The service
Messages on page
‏‏לשרת לא היתה אפשרות לעבד את הבקשה בשל שגיאה פנימית. לקבלת מידע נוסף אודות השגיאה, הפעל את IncludeExceptionDetailInFaults (מהתכונה ServiceBehaviorAttribute או מאופן הפעולה של התצורה ‎<servicedebug>‎) בשרת כדי לשלוח את פרטי החריגה חזרה אל הלקוח, או הפעל מעקב כמפורט בתיעוד של Microsoft .NET Framework 3.0 SDK ובדוק את יומני המעקב של השרת.</servicedebug>
De server kan de aanvraag niet verwerken vanwege een interne fout. Als u meer informatie over de fout wilt, schakelt u IncludeExceptionDetailInFaults in (hetzij via ServiceBehaviorAttribute hetzij via het configuratiegedrag <servicedebug>) op de server zodat uitzonderingsinformatie naar de client wordt verzonden, of schakelt u tracering in volgens de beschrijving in de documentatie in de SDK van Microsoft .NET Framework 4.0 en inspecteert u de traceerlogboeken voor de server.</servicedebug>
Serveren kan ikke behandle forespørselen på grunn av en intern feil. Hvis du vil ha mer informasjon om feilen, aktiverer du IncludeExceptionDetailInFaults (fra ServiceBehaviorAttribute eller konfigurasjonsvirkemåten <servicedebug>) på serveren for å kunne sende unntaksinformasjonen tilbake til klienten, eller slå på sporing i henhold til Microsoft .NET Framework 4.0 SDK-dokumentasjonen, og se i serversporingsloggene.</servicedebug>
A kiszolgáló nem tudta feldolgozni a kérelmet egy belső hiba következtében. A hibával kapcsolatos további tudnivalókért kapcsolja be a kiszolgáló esetén az IncludeExceptionDetailInFaults attribútumot (a ServiceBehaviorAttribute attribútumból vagy a <servicedebug> konfigurációs viselkedésből), amellyel eljuttathatja a kivételinformációkat az ügyfélhez, vagy kapcsolja be a nyomkövetést a Microsoft .NET-keretrendszer 3.0 SDK dokumentációjának megfelelően, majd ellenőrizze a kiszolgáló nyomkövetési naplóit.</servicedebug>
Palvelin ei pystynyt käsittelemään pyyntöä sisäisen virheen vuoksi. Saat lisätietoja virheestä määrittämällä IncludeExceptionDetailInFaults-toiminnot käyttöön palvelimessa joko ServiceBehaviorAttribute-määrityksen tai <servicedebug>-kokoonpanotoiminnan avulla, jolloin poikkeustiedot lähetetään takaisin asiakkaalle, tai kytkemällä jäljitystoiminnon käyttöön Microsoft .NET Framework 4.0 SDK -ohjeissa kuvatulla tavalla ja tarkastelemalla palvelimen jäljityslokitiedostoja.</servicedebug>
İstemci, bir iç hataya bağlı olarak isteği işleyemedi. Hata hakkında daha fazla bilgi için sunucudaki özel durum bilgilerini istemciye geri göndermek üzere IncludeExceptionDetailInFaults işlevini etkinleştirin (ServiceBehaviorAttribute içinden ya da <hizmet_hataayıklama> yapılandırma davranışından) veya izlemeyi Microsoft .NET Framework 4.0 SDK belgelerine uygun olarak açın ve istemci izleme günlüklerini inceleyin.</hizmet_hataayıklama>
Серверу не удалось обработать запрос из-за внутренней ошибки. Для получения дополнительных сведений об ошибке либо включите на сервере параметр IncludeExceptionDetailInFaults (или в атрибуте ServiceBehaviorAttribute, или в поведении конфигурации <servicedebug>), чтобы отправить сведения об исключении обратно клиенту, либо включите трассировку, как описано в документации к пакету SDK для платформы Microsoft .NET Framework 4.0, и изучите журналы трассировки на сервере.</servicedebug>
Il server non è stato in grado di elaborare la richiesta a causa di un errore interno. Per ulteriori informazioni sull'errore, attivare IncludeExceptionDetailInFaults (da ServiceBehaviorAttribute o dal comportamento di configurazione <servicedebug>) nel server in modo da restituire le informazioni sull'eccezione al client oppure attivare la traccia come descritto nella documentazione di Microsoft .NET Framework 4.0 SDK e analizzare i log di traccia del server.</servicedebug>
Le serveur n'a pas pu traiter la demande en raison d'une erreur interne. Pour plus d'informations sur l'erreur, activez IncludeExceptionDetailInFaults (depuis ServiceBehaviorAttribute ou depuis le comportement de configuration <servicedebug>) sur le client pour renvoyer les informations de l'exception au client, ou activez le suivi conformément à la documentation du SDK de Microsoft .NET Framework 3.0 et examinez les journaux de suivi du serveur.</servicedebug>
由于内部错误,服务器无法处理请求。有关该错误的详细信息,请在服务器上打开 IncludeExceptionDetailInFaults (从 ServiceBehaviorAttribute 或从 <servicedebug> 配置行为),从而将异常信息发回客户端,或按 Microsoft .NET Framework 4.0 SDK 文档打开跟踪,并检查服务器跟踪日志。</servicedebug>
لم يكن الملقم قادراً معالجة الطلب بسبب خطأ داخلي. لمزيد من المعلومات حول الخطأ، إما قم بتشغيل IncludeExceptionDetailInFaults (من ServiceBehaviorAttribute أو من سلوك التكوين <servicedebug>) على الملقم لتتمكن من إرسال معلومات الاستثناء إلى العميل، قم بتشغيل التتبع بحسب وثائق Microsoft .NET Framework 3.0 SDK وتفحص سجلات تتبع الملقم.</servicedebug>
内部エラーのため、クライアントは要求を処理できませんでした。このエラーの詳細については、例外情報をクライアントに返信するためにサーバーで IncludeExceptionDetailInFaults を有効にするか (ServiceBehaviorAttribute または <servicedebug> 構成動作を通じて)、Microsoft .NET Framework 3.0 SDK ドキュメントに従ってトレースを有効にして、サーバーのトレース ログを調べてください。</servicedebug>
Der Server konnte die Anforderung aufgrund eines internen Fehler nicht verarbeiten. Wenn Sie weitere Informationen zum Fehler erhalten möchten, aktivieren Sie entweder IncludeExceptionDetailInFaults (entweder über das ServiceBehaviorAttribute oder das <servicedebug>-Konfigurationsverhalten) auf dem Server, um die Ausnahmeinformationen zurück an den Client zu senden, oder aktivieren Sie die Ablaufverfolgung gemäß der Microsoft .NET Framework 4.0 SDK-Dokumentation, und prüfen Sie die Serverablaufverfolgungsprotokolle.</servicedebug>
Server nemohl zpracovat požadavek, protože došlo k vnitřní chybě. Další informace o chybě naleznete, pokud zapnete třídu IncludeExceptionDetailInFaults (z třídy ServiceBehaviorAttribute nebo z chování konfigurace <servicedebug>) na serveru, aby byla odeslána informace o výjimce zpět na klienta, nebo zapnete trasování jako pro dokumentaci Microsoft .NET Framework 3.0 SDK a zkontrolujete protokoly trasování serveru.</servicedebug>
내부 오류로 인해 서버에서 요청을 처리할 수 없습니다. 오류에 대한 자세한 내용을 보려면 클라이언트에 예외 정보를 다시 보낼 수 있도록 서버에서 ServiceBehaviorAttribute 또는 <servicedebug> 구성 동작의 IncludeExceptionDetailInFaults를 설정하거나 Microsoft .NET Framework 4.0 SDK 설명서마다 추적 기능을 설정하여 서버 추적 로그를 확인하십시오.</servicedebug>
Ο διακομιστής δεν ήταν σε θέση να επεξεργαστεί την αίτηση λόγω ενός εσωτερικού σφάλματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα, είτε ενεργοποιήστε το IncludeExceptionDetailInFaults (είτε από το ServiceBehaviorAttribute είτε από τη συμπεριφορά ρύθμισης <servicedebug>) στον διακομιστή προκειμένου να στείλετε τις πληροφορίες εξαίρεσης πίσω στο πρόγραμμα-πελάτη ή ενεργοποιήστε την παρακολούθηση με βάση την τεκμηρίωση του .NET Framework 4.0 SDK της Microsoft και επιθεωρήστε τα αρχεία καταγραφής παρακολούθησης του διακομιστή.</servicedebug>
El servidor no pudo procesar la solicitud debido a un error interno. Para obtener más información sobre el error, active IncludeExceptionDetailInFaults (desde ServiceBehaviorAttribute o desde el comportamiento de configuración <servicedebug>) en el servidor para devolver la información de excepción al cliente, o active la traza de acuerdo con la documentación del SDK de Microsoft .NET Framework 4.0 y compruebe los registros de seguimiento del servidor.</servicedebug>
Serveren kunne ikke behandle anmodningen på grund af en intern fejl. Du kan få flere oplysninger om fejlen ved at aktivere IncludeExceptionDetailInFaults (enten fra ServiceBehaviorAttribute eller fra konfigurationens funktionsmåde <servicedebug>) på serveren for at kunne sende undtagelsesoplysningerne tilbage til klienten, eller du kan slå sporing til som beskrevet i dokumentationen til Microsoft .NET Framework 4.0 SDK, og gennemse serverens sporingslogfiler.</servicedebug>
Serwer nie mógł przetworzyć żądania z powodu błędu wewnętrznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat błędu, należy włączyć opcję IncludeExceptionDetailInFaults (w atrybucie ServiceBehaviorAttribute lub z zachowania konfiguracji <servicedebug>) na serwerze, w celu odsyłania informacji o wyjątkach do klienta lub włączyć śledzenie, tak jak to opisano w dokumentacji pakietu Microsoft .NET Framework 3.0 SDK oraz sprawdzać dzienniki śledzenia serwera.</servicedebug>
Servern kunde inte bearbeta begäran på grund av ett internt fel. Om du vill ha mer information om felet ska du aktivera IncludeExceptionDetailInFaults (från ServiceBehaviorAttribute eller från <servicedebug>-konfigurationen) på servern för att kunna skicka tillbaka undantagsinformationen till klienten, eller aktivera spårning enligt dokumentationen för Microsoft .NET Framework 4.0 SDK och kontrollera serverns spårningsloggar.</servicedebug>
伺服器因內部錯誤而無法處理要求。如需有關錯誤的詳細資訊,請開啟伺服器上的 IncludeExceptionDetailInFaults (從 ServiceBehaviorAttribute,或從 <servicedebug> 設定行為),以便將例外狀況資訊傳回用戶端,或依照 Microsoft .NET Framework 4.0 SDK 文件開啟追蹤並檢查伺服器追蹤記錄檔。</servicedebug>
O servidor não conseguiu processar a solicitação devido a um erro interno. Para obter mais informações sobre o erro, ative IncludeExceptionDetailInFaults (a partir da classe ServiceBehaviorAttribute ou do comportamento de configuração <servicedebug>) no servidor para enviar as informações de exceção de volta para o cliente ou ative o rastreamento de acordo com a documentação do Microsoft .NET Framework 3.0 SDK e examine os logs de rastreamento do servidor.</servicedebug>
פעילות עם DisplayName='<var>X</var>'‎ כוללת ארגומנט בשם '<var>Y</var>' שהוא Message או MessageContract. ‏ReceiveParametersContent אינו תומך ב- Message או ב- MessageContract. יש לציין מאפיין Content כ- ReceiveMessageContent עבור תוכן המבוסס על Message או MessageContract.
De activiteit met de weergave <var>X</var> heeft een argument met de naam <var>Y</var> dat een Message of MessageContract is. ReceiveParametersContent biedt geen ondersteuning voor Message of MessageContract. Geef de eigenschap Content op als ReceiveMessageContent voor inhoud op basis van Message of MessageContract.
Aktiviteten med DisplayName=<var>X</var> har et argument med navnet <var>Y</var> som er en Message eller MessageContract. ReceiveParametersContent støtter ikke Message eller MessageContract. Content-egenskapen bør angis som ReceiveMessageContent for Message- eller MessageContract-basert innhold.
A DisplayName='<var>X</var>' beállítású tevékenység Message vagy MessageContract típusú, „<var>Y</var>” nevű argumentummal rendelkezik. A ReceiveParametersContent nem támogatja a Message és a MessageContract típust. Message vagy MessageContract típuson alapuló tartalom esetén a Content tulajdonságot ReceiveMessageContent objektumra kell beállítani.
Tehtävä (DisplayName=<var>X</var>) sisältää argumentin <var>Y</var>, jonka tyyppi on Message tai MessageContract. ReceiveParametersContent ei tue Message- tai MessageContract-argumentteja. Sisältöominaisuus tulee määrittää Message- ja MessageContract-pohjaisen sisällön ReceiveMessageContract-kohteena.
DisplayName='<var>X</var>' olan etkinlik, Message veya MessageContract olan '<var>Y</var>' adında bir bağımsız değişkene sahip. ReceiveParametersContent Message'ı veya MessageContract'i desteklemez. Content özelliği Message veya ReceiveMessageContent için içeriğe göre MessageContract olarak belirtilmelidir.
Действие с DisplayName="<var>X</var>" содержит аргумент с именем "<var>Y</var>", который является Message или MessageContract. Метод ReceiveParametersContent не поддерживает Message и MessageContract. Свойство Content должно быть указано как ReceiveMessageContent для Message или MessageContract на основании содержимого.
L'attività con DisplayName='<var>X</var>' include un argomento denominato '<var>Y</var>' di tipo Message o MessageContract. ReceiveParametersContent non supporta Message o MessageContract. Specificare la proprietà Content come ReceiveMessageContent per contenuto basato su Message o MessageContract.
L'activité avec DisplayName='<var>X</var>' a un argument nommé '<var>Y</var>' qui est un Message ou un MessageContract. ReceiveParametersContent ne prend pas en charge Message ou MessageContract. La propriété de contenu doit être spécifiée en tant que ReceiveMessageContract pour Message ou un contenu MessageContract.
DisplayName 为“<var>X</var>”的活动有一个名为“<var>Y</var>”的参数,该参数为 Message 或 MessageContract。ReceiveParametersContent 不支持 Message 或 MessageContract。对于基于 Message 或 MessageContract 的内容,Content 属性应指定为 ReceiveMessageContent。
يشتمل النشاط ذو DisplayName='<var>X</var>' على وسيطة تسمى '<var>Y</var>'، وهي إما Message أو MessageContract. ولا يعتمد ReceiveParametersContent الرسالة أو MessageContract. يجب تحديد خاصية المحتوى كمحتوى ReceiveMessageContent لمحتوىً يستند إلى Message أو MessageContract.
DisplayName='<var>X</var>' のアクティビティに、'<var>Y</var>' という名前の引数 Message または MessageContract があります。ReceiveParametersContent では Message または MessageContract はサポートされません。Message ベースまたは MessageContract ベースのコンテンツには、コンテンツ プロパティを ReceiveMessageContent として指定してください。
Die Aktivität mit DisplayName='<var>X</var>' enthält ein Argument mit dem Namen '<var>Y</var>', das eine Message oder ein MessageContract ist. Message oder MessageContract wird von ReceiveParametersContent nicht unterstützt. Die Content-Eigenschaft muss für Inhalte, die auf Message oder MessageContract basieren, als ReceiveMessageContent angegeben werden.
Aktivita s názvem DisplayName <var>X</var> obsahuje argument s názvem <var>Y</var>, který je typu Message nebo MessageContract. Objekt ReceiveParametersContent nepodporuje nastavení Message a MessageContract. Pro základní obsah Message nebo MessageContract by měla být vlastnost Content nastavena jako ReceiveMessageContent.
DisplayName='<var>X</var>'인 작업에 Message 또는 MessageContract인 '<var>Y</var>' 인수가 있습니다. ReceiveParametersContent는 Message 또는 MessageContract를 지원하지 않습니다. Message 또는 MessageContract 기반 콘텐츠에는 콘텐츠 속성을 ReceiveMessageContent로 지정해야 합니다.
Η δραστηριότητα με DisplayName='<var>X</var>' διαθέτει ένα όρισμα με ονομασία '<var>Y</var>', το οποίο είναι Message ή MessageContract. Το ReceiveParametersContent δεν υποστηρίζει Message ή MessageContract. Η ιδιότητα Content θα πρέπει να καθορίζεται ως ReceiveMessageContent για περιεχόμενο που βασίζεται σε Message ή MessageContract.
La actividad con DisplayName='<var>X</var>' tiene un argumento denominado '<var>Y</var>' que es un Message o MessageContract. ReceiveParametersContent no admite Message ni MessageContract. La propiedad Content se debe especificar como ReceiveMessageContent para el contenido basado en Message o MessageContract.
Aktiviteten med DisplayName='<var>X</var>' har et argument med navnet '<var>Y</var>', som er en Message eller MessageContract. ReceiveParametersContent understøtter ikke Message eller MessageContract. Egenskaben Content skal angives som ReceiveMessageContent for indhold, der er baseret på Message eller MessageContract.
Działanie mające właściwość DisplayName o wartości „<var>X</var>” ma argument o nazwie „<var>Y</var>”, który ma atrybut Message lub MessageContract. Obiekt ReceiveParametersContent nie obsługuje atrybutów Message i MessageContract. W przypadku zawartości opartej na atrybucie Message lub MessageContract należy określić dla właściwości Content wartość ReceiveMessageContent.
Aktiviteten med DisplayName=<var>X</var> har ett argument med namnet <var>Y</var> som är Message eller MessageContract. ReceiveParametersContent har inte stöd för Message eller MessageContract. Egenskapen Content ska anges som ReceiveMessageContent för Message- eller MessageContract-baserat innehåll.
DisplayName='<var>X</var>' 的活動具有名稱為 '<var>Y</var>' 的引數,屬於 Message 或 MessageContract。ReceiveParametersContent 不支援 Message 或 MessageContract。請針對 Message 或 MessageContract 的內容,將內容屬性指定為 ReceiveMessageContent。
A atividade com DisplayName='<var>X</var>' tem um argumento denominado '<var>Y</var>' que é uma Message ou MessageContract. ReceiveParametersContent não fornece suporte a Message ou MessageContract. A propriedade Content deve ser especificada como ReceiveMessageContent para conteúdo baseado em Message ou MessageContract.
הפעילות עם DisplayName='<var>X</var>'‎ ו- OperationName='<var>Y</var>'‎ כוללת QueryCorrelationInitializer עם MessageQuerySet ריק.
Voor de activiteit met DisplayName=<var>X</var> en OperationName=<var>Y</var> is QueryCorrelationInitializer ingesteld met een lege MessageQuerySet.
Aktiviteten med DisplayName=<var>X</var> og OperationName=<var>Y</var> har QueryCorrelationInitializer med tom MessageQuerySet.
A DisplayName='<var>X</var>' és OperationName='<var>Y</var>' beállítású tevékenységhez üres MessageQuerySet készlettel ellátott QueryCorrelationInitializer tartozik.
Tehtävällä, jolla on DisplayName=<var>X</var> ja OperationName=<var>Y</var>, on QueryCorrelationInitializer-kohde, jolla on tyhjä MessageQuerySet.
DisplayName='<var>X</var>' ve OperationName='<var>Y</var>' olan etkinlik, boş MessageQuerySet ile QueryCorrelationInitializer içeriyor.
Действие с DisplayName="<var>X</var>" и OperationName="<var>Y</var>" содержит QueryCorrelationInitializer с пустым MessageQuerySet.
L'attività con DisplayName='<var>X</var>' e OperationName='<var>Y</var>' include QueryCorrelationInitializer con MessageQuerySet nuovo.
L'activité avec DisplayName='<var>X</var>' et OperationName='<var>Y</var>' a QueryCorrelationInitializer avec un MessageQuerySet vide.
DisplayName 为“<var>X</var>”且 OperationName 为“<var>Y</var>”的活动的 QueryCorrelationInitializer 具有空 MessageQuerySet。
النشاط مع DisplayName='<var>X</var>' وOperationName='<var>Y</var>' لديه QueryCorrelationInitializer به MessageQuerySet فارغ.
DisplayName='<var>X</var>' および OperationName='<var>Y</var>' のアクティビティに、MessageQuerySet が空の QueryCorrelationInitializer があります。
Die Aktivität mit DisplayName='<var>X</var>' und OperationName='<var>Y</var>' verfügt über einen QueryCorrelationInitializer mit leerem MessageQuerySet.
Aktivita s názvem DisplayName=<var>X</var> a OperationName=<var>Y</var> obsahuje třídu QueryCorrelationInitializer s prázdnou sadou MessageQuerySet.
DisplayName='<var>X</var>', OperationName='<var>Y</var>'인 작업에 MessageQuerySet가 비어 있는 QueryCorrelationInitializer가 있습니다.
Η δραστηριότητα με DisplayName='<var>X</var>' και OperationName='<var>Y</var>' έχει QueryCorrelationInitializer με κενό MessageQuerySet.
La actividad con DisplayName='<var>X</var>' y OperationName='<var>Y</var>' tiene un QueryCorrelationInitializer con un MessageQuerySet vacío.
Aktiviteten med DisplayName='<var>X</var>' og OperationName='<var>Y</var>' har en QueryCorrelationInitializer med et tomt MessageQuerySet.
Działanie o właściwościach DisplayName „<var>X</var>” i OperationName „<var>Y</var>” ma obiekt QueryCorrelationInitializer z pustym obiektem MessageQuerySet.
Aktiviteten med DisplayName=<var>X</var> och OperationName=<var>Y</var> har QueryCorrelationInitializer med tom MessageQuerySet.
含有 DisplayName='<var>X</var>' 和 OperationName='<var>Y</var>' 的活動具有空白 MessageQuerySet 的 QueryCorrelationInitializer。
A atividade com DisplayName='<var>X</var>' e OperationName='<var>Y</var>' tem QueryCorrelationInitializer com um MessageQuerySet vazio.
בוטל ניסיון לטעון מופע.
Het laden van een exemplaar is afgebroken.
Et forsøk på å laste inn en forekomst ble avbrutt.
A példány betöltésére tett kísérlet meg lett szakítva.
Esiintymän lataamisyritys keskeytettiin.
Bir örnek yükleme girişimi durduruldu.
Загрузка экземпляра прервана.
Tentativo di caricare un'istanza interrotto.
Abandon d'une tentative de chargement d'une instance.
加载实例的尝试被中止。
تم إجهاض محاولة لتحميل مثيل.
インスタンスの読み込みは中止されました。
Der Versuch, eine Instanz zu laden, wurde abgebrochen.
Pokus o načtení instance byl zrušen.
인스턴스 로드 시도가 중단되었습니다.
Ματαιώθηκε προσπάθεια φόρτωσης μιας παρουσίας.
Se anuló un intento de cargar una instancia.
Et forsøg på at indlæse en forekomst blev afbrudt.
Próba załadowania wystąpienia została przerwana.
Ett försök att läsa in en instans avbröts.
已中止嘗試載入執行個體。
Foi anulada uma tentativa de carregar uma instância.
יש להחיל את אופן הפעולה '<var>X</var>' על WorkflowServiceHost.
Het gedrag <var>X</var> moet worden toegepast op een WorkflowServiceHost.
Virkemåten <var>X</var> må brukes på en WorkflowServiceHost.
A(z) „<var>X</var>” viselkedést egy WorkflowServiceHost objektumra kell alkalmazni.
Toimintaa <var>X</var> on käytettävä WorkflowServiceHost-kohteen yhteydessä.
'<var>X</var>' davranışı bir WorkflowServiceHost'a uygulanmalıdır.
Поведение "<var>X</var>" должно быть применено к WorkflowServiceHost.
È necessario applicare il comportamento di '<var>X</var>' a WorkflowServiceHost.
Le comportement '<var>X</var>' doit être appliqué à un WorkflowServiceHost.
“<var>X</var>”行为必须应用于 WorkflowServiceHost。
يجب تطبيق السلوك '<var>X</var>' على WorkflowServiceHost.
Das '<var>X</var>'-Verhalten muss auf einen WorkflowServiceHost angewendet werden.
Chování <var>X</var> je nutné použít na hostitele WorkflowServiceHost.
'<var>X</var>' 동작은 WorkflowServiceHost에 적용해야 합니다.
Η συμπεριφορά '<var>X</var>' πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα WorkflowServiceHost.
El comportamiento '<var>X</var>' debe aplicarse a WorkflowServiceHost.
Funktionsmåden '<var>X</var>' skal anvendes på en WorkflowServiceHost.
'<var>X</var>' の動作を WorkflowServiceHost に適用する必要があります。
Do obiektu WorkflowServiceHost trzeba zastosować zachowanie <var>X</var>.
<var>X</var>-beteendet måste läggas till i en WorkflowServiceHost.
'<var>X</var>' 行為必須套用至 WorkflowServiceHost。
O comportamento '<var>X</var>' deve ser aplicado a um WorkflowServiceHost.
התקבלה הודעת תשובה עם ערך null מהשרת. ייתכן שהסיבה היא אי התאמה של חוזה בין צידי הלקוח והשרת. נא ודא כי זרימת העבודה בצד השרת מוגדרת לפעולה דו-צדדית.
Er is een null-antwoordbericht ontvangen van de server. Dit kan komen doordat het contract van client en server niet overeenkomt. Controleer of de workflow op de server is geconfigureerd voor tweerichtingsgebruik.
Mottok en null-svarmelding fra serveren. Det kan skyldes en kontraktskonflikt mellom klienten og serveren. Kontroller at arbeidsflyten på serversiden er konfigurert for toveisoperasjon.
Null értékű válaszüzenet érkezett a kiszolgálótól. Ennek oka az ügyfél- és a kiszolgálóoldal közötti Contract kivonatok eltérése lehet. Győződjön meg arról, hogy a kiszolgálóoldali munkafolyamat kétirányú működésre van beállítva.
Palvelimesta vastaanotettiin tyhjä vastausviesti. Virhe saattaa johtua siitä, että asiakas- ja palvelinpuolten sopimukset eivät täsmää. Varmista, että palvelinpuolen työnkulku on määritetty toimimaan kaksisuuntaisesti.
Sunucudan null bir yanıt iletisi alındı. Bunun nedeni istemci ve sunucu tarafları arasındaki bir Sözleşme uyuşmazlığı olabilir. Lütfen sunucu tarafındaki iş akışının iki yönlü işlem için yapılandırıldığını doğrulayın.
От сервера получено ответное сообщение, равное null. Возможной причиной может быть несоответствие контрактов на сторонах клиента и сервера. Убедитесь, что рабочий процесс на стороне сервера настроен для двусторонней операции.
Message de réponse Null reçu du serveur. Cela peut être dû à une incompatibilité de contrat entre le client et le serveur. Vérifiez que le workflow côté serveur est configuré pour l'opération à deux sens.
从服务器收到了 null 答复消息。这可能是因为客户端和服务器端之间的协定不匹配。请确认针对双向操作配置了服务器端工作流。
تم تلقي رسالة رد خالية من الخادم. قد يرجع السبب في هذا إلى عدم تطابق في الاتفاق بين العميل وجوانب الخادم. الرجاء التأكد من تكوين سير العمل من جانب الخادم لعملية ذات اتجاهين.
Messaggio di risposta Null ricevuto dal server. Il problema può essere dovuto a contratti non corrispondenti tra il lato client e il lato server. Verificare che il flusso di lavoro lato server sia configurato per l'operazione bidirezionale.
サーバーから NULL の応答メッセージを受信しました。クライアント側とサーバー側でコントラクトが一致していない可能性があります。サーバー側のワークフローが双方向の操作用に構成されていることを確認してください。
Es wurde eine leere Antwortnachricht vom Server empfangen. Möglicherweise besteht zwischen dem Client und dem Server ein Vertragskonflikt. Überprüfen Sie, ob der serverseitige Workflow bidirektional konfiguriert ist.
Ze serveru byla přijata zpráva s odpovědí NULL. Důvodem může být neshoda kontraktů mezi klientem a serverem. Ověřte, že pracovní postup na straně serveru je konfigurován pro obousměrný provoz.
서버에서 null 회신 메시지를 받았습니다. 이것은 클라이언트측과 서버측 간의 계약 불일치 때문일 수 있습니다. 서버측 워크플로가 양방향 작업으로 구성되어 있는지 확인하십시오.
Παραλείφθηκε ένα μήνυμα απάντησης null από τον διακομιστή. Αυτό μπορεί να συνέβη λόγω μιας ασυμφωνίας μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και του διακομιστή. Επαληθεύστε πως η ροή εργασιών στην πλευρά του διακομιστή είναι ρυθμισμένη για αμφίδρομη λειτουργία.
Se ha recibido un mensaje de respuesta nulo del servidor. Esto puede deberse a que los contratos del cliente y del servidor no coinciden. Compruebe que el flujo de trabajo del servidor está configurado para una operación bidireccional.
Modtog en null-svarmeddelelse fra serveren. Dette kan skyldes en Contract-uoverensstemmelse mellem klient- og serversiderne. Kontroller, at arbejdsprocessen på serversiden er konfigureret til tovejshandlinger.
Odebrano z serwera komunikat odpowiedzi o wartości null. Przyczyną może być niezgodność kontraktów między klientem a serwerem. Sprawdź, czy przepływ pracy po stronie serwera jest skonfigurowany do działania dwukierunkowego.
Ett null-svarsmeddelande mottogs från servern. Detta kan bero på en felaktig kontraktsmatchning mellan klient- och serversidorna. Verifiera att serversidans arbetsflöde är konfigurerat för tvåvägsanvändning.
從伺服器收到 null 的回覆訊息。這可能是因為用戶端與伺服器端的合約不符所致。請確認伺服器端工作流程已設定可用於雙向作業。
Uma mensagem de resposta nula foi recebida do servidor. Isso pode ter ocorrido devido a uma falta de correspondência de Contract entre os lados do cliente e do servidor. Verifique se o fluxo de trabalho do lado do servidor está configurado para operação bidirecional.
אין אפשרות לבצע את הפעולה מאחר ש- WorkflowInstance ‏'<var>X</var>' לא נטען.
De bewerking kan niet worden uitgevoerd, omdat WorkflowInstance <var>X</var> uit het geheugen is verwijderd.
Operasjonen kan ikke utføres fordi WorkflowInstance <var>X</var> ble lastet ut.
Toiminnon suorittaminen ei onnistunut, koska WorkflowInstance <var>X</var> -lataus on poistettu.
WorkflowInstance '<var>X</var>' bellekten kaldırıldığından işlem gerçekleştirilemedi.
Не удалось выполнить операцию, поскольку экземпляр WorkflowInstance "<var>X</var>" выгружен.
Impossibile eseguire l'operazione perché WorkflowInstance '<var>X</var>' è stata scaricata.
Impossible d'effectuer l'opération, car WorkflowInstance '<var>X</var>' a été déchargé.
无法执行操作,因为 WorkflowInstance“<var>X</var>”已被卸载。
تعذر تنفيذ العملية نظرًا لإلغاء تحميل WorkflowInstance '<var>X</var>'.
A művelet végrehajtása sikertelen volt, mert a(z) „<var>X</var>” WorkflowInstance példány el lett távolítva a memóriából.
WorkflowInstance '<var>X</var>' がアンロードされたため、操作を実行できませんでした。
Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, da WorkflowInstance '<var>X</var>' entladen wurde.
Operaci nelze provést, protože instance WorkflowInstance <var>X</var> byla uvolněna.
WorkflowInstance '<var>X</var>'이(가) 언로드되었으므로 작업을 수행할 수 없습니다.
Η λειτουργία δεν μπόρεσε να εκτελεστεί καθώς καταργήθηκε η φόρτωση του WorkflowInstance '<var>X</var>'.
La operación no se pudo realizar porque se ha descargado WorkflowInstance '<var>X</var>'.
Handlingen kan ikke udføres, fordi WorkflowInstance '<var>X</var>' blev fjernet.
Nie można wykonać operacji, ponieważ obiekt WorkflowInstance „<var>X</var>” został zwolniony.
Det gick inte att utföra åtgärden eftersom WorkflowInstance (<var>X</var>) har inaktiverats.
無法執行作業,因為 WorkflowInstance '<var>X</var>' 已卸載。
Não foi possível executar a operação porque WorkflowInstance '<var>X</var>' foi descarregada.
לא ניתן לכבד '<var>X</var>' גדול יותר מ- Int32.MaxValue. כדי לבטל את הזמן הקצוב, ציין TimeSpan.MaxValue.
Een time-out <var>X</var> die groter is dan Int32.MaxValue wordt niet gehonoreerd. Als u de time-out wilt uitschakelen, geeft TimeSpan.MaxValue op.
<var>X</var> som er høyere enn Int32.MaxValue, godtas ikke. Angi TimeSpan.MaxValue for å deaktivere tidsavbrudd.
Tyypin <var>X</var> arvoja, jotka ovat suurempia kuin Int32.MaxValue, ei noudateta. Voit poistaa aikakatkaisun käytöstä määrittämällä TimeSpan.MaxValue-arvon.
Int32.MaxValue'dan büyük '<var>X</var>' kabul edilmiyor. Zaman aşımını devre dışı bırakmak için TimeSpan.MaxValue belirtin.
"<var>X</var>" больше значения Int32.MaxValue не одобрено. Для отключения таймаута укажите значение TimeSpan.MaxValue.
Un valore di '<var>X</var>' maggiore di Int32.MaxValue non verrà applicato. Per disabilitare il timeout, specificare TimeSpan.MaxValue.
Un '<var>X</var>' supérieur à Int32.MaxValue ne peut pas être appliqué. Pour désactiver le délai d'attente, spécifiez TimeSpan.MaxValue.
不处理大于 Int32.MaxValue 的“<var>X</var>”。若要禁用超时,请指定 TimeSpan.MaxValue。
لا يتم قبول '<var>X</var>' أكبر من Int32.MaxValue. لتعطيل المهلة، حدد TimeSpan.MaxValue.
Az Int32.MaxValue értéknél nagyobb „<var>X</var>” nem vehető figyelembe. Az időkorlát letiltásához adja meg értékként a következőt: TimeSpan.MaxValue.
Int32.MaxValue より大きい '<var>X</var>' は受け入れられません。タイムアウトを無効にするには、TimeSpan.MaxValue を指定してください。
'<var>X</var>' darf nicht größer als Int32.MaxValue sein. Geben Sie den TimeSpan.MaxValue an, wenn Sie den Timeout deaktivieren möchten.
Hodnota <var>X</var> větší než Int32.MaxValue není podporována. Pokud chcete časový limit zakázat zadejte hodnotu TimeSpan.MaxValue.
Int32.MaxValue보다 큰 '<var>X</var>'은(는) 허용되지 않습니다. 시간 제한을 사용하지 않으려면 TimeSpan.MaxValue를 지정하십시오.
Το '<var>X</var>' είναι μεγαλύτερο από Int32.MaxValue και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για την απενεργοποίηση του χρονικού ορίου, καθορίστε το TimeSpan.MaxValue.
No se acepta un '<var>X</var>' mayor que Int32.MaxValue. Para deshabilitar el tiempo de espera, especifique TimeSpan.MaxValue.
'<var>X</var>' kan ikke være større end Int32.MaxValue. Hvis du vil deaktivere timeouten, skal du angive TimeSpan.MaxValue.
Wartość <var>X</var> większa niż Int32.MaxValue nie jest honorowana. Aby wyłączyć limit czasu, określ wartość TimeSpan.MaxValue.
<var>X</var> större än Int32.MaxValue är inte inlöst. Om du vill avaktivera tidsgränsen anger du TimeSpan.MaxValue.
無法遵循大於 Int32.MaxValue 的 '<var>X</var>'。若要停用逾時,請指定 TimeSpan.MaxValue。
'<var>X</var>' maior que Int32.MaxValue não pode ser cumprido. Para desativar o tempo limite, especifique TimeSpan.MaxValue.
שם המאפיין '<var>X</var>' (‏XName) עבור ערך שסופק ל- DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues מתנגש עם השם של ערך שכבר נוסף. ודא כי השמות של כל הערכים שהועברו אל AddInstanceOwnerValues הם ייחודיים. ייתכן ששגיאה זו נגרמה כתוצאה מאופני פעולה מתנגשים של שירות מוגדר.
De eigenschapnaam <var>X</var> (een XName) voor een waarde die is opgegeven voor DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues is strijdig met de naam van een waarde die al is toegevoegd. Zorg ervoor dat de namen van alle waarden die aan AddInstanceOwnerValues worden doorgegeven uniek zijn. Deze fout wordt mogelijk veroorzaakt door een conflict tussen de geconfigureerde typen servicegedrag.
Egenskapsnavnet <var>X</var> (XName) for en verdi som er gitt til DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues, er i konflikt med navnet til en verdi som allerede er lagt til. Sørg for at navnene på alle verdiene som sendes til AddInstanceOwnerValues, er unike. Det kan hende at feilen skyldes konfigurerte tjenestevirkemåter i konflikt.
DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues-menetelmälle määritetty ominaisuuden nimi <var>X</var> (XName) on ristiriidassa aiemmin lisätyn arvon kanssa. Varmista, että kaikki AddInstanceOwnerValues-menetelmälle välitetyt arvot ovat yksilöllisiä. Virhe voi johtua ristiriidassa olevista palvelutoimintamäärityksistä.
DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues'a sağlanan bir değerin değer adı '<var>X</var>' (bir XName) önceden eklenmiş olan değerin adıyla çakışıyor. AddInstanceOwnerValues'a geçirilen tüm değerlerin adlarının benzersiz olduğundan emin olun. Bu hataya yapılandırılmış hizmet davranışlarının çakışması neden olabilir.
Имя свойства "<var>X</var>" (XName) для значения, предоставленного в метод DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues, конфликтует с именем уже добавленного значения. Убедитесь, что имена всех значений, передаваемых в метод AddInstanceOwnerValues, уникальны. Данная ошибка может происходить по причине конфликта настроенных поведений служб.
Il nome di proprietà '<var>X</var>' (XName) per un valore fornito a DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues è in conflitto con il nome di un valore già aggiunto. Verificare che i nomi di tutti i valori passati a AddInstanceOwnerValues siano univoci. L'errore può essere generato da comportamenti in conflitto del servizio configurato.
Le nom de la propriété '<var>X</var>' (un XName) pour une valeur fournie à DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues est en conflit avec le nom d'une valeur déjà ajoutée. Vérifiez que les noms de toutes les valeurs passées à AddInstanceOwnerValues sont uniques. Cette erreur peut être due à des comportements de services configurés en conflit.
提供给 DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues 的某个值的属性名“<var>X</var>”(XName)与已添加的某个值的名称冲突。确保传递给 AddInstanceOwnerValues 的所有值的名称都是唯一的。此错误可能是由所配置的服务行为发生冲突造成的。
يتعارض اسم الخاصية '<var>X</var>' (XName) لقيمة مقدمة إلى DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues مع اسم قيمة تمت إضافتها بالفعل. تأكد من كون أسماء جميع القيم التي يتم تمريرها إلى AddInstanceOwnerValues فريدة. قد يحدث هذا الخطأ نتيجة تعارض في سلوك الخدمات التي تم تكوينها.
A DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues számára megadott, XName típusú érték tulajdonságának a neve („<var>X</var>”) ütközik egy már hozzáadott érték nevével. Győződjön meg arról, hogy az AddInstanceOwnerValues részére átadott értékek egyediek. Ezt a hibát egymással ütköző, konfigurált szolgáltatásviselkedések okozhatják.
DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues に指定された値のプロパティ名 '<var>X</var>' (XName) が、既に追加されている値の名前と競合しています。AddInstanceOwnerValues に渡されたすべての値の名前が一意になるようにしてください。このエラーは、構成済みのサービスの動作が競合しているために発生した可能性があります。
Der Eigenschaftsname '<var>X</var>' (ein XName) eines Werts, der DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues bereitgestellt wurde, steht mit dem Namen eines bereits hinzugefügten Werts in Konflikt. Stellen Sie sicher, dass die Namen der an AddInstanceOwnerValues übergegebenen Werte eindeutig sind. Dieser Fehler wird möglicherweise durch konfigurierte Dienstverhalten verursacht, die miteinander in Konflikt stehen.
Název vlastnosti <var>X</var> (XName) pro hodnotu poskytnutou metodě DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues koliduje s názvem již přidané vlastnosti. Zkontrolujte jedinečnost názvů pro všechny hodnoty předané metodě AddInstanceOwnerValues. Tato chyba může být způsobena konfliktem chování konfigurovaných služeb.
DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues에 대해 제공된 값의 속성 이름 '<var>X</var>'(XName)이(가) 이미 추가된 값의 이름과 충돌합니다. AddInstanceOwnerValues에 전달된 모든 값의 이름이 고유한지 확인하십시오. 이 오류는 구성된 서비스 동작이 충돌할 경우 발생할 수 있습니다.
Το όνομα ιδιότητα '<var>X</var>' (ένα XName) για μια τιμή που δίνεται στο DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues, έρχεται σε διένεξη με το όνομα μιας τιμής που έχει ήδη προστεθεί. Διασφαλίστε πως τα ονόματα όλων των τιμών που δίνονται στο AddInstanceOwnerValues είναι μοναδικές. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκαλείται λόγω διένεξης ρυθμισμένων συμπεριφορών υπηρεσίας.
El nombre de propiedad '<var>X</var>' (un XName) para un valor proporcionado a DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues está en conflicto con el nombre de un valor ya agregado. Asegúrese de que los nombres de todos los valores pasados a AddInstanceOwnerValues son únicos. Este error puede haberse producido porque se han configurado comportamientos del servicio en conflicto.
Egenskabsnavnet '<var>X</var>' (et XName) for en værdi, som er angivet for DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues, er i konflikt med navnet på en værdi, som er tilføjet i forvejen. Sørg for, at navnene på alle værdier, som sendes til AddInstanceOwnerValues, er entydige. Denne fejl kan skyldes, at der er en konflikt mellem konfigurerede tjenestefunktionsmåder.
Nazwa właściwości <var>X</var> (XName) dla wartości przekazanej do metody DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues koliduje z nazwą już dodanej wartości. Upewnij się, że nazwy wszystkich wartości przekazywanych do metody AddInstanceOwnerValues są unikatowe. Przyczyną tego błędu może być konflikt między skonfigurowanymi zachowaniami usługi.
Egenskapsnamnet <var>X</var> (ett XName) för ett värde som angivits i DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues står i konflikt med namnet på ett värde som redan har lagts till. Se till att namnen på alla värden som skickas till AddInstanceOwnerValues är unika. Detta fel kan ha orsakats av att konfigurerade tjänstebeteenden står i konflikt med varandra.
提供給 DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues 之值的屬性名稱 '<var>X</var>' (XName),與已新增之值的名稱衝突。請確定所有傳遞至 AddInstanceOwnerValues 之值的名稱都是唯一的。這個錯誤可能是因為所設定的服務行為發生衝突而造成的。
O nome de propriedade '<var>X</var>' (um XName) para um valor fornecido a DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues está em conflito com o nome de um valor já adicionado. Assegure que os nomes de todos os valores transmitidos a AddInstanceOwnerValues sejam exclusivos. Esse erro pode ter sido causado por comportamentos de serviço configurados conflitantes.
הגישה למוני הביצועים נדחתה. ייתכן שהיישום פועל עם אמון חלקי. השבת את מוני הביצועים או קבע את תצורת היישום לפעול באמון מלא.
Geen toegang tot prestatiemeteritems. De toepassing wordt mogelijk uitgevoerd met gedeeltelijk vertrouwen. Schakel de prestatiemeteritems uit of configureer de toepassing zo dat deze met volledig vertrouwen wordt uitgevoerd.
Ikke tilgang til ytelsestellere. Det kan hende at programmet kjøres med delvis klarering. Deaktiver ytelsestellere, eller konfigurer programmet til å kjøre med fullstendig klarering.
A teljesítményszámlálók elérése megtagadva. Az alkalmazás valószínűleg részleges megbízhatósággal fut. Tiltsa le a teljesítményszámlálókat, vagy konfigurálja az alkalmazást teljes megbízhatósághoz.
Suorituskykylaskureiden käyttö on estetty. Sovellus saattaa toimia osittaisen luottamuksen tilassa. Poista suorituskykylaskurit käytöstä tai määritä sovellus toimimaan täyden luottamuksen tilassa.
Performans sayaçlarına erişim reddedildi. Uygulama kısmi güvende çalışıyor olabilir. Performans sayaçlarını devre dışı bırakın ya da uygulamayı tam güvende çalışacak şekilde yapılandırın.
Доступ к счетчикам производительности запрещен. Возможно, приложение запущено с частичным доверием. Либо отключите счетчики производительности, либо настройте приложение за запуск с полным доверием.
Accesso negato ai contatori delle prestazioni. L'applicazione potrebbe essere in esecuzione in attendibilità parziale. Disabilitare i contatori delle prestazioni o configurare l'applicazione per l'esecuzione in attendibilità totale.
L'accès aux compteurs de performance est refusé. Il se peut que l'application s'exécute en confiance partielle. Vous devez soit désactiver les compteurs de performance, soit configurer l'application pour fonctionner en confiance totale.
拒绝访问性能计数器。应用程序可能在部分受信任的情况下运行。请禁用性能计数器,或将该应用程序配置为在完全受信任的情况下运行。
تم رفض الوصول إلى عدادات الأداء. قد يتم تشغيل التطبيق في بيئة عمل ذات ثقة جزئية. قم إما بتعطيل عدادات الأداء أو قم بتكوين التطبيق ليتم تشغيله في بيئة عمل ذات ثقة كاملة.
パフォーマンス カウンターへのアクセスが拒否されました。アプリケーションが、部分的な信頼で実行されている可能性があります。パフォーマンス カウンターを無効にするか、または完全な信頼で実行するようにアプリケーションを構成してください。
Der Zugriff auf die Leistungsindikatoren wird verweigert. Möglicherweise wird die Anwendung in einer teilweisen Vertrauensstellung ausgeführt. Deaktivieren Sie entweder die Leistungsindikatoren, oder konfigurieren Sie die Anwendung für die Ausführung unter voller Vertrauenswürdigkeit.
Přístup k čítačům výkonu byl odepřen. Aplikace možná běží v částečném vztahu důvěryhodnosti. Buď zakažte čítače výkonu, nebo konfigurujte aplikaci, aby běžela v úplném vztahu důvěryhodnosti.
성능 카운터에 대한 액세스가 거부되었습니다. 응용 프로그램이 부분 신뢰 상태에서 실행되고 있을 수 있습니다. 성능 카운터를 사용하지 않도록 설정하거나 응용 프로그램이 완전 신뢰 상태에서 실행되도록 구성하십시오.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους μετρητές επίδοσης. Η εφαρμογή μπορεί να εκτελείται σε μερική αξιοπιστία. Είτε απενεργοποιήστε τους μετρητές επίδοσης είτε ρυθμίστε την εφαρμογή ώστε να εκτελείται σε πλήρη αξιοπιστία.
Acceso denegado a los contadores de rendimiento. Es posible que la aplicación se esté ejecutando en una relación de confianza parcial. Deshabilite los contadores de rendimiento o configure la aplicación para que se ejecute en una relación de plena confianza.
Adgang til ydelsestællere nægtet. Programmet kører muligvis med delvis tillid. Du kan enten deaktivere ydelsestællere eller konfigurere programmet, så det kører med fuld tillid.
Odmowa dostępu do liczników wydajności. Być może aplikacja działa w częściowej relacji zaufania. Wyłącz liczniki wydajności lub skonfiguruj aplikację do działania w pełnej relacji zaufania.
Åtkomst nekas till prestandaräknare. Programmet kan köras i partiellt förtroende. Inaktivera prestandaräknare eller konfigurera programmet så att det körs fullständigt betrott.
拒絕存取效能計數器。應用程式可能是以部分信任模式執行。請停用效能計數器,或將應用程式設定為以完全信任模式執行。
O acesso a contadores de desempenho foi negado. Talvez o aplicativo esteja sendo executado em confiança parcial. Desative os contadores de desempenho ou configure o aplicativo para ser executado em confiança total.
See catalog page for all messages.