y</var>.<var>Z</var>".
אימות שימוש במפתחות X509
X509-sleutelgebruikverificatie
X509-nøkkelbrukkontroll
X509-avaimen käytön tarkistus
X509 anahtar kullanımı doğrulama
Проверка использования ключа X509
Verifica utilizzo chiavi X509
Vérification de l'utilisation de la clé X509
X509 密钥用法验证
التحقق من صحة استخدام المفتاح X509
X509-es kulcshasználat érvényesítése
X509 キーの使用法検証
X509-Schlüsselverwendungsüberprüfung
Ověření použití klíče X509
X509 키 사용 확인
Επαλήθευση χρήσης κλειδιού X509
Comprobación de uso de clave X509
Verificering af brug af X509-nøgle
Weryfikacja użycia klucza X509
X509-nyckelanvändningsverifiering
X509 金鑰使用方法驗證
Verificação de uso de chave X509
אימות תבנית החתימה נכשל.
Validatie van handtekeningindeling is mislukt.
Signaturformat-valideringen mislyktes.
Az aláírás formátumának érvényesítése sikertelen volt.
Allekirjoituksen muodon tarkistus epäonnistui.
İmza biçimi doğrulama başarısız.
Проверка формата подписи не прошла.
Convalida del formato della firma non riuscita.
Échec de la validation du format de signature.
签名格式验证失败。
فشل التحقق من تنسيق التوقيع.
署名形式の検証に失敗しました。
Fehler bei der Validierung des Signaturformats.
Ověření formátu podpisu se nezdařilo.
서명 형식 유효성 검사가 실패했습니다.
Η επικύρωσης μορφής της ταυτότητας απέτυχε.
Error al validar el formato de firma.
Valideringen af signaturformatet mislykkedes.
Walidacja formatu podpisu nie powiodła się.
Verifieringen av signaturformat misslyckades.
簽章格式驗證失敗。
Falha na validação do formato da assinatura.
שרשרת אישורים:
Certificaatketen:
Sertifikatkjede:
Tanúsítványlánc:
Varmenneketju:
Sertifika zinciri:
Цепочка сертификатов:
Catena di certificati:
Chaîne de certificats :
证书链:
سلسلة الشهادات:
証明書チェーン:
Zertifikatskette:
Řetěz certifikátu:
인증서 체인:
Αλυσίδα πιστοποιητικού:
Cadena de certificados:
Certifikatkæde:
Łańcuch certyfikatu:
Certifikatkedja:
憑證鏈結:
Cadeia de certificado:
אימות עם המפתח <var>X</var> הצליח.
Verificatie met sleutel <var>X</var> is voltooid.
Kontrollen med nøkkel <var>X</var> var vellykket.
A következő kulccsal történő érvényesítés sikeresen befejeződött: <var>X</var>.
Tarkistus käyttäen avainta <var>X</var> onnistui.
<var>X</var> anahtarı ile doğrulama başarılı oldu.
Проверка с ключом <var>X</var> прошла успешно.
Verifica con chiave <var>X</var> completata.
La vérification avec la clé <var>X</var> a réussi.
使用密钥 <var>X</var> 进行的验证成功。
نجح التحقق باستخدام المفتاح <var>X</var>.
キー <var>X</var> での検証に成功しました。
Die Überprüfung mit Schlüssel <var>X</var> war erfolgreich.
Ověření s klíčem <var>X</var> bylo úspěšné.
<var>X</var> 키로 확인했습니다.
Η επαλήθευση με κλειδί <var>X</var> ήταν επιτυχημένη.
La comprobación con la clave <var>X</var> se realizó correctamente.
Verificeringen med nøglen <var>X</var> blev udført.
Weryfikacja za pomocą klucza <var>X</var> zakończona powodzeniem.
Verifieringen med nyckeln <var>X</var> har slutförts.
使用金鑰 <var>X</var> 驗證成功。
Êxito na verificação com chave <var>X</var>.
חתימה גולמית: <var>X</var>
Onbewerkte handtekening: <var>X</var>
Rå-signatur: <var>X</var>
Nyers aláírás: <var>X</var>
Käsittelemätön allekirjoitus: <var>X</var>
Ham imza: <var>X</var>
Исходная подпись: <var>X</var>
Firma non elaborata: <var>X</var>
Signature brute : <var>X</var>
原始签名: <var>X</var>
التوقيع الأولي: <var>X</var>
生の署名: <var>X</var>
Rohsignatur: <var>X</var>
Nezpracovaný podpis: <var>X</var>
원시 서명: <var>X</var>
Υπογραφή χωρίς επεξεργασία: <var>X</var>
Firma sin procesar: <var>X</var>
Uformateret signatur: <var>X</var>
Podpis pierwotny: <var>X</var>
Oformaterad signatur: <var>X</var>
未經處理的簽章: <var>X</var>
Assinatura bruta: <var>X</var>
See catalog page for all messages.