The service
Messages on page
ה- URI המלא '<var>X</var>' אינו מותר. מזהי URI מלאים אינם מותרים עבור ממשק תיכנות היישומים ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. השתמש בנתיב וירטואלי לשירות המתאים במקום זאת.
De volledige URI <var>X</var> is niet toegestaan. Volledige URI's zijn niet toegestaan voor de API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Gebruik een virtueel pad voor de bijbehorende service.
Den fullstendige URI-en <var>X</var> er ikke tillatt. Fullstendige URI-er er ikke tillatt for ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API. Bruk i stedet en virtuell bane for den tilsvarende tjenesten.
A teljes URI („<var>X</var>”) nincs engedélyezve. A teljes URI-k nincsenek engedélyezve a ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API-hoz. Ehelyett használjon virtuális elérési utat a megfelelő szolgáltatáshoz.
Täydellistä URI-osoitetta <var>X</var> ei sallita. Täydellisiä URI-osoitteita ei sallita ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable-API-liittymälle. Käytä sen sijaan näennäispolkua vastaavalle palvelulle.
Tam URI '<var>X</var>' için izin verilmez. Tam URI'lara ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API için izin verilmez. Onun yerine, ilgili hizmet için sanal yol kullanın.
Полный URI "<var>X</var>" не разрешен. Для API-интерфейсов ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable не разрешены полные URI. Вместо этого используйте виртуальные пути для соответствующих служб.
L'URI completo '<var>X</var>' non è consentito. Gli URI completi non sono consentiti per l'API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Utilizzare il percorso virtuale per il servizio corrispondente.
L'URI complet '<var>X</var>' n'est pas autorisé. Les URI complets ne sont pas autorisés pour l'API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Utilisez au lieu de cela un chemin d'accès virtuel pour le service correspondant.
不允许完整的 URI“<var>X</var>”。ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API 不允许完整的 URI。请改用相应服务的虚拟路径。
غير مسموح بمعرف URI '<var>X</var>' الكامل. حيث لا يسمح بمعرفات URI الكاملة لواجهة برمجة التطبيقات API لـ ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. استخدم المسار الظاهري للخدمة المطابقة بدلاً من ذلك.
完全 URI '<var>X</var>' は許可されていません。完全 URI は、ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API に対しては許可されません。対応するサービスの仮想パスを代わりに使用してください。
Der vollständige URI '<var>X</var>' ist nicht zulässig. Vollständige URIs sind für die ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable-API nicht zulässig. Verwenden Sie stattdessen den virtuellen Pfad für den entsprechenden Dienst.
Úplná adresa URI <var>X</var> není povolena. Úplné adresy URI nejsou povoleny pro rozhraní API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Použijte raději virtuální cestu pro odpovídající službu.
전체 URI '<var>X</var>'을(를) 사용할 수 없습니다. ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API에는 전체 URI가 허용되지 않습니다. 그 대신 해당 서비스의 가상 경로를 사용하십시오.
Το πλήρες URI '<var>X</var>' δεν επιτρέπεται. Τα πλήρη URI δεν επιτρέπονται για το API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε την εικονική διαδρομή για την αντίστοιχη υπηρεσία.
No se permite el URI completo '<var>X</var>'. Los URI completos no se permiten para la API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Use la ruta de acceso virtual para el servicio correspondiente en su lugar.
Den fulde URI '<var>X</var>' er ikke tilladt. Fulde URI'er er ikke tilladt for API'en ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Brug i stedet den virtuelle sti til den tilsvarende tjeneste.
Pełny identyfikator URI „<var>X</var>” jest niedozwolony. Pełne identyfikatory URI są niedozwolone w interfejsie API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Użyj zamiast niego wirtualnej ścieżki odpowiedniej usługi.
Fullständig URI <var>X</var> är inte tillåten. Fullständiga URI:er är inte tillåtna för API:t ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Använd virtuell sökväg för motsvarande tjänst i stället.
不允許完整的 URI '<var>X</var>'。ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable API 不允許完整的 URI。請改用對應之服務的虛擬路徑。
O URI completo '<var>X</var>' não é permitido. URIs completos não são permitidos para a API ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Use um caminho virtual para o serviço correspondente.
האורך של נתוני מערך המחרוזת של המאפיין '<var>Property Name</var>' שאוחזרו מ- IIS Metabase אינו חוקי או שהם אינם מסתיימים ב- Null.
De tekenreeksmatrixgegevens voor de eigenschap <var>Property Name</var> die zijn opgehaald uit IIS Metabase, hebben een ongeldige lengte of eindigen niet op null.
Strengmatrisedataene for egenskapen <var>Property Name</var> som er hentet fra IIS-metabasen, har ugyldig lengde eller er ikke nullterminert.
Az IIS metabázisából beolvasott „<var>Property Name</var>” tulajdonság karakterlánctömb adatának hossza érvénytelen, vagy az adat nem null értékkel van lezárva.
IIS-metakannasta noudetun <var>Property Name</var>-ominaisuuden merkkijonotaulukkotietojen pituus on virheellinen, tai ne eivät päättyneet tyhjäarvoon.
IIS Metatabanı'ndan alınan '<var>Property Name</var>' özelliğine ilişkin dize verilerinin uzunluğu geçersiz veya boş sonlandırılmadı.
Данные массива строк для свойства "<var>Property Name</var>", полученного из метабазы IIS, имеют недопустимую длину или не завершаются символом NULL.
I dati della matrice di stringhe per la proprietà '<var>Property Name</var>' recuperata dalla metabase IIS hanno una lunghezza non valida o non sono a terminazione Null.
Les données du tableau de chaînes pour la propriété '<var>Property Name</var>' extraites de la métabase IIS ont une longueur non valide ou ne se terminent pas une valeur Null.
从 IIS 元数据库检索的属性“<var>Property Name</var>”的字符串数组数据具有无效的长度或不是以 Null 结尾的。
بيانات صفيف السلسلة للخاصية '<var>Property Name</var>' التي تم استردادها من قاعدة تعريف IIS لها طول غير صالح أو لا تنتهي بقيمة خالية.
IIS メタベースから取得したプロパティ '<var>Property Name</var>' の文字列配列データに無効な長さがあるか、またはこのデータは NULL で終了していません。
Die aus der IIS-Metabase abgerufenen Zeichenfolgenarraydaten für die '<var>Property Name</var>'-Eigenschaft weisen eine ungültige Länge auf oder enden nicht mit NULL.
Data řetězcového pole pro vlastnost <var>Property Name</var> načtená z metabáze IIS mají neplatnou délku nebo jsou ukončena hodnotou NULL.
IIS 메타베이스에서 검색한 '<var>Property Name</var>' 속성에 대한 문자열 배열 데이터의 길이가 잘못되었거나 Null 종료되지 않았습니다.
Τα δεδομένα πίνακα συμβολοσειράς για την ιδιότητα '<var>Property Name</var>' που ανακτήθηκαν από την IIS Metabase έχουν μη έγκυρο μήκος ή δεν τερματίζονται σε μηδενικό χαρακτήρα.
Los datos de matriz de cadenas de la propiedad '<var>Property Name</var>' recuperados de la metabase de IIS tienen una longitud no válida o no terminan en null.
De strengmatrixdata for egenskaben '<var>Property Name</var>', der blev hentet fra IIS-metabasen, har en ugyldig længde eller afsluttes ikke med null.
Dane tablicy ciągów dla właściwości „<var>Property Name</var>”, które zostały pobrane z metabazy usług IIS, mają nieprawidłową długość lub nie są zakończone wartością null.
Strängmatrisen för den egenskap <var>Property Name</var> som hämtats från IIS-metabasen har ogiltig längd eller avslutas inte med null.
從 IIS Metabase 擷取的屬性 '<var>Property Name</var>' 之字串陣列資料包含無效長度或不是以 null 終止。
Os dados da matriz da cadeia de caracteres da propriedade '<var>Property Name</var>' recuperados da Metabase do IIS têm comprimento inválido ou não são terminados por nulo.
שגיאת תצורה. ה- relativeAddress ‏'<var>X</var>' ב- <var>Y</var> כבר נוסף.
Configuratiefout. Het relativeAddress <var>X</var> in <var>Y</var> is al toegevoegd.
Konfigurasjonsfeil. relativeAddress <var>X</var> i <var>Y</var> er allerede lagt til.
Konfigurációs hiba. A(z) „<var>X</var>” relativeAddress (helye: <var>Y</var>) már fel lett véve.
Määritysvirhe. Kohteen <var>Y</var> relativeAddress-kohde <var>X</var> on jo lisätty.
Yapılandırma hatası. <var>Y</var> içinde relativeAddress '<var>X</var>' önceden eklendi.
Ошибка конфигурации. relativeAddress "<var>X</var>" в <var>Y</var> уже добавлен.
Errore di configurazione. RelativeAddress '<var>X</var>' in <var>Y</var> è già stato aggiunto.
Erreur de configuration. Le relativeAddress '<var>X</var>' dans <var>Y</var> a déjà été ajouté.
配置错误。已经添加过 <var>Y</var> 中的 relativeAddress“<var>X</var>”。
خطأ في التكوين. تمت إضافة relativeAddress '<var>X</var>' في <var>Y</var> بالفعل.
構成エラーです。<var>Y</var> の relativeAddress '<var>X</var>' は既に追加されています。
Konfigurationsfehler. Die relativeAddress '<var>X</var>' in <var>Y</var> wurde bereits hinzugefügt.
Chyba konfigurace. Adresa relativeAddress <var>X</var> v <var>Y</var> již byla přidána.
구성 오류입니다. <var>Y</var>의 relativeAddress '<var>X</var>'이(가) 이미 추가되었습니다.
Σφάλμα ρύθμισης παραμέτρων. Το relativeAddress '<var>X</var>' στο <var>Y</var> έχει ήδη προστεθεί.
Error de configuración. Ya se ha agregado el elemento relativeAddress '<var>X</var>' en <var>Y</var>.
Konfigurationsfejl. relativeAddress '<var>X</var>' i <var>Y</var> er allerede tilføjet.
Błąd konfiguracji. Element relativeAddress „<var>X</var>” w <var>Y</var> został już dodany.
Konfigurationsfel. relativeAddress <var>X</var> i <var>Y</var> har redan lagts till.
設定錯誤。已新增 <var>Y</var> 中的 relativeAddress '<var>X</var>'。
Erro na configuração. O relativeAddress '<var>X</var>' em <var>Y</var> já foi adicionado.
התכונות '<var>X</var>' ו- '<var>Y</var>' מבטלות זו את זו.
De kenmerken <var>X</var> en <var>Y</var> sluiten elkaar wederzijds uit.
Attributtene <var>X</var> og <var>Y</var> utelukker hverandre.
A következő attribútumok kölcsönösen kizárják egymást: „<var>X</var>” és „<var>Y</var>”.
Määritteet <var>X</var> ja <var>Y</var> ovat toisensa poissulkevia.
'<var>X</var>' ve '<var>Y</var>' öznitelikleri birlikte kullanılamaz.
Атрибуты "<var>Y</var>" и "<var>X</var>" являются взаимоисключающими.
Gli attributi '<var>X</var>' e '<var>Y</var>' si escludono a vicenda.
Les attributs '<var>X</var>' et '<var>Y</var>' sont mutuellement exclusifs.
特性“<var>X</var>”和“<var>Y</var>”互相排斥。
لا يمكن الجمع بين السمتين '<var>X</var>' و'<var>Y</var>'.
属性 '<var>X</var>' と '<var>Y</var>' を同時に使用することはできません。
Die Attribute '<var>X</var>' und '<var>Y</var>' schließen sich gegenseitig aus.
Atributy <var>X</var> a <var>Y</var> se vzájemně vylučují.
'<var>X</var>' 특성과 '<var>Y</var>' 특성은 상호 배타적입니다.
Τα χαρακτηριστικά '<var>X</var>' και '<var>Y</var>' είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Los atributos '<var>X</var>' y '<var>Y</var>' se excluyen mutuamente.
Attributterne '<var>X</var>' og '<var>Y</var>' udelukker hinanden.
Atrybuty „<var>X</var>” i „<var>Y</var>” wykluczają się wzajemnie.
Attributen <var>X</var> och <var>Y</var> är ömsesidigt uteslutande.
屬性 '<var>X</var>' 與 '<var>Y</var>' 彼此互斥。
Os atributos '<var>X</var>' e '<var>Y</var>' são mutuamente exclusivos.
התכונה '<var>Attribute</var>' חסרה.
Het kenmerk <var>Attribute</var> ontbreekt.
Attributtet <var>Attribute</var> mangler.
A következő attribútum hiányzik: „<var>Attribute</var>”.
Määrite <var>Attribute</var> puuttuu.
'<var>Attribute</var>' özniteliği eksik.
Отсутствует атрибут "<var>Attribute</var>".
Attributo '<var>Attribute</var>' mancante.
L'attribut '<var>Attribute</var>' est manquant.
缺少特性“<var>Attribute</var>”。
السمة '<var>Attribute</var>' مفقودة.
属性 '<var>Attribute</var>' がありません。
Das Attribut '<var>Attribute</var>' fehlt.
'<var>Attribute</var>' 특성이 누락되었습니다.
Το χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>' λείπει.
Falta el atributo '<var>Attribute</var>'.
Attributten '<var>Attribute</var>' mangler.
Atribut <var>Attribute</var> nebyl nalezen.
Brak atrybutu „<var>Attribute</var>”.
Attribut <var>Attribute</var> saknas.
遺失屬性 '<var>Attribute</var>'。
Atributo '<var>Attribute</var>' ausente.
הסיומת '<var>X</var>' אינה רשומה עם מטפל WCF/WF. הסר את relativeAddress '<var>Y</var>' ב- '<var>Z</var>' מקובץ התצורה או רשום את הסיומת המתאימה '<var>X</var>' עם מטפלWCF/WF. ראה 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' לקבלת מידע על אופן הרישום של סיומת ב- IIS.
De extensie <var>X</var> is niet geregistreerd bij de WCF/WF-handler. Verwijder relativeAddress <var>Y</var> in <var>Z</var> uit het configuratiebestand of registreer de overeenkomstige extensie <var>X</var> bij de WCF/WF-handler. Zie 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' voor een beschrijving van de manier waarop u een extensie in IIS registreert.
Utvidelsen <var>X</var> er ikke registrert med behandlingsprogrammet for WCF/WF. Fjern relativeAddress <var>Y</var> i <var>Z</var> fra konfigurasjonsfilen eller registrer den tilsvarende utvidelsen <var>X</var> med behandlingsprogrammet for WCF/WF. Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx for informasjon om hvordan du registrerer en utvidelse i IIS.
A következő kiterjesztés nincs regisztrálva a WCF/WF-kezelőnél: „<var>X</var>”. Vagy távolítsa el a(z) „<var>Y</var>” relativeAddress értéket a konfigurációs fájl „<var>Z</var>” szakaszából, vagy regisztrálja a megfelelő „<var>X</var>” kiterjesztést a WCF/WF-kezelőnél. A következő lapon olvashat arról, hogyan regisztrálhat egy kiterjesztést az IIS rendszerben: http://msdn.microsoft.com/hu-hu/library/bb515343.aspx.
Laajennusta <var>X</var> ei ole rekisteröity WCF/WF-käsittelytoiminnolla. Poista kohteen <var>Z</var> relativeAddress <var>Y</var> määritystiedostosta tai rekisteröi vastaava laajennus <var>X</var> WCF/WF-käsittelytoiminnolla. Lisätietoja laajennuksen rekisteröimisestä IIS:ssä on osoitteessa http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx.
'<var>X</var>' uzantısı WCF/WF işleyicisinde kayıtlı değil. Lütfen yapılandırma dosyasında '<var>Z</var>' içindeki '<var>Y</var>' relativeAddress'i kaldırın ya da ilgili '<var>X</var>' uzantısını WCF/WF işleyicisine kaydedin. IIS'de uzantı kaydetme hakkında bilgi için lütfen 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' sayfasına bakın.
Расширение "<var>X</var>" не регистрируется обработчиком WCF/WF. Либо уберите relativeAddress "<var>Y</var>" в "<var>Z</var>" из файла конфигурации, либо зарегистрируйте соответствующее расширение "<var>X</var>" обработчиком WCF/WF. Сведения о регистрации расширений в IIS см. на странице "http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx".
L'estensione '<var>X</var>' non è registrata con il gestore WCF/WF. Rimuovere il relativeAddress '<var>Y</var>' in '<var>Z</var>' dal file di configurazione o registrare l'estensione corrispondente '<var>X</var>' con il gestore WCF/WF. Per informazioni sulla registrazione di un'estensione in IIS, vedere 'http://msdn.microsoft.com/it-it/library/bb515343.aspx'.
L'extension '<var>X</var>' n'est pas inscrite auprès du gestionnaire WCF/WF. Supprimez le relativeAddress '<var>Y</var>' dans '<var>Z</var>' du fichier de configuration ou inscrivez l'extension correspondante '<var>X</var>' auprès du gestionnaire WCF/WF. Reportez-vous à l'adresse 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' pour consulter la procédure d'inscription d'une extension dans IIS.
未使用 WCF/WF 句柄注册扩展“<var>X</var>”。请从配置文件中移除“<var>Z</var>”中的 relativeAddress“<var>Y</var>”,或使用 WCF/WF 句柄注册对应的扩展“<var>X</var>”。有关如何有 IIS 中注册扩展的信息,请参阅 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx.
لم يتم تسجيل الملحق '<var>X</var>' باستخدام معالج WCF/WF. الرجاء إما إزالة relativeAddress '<var>Y</var>' الموجود في '<var>Z</var>' من ملف التكوين أو تسجيل الملحق المقابل '<var>X</var>' باستخدام معالج WCF/WF. الرجاء الرجوع إلى 'http://msdn.microsoft.com/ar-sa/library/bb515343.aspx' لمعرفة كيفية تسجيل ملحق في IIS.
拡張 '<var>X</var>' が WCF/WF ハンドラーに登録されていません。'<var>Z</var>' の relativeAddress '<var>Y</var>' を構成ファイルから削除するか、対応する拡張 '<var>X</var>' を WCF/WF ハンドラーに登録してください。IIS での拡張の登録方法については、'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' を参照してください。
Die Erweiterung '<var>X</var>' ist nicht beim WCF/WF-Handler registriert. Entfernen Sie entweder die relativeAddress '<var>Y</var>' in Abschnitt '<var>Z</var>' der Konfigurationsdatei, oder registrieren Sie die entsprechende Erweiterung '<var>X</var>' bei dem WCF/WF-Handler. Weitere Informationen zum Registrieren einer Erweiterung in ISS finden Sie unter 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx'.
Přípona <var>X</var> není zaregistrována v obslužné rutině WCF/WF. Odeberte z konfiguračního souboru vlastnost relativeAddress <var>Y</var> v části <var>Z</var> nebo zaregistrujte příslušnou příponu <var>X</var> v obslužné rutině WCF/WF. Další informace o registraci přípony ve službě IIS naleznete na stránce http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx.
확장 '<var>X</var>'이(가) WCF/WF 처리기에 등록되어 있지 않습니다. 구성 파일의 '<var>Z</var>'에서 relativeAddress '<var>Y</var>'을(를) 제거하거나 해당 확장 '<var>X</var>'을(를) WCF/WF 처리기에 등록하십시오. IIS에서 확장을 등록하는 방법은 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx'를 참조하십시오.
Η επέκταση '<var>X</var>' δεν είναι καταχωρημένο στο πρόγραμμα χειρισμού WCF/WF. Αφαιρέστε αυτό το relativeAddress '<var>Y</var>' στο '<var>Z</var>' από το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ή καταχωρήστε την αντίστοιχη επέκταση '<var>X</var>' στο πρόγραμμα χειρισμού του WCF/WF. Ανατρέξτε στη διεύθυνση 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση μιας επέκτασης στο IIS.
La extensión '<var>X</var>' no está registrada con el controlador WCF/WF. Elimine relativeAddress '<var>Y</var>' en '<var>Z</var>' del archivo de configuración o registre la extensión correspondiente '<var>X</var>' con el controlador WCF/WF. Consulte 'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx' para conocer cómo registrar una extensión en IIS.
Udvidelsen '<var>X</var>' er ikke registreret med WCF/WF-handler. Fjern enten relativeAddress '<var>Y</var>' i '<var>Z</var>' fra konfigurationsfilen, eller registrer den tilsvarende udvidelse '<var>X</var>' med WCF/WF-handler. Du kan finde oplysninger om, hvordan en udvidelse i IIS registreres, i "http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx".
Rozszerzenie „<var>X</var>” nie jest zarejestrowane w obsłudze usługi WCF/WF. Usuń element relativeAddress „<var>Y</var>” w „<var>Z</var>” z pliku konfiguracji lub zarejestruj odpowiadające mu rozszerzenie „<var>X</var>” w obsłudze usługi WCF/WF. Zobacz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu rejestrowania rozszerzenia w usługach IIS.
Tillägget <var>X</var> har inte registrerats med WCF/WF-hanteraren. Ta antingen bort relativeAddress <var>Y</var> i <var>Z</var> från konfigurationsfilen eller registrera motsvarande tillägg (<var>X</var>) med WCF/WF-hanteraren. Information om hur du registrerar ett tillägg i IIS finns i http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx.
並未向 WCF/WF 處理常式登錄延伸 '<var>X</var>'。請從組態檔中移除 '<var>Z</var>' 中的 relativeAddress '<var>Y</var>',或向 WCF/WF 處理常式登錄對應的延伸 '<var>X</var>'。如需如何在 IIS 中登錄延伸,請參考 'http://msdn.microsoft.com/zh-tw/library/bb515343.aspx'。
A extensão '<var>X</var>' não é registrada com o manipulador de WCF/WF. Remova o relativeAddress '<var>Y</var>' em '<var>Z</var>' do arquivo de configuração ou registre a extensão correspondente '<var>X</var>' com o manipulador WCF/WF. Consulte "http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515343.aspx" (site em inglês) para saber como registrar uma extensão no IIS.
אין אפשרות להפעיל את השירות '<var>X</var>' עקב חריגה במהלך ההידור. הודעת החריגה היא: <var>Y</var>.
De service <var>X</var> kan niet worden geactiveerd als gevolg van een uitzondering tijdens de compilatie. Het uitzonderingsbericht is: <var>Y</var>.
Kan ikke aktivere tjenesten <var>X</var> fordi det oppstod et unntak under kompileringen. Unntaksmeldingen er: <var>Y</var>.
A(z) „<var>X</var>” szolgáltatás egy fordítás közben történt kivétel miatt nem aktiválható. A kivételüzenet: <var>Y</var>.
Palvelua <var>X</var> ei voi aktivoida kääntämisen aikana tapahtuneen poikkeuksen vuoksi. Poikkeussanoma: <var>Y</var>.
Derleme sırasında oluşan özel bir durum nedeniyle, '<var>X</var>' hizmeti etkinleştirilemiyor. Özel durum iletisi: <var>Y</var>.
Не удается активировать службу "<var>X</var>" из-за возникновения исключения в процессе компиляции. Сообщение об исключении: <var>Y</var>.
Impossibile attivare il servizio '<var>X</var>' a causa di un'eccezione durante la compilazione. Messaggio dell'eccezione: <var>Y</var>.
Le service '<var>X</var>' ne peut pas être activé en raison d'une exception lors de la compilation. Le message de l'exception est : <var>Y</var>.
由于编译过程中出现异常,无法激活服务“<var>X</var>”。异常消息为: <var>Y</var>。
لا يمكن تنشيط الخدمة '<var>X</var>' نتيجة لوجود استثناء أثناء التحويل البرمجي. رسالة الاستثناء هي: <var>Y</var>.
コンパイル中に例外が発生したためサービス '<var>X</var>' をアクティブにできません。例外メッセージ: <var>Y</var>。
Der Dienst '<var>X</var>' kann aufgrund einer Ausnahme während der Kompilierung nicht aktiviert werden. Die Ausnahmemeldung lautet: <var>Y</var>.
Službu <var>X</var> nelze aktivovat kvůli výjimce při kompilaci. Zpráva výjimky: <var>Y</var>
컴파일 중 발생한 예외로 인해 '<var>X</var>' 서비스를 활성화할 수 없습니다. 예외 메시지: <var>Y</var>.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της υπηρεσίας '<var>X</var>' λόγω μιας εξαίρεσης κατά τη μεταγλώττιση. Το μήνυμα εξαίρεσης είναι: <var>Y</var>.
El servicio '<var>X</var>' no se puede activar debido a una excepción durante la compilación. El mensaje de la excepción es: <var>Y</var>.
Tjenesten '<var>X</var>' kan ikke aktiveres på grund af en undtagelse under kompileringen. Undtagelsesmeddelelsen er: <var>Y</var>.
Nie można aktywować usługi „<var>X</var>”, ponieważ wystąpił wyjątek podczas kompilacji. Komunikat dotyczący wyjątku: <var>Y</var>.
Det går inte att aktivera tjänsten <var>X</var> på grund av ett undantagsfel under kompileringen. Undantagsmeddelandet är: <var>Y</var>.
編譯期間發生例外狀況,因此無法啟動服務 '<var>X</var>'。例外狀況訊息: <var>Y</var>。
Não é possível ativar o serviço '<var>X</var>' devido a uma exceção durante a compilação. A mensagem da exceção é: <var>Y</var>.
תו הסוגריים המסיים '>' עבור ההוראה '<var>X</var>' חסר בקובץ '‎.svc'.
De afsluitende punthaak > voor de instructie <var>X</var> ontbreekt in het SVC-bestand.
Den høyre parentesen > for <var>X</var>-direktivet mangler i SVC-filen.
A következő direktíva befejező csúcsos zárójele („>”) hiányzik az „.svc” kiterjesztésű fájlból: „<var>X</var>”.
Direktiivin <var>X</var> jälkimmäinen kulmasulje (>) puuttuu .svc-tiedostosta.
'<var>X</var>' yönergesi için '>' bitiş ayracı '.svc' dosyasında eksik.
Закрывающая скобка ">" для директивы "<var>X</var>" отсутствует в файле ".svc".
Virgoletta di chiusura '>' per la direttiva '<var>X</var>' mancante nel file '.svc'.
Le signe '>' de fin d'encadrement pour la directive '<var>X</var>' est manquant pour le fichier '.svc'.
قوس الانتهاء '>' للتوجيه '<var>X</var>' مفقود في الملف '‎.svc'.
“.svc”文件中缺少“<var>X</var>”指令的右尖括号“>”。
'.svc' ファイルに '<var>X</var>' ディレクティブの閉じかっこ '>' がありません。
Die schließende Klammer '>' für die Direktive '<var>X</var>' fehlt in der SVC-Datei.
Koncová jednoduchá závorka > pro direktivu <var>X</var> nebyla nalezena v souboru SVC.
'.svc' 파일의 '<var>X</var>' 지시문에 닫는 괄호 '>'가 누락되었습니다.
Στο αρχείο '.svc', λείπει η τελική αγκύλη '> ' για την οδηγία '<var>X</var>'.
En el archivo '.svc' falta el corchete angular de cierre '>' para la directiva '<var>X</var>'.
Afslutningstegnet > for direktivet '<var>X</var>' mangler i filen '.svc'.
Brak nawiasu końcowego „>” dla dyrektywy „<var>X</var>” w pliku svc.
Avslutande parentes > för direktiv <var>X</var> saknas i .svc-filen.
'.svc' 檔案中 '<var>X</var>' 指示詞的右括弧 '>' 遺失。
O colchete final '>' da política '<var>X</var>' está ausente no arquivo '.svc'.
תוצאת ההידור עבור השירות '<var>X</var>' מופיעה בתבנית לא חוקית.
Het compilatieresultaat voor de service <var>X</var> heeft een ongeldige indeling.
Kompileringsresultat for tjenesten <var>X</var> har ugyldig format.
A következő szolgáltatás fordítási eredménye érvénytelen formátumú: „<var>X</var>”.
Palvelun <var>X</var> käännöstuloksen muoto on virheellinen.
'<var>X</var>' hizmeti için derleme sonucunun biçimi geçersiz.
Результат компиляции для службы "<var>X</var>" имеет недопустимый формат.
Il risultato della compilazione per il servizio '<var>X</var>' è in un formato non valido.
Le résultat de la compilation pour le service '<var>X</var>' est d'un format non valide.
服务“<var>X</var>”的编译结果为无效的格式。
نتيجة التحويل البرمجي للخدمة '<var>X</var>' لها تنسيق غير صالح.
サービス '<var>X</var>' のコンパイル結果の形式が無効です。
Das Kompilierungsergebnis für den Dienst '<var>X</var>' hat ein ungültiges Format.
Výsledek kompilace pro službu <var>X</var> je neplatného formátu.
'<var>X</var>' 서비스의 컴파일 결과 형식이 잘못되었습니다.
Το αποτέλεσμα μεταγλώττισης για την υπηρεσία '<var>X</var>' είναι μη έγκυρης μορφής.
El resultado de compilación del servicio '<var>X</var>' tiene un formato no válido.
Kompileringsresultatet for tjenesten '<var>X</var>' har et ugyldigt format.
Wynik kompilacji usługi „<var>X</var>” ma nieprawidłowy format.
Kompileringsresultatet för tjänst <var>X</var> har ogiltigt format.
服務 '<var>X</var>' 的編譯結果格式無效。
O resultado da compilação do serviço '<var>X</var>' é de formato inválido.
אין תמיכה בערכת האימות '<var>X</var>'.
Het verificatieschema <var>X</var> wordt niet ondersteund.
Godkjenningsskjemaet <var>X</var> støttes ikke.
A következő hitelesítési séma nem támogatott: „<var>X</var>”.
Todennusmallia <var>X</var> ei tueta.
'<var>X</var>' kimlik doğrulama düzeni desteklenmez.
Схема проверки подлинности "<var>X</var>" не поддерживается.
Schema di autenticazione '<var>X</var>' non supportato.
Le schéma d'authentification '<var>X</var>' n'est pas pris en charge.
不支持身份验证方案“<var>X</var>”。
نظام المصادقة '<var>X</var>' غير معتمد.
認証方式 '<var>X</var>' はサポートされていません。
Das Authentifizierungsschema '<var>X</var>' wird nicht unterstützt.
Schéma ověření <var>X</var> není podporováno.
'<var>X</var>' 인증 체계는 지원되지 않습니다.
Δεν υποστηρίζεται το σχήμα ελέγχου ταυτότητας <var>X</var>.
No se admite el esquema de autenticación '<var>X</var>'.
Godkendelsesskemaet '<var>X</var>' understøttes ikke.
Schemat uwierzytelniania „<var>X</var>” jest nieobsługiwany.
Autentiseringsschema <var>X</var> stöds inte.
不支援驗證配置 '<var>X</var>'。
O esquema de autenticação '<var>X</var>' não é suportado.
See catalog page for all messages.