The service
Messages on page
לנקודת הקצה עם Name='<var>X</var>'‎ ול- ServiceContract ‏'<var>Contract Name</var>' יש Uri יחסי '<var>Y</var>' שאין אפשרות להמירו ל- Uri מוחלט מאחר שארגומנט המארח של פעולת השירות GetAddress הוא null. נא ספק את המופע של מארח השירות שיארח את נקודת הקצה או החלף את ה- Uri היחסי ב- Uri מוחלט.
Het eindpunt met de naam <var>X</var> en het servicecontract <var>Contract Name</var> heeft de relatieve URI <var>Y</var> die niet in een absolute URI kan worden omgezet, omdat het hostargument van de methode GetAddress null is. Geef het exemplaar van de servicehost voor het eindpunt op of wijzig de relatieve URI in een absolute URI.
Endepunkt med Name=<var>X</var> og ServiceContract <var>Contract Name</var> har en relativ URI <var>Y</var> som ikke kan konverteres til en absolutt URI, fordi vertsargumentet til GetAddress-metoden er null. Angi tjenestevertforekomsten som skal være vert for endepunktet, eller endre den relative URIen til en absolutt URI.
A Name='<var>X</var>' beállítású és „<var>Contract Name</var>” ServiceContract értékkel rendelkező végponthoz a relatív „<var>Y</var>” URI-azonosító tartozik, amely nem konvertálható abszolút URI-azonosítóra, mert a GetAddress metódus gazdát megadó argumentuma null. Adja meg a szolgáltatás gazdapéldányát, amely futtatja majd a végpontot, vagy cserélje le a relatív URI-azonosítót egy abszolút URI-azonosítóra.
Päätepisteellä (nimi=<var>X</var>, ServiceContract=<var>Contract Name</var>) on suhteellinen URI-osoite <var>Y</var>, jonka muuntaminen absoluuttiseksi URI-osoitteeksi ei onnistu, koska GetAddress-menetelmän isäntäargumentin arvo on tyhjäarvo. Määritä päätepistettä isännöivä palveluisännän esiintymä tai muuta suhteellinen URI-osoite absoluuttiseksi URI-osoitteeksi.
GetAddress yönteminin ana bilgisayar bağımsız değişkeni null olduğundan, Name='<var>X</var>' ve ServiceContract '<var>Contract Name</var>' olan Endpoint'in göreli '<var>Y</var>' Uri'si mutlak bir Uri'ye dönüştürülemiyor. Lütfen bitiş noktasını barındıracak hizmet ana bilgisayarı örneğini sağlayın veya göreli Uri'yi mutlak bir Uri olarak değiştirin.
У конечной точки с параметрами Name="<var>X</var>" и ServiceContract "<var>Contract Name</var>" есть относительный универсальный код ресурса (URI) "<var>Y</var>", который невозможно преобразовать в абсолютный URI из-за того, что аргумент host метода GetAddress равен null. Укажите экземпляр узла службы, в котором будет размещена конечная точка, или измените относительный универсальный код ресурса (URI) на абсолютный.
L'endpoint con Name='<var>X</var>' e ServiceContract '<var>Contract Name</var>' ha l'URI relativo '<var>Y</var>' che non può essere convertito in un URI assoluto perché l'argomento host del metodo GetAddress è Null. Fornire l'istanza dell'host del servizio che ospiterà l'endpoint o sostituire l'URI relativo con un URI assoluto.
Le point de terminaison avec Name='<var>X</var>' et ServiceContract '<var>Contract Name</var>' utilise un URI relatif '<var>Y</var>' qui ne peut pas être converti en URI absolu car l'argument hôte de la méthode GetAddress a la valeur Null. Fournissez l'instance hôte du service qui hébergera le point de terminaison ou changez l'URI relatif en URI absolu.
Name 为“<var>X</var>”并具有 ServiceContract“<var>Contract Name</var>”的终结点所具有的相对 URI“<var>Y</var>”无法转换为绝对 URI,因为 GetAddress 方法的 host 参数为 null。请提供将承载该终结点的服务主机实例,或将相对 URI 改为绝对 URI。
تحتوي نقطة النهاية التي تحمل الاسم='<var>X</var>' وServiceContract '<var>Contract Name</var>' على Uri '<var>Y</var>' نسبي والذي لا يمكن تحويله إلى Uri مطلق نظرًا لأن وسيطة المضيف لأسلوب GetAddress خالية. الرجاء توفير مثيل مضيف الخدمة الذي سيستضيف نقطة النهاية، أو تغيير Uri النسبي إلى Uri مطلق.
Name='<var>X</var>' および ServiceContract '<var>Contract Name</var>' のエンドポイントの相対 URI '<var>Y</var>' を絶対 URI に変換できません。GetAddress メソッドの host 引数が null です。このエンドポイントをホストするサービス ホスト インスタンスを指定するか、相対 URI を絶対 URI に変更してください。
Koncový bod s vlastnostmi <var>X</var> a ServiceContract <var>Contract Name</var> má relativní adresu Uri <var>Y</var>, kterou nelze převést na absolutní adresu Uri, protože argument hostitele metody GetAddress je NULL. Uveďte instance hostitele služby, který je hostitelem koncového bodu, nebo změňte relativní adresu Uri na absolutní adresu.
GetAddress 메서드의 호스트 인수가 null이므로 Name='<var>X</var>'이고 ServiceContract가 '<var>Contract Name</var>'인 Endpoint의 상대 URI '<var>Y</var>'을(를) 절대 URI로 변환할 수 없습니다. 끝점을 호스팅하는 서비스 호스트 인스턴스를 제공하거나 상대 URI를 절대 URI로 변경하십시오.
Το τελικό σημείο με Name='<var>X</var>' και ServiceContract '<var>Contract Name</var>' διαθέτει σχετικό Uri '<var>Y</var>', το οποίο δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα απόλυτο Uri καθώς η μέθοδος GetAddress του ορίσματος κεντρικού υπολογιστή είναι null. Δώστε την παρουσία κεντρικού υπολογιστή υπηρεσίας που θα φιλοξενήσει το τελικό σημείο ή αλλάξτε το σχετικό Uri σε απόλυτο Uri.
El extremo con Name='<var>X</var>' y ServiceContract '<var>Contract Name</var>' tiene un URI relativo '<var>Y</var>' que no se puede convertir en un URI absoluto porque el argumento host del método GetAddress es null. Proporcione la instancia de host del servicio que hospedará el extremo o cambie el URI relativo a un URI absoluto.
Slutpunkt med Name='<var>X</var>' og ServiceContract '<var>Contract Name</var>' har en relativ Uri '<var>Y</var>', som ikke kan konverteres til en absolut Uri, fordi værtsargumentet i metoden GetAddress har værdien null. Angiv den forekomst af tjenesteværten, som skal være vært for slutpunktet, eller vælg en absolut Uri i stedet for den relative Uri.
Der Endpunkt mit Name='<var>X</var>' und ServiceContract '<var>Contract Name</var>' hat den relativen URI '<var>Y</var>', der nicht in einen absoluten URI umgewandelt werden kann, da das Hostargument der GetAddress-Methode NULL ist. Geben Sie die Diensthostinstanz an, die den Endpunkt hosten soll, oder ändern Sie den relativen URI in einen absoluten URI.
Punkt końcowy o właściwości Name=<var>X</var> i kontrakcie usługi <var>Contract Name</var> ma względny adres URI <var>Y</var>, którego nie można przekonwertować na bezwzględny adres URI, ponieważ argument hosta metody GetAddress ma wartość null. Określ wystąpienie hosta usługi, które będzie hostowało ten punkt końcowy, lub zmień adres URI ze względnego na bezwzględny.
Slutpunkt med Name=<var>X</var> och ServiceContract <var>Contract Name</var> har relativ URI <var>Y</var> som inte kan konverteras till en absolut URI eftersom värdargumentet för GetAddress-metoden är null. Ange tjänstvärdinstansen som kommer att vara värd för slutpunkten eller ändra relativ URI till en absolut URI.
Name='<var>X</var>' 且 ServiceContract 為 '<var>Contract Name</var>' 的端點具有無法轉換成絕對 URI 的相對 URI '<var>Y</var>',因為 GetAddress 方法的主機引數是 null。請提供即將裝載端點的服務主機執行個體,或將相對 URI 變更為絕對 URI。
O ponto de extremidade com Name='<var>X</var>' e ServiceContract '<var>Contract Name</var>' tem Uri relativa '<var>Y</var>', que não pode ser convertida em uma Uri absoluta porque o argumento de host do método GetAddress é nulo. forneça a instância de host de serviço que hospedará o ponto de extremidade ou altere a Uri relativa para uma Uri absoluta.
מפתח מופע של הערך '<var>X</var>' כבר קיים. ייתכן שהסיבה לכך היא שמוגדרים MessageQuerySets מרובים המוערכים לאותו CorrelationKey.
Er is al een exemplaarsleutel met de waarde <var>X</var>. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat er meerdere MessageQuerySets zijn gedefinieerd die worden geëvalueerd als dezelfde CorrelationKey.
En forekomstnøkkel med verdien <var>X</var> finnes allerede. Det kan skyldes at det er angitt flere MessageQuerySets som evaluerer til samme CorrelationKey.
Már létezik „<var>X</var>” értékű példánykulcs. Ennek oka az lehet, hogy több olyan MessageQuerySets van definiálva, amelynek kiértékelési eredménye ugyanaz a CorrelationKey.
Esiintymäavain, jonka arvo on <var>X</var>, on jo olemassa. Tämä voi johtua siitä, että järjestelmässä on määritetty useita MessageQuerySet-joukkoja, jotka tuottavat tulokseksi saman CorrelationKey-avaimen.
Değeri '<var>X</var>' olan bir örnek anahtarı zaten var. Bunun nedeni aynı CorrelationKey sonucunu veren birden fazla MessageQuerySet bulunması olabilir.
Значение ключа экземпляра "<var>X</var>" уже существует. Это могло произойти из-за того, что определено несколько наборов MessageQuerySets, вычисляющих один и тот же CorrelationKey.
Esiste già una chiave di istanza di valore '<var>X</var>'. È possibile che esistano più MessageQuerySet definiti che restituiscono lo stesso oggetto CorrelationKey.
Une clé d'instance de valeur '<var>X</var>' existe déjà. Il se peut qu'il existe plusieurs MessageQuerySets définis qui correspondent au même CorrelationKey.
值“<var>X</var>”的实例键已存在。原因可能是定义的多个 MessageQuerySet 计算为同一个 CorrelationKey。
يوجد بالفعل مفتاح مثيل بقيمة '<var>X</var>'. وقد يرجع ذلك إلى وجود العديد من MessageQuerySets المعرّفة، والتي تقوم بالتقييم لنفس CorrelationKey.
値 '<var>X</var>' のインスタンス キーが既に存在しています。これは、同じ CorrelationKey として評価される複数の MessageQuerySets が定義されていることが原因である可能性があります。
Ein Instanzschlüssel mit dem Wert '<var>X</var>' ist bereits vorhanden. Möglicherweise sind mehrere MessageQuerySets definiert, die zum selben CorrelationKey ausgewertet werden.
Klíč instance s hodnotou <var>X</var> již existuje. Pravděpodobně existuje několik hodnot MessageQuerySets, které mají po vyhodnocení stejnou hodnotu CorrelationKey.
값이 '<var>X</var>'인 인스턴스 키가 이미 있습니다. 동일한 CorrelationKey로 평가되는 MessageQuerySet가 여러 개 정의되어 있기 때문일 수 있습니다.
Υπάρχει ήδη ένα κλειδί παρουσίας με τιμή '<var>X</var>'. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλαπλά ορισμένα MessageQuerySets που πραγματοποιούν αξιολογήσεις στο ίδιο CorrelationKey.
Ya existe una clave de instancia de valor '<var>X</var>'. Esto se puede deber a que hay varios MessageQuerySets definidos que se evalúan para la misma CorrelationKey.
Der findes allerede en forekomstnøgle for værdien '<var>X</var>'. Dette kan skyldes, at der er angivet flere MessageQuerySets, som evaluerer den samme CorrelationKey.
Klucz wystąpienia o wartości „<var>X</var>” już istnieje. Przyczyną może być zdefiniowanie wielu obiektów MessageQuerySet, których wynikiem jest taki sam obiekt CorrelationKey.
Det finns redan en instansnyckel med värdet <var>X</var>. Detta kan bero på att flera MessageQuerySets som utvärderas som samma CorrelationKey har definierats.
值 '<var>X</var>' 的執行個體索引鍵已存在。這可能是因為已定義多個 MessageQuerySets,其會評估為相同的 CorrelationKey。
Uma chave de valor '<var>X</var>' da instância já existe. Isso pode ser devido a várias MessageQuerySets definidas para avaliar a mesma CorrelationKey.
אופן הפעולה של ה- TransactionFlow בפעולה חייב להיות מוגדר כ'מותר'.
Het TransactionFlow-gedrag voor de bewerking moet worden ingesteld op Allowed.
TransactionFlow-virkemåten for operasjonen må være satt til Allowed.
A művelet TransactionFlow viselkedését Allowed értékűre kell beállítani.
Toiminnon TransactionFlow-toiminnaksi on asetettava Sallittu.
İşlemdeki TransactionFlow davranışını Allowed olarak ayarlanmalıdır.
Поведению TransactionFlow операции необходимо присвоить значение Allowed.
Il comportamento di TransactionFlow nell'operazione deve essere impostato su Allowed.
Le comportement TransactionFlow de l'opération doit être défini à Allowed.
必须将操作上的 TransactionFlow 行为设置为 Allowed。
يجب تعيين سلوك TransactionFlow على العملية إلى مسموح.
操作の TransactionFlow の動作は Allowed に設定する必要があります。
Das TransactionFlow-Verhalten des Vorgangs muss auf 'Allowed' festgelegt werden.
Chování TransactionFlow pro operaci musí být nastaveno na hodnotu Allowed.
작업의 TransactionFlow 동작을 Allowed로 설정해야 합니다.
Η συμπεριφορά TransactionFlow στη λειτουργία πρέπει να οριστεί σε Allowed.
Funktionsmåden TransactionFlow på handlingen skal indstilles til Allowed.
El comportamiento de TransactionFlow en la operación debe estar establecido en Allowed.
Dla zachowania TransactionFlow operacji musi być ustawiona wartość Allowed.
Beteendet TransactionFlow i åtgärden måste ställas in som Allowed.
必須將作業的 TransactionFlow 行為設為 Allowed。
O comportamento TransactionFlow na operação deve ser definido como Allowed (permitido).
נא ודא כי פעילות Receive מתארחת ב- WorkflowServiceHost.
Zorg ervoor dat een Receive-activiteit wordt gehost in een WorkflowServiceHost.
Sørg for at en Receive-aktivitet er vertsbasert i en WorkflowServiceHost.
Győződjön meg arról, hogy Receive tevékenység gazdája a WorkflowServiceHost.
Varmista, että Receive-tehtävä on isännöitynä WorkflowServiceHost-kohteessa.
Lütfen Receive etkinliğinin bir WorkflowServiceHost içinde barındırıldığından emin olun.
Убедитесь, что действие Receive размещено в узле WorkflowServiceHost.
Verificare che l'attività Receive sia ospitata all'interno di WorkflowServiceHost.
Vérifiez qu'une activité Receive est hébergée au sein d'un WorkflowServiceHost.
请确保在 WorkflowServiceHost 中承载 Receive 活动。
الرجاء التأكد من استضافة نشاط التلقي ضمن WorkflowServiceHost.
WorkflowServiceHost 内で Receive アクティビティがホストされていることを確認してください。
Stellen Sie sicher, dass eine Empfangsaktivität in einem WorkflowServiceHost gehostet wird.
Ověřte, že hostitelem aktivity Receive je třída WorkflowServiceHost.
Receive 작업이 WorkflowServiceHost 내에 호스팅되어 있는지 확인하십시오.
Βεβαιωθείτε ότι μια δραστηριότητα λήψης φιλοξενείται εντός ενός WorkflowServiceHost.
Asegúrese de que una actividad Receive está hospedada en un WorkflowServiceHost.
Sørg for, at en WorkflowServiceHost er vært for en aktivitet af typen Receive.
Upewnij się, że działanie Receive jest hostowane w obiekcie WorkflowServiceHost.
Se till att en Receive-aktivitet ligger på en WorkflowServiceHost.
請確定 Receive 活動裝載在 WorkflowServiceHost 內。
Certifique-se de que uma atividade Receive esteja hospedada em um WorkflowServiceHost.
המאפיין OperationName חייב להיות מוגדר בפעילות '<var>X</var>'.
De eigenschap OperationName moet worden ingesteld in de activiteit <var>X</var>.
OperationName-egenskapen må være angitt i aktiviteten <var>X</var>.
A(z) „<var>X</var>” tevékenységben kötelező beállítani az OperationName tulajdonságot.
Tehtävässä <var>X</var> on määritettävä OperationName-ominaisuus.
'<var>X</var>' etkinliğinde OperationName özelliği ayarlanmalıdır.
Свойство OperationName должно задаваться в действии "<var>X</var>".
La proprietà OperationName deve essere impostata nell'attività '<var>X</var>'.
Le nom de la propriété OperationName doit être défini dans l'activité '<var>X</var>'.
必须在活动“<var>X</var>”中设置 OperationName 属性。
يجب تعيين خاصية OperationName في النشاط '<var>X</var>'.
アクティビティ '<var>X</var>' に OperationName プロパティを設定する必要があります。
Die OperationName-Eigenschaft muss in Aktivität '<var>X</var>' festgelegt werden.
Vlastnost OperationName musí být nastavena v aktivitě <var>X</var>.
OperationName 속성은 '<var>X</var>' 작업에서 설정해야 합니다.
Η ιδιότητα OperationName πρέπει να οριστεί στη δραστηριότητα '<var>X</var>'.
La propiedad OperationName debe estar establecida en la actividad '<var>X</var>'.
Egenskaben OperationName skal angives i aktiviteten '<var>X</var>'.
W działaniu <var>X</var> musi być ustawiona właściwość OperationName.
Egenskapen OperationName måste anges i aktiviteten <var>X</var>.
OperationName 屬性必須在活動 '<var>X</var>' 中設定。
A propriedade OperationName deve ser definida na atividade '<var>X</var>'.
הספריה של המופעים הטעונים נסגרה. מתבצע כיבוי פתאומי של השירות.
De map met geladen exemplaren is afgebroken. De service wordt nu afgesloten.
Mappen med innlastede forekomster er avbrutt. Tjenesten avsluttes umiddelbart.
A betöltött példányok könyvtárának működése megszakadt. Folyamatban van a szolgáltatás váratlan leállása.
Ladattujen esiintymien hakemisto on keskeytetty. Palvelun äkillinen sulkeminen on meneillään.
Yüklü örneklerin dizini durduruldu. Hizmetin ansızın sona erdirilmesi sürüyor.
Работа каталога загруженных экземпляров прекращена. Выполняется непредвиденное завершение работы службы.
La directory delle istanze caricate è stata interrotta. È in corso un arresto improvviso del servizio.
Le répertoire des instances chargées a été abandonné. Un arrêt brutal du service est en cours.
所加载实例的目录已中止。服务正在意外关闭。
تم إجهاض الدليل الخاص بالمثيلات المحملة. وعملية إيقاف التشغيل المفاجئ قيد التقدم.
読み込まれたインスタンスのディレクトリが破棄されています。サービスの強制シャットダウンを実行中です。
Das Verzeichnis geladener Instanzen wurde abgebrochen. Der Dienst wird sofort beendet.
Adresář načtených instancí byl zrušen. Probíhá náhlé ukončení služby.
로드된 인스턴스의 디렉터리가 삭제되었습니다. 서비스를 비상 종료하고 있습니다.
Ο κατάλογος παρουσιών που έχουν φορτωθεί ματαιώθηκε. Μη αναμενόμενος τερματισμός της υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
Se ha anulado el directorio de instancias cargadas. Un apagado inesperado del servicio está en curso.
Kartoteket over indlæste forekomster er blevet afbrudt. Tjenesten bliver straks lukket ned.
Działanie katalogu załadowanych wystąpień zostało przerwane. Trwa niespodziewane wyłączanie usługi.
Katalogen för inlästa instanser har avbrutits. En abrupt avstängning av tjänsten pågår.
已載入之執行個體的目錄已被中止。正在進行服務的突然關閉。
O diretório das instâncias carregadas foi anulado. Um encerramento inesperado do serviço está em andamento.
אין לציין RequestReplyCorrelationInitializer בפעילות Send או Receive חד-כיוונית. בעת אתחול מתאם RequestReply, ‏Send צריך להיות מתואם עם פעילות ReceiveReply ו- Receive צריך להיות מתואם עם פעילות SendReply.
RequestReplyCorrelationInitializer mag niet worden opgegeven voor een Send- of Receive-activiteit in één richting. Wanneer u een RequestReply-correlatie wilt initialiseren, moet u Send aan een ReceiveReply-activiteit en Receive aan een SendReply-activiteit koppelen.
RequestReplyCorrelationInitializer skal ikke angis på en enveis Send- eller Receive-aktivitet. Ved initialisering av RequestReply-korrelasjonen, skal Send kobles sammen med en ReceiveReply-aktivitet og Receive kobles sammen med en SendReply-aktivitet.
A RequestReplyCorrelationInitializer nem adható meg egyirányú Send vagy Receive tevékenységnél. A RequestReply korreláció inicializálásakor a Send tevékenységet egy ReceiveReply tevékenységgel, a Receive tevékenységet pedig egy SendReply tevékenységgel kell párosítani.
RequestReplyCorrelationInitializer-alustustoimintoa ei saa määrittää yksisuuntaiseen Send- tai Receive-tehtävään. Kun RequestReply-korrelaatiota alustetaan, Send-tehtävä tulee määrittää ReceiveReply-tehtävän pariksi ja Receive-tehtävä tulee määrittää SendReply-tehtävän pariksi.
Tek yönlü bir Send veya Receive etkinliğinde RequestReplyCorrelationInitializer belirtilmemelidir. RequestReply bağıntısı başlatılırken, Send bir ReceiveReply etkinliği ile eşleştirilmeli ve Receive de bir SendReply etkinliğiyle eşleştirilmelidir.
RequestReplyCorrelationInitializer не должен указываться для одностороннего действия Send или Receive. При инициализации корреляции RequestReply действию Send должно быть поставлено в пару действие ReceiveReply, а действию Receive - действие SendReply.
RequestReplyCorrelationInitializer non deve essere specificato in un'attività Send o Receive unidirezionale. Quando si inizializza la correlazione RequestReply, Send deve essere associato a un'attività ReceiveReply e Receive deve essere associato a un'attività SendReply.
RequestReplyCorrelationInitializer ne doit pas être spécifié sur une activité Send ou Receive unidirectionnelle. Lors de l'initialisation de la corrélation RequestReply, Send doit être associé à une activité ReceiveReply et Receive doit être associé à une activité SendReply.
不应在单向 Send 或 Receive 活动上指定 RequestReplyCorrelationInitializer。初始化 RequestReply 相关性时,Send 应与 ReceiveReply 活动成对出现,Receive 应与 SendReply 活动成对出现。
ينبغي عدم تحديد RequestReplyCorrelationInitializer بنشاط إرسال أو تلقي أحادي الاتجاه. عند تهيئة ارتباط RequestReply، ينبغي إقران الإرسال بنشاط ReceiveReply وإقران التلقي بنشاط SendReply.
一方向の Send または Receive アクティビティで RequestReplyCorrelationInitializer を指定しないでください。RequestReply 関連付けを初期化するときに、Send は ReceiveReply アクティビティと関連付けられ、Receive は SendReply アクティビティと関連付けられる必要があります。
RequestReplyCorrelationInitializer darf für eine unidirektionale Send- oder Receive-Aktivität nicht angegeben werden. Bei der Initialisierung der RequestReply-Korrelation muss Send mit einer ReceiveReply-Aktivität und Receive mit einer SendReply-Aktivität verknüpft werden.
Při jednosměrné aktivitě odesílání (Send) nebo přijímání (Receive) by neměl být zadán objekt RequestReplyCorrelationInitializer. Při inicializaci korelace RequestReply by měla být aktivita odesílání (Send) spárována s aktivitou příjmu odpovědi (ReceiveReply) a aktivita příjmu (Receive) spárována s aktivitou odesílání odpovědi (SendReply).
단방향 Send 또는 Receive 활동에 대해 RequestReplyCorrelationInitializer를 지정하면 안 됩니다. RequestReply 상관 관계를 초기화할 때 Send는 ReceiveReply 활동과 쌍을 이루어야 하고 Receive는 SendReply 활동과 쌍을 이루어야 합니다.
Το RequestReplyCorrelationInitializer δεν πρέπει να καθορίζεται σε μια μονόδρομη δραστηριότητα Send ή Receive. Κατά την προετοιμασία της συσχέτισης RequestReply, η δραστηριότητα Send θα πρέπει να αντιστοιχιστεί με μια δραστηριότητα ReceiveReply και η δραστηριότητα Receive να αντιστοιχιστεί με μια δραστηριότητα SendReply.
No se debería especificar RequestReplyCorrelationInitializer en una actividad unidireccional, ya sea Send o Receive. Cuando se inicialice la correlación RequestReply, Send se debería emparejar con una actividad ReceiveReply y Receive se debería emparejar con una actividad SendReply.
RequestReplyCorrelationInitializer bør ikke angives på en envejshandling af typen Send eller Receive. Når RequestReply-korrelationen initialiseres, bør Send forbindes med en ReceiveReply-aktivitet, og Receive bør forbindes med en SendReply-aktivitet.
Obiektu RequestReplyCorrelationInitializer nie można określić w jednokierunkowych działaniu Send lub Receive. Podczas inicjowania korelacji RequestReply działanie Send musi zostać połączone w parę z działaniem ReceiveReply, a działanie Receive musi zostać połączone w parę z działaniem SendReply.
RequestReplyCorrelationInitializer ska inte anges för en enkelriktad Send- eller Receive-aktivitet. När RequestReply-korrelationen initieras, ska Send paras med en ReceiveReply-aktivitet och Receive paras med en SendReply-aktivitet.
RequestReplyCorrelationInitializer 不應該在單向 Send 或 Receive 活動上指定。初始化 RequestReply 相互關聯時,Send 應該與 ReceiveReply 活動配對,而 Receive 應該與 SendReply 活動配對。
RequestReplyCorrelationInitializer não deve ser especificado em uma atividade Send ou Receive de uma via. Quando você inicializa a correlação RequestReply, Send deve ser pareado com uma atividade ReceiveReply e Receive deve ser pareado com uma atividade SendReply.
ל- QueryCorrelationInitializer אחד לפחות אין מזהה ייחודי מוגדר של מתאם. יש לציין CorrelationHandle כשיש יותר מ- QueryCorrelationInitializer אחד באוסף CorrelationInitializers.
Voor minimaal één QueryCorrelationInitializer is de correlatie-ingang niet ingesteld. CorrelationHandle moet worden opgegeven wanneer QueryCorrelationInitializer meerdere keren voorkomt in de verzameling CorrelationInitializers.
Minst én QueryCorrelationInitializer har ikke korrelasjonsreferansesett. CorrelationHandle må angis når det finnes mer enn én QueryCorrelationInitializer i CorrelationInitializers-samlingen.
Legalább egy QueryCorrelationInitializer korrelációleírója nincs beállítva. Kötelező megadni a CorrelationHandle leírót, ha egynél több QueryCorrelationInitializer található a CorrelationInitializers gyűjteményben.
Ainakin yhden QueryCorrelationInitializer-kohteen korrelaatiokahva on määrittämättä. CorrelationHandle on määritettävä, jos CorrelationInitializers-kokoelmassa on useampi kuin yksi QueryCorrelationInitializer-kohde.
En az bir queryCorrelationInitializer'ın bağıntı tanıtıcısı ayarlanmamış. CorrelationInitializers koleksiyonunda birden fazla queryCorrelationInitializer olduğunda CorrelationHandle belirtilmelidir.
По крайней мере в одном объекте QueryCorrelationInitializer не задан дескриптор корреляции. Дескриптор CorrelationHandle нужно задавать, если в коллекции CorrelationInitializers находится несколько элементов QueryCorrelationInitializer.
Almeno un queryCorrelationInitializer non ha un set di handle di correlazione. È necessario che CorrelationHandle sia specificato se sono presenti più queryCorrelationInitializer nella raccolta CorrelationInitializers.
Au moins un queryCorrelationInitializer n'a pas de gestionnaire de corrélation défini. CorrelationHandle doit être spécifié lorsqu'il existe plusieurs queryCorrelationInitializer dans la collection CorrelationInitializers.
至少有一个 QueryCorrelationInitializer 未设置相关句柄。当 CorrelationInitializers 集合中存在多个 QueryCorrelationInitializer 时,需要指定 CorrelationHandle。
لا يحتوي QueryCorrelationInitializer واحد على الأقل على معالجة ارتباط تم تعيينها. يلزم تحديد CorrelationHandle عندما يوجد أكثر من QueryCorrelationInitializer واحد في مجموعة CorrelationInitializers.
少なくとも 1 つの QueryCorrelationInitializer に相関ハンドルが設定されていません。CorrelationInitializers コレクションに複数の QueryCorrelationInitializer が存在する場合は、CorrelationHandle を指定する必要があります。
Für mindestens einen QueryCorrelationInitializer ist kein Korrelationshandle festgelegt. CorrelationHandle muss angegeben werden, wenn mehr als ein QueryCorrelationInitializer in der CorrelationInitializers-Sammlung vorhanden ist.
Alespoň jeden objekt QueryCorrelationInitializer nemá nastavenou obslužnou rutinu korelace. Objekt CorrelationHandle musí být uveden, pokud je v kolekci CorrelationInitializers uveden více než jeden záznam QueryCorrelationInitializer.
하나 이상의 QueryCorrelationInitializer에 상관 관계 핸들이 설정되어 있지 않습니다. CorrelationInitializers 컬렉션에 QueryCorrelationInitializer가 둘 이상 있을 경우 CorrelationHandle을 지정해야 합니다.
Τουλάχιστον ένα QueryCorrelationInitializer δεν διαθέτει ορισμένο δείκτη χειρισμού συσχέτισης. Το CorrelationHandle χρειάζεται να καθοριστεί όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα CorrelationInitializer στη συλλογή CorrelationInitializers.
Al menos un objeto QueryCorrelationInitializer no tiene establecido el identificador de correlación. Se debe especificar CorrelationHandle cuando hay varios objetos QueryCorrelationInitializer en la colección CorrelationInitializers.
QueryCorrelationInitializer er ikke angivet for mindst én korrelationshandle. CorrelationHandle skal angives, når der er mere end én QueryCorrelationInitializer i samlingen CorrelationInitializers.
Co najmniej jeden obiekt QueryCorrelationInitializer nie ma ustawionego dojścia korelacji. Jeśli kolekcja CorrelationInitializers zawiera więcej niż jeden obiekt QueryCorrelationInitializer, musi być określony obiekt CorrelationHandle.
Minst en QueryCorrelationInitializer har ingen korrelationsreferens. CorrelationHandle måste anges när det finns fler än en QueryCorrelationInitializer i CorrelationInitializers-samlingen.
至少有一個 QueryCorrelationInitializer 未設定相互關聯控制代碼。當 CorrelationInitializers 集合中有一個以上的 QueryCorrelationInitializer 時,就需要指定 CorrelationHandle。
Pelo menos um QueryCorrelationInitializer não tem um identificador de correlação definido. CorrelationHandle precisa ser especificado quando há mais de um QueryCorrelationInitializer na coleção de CorrelationInitializers.
שני אובייקטי Receive עם אותם ServiceContractName ו- OperationName ‏'<var>X</var>' כוללים ערכי IsOneWay שונים.
Twee Receive-objecten met dezelfde ServiceContractName en OperationName <var>X</var> hebben verschillende IsOneWay-waarden.
To Receive-objekter med samme ServiceContractName og OperationName <var>X</var> har ulike IsOneWay-verdier.
Két, ugyanolyan ServiceContractName és OperationName („<var>X</var>”) értékekkel rendelkező Receive objektumnak eltérő IsOneWay értékei vannak.
Kahdella Receive-objektilla, joilla on sama ServiceContractName ja OperationName <var>X</var>, on eriävät IsOneWay-arvot.
Aynı ServiceContractName ve OperationName '<var>X</var>' değerine sahip iki Receive nesnesi farklı IsOneWay değerlerine sahip.
Два объекта Receive с одинаковыми свойствами ServiceContractName и OperationName "<var>X</var>" имеют разные значения IsOneWay.
Due oggetti Receive con '<var>X</var>' come ServiceContractName e OperationName hanno valori IsOneWay diversi.
Deux objets Receive avec les mêmes ServiceContractName et OperationName '<var>X</var>' ont des valeurs IsOneWay différentes.
ServiceContractName 和 OperationName 都为“<var>X</var>”的两个 Receive 对象有着不同的 IsOneWay 值。
يحتوي كائنا تلقي بنفس ServiceContractName وOperationName '<var>X</var>' على قيم IsOneWay مختلفة.
同じ ServiceContractName と OperationName '<var>X</var>' を持つ 2 つの Receive オブジェクトの IsOneWay 値が異なります。
Zwei Receive-Objekte mit demselben ServiceContractName und OperationName '<var>X</var>' haben unterschiedliche IsOneWay-Werte.
Dva objekty Receive se stejnými názvy ServiceContractName a OperationName <var>X</var> mají různé hodnoty IsOneWay.
ServiceContractName 및 OperationName'<var>X</var>'이(가) 같은 두 Receive 개체의 IsOneWay 값이 다릅니다.
Δύο αντικείμενα Receive με το ίδιο ServiceContractName και OperationName '<var>X</var>' έχουν διαφορετικές τιμές IsOneWay.
Dos objetos Receive con el mismo valor de ServiceContractName y OperationName '<var>X</var>' tienen valores de IsOneWay diferentes.
To objekter af typen Receive med samme ServiceContractName og OperationName '<var>X</var>' har forskellige IsOneWay-værdier.
Dwa obiekty Receive o tych samych właściwościach ServiceContractName i OperationName „<var>X</var>” mają różne wartości IsOneWay.
Två Receive-objekt med samma ServiceContractName och OperationName <var>X</var> har olika IsOneWay-värden.
ServiceContractName 和 OperationName '<var>X</var>' 相同的兩個 Receive 物件,有不同的 IsOneWay 值。
Dois objetos Receive com mesmo ServiceContractName e OperationName '<var>X</var>' têm valores IsOneWay diferentes.
מאוחר מדי לבצע צירוף בטרנזקציה. היא כבר התחילה בביצוע או בביטול.
Het is te laat om te worden ingeschreven voor de transactie. De transactie wordt al vastgelegd of afgebroken.
Det er for sent å føre opp i transaksjonen. Transaksjonen er allerede i ferd med å utføres eller avbrytes.
Már nincs lehetőség a tranzakcióban való részvételre. A tranzakció véglegesítése vagy megszakítása már megkezdődött.
Tapahtumaan osallistumista ei voi enää tehdä. Se on jo aloittanut vahvistamisen tai keskeyttämisen.
İşlemi listelemek için çok geç. Yapılmaya veya durdurulmaya önceden başlandı.
Прикрепление к транзакции уже невозможно, поскольку началась ее фиксация или прерывание.
Troppo tardi per effettuare l'integrazione nella transazione. È già stato avviato il commit o l'interruzione.
Il est trop tard pour une inscription dans la transaction. La validation ou l'abandon de cette dernière a déjà commencé.
在事务中登记已太晚。事务已经开始提交或中止。
الوقت متأخر جدًا للإدراج في المعاملة. تم بالفعل البدء في التخصيص أو الإجهاض.
トランザクションに参加するには遅すぎます。既にコミットまたは中止が開始されています。
Das Eintragen in diese Transaktion ist nicht mehr möglich. Es wurde bereits mit dem Commit oder dem Abbruch begonnen.
Na začlenění do transakce je již příliš pozdě. Pro transakci již bylo zahájeno potvrzování nebo rušení.
트랜잭션에 참여하기에는 너무 늦었습니다. 이미 커밋 또는 중단이 시작되었습니다.
Είναι πολύ αργά για να εγγραφείτε στη συναλλαγή. Έχει ήδη ξεκινήσει η δέσμευση ή η ματαίωσή της.
Es demasiado tarde para inscribir la transacción. Ya ha comenzado la confirmación o la anulación.
Det er for sent at registrere transaktionen. Udførelsen eller afbrydelsen af transaktionen er allerede gået i gang.
Jest za późno na wykonanie rejestrowania w transakcji. Rozpoczęło się już zatwierdzanie lub przerywanie transakcji.
Det är för sent att registrera i transaktionen. Den har redan börjat verkställas eller avbrytas.
在交易中登記的時機太晚。交易已開始認可或中止。
É muito tarde para inscrever-se na transação. A confirmação ou anulação já foi iniciada.
See catalog page for all messages.