The service
Messages on page
מאמת את SignedInfo עם המפתח <var>X</var>, תיאור חתימה <var>Y</var>, אלגוריתם Hash ‏<var>Z</var> ומבטל עיצוב חתימה אסימטרי <var>A</var>.
SignedInfo wordt geverifieerd met sleutel <var>X</var>, handtekeningbeschrijving <var>Y</var>, hash-algoritme <var>Z</var> en asymmetrische indelingsfunctie voor handtekeningen <var>A</var>.
Kontrollerer SignedInfo ved hjelp av nøkkel <var>X</var>, signaturbeskrivelse <var>Y</var>, hash-algoritme <var>Z</var> og asymmetrisk signatur-tilbakeformatering <var>A</var>.
Folyamatban van a SignedInfo érvényesítése; kulcs: <var>X</var>, aláírás-leírás: <var>Y</var>, kivonatoló algoritmus: <var>Z</var>, aszimmetrikus aláírásformátum-eltávolító: <var>A</var>.
Tarkistetaan SignedInfo-kohdetta käyttäen avainta <var>X</var>, allekirjoituksen kuvausta <var>Y</var>, hajautusalgoritmia <var>Z</var> ja asymmetristä allekirjoituksen muotoilun poistamistoimintoa <var>A</var>.
<var>X</var> anahtarı, <var>Y</var> imza açıklaması, <var>Z</var> karma algoritması ve <var>A</var> asimetrik imza biçimi kaldırıcısı kullanılarak SignedInfo doğrulanıyor.
Проверка SignedInfo с использованием ключа <var>X</var>, описания подписи <var>Y</var>, алгоритма хеширования <var>Z</var> и модуля удаления формата асимметричной подписи <var>A</var>.
Verifica di SignedInfo con chiave <var>X</var>, descrizione di firma <var>Y</var>, algoritmo hash <var>Z</var> e deformattatore di firma asimmetrico <var>A</var>.
Vérification de SignedInfo à l'aide de la clé <var>X</var>, de la description de signature <var>Y</var>, de l'algorithme de hachage <var>Z</var> et du module de déformatage de signature asymétrique <var>A</var>.
使用密钥 <var>X</var>、签名描述 <var>Y</var>、哈希算法 <var>Z</var> 和非对称签名反格式化程序 <var>A</var> 验证 SignedInfo。
التحقق من صحة SignedInfo باستخدام المفتاح <var>X</var> ووصف التوقيع <var>Y</var> وخوارزمية التجزئة <var>Z</var> ومحدد تنسيق التوقيع غير المتماثل <var>A</var>.
キー <var>X</var>、署名の説明 <var>Y</var>、ハッシュ アルゴリズム <var>Z</var>、および非対称署名逆フォーマッタ <var>A</var> を使用して SignedInfo を検証しています。
SignedInfo wird mithilfe von Schlüssel <var>X</var>, Signaturbeschreibung <var>Y</var>, Hashalgorithmus <var>Z</var> und dem asymmetrischen Signaturdeformatierer <var>A</var> überprüft.
Probíhá ověřování informace SignedInfo pomocí klíče <var>X</var>, popis podpisu <var>Y</var>, s algoritmem hash <var>Z</var> a deformátovacím modulem asymetrického podpisu <var>A</var>.
키 <var>X</var>, 서명 설명 <var>Y</var>, 해시 알고리즘 <var>Z</var> 및 비동기 서명 디포맷터 <var>A</var>을(를) 사용하여 SignedInfo를 확인 중입니다.
Γίνεται επαλήθευση του SignedInfo με χρήση κλειδιού <var>X</var>, περιγραφής υπογραφής <var>Y</var>, αλγόριθμου κατακερματισμού <var>Z</var> και εργαλείου κατάργησης μορφοποίησης ασύμμετρης υπογραφής <var>A</var>.
Comprobando SignedInfo mediante la clave <var>X</var>, descripción de firma <var>Y</var>, algoritmo hash <var>Z</var> y desformateador de firma asimétrica <var>A</var>.
Verificerer SignedInfo vha. nøglen <var>X</var>, signaturbeskrivelsen <var>Y</var>, hashalgoritmen <var>Z</var> og den asymmetriske signaturdeformateringsfunktion <var>A</var>.
Weryfikowanie elementu SignedInfo przy użyciu klucza <var>X</var>, opisu podpisu <var>Y</var>, algorytmu wyznaczania wartości skrótu <var>Z</var> i asymetrycznego deformatera podpisu <var>A</var>.
SignedInfo verifieras med hjälp av nyckeln <var>X</var>, signaturbeskrivningen <var>Y</var>, hash-algoritmen <var>Z</var> och den asymmetriska signaturavformateraren <var>A</var>.
正在使用金鑰 <var>X</var>、簽章描述 <var>Y</var>、雜湊演算法 <var>Z</var> 和非對稱簽章變形項 <var>A</var> 驗證 SignedInfo。
Verificando SignedInfo usando chave <var>X</var>, descrição de assinatura <var>Y</var>, algoritmo de hash <var>Z</var> e desformatador de assinatura assimétrica <var>A</var>.
אימות שרשרת X509
X509-ketenverificatie
X509-kjedekontroll
X509-es lánc érvényesítése
X509-ketjun tarkistus
X509 zinciri doğrulama
Проверка цепочки X509
Vérification de la chaîne X509
X509 链验证
التحقق من صحة سلسلة X509
Verifica catena X509
X509 チェーン検証
X509-Kettenüberprüfung
Ověření řetězu X509
X509 체인 확인
Επαλήθευση αλυσίδας X509
Comprobación de cadena X509
Verificering af X509-kæde
Weryfikacja łańcucha X509
X509-kedjeverifiering
X509 鏈結驗證
Verificação de cadeia X509
מתחיל בחישוב החתימה.
Berekening van handtekening wordt gestart.
Starter signaturberegning.
Megkezdődik az aláírás kiszámítása.
Aloitetaan allekirjoituksen laskemista.
İmza hesaplama başlıyor.
Начато вычисление подписи.
Inizio calcolo firma.
Début du calcul de signature.
开始签名计算。
بدء حساب التوقيع.
署名の計算を開始しています。
Die Signaturberechnung wird gestartet.
Probíhá zahájení výpočtu podpisu.
서명 계산을 시작합니다.
Γίνεται έναρξη του υπολογισμού υπογραφής.
Iniciando el cómputo de firma.
Starter signaturberegningen.
Rozpoczęcie obliczania podpisu.
Signaturberäkning påbörjas.
正在開始簽章計算。
Iniciando cálculo de assinatura.
relativeAddress ‏'<var>X</var>' הרשום תחת המקטע '<var>Y</var>' בקובץ התצורה אינו מכיל סיומת.
Het geregistreerde relativeAddress <var>X</var> onder sectie <var>Y</var> in het configuratiebestand heeft geen extensie.
Registrert relativeAddress <var>X</var> under delen <var>Y</var> i konfigurasjonsfilen har ikke en utvidelse.
A konfigurációs fájl „<var>Y</var>” szakaszában regisztrált „<var>X</var>” relativeAddress nem tartalmaz kiterjesztést.
Määritystiedoston osassa <var>Y</var> rekisteröidyllä relativeAddress-kohteella <var>X</var> ei ole laajennusta.
Yapılandırma dosyasında '<var>Y</var>' bölümü altındaki kayıtlı relativeAddress '<var>X</var>' bir uzantı içemiyor.
Зарегистрированный relativeAddress "<var>X</var>" в разделе "<var>Y</var>" файла конфигурации не имеет расширения.
Le relativeAddress '<var>X</var>' inscrit sous la section '<var>Y</var>' du fichier de configuration ne contient pas d'extension.
配置文件中“<var>Y</var>”节下的已注册 relativeAddress“<var>X</var>”不包含扩展。
لا يحتوي relativeAddress '<var>X</var>' الذي تم تسجيله ضمن القسم '<var>Y</var>' في ملف التكوين على ملحق.
L'indirizzo relativeAddress '<var>X</var>' registrato nella sezione '<var>Y</var>' del file di configurazione non contiene un'estensione.
構成ファイルのセクション '<var>Y</var>' の登録済み relativeAddress '<var>X</var>' に拡張がありません。
Die registrierte relativeAddress '<var>X</var>' unter Abschnitt '<var>Y</var>' in der Konfigurationsdatei weist keine Erweiterung auf.
Registrovaná adresa relativeAddress <var>X</var> v oddílu <var>Y</var> konfiguračního souboru neobsahuje příponu.
구성 파일의 '<var>Y</var>' 섹션 아래에 등록된 relativeAddress '<var>X</var>'은(는) 확장이 없습니다.
Το καταχωρημένο relativeAddress '<var>X</var>' στην ενότητα '<var>Y</var>' στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων δεν έχει επέκταση.
El elemento relativeAddress '<var>X</var>' registrado en la sección '<var>Y</var>' del archivo de configuración no tiene una extensión.
Den registrerede relativeAddress '<var>X</var>' under sektionen '<var>Y</var>' i konfigurationsfilen har ikke en udvidelse.
Zarejestrowany element relativeAddress „<var>X</var>” w sekcji „<var>Y</var>” w pliku konfiguracji nie ma rozszerzenia.
Registrerad relativeAddress <var>X</var> under avsnittet <var>Y</var> i konfigurationsfilen har inget tillägg.
在組態檔中,區段 '<var>Y</var>' 下已登錄的 relativeAddress '<var>X</var>' 未包含延伸。
O relativeAddress '<var>X</var>' registrado sob a seção '<var>Y</var>' no arquivo de configuração não tem uma extensão.
הערך '<var>X</var>' של התכונה '<var>Attribute</var>' אינו ערך בוליאני חוקי.
De waarde <var>X</var> van het kenmerk <var>Attribute</var> is geen geldige boolean.
Verdien <var>X</var> for attributtet <var>Attribute</var> er ikke en gyldig boolsk verdi.
A(z) „<var>Attribute</var>” attribútum „<var>X</var>” értéke nem érvényes logikai érték.
Määritteen <var>Attribute</var> arvo <var>X</var> ei ole kelvollinen totuusarvo.
'<var>Attribute</var>' özniteliğinin '<var>X</var>' değeri geçerli bir Boolean değeri değil.
Значение "<var>X</var>" атрибута "<var>Attribute</var>" не является допустимым логическим значением.
Il valore '<var>X</var>' dell'attributo '<var>Attribute</var>' non è un valore booleano valido.
La valeur '<var>X</var>' de l'attribut '<var>Attribute</var>' n'est pas une valeur booléenne valide.
特性“<var>Attribute</var>”的值“<var>X</var>”不是有效的布尔值。
القيمة '<var>X</var>' للسمة '<var>Attribute</var>' غير صالحة للقيمة المنطقية.
属性 '<var>Attribute</var>' の値 '<var>X</var>' は有効なブール値ではありません。
Der Wert '<var>X</var>' von Attribut '<var>Attribute</var>' ist kein gültiger boolescher Wert.
Hodnota <var>X</var> atributu <var>Attribute</var> není platným typem Boolean.
The value '<var>X</var>' of attribute '<var>Attribute</var>' is not a valid Boolean value.
Η τιμή '<var>X</var>' του χαρακτηριστικού '<var>Attribute</var>' δεν είναι μια έγκυρη δυαδική τιμή.
El valor '<var>X</var>' del atributo '<var>Attribute</var>' no es un valor booleano válido.
Værdien '<var>X</var>' af attributten '<var>Attribute</var>' er ikke en gyldig boolesk værdi.
Wartość „<var>X</var>” atrybutu „<var>Attribute</var>” nie jest prawidłową wartością logiczną.
Värdet <var>X</var> för attribut <var>Attribute</var> är inte ett giltigt booleskt värde.
屬性 '<var>Attribute</var>' 的值 '<var>X</var>' 不是有效的布林值。
O valor '<var>X</var>' do atributo '<var>Attribute</var>' não é um valor booliano válido.
הערכים של ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding אינם תואמים. ערכים אלה חייבים להיות תואמים בדיוק.
De waarden ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding komen niet overeen. Deze waarden moeten exact overeenkomen.
Verdiene for ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding samsvarer ikke. Verdiene må være identiske.
Az ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding értékek nem egyeznek. Ezeknek az értékeknek pontosan egyezniük kell.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding-arvot eivät täsmää. Näiden arvojen on täsmättävä täysin.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding değerleri eşleşmiyor. Bu değerler tam olarak eşleşmelidir.
Значения ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding не совпадают. Эти значения должны быть абсолютно идентичны.
Valori di ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding non corrispondenti. I valori devono corrispondere.
Les valeurs ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding ne correspondent pas. Ces valeurs doivent correspondre exactement.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding 值不匹配。这些值必须完全匹配。
لا تتطابق قيم ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding. يجب أن تتطابق هذه القيم تمامًا.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding の値が一致しません。これらの値は完全に一致する必要があります。
Die ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding-Werte stimmen nicht überein. Diese Werte müssen genau übereinstimmen.
Hodnoty ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding neodpovídají. Tyto hodnoty musí přesně odpovídat.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding 값이 일치하지 않습니다. 이들 값이 정확히 일치해야 합니다.
Οι τιμές ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding δεν συμφωνούν. Αυτές οι τιμές θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα.
Los valores de ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding no coinciden. Estos valores deben coincidir exactamente.
Værdierne for ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding stemmer ikke overens. Disse værdier skal være helt identiske.
Wartości właściwości ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding są niezgodne. Te wartości muszą być całkowicie zgodne.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding-värdena matchar inte. Värdena måste matcha exakt.
ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding 值不相符。這些值必須完全相符。
Os valores de ExtendedProtectionPolicy.CustomChannelBinding não correspondem. Esses valores devem corresponder exatamente.
הגדרות האבטחה עבור שירות זה דורשות אימות של Windows אך הוא אינו זמין עבור יישום IIS שמארח שירות זה.
Beveiligingsinstellingen voor deze service vereisen Windows-verificatie, maar dat is niet ingeschakeld voor de IIS-toepassing die deze service host.
Sikkerhetsinnstillingene for tjenesten krever Windows-godkjenning, men dette er ikke aktivert for IIS-programmet som er vert for tjenesten.
A szolgáltatás biztonsági beállításai Windows-hitelesítést igényelnek, de ez nincs engedélyezve a szolgáltatást futtató IIS alkalmazáshoz.
Tämän palvelun suojausasetukset edellyttävät Windows-todennusta, mutta sitä ei ole otettu käyttöön tätä palvelua isännöivälle IIS-sovellukselle.
Bu hizmetin güvenlik ayarları Windows Kimlik Doğrulaması gerektiriyor, ancak bu hizmeti barındıran IIS uygulaması için bu Kimlik Doğrulaması etkinleştirilmedi.
Для параметров безопасности этой службы требуется проверка подлинности Windows, но она не включена для приложения IIS, которое используется для размещения этой службы.
Le impostazioni di sicurezza per il servizio richiedono l'autenticazione di Windows, che non è però abilitata per l'applicazione IIS che ospita il servizio.
Les paramètres de sécurité pour ce service requièrent l'authentification Windows, mais elle n'est pas activée pour l'application IIS qui héberge ce service.
此服务的安全设置需要 Windows 身份验证,但没有为承载此服务的 IIS 应用程序启用该身份验证。
تتطلب إعدادات الأمان لهذه الخدمة مصادقة Windows ولكنها ليست ممكّنة لتطبيق IIS الذي يستضيف هذه الخدمة.
このサービスのセキュリティ設定では Windows 認証を必要としていますが、このサービスをホストする IIS アプリケーションではその認証方法が有効になっていません。
Die Sicherheitseinstellungen für diesen Dienst erfordern die Windows-Authentifizierung. Diese ist jedoch nicht für die IIS-Anwendung aktiviert, die diesen Dienst hostet.
Nastavení zabezpečení pro tuto službu vyžaduje ověřování systému Windows, ale toto ověřování není povoleno pro hostitelskou aplikaci IIS této služby.
이 서비스의 보안 설정에서 Windows 인증을 요구하지만 이 서비스를 호스팅하는 IIS 응용 프로그램에는 해당 인증이 사용 안 함으로 설정되어 있습니다.
Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για αυτήν την υπηρεσία απαιτούν έλεγχο ταυτότητας των Windows αλλά δεν είναι ενεργοποιημένος για την εφαρμογή IIS που φιλοξενεί αυτήν την υπηρεσία.
La configuración de seguridad de este servicio requiere la autenticación de Windows, pero no está habilitada para la aplicación IIS que hospeda este servicio.
Sikkerhedsindstillingerne for tjenesten kræver Windows-godkendelse, men den er ikke aktiveret for det IIS-program, som er vært for tjenesten.
Ustawienia zabezpieczeń tej usługi wymagają uwierzytelniania systemu Windows, ale nie jest ono włączone dla aplikacji usług IIS, która obsługuje tę usługę.
Säkerhetsinställningarna för den här tjänsten kräver Windows-autentisering, men det har inte aktiverats för det IIS-program som är värd för tjänsten.
此服務的安全性設定需要 Windows 驗證,但裝載此服務的 IIS 應用程式未啟用該驗證。
As configurações de segurança deste serviço exigem a Autenticação do Windows, mas ela não está habilitada para o aplicativo IIS que hospeda este serviço.
הגדרות האבטחה עבור שירות זה דורשות אימות '<var>X</var>' אך הוא אינו זמין עבור יישום IIS שמארח שירות זה.
Beveiligingsinstellingen voor deze service vereisen <var>X</var>-verificatie, maar dat is niet ingeschakeld voor de IIS-toepassing die deze service host.
Sikkerhetsinnstillingene for tjenesten krever <var>X</var>-godkjenning, men dette er ikke aktivert for IIS-programmet som er vert for tjenesten.
A szolgáltatás biztonsági beállításai „<var>X</var>” hitelesítést igényelnek, de ez nincs engedélyezve a szolgáltatást futtató IIS alkalmazáshoz.
Tämän palvelun suojausasetukset edellyttävät todennusta <var>X</var>, mutta sitä ei ole otettu käyttöön tätä palvelua isännöivälle IIS-sovellukselle.
Bu hizmetin güvenlik ayarları '<var>X</var>' Kimlik Doğrulaması gerektiriyor, ancak bu hizmeti barındıran IIS uygulaması için bu Kimlik Doğrulaması etkinleştirilmedi.
Для параметров безопасности этой службы требуется проверка подлинности "<var>X</var>", но она не включена для приложения IIS, которое используется для размещения этой службы.
Le impostazioni di sicurezza per il servizio richiedono l'autenticazione '<var>X</var>', che non è però abilitata per l'applicazione IIS che ospita il servizio.
Les paramètres de sécurité pour ce service requièrent l'authentification '<var>X</var>', mais elle n'est pas activée pour l'application IIS qui héberge ce service.
此服务的安全设置需要“<var>X</var>”身份验证,但没有为承载此服务的 IIS 应用程序启用该身份验证。
تتطلب إعدادات الأمان لهذه الخدمة مصادقة '<var>X</var>' ولكنها ليست ممكّنة لتطبيق IIS الذي يستضيف هذه الخدمة.
このサービスのセキュリティ設定では '<var>X</var>' 認証を必要としていますが、このサービスをホストする IIS アプリケーションではその認証方法が有効になっていません。
Die Sicherheitseinstellungen für diesen Dienst erfordern die '<var>X</var>'-Authentifizierung. Diese ist jedoch nicht für die IIS-Anwendung aktiviert, die diesen Dienst hostet.
Nastavení zabezpečení pro tuto službu vyžaduje ověřování <var>X</var>, ale toto ověřování není povoleno pro hostitelskou aplikaci IIS této služby.
이 서비스의 보안 설정에서 '<var>X</var>' 인증을 요구하지만 이 서비스를 호스팅하는 IIS 응용 프로그램에는 해당 인증이 사용 안 함으로 설정되어 있습니다.
Οι ρυθμίσεις ασφαλείας για αυτήν την υπηρεσία απαιτούν έλεγχο ταυτότητας '<var>X</var>' αλλά δεν είναι ενεργοποιημένος για την εφαρμογή IIS που φιλοξενεί αυτήν την υπηρεσία.
La configuración de seguridad de este servicio requiere la autenticación '<var>X</var>', pero no está habilitada para la aplicación IIS que hospeda este servicio.
Sikkerhedsindstillingerne for tjenesten kræver '<var>X</var>'-godkendelse, men den er ikke aktiveret for det IIS-program, som er vært for tjenesten.
Ustawienia zabezpieczeń tej usługi wymagają uwierzytelniania „<var>X</var>”, ale nie jest ono włączone dla aplikacji usług IIS, która obsługuje tę usługę.
Säkerhetsinställningarna för den här tjänsten kräver <var>X</var>-autentisering, men det har inte aktiverats för det IIS-program som är värd för tjänsten.
此服務的安全性設定需要 '<var>X</var>' 驗證,但裝載此服務的 IIS 應用程式未啟用該驗證。
As configurações de segurança deste serviço exigem a Autenticação de '<var>X</var>', mas ela não está habilitada para o aplicativo IIS que hospeda este serviço.
הנתיב הווירטואלי '<var>X</var>' מצביע אל מחוץ ליישום הווירטואלי '<var>Y</var>'.
Het virtuele pad <var>X</var> verwijst naar een locatie buiten de virtuele toepassing <var>Y</var>.
Den virtuelle banen <var>X</var> peker utenfor det virtuelle programmet <var>Y</var>.
A(z) „<var>X</var>” virtuális elérési út a(z) „<var>Y</var>” virtuális alkalmazáson kívülre mutat.
Näennäispolku <var>X</var> osoittaa näennäissovelluksen <var>Y</var> ulkopuolelle.
'<var>X</var>' sanal yolu '<var>Y</var>' sanal uygulamasının dışını gösteriyor.
Виртуальный путь "<var>X</var>" указывает за пределы виртуального приложения "<var>Y</var>".
Il percorso virtuale '<var>X</var>' punta all'esterno dell'applicazione virtuale '<var>Y</var>'.
Le chemin d'accès virtuel '<var>X</var>' pointe en dehors de l'application virtuelle '<var>Y</var>'.
虚拟路径“<var>X</var>”指向虚拟应用程序“<var>Y</var>”外部。
يشير المسار الظاهري '<var>X</var>' إلى خارج التطبيق الظاهري '<var>Y</var>'.
仮想パス '<var>X</var>' は、仮想アプリケーション '<var>Y</var>' の範囲外を指しています。
Der virtuelle Pfad '<var>X</var>' zeigt auf ein Ziel außerhalb der virtuellen Anwendung '<var>Y</var>'.
Body virtuální cesty <var>X</var> mimo virtuální aplikaci <var>Y</var>
가상 경로 '<var>X</var>'이(가) 가상 응용 프로그램 '<var>Y</var>'의 외부를 가리킵니다.
Η εικονική διαδρομή '<var>X</var>' καταδεικνύει εκτός της εικονικής εφαρμογής '<var>Y</var>'.
La ruta de acceso virtual '<var>X</var>' señala fuera de la aplicación virtual '<var>Y</var>'.
Den virtuelle sti '<var>X</var>' peger uden for det virtuelle program '<var>Y</var>'.
Ścieżka wirtualna „<var>X</var>” wskazuje lokalizację poza aplikacją wirtualną „<var>Y</var>”.
Den virtuella sökvägen <var>X</var> pekar utanför det virtuella programmet <var>Y</var>.
虛擬路徑 '<var>X</var>' 指向虛擬應用程式 '<var>Y</var>' 之外。
O caminho virtual '<var>X</var>' aponta para fora do aplicativo virtual '<var>Y</var>'.
הפרוטוקול הוגדר באופן שגוי ב- WAS. תקן את התצורה של פרוטוקול זה.
Het protocol is onjuist geconfigureerd in WAS. Corrigeer de configuratie voor dit protocol.
Protokollen er feil konfigurert i WAS. Rett konfigurasjonen for protokollen.
A protokoll helytelenül van konfigurálva a WAS szolgáltatásban. Javítsa ki a protokoll konfigurációját.
Protokolla on määritetty virheellisesti WAS:ssä. Korjaa tämän protokollan määritys.
Protokol WAS içinde hatalı yapılandırıldı. Bu protokol için yapılandırmayı düzeltin.
Протокол неправильно настроен в WAS. Исправьте настройки протокола.
Protocollo configurato in WAS in modo errato. Correggere la configurazione per il protocollo.
Le protocole est configuré de façon incorrecte dans WAS. Corrigez sa configuration.
该协议在 WAS 中的配置不正确。请更正该协议的配置。
تم تكوين البروتوكول بشكل غير صحيح في WAS. قم بتصحيح التكوين لهذا البروتوكول.
プロトコルが WAS で正しく構成されていません。このプロトコルの構成を修正してください。
Das Protokoll ist in WAS fehlerhaft konfiguriert. Korrigieren Sie die Konfiguration dieses Protokolls.
Protokol je nesprávně konfigurován ve službě WAS. Opravte konfiguraci tohoto protokolu.
WAS에 프로토콜이 잘못 구성되어 있습니다. 구성을 이 프로토콜용으로 수정하십시오.
Η ρύθμιση των παραμέτρων του πρωτοκόλλου είναι λανθασμένη στο WAS. Διορθώστε τη ρύθμιση των παραμέτρων για αυτό το πρωτόκολλο.
El protocolo está configurado incorrectamente en WAS. Corrija la configuración para este protocolo.
Protokollen er forkert konfigureret i WAS. Ret konfigurationen for denne protokol.
Protokół jest niepoprawnie skonfigurowany w usługach WAS. Popraw konfigurację tego protokołu.
Protokollet är felaktigt konfigurerat i WAS. Åtgärda konfigurationen för det här protokollet.
通訊協定未在 WAS 中正確設定。請更正此通訊協定的設定。
O protocolo está configurado incorretamente no WAS. Corrija a configuração desse protocolo.
See catalog page for all messages.