The service
Messages on page
גירסת המעטפה של ההודעה הנכנסת (<var>X</var>) אינה תואמת לגירסת ההודעה של ערוץ התעבורה המקומי שנקבעה כברירת מחדל. ערוץ התעבורה המקומי תומך ב- MessageVersion.Soap12WSAddressing10 בלבד.
De envelopversie van een binnenkomend bericht (<var>X</var>) komt niet overeen met de standaardberichtversie van het lokale transportkanaal. Het lokale transportkanaal ondersteunt alleen MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
Konvoluttversjonen til den innkommende meldingen (<var>X</var>) er ikke i samsvar med standard meldingsversjon for den lokale transportkanalen. Den lokale transportkanalen støtter bare MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
A bejövő üzenet (<var>X</var>) borítékverziója nem egyezik a helyi átviteli csatorna alapértelmezett üzenetverziójával. A helyi átviteli csatorna kizárólag a MessageVersion.Soap12WSAddressing10 tulajdonságot támogatja.
Saapuvan sanoman (<var>X</var>) kirjekuoriversio ei vastaa paikallisen siirtokanavan oletussanomaversiota. Paikallinen siirtokanava tukee vain MessageVersion.Soap12WSAddressing10-kohdetta.
Gelen iletinin zarf sürümü (<var>X</var>) yerel taşıma kanalının varsayılan ileti sürümüyle eşleşmiyor. Yerel taşıma kanalı yalnızca MessageVersion.Soap12WSAddressing10 öğesini destekler.
Версия конверта для входящего сообщения (<var>X</var>) не соответствует версии сообщения по умолчанию в локальном транспортном канале. Локальный транспортный канал поддерживает только версию MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
La versione envelope del messaggio in ingresso (<var>X</var>) non corrisponde alla versione predefinita dei messaggi del canale di trasporto locale. Il canale di trasporto locale supporta solo MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
La version d'enveloppe du message entrant (<var>X</var>) ne correspond pas à la version de message par défaut du canal de transport local. Le canal de transport local ne prend en charge que MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
传入消息(<var>X</var>)的信封版本与本地传输通道的默认消息版本不匹配。本地传输通道仅支持 MessageVersion.Soap12WSAddressing10。
لا يطابق إصدار المغلف للرسالة الواردة (<var>X</var>) إصدار الرسالة الافتراضي لقناة النقل المحلي. تعتمد قناة النقل المحلي MessageVersion.Soap12WSAddressing10 فقط.
受信メッセージ (<var>X</var>) のエンベロープ バージョンがローカル トランスポート チャネルの既定のメッセージ バージョンと一致しません。ローカル トランスポート チャネルでサポートされているのは MessageVersion.Soap12WSAddressing10 のみです。
Die Umschlagsversion der eingehenden Nachricht (<var>X</var>) stimmt nicht mit der Standardnachrichtenversion des lokalen Transportkanals überein. Der lokale Transportkanal unterstützt nur MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
Verze obálky příchozí zprávy (<var>X</var>) neodpovídá výchozí verzi zprávy místního přenosového kanálu. Místní přenosový kanál podporuje pouze adresování MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
들어오는 메시지의 봉투 버전(<var>X</var>)이 로컬 전송 채널의 기본 메시지 버전과 일치하지 않습니다. 로컬 전송 채널은 MessageVersion.Soap12WSAddressing10만 지원합니다.
Η έκδοση φακέλου του εισερχόμενου μηνύματος (<var>X</var>) δεν συμφωνεί με την προεπιλεγμένη έκδοση μηνύματος του τοπικού καναλιού μεταφοράς. Το τοπικό κανάλι μεταφοράς υποστηρίζει μόνο MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
La versión de sobre del mensaje entrante (<var>X</var>) no coincide con la versión de mensaje predeterminada del canal de transporte local. El canal de transporte local solo admite MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
Den indeholdte version af den indgående meddelelse (<var>X</var>) svarer ikke til standardmeddelelsesversionen af den lokale transportkanal. Den lokale transportkanal understøtter kun MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
Wersja koperty komunikatu przychodzącego (<var>X</var>) nie odpowiada domyślnej wersji komunikatu lokalnego kanału transportu. Lokalny kanał transportu obsługuje wyłącznie wersję MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
Kuvertversionen för det inkommande meddelandet (<var>X</var>) matchar inte standardmeddelandeversionen för den lokala transportkanalen. Den lokala transportkanalen stöder endast MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
傳入訊息的封套版本 (<var>X</var>) 不符合本機傳輸通道的預設訊息版本。本機傳輸通道只支援 MessageVersion.Soap12WSAddressing10。
הכתובת שסופקה (<var>X</var>) היא כתובת לשידור לקבוצה אולם התצורה של רכיב האיגוד של התעבורה אינה מוגדרת באופן שמאפשר שידור לקבוצה. כדי להפוך את התמיכה בשידור לקבוצה לזמינה, עליך להגדיר את המאפיין EnableMulticast כאמת באיגוד או ברכיב האיגוד.
Het opgegeven adres (<var>X</var>) is een multicast-adres, maar het bindingselement van het transport is niet geconfigureerd voor multicast. U kunt ondersteuning voor multicast inschakelen door de eigenschap EnableMulticast in te stellen op true voor de binding of het bindingselement.
Den angitte adressen (<var>X</var>) er en multikastingadresse, men transportbindingselementet er ikke konfigurert for å tillate multikasting. For å kunne aktivere multikastingstøtte må du sette EnableMulticast-egenskapen til sann på bindingen eller bindingselementet.
A megadott cím (<var>X</var>) csoportos küldési cím, azonban az átvitelkötési elem nincs beállítva a csoportos küldés engedélyezésére. A csoportos küldés támogatásának engedélyezéséhez igaz értékűre kell állítania a kötés vagy kötési elem EnableMulticast tulajdonságát.
Annettu osoite (<var>X</var>) on monilähetysosoite, mutta siirron sidontaelementtiä ei ole määritetty sallimaan monilähetystä. Jos haluat ottaa monilähetystuen käyttöön, sinun on määritettävä EnableMulticast-ominaisuuden asetukseksi true (tosi) sidonnassa tai sidontaelementissä.
Sağlanan adres (<var>X</var>) bir çok noktaya yayın adresi, ancak taşıma bağlama öğesi çok noktaya yayına izin verecek şekilde yapılandırılmamış. Çok noktaya yayın desteğini etkinleştirmek için, bağlamada veya bağlama öğesinde EnableMulticast özelliğini true olarak ayarlamalısınız.
Указанный адрес (<var>X</var>) является адресом многоадресной рассылки, однако элемент привязки транспорта не настроен для многоадресной рассылки. Чтобы включить поддержку многоадресной рассылки, присвойте свойству EnableMulticast привязки или элемента привязки значение true.
L'indirizzo fornito (<var>X</var>) è un indirizzo multicast, ma l'elemento binding del trasporto non è configurato per consentire il multicast. Per abilitare il supporto multicast, è necessario impostare la proprietà EnableMulticast su True nel binding o nell'elemento binding.
L'adresse fournie (<var>X</var>) est une adresse de multidiffusion, mais l'élément de liaison de transport n'est pas configuré pour autoriser la multidiffusion. Afin d'autoriser la multidiffusion, vous devez définir la propriété EnableMulticast à True sur la liaison ou l'élément de liaison.
提供的地址(<var>X</var>)是多播地址,但传输绑定元素没有配置为允许多播。为了启用多播支持,必须在绑定或绑定元素中将 EnableMulticast 属性设置为 true。
يعتبر العنوان المقدم (<var>X</var>) عنوان إرسال متعدد ولكن لم يتم تكوين عنصر ربط النقل للسماح بالإرسال المتعدد. ولتمكين اعتماد الإرسال المتعدد، يجب تعيين خاصية EnableMulticast على true على الربط أو عنصر الربط.
指定されたアドレス (<var>X</var>) はマルチキャスト アドレスですが、トランスポートのバインド要素はマルチキャストを許可するように構成されていません。マルチキャスト サポートを有効にするには、バインドまたはバインド要素で EnableMulticast プロパティを true に設定する必要があります。
Bei der bereitgestellten Adresse (<var>X</var>) handelt es sich um eine Multicastadresse, das Transportbindungselement ist jedoch nicht für Multicast konfiguriert. Um Multicastunterstützung zu aktivieren, müssen Sie die EnableMulticast-Eigenschaft der Bindung oder des Bindungselements auf 'true' festlegen.
Zadaná adresa (<var>X</var>) je adresou vícesměrového vysílání, ale konfigurace pro element vazby přenosu nepodporuje vícesměrové vysílání. Chcete-li povolit podporu vícesměrového vysílání, musíte nastavit vlastnost EnableMulticast na hodnotu true pro vazbu nebo element vazby.
제공된 주소(<var>X</var>)는 멀티캐스트 주소인데 전송 바인딩 요소가 멀티캐스트를 허용하도록 구성되어 있지 않습니다. 멀티캐스트 지원을 사용하려면 바인딩 또는 바인딩 요소에서 EnableMulticast 속성을 true로 설정해야 합니다.
Η διεύθυνση που δίνεται (<var>X</var>) είναι μια διεύθυνση πολλαπλής διανομής, αλλά το στοιχείο σύνδεσης μεταφοράς δεν ρυθμίζεται για αποδοχή πολλαπλής διανομής. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί υποστήριξη πολλαπλής διανομής, πρέπει να ορίσετε την ιδιότητα EnableMulticast σε true στη σύνδεση ή στο στοιχείο σύνδεσης.
La dirección proporcionada (<var>X</var>) es una dirección de multidifusión, pero el elemento de enlace de transporte no está configurado para permitir la multidifusión. Para permitir la multidifusión, debe establecer la propiedad EnableMulticast en true en el enlace o en el elemento de enlace.
Den angivne adresse (<var>X</var>) er en multicast-adresse, men transportbindingselementet er ikke konfigureret til at tillade multicast. Hvis du vil aktivere understøttelse af multicast, skal du indstille egenskaben EnableMulticast til true på bindingen eller bindingselementet.
Podany adres (<var>X</var>) jest adresem multiemisji, ale element powiązania transportu jest tak skonfigurowany, że nie zezwala na multiemisję. Aby włączyć obsługę multiemisji, należy ustawić wartość true właściwości EnableMulticast dla powiązania lub elementu powiązania.
Den angivna adressen (<var>X</var>) är en multicast-adress men transportbindningselementet är inte konfigurerat att tillåta multicast. För att aktivera stöd för multicast måste du ställa in egenskapen EnableMulticast på True för bindningen eller bindningselementet.
提供的位址 (<var>X</var>) 是多點傳送位址,但傳輸繫結項目未設定為允許多點傳送。為了啟用多點傳送支援,您必須將繫結或繫結項目上的 EnableMulticast 屬性設為 true。
אין אפשרות לבטל עריכה בסידרה של הודעת הגילוי מאחר שרכיב ה- Duration ‏'<var>X</var>' קטן מאפס.
Het ontdekkingsbericht kan niet worden gedeserialiseerd, omdat het element Duration met de waarde <var>X</var> kleiner dan nul is.
Discovery-meldingen kan ikke deserialiseres fordi Duration-elementet <var>X</var> er mindre enn null.
Az észlelési üzenet nem deszerializálható, mert a következő „Duration” elem nullánál kisebb: „<var>X</var>”.
Löytämissanoman sarjoitusta ei voi poistaa, koska Duration-elementti <var>X</var> on pienempi kuin nolla.
'<var>X</var>' 'Duration' öğesi sıfırdan küçük olduğundan bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
Не удается выполнить десериализацию сообщения обнаружения, поскольку элемент Duration "<var>X</var>" меньше нуля.
Il messaggio di individuazione non può essere deserializzato perché l'elemento 'Duration' '<var>X</var>' è minore di zero.
Impossible de désérialiser le message de découverte car l'élément 'Duration' '<var>X</var>' est inférieur à zéro.
发现消息无法反序列化,因为“Duration”元素“<var>X</var>”小于零。
لا يمكن إلغاء تسلسل رسالة الاستكشاف نظرًا لأنه عنصر 'Duration' لـ '<var>X</var>' أقل من صفر.
'Duration' 要素 '<var>X</var>' が 0 未満であるため、探索メッセージを逆シリアル化できません。
Die Ermittlungsnachricht kann nicht deserialisiert werden, da das 'Duration'-Element '<var>X</var>' kleiner als null ist.
Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože element Duration <var>X</var> je menší než nula.
'Duration' 요소 '<var>X</var>'이(가) 0보다 작으므로 검색 메시지를 역직렬화할 수 없습니다.
Το μήνυμα εντοπισμού δεν μπορεί να αποσειριοποιηθεί καθώς το στοιχείο 'Duration' '<var>X</var>' είναι μικρότερο του μηδενός.
El mensaje de detección no se puede deserializar porque el elemento 'Duration' '<var>X</var>' es menor que cero.
Registreringsmeddelelsen kan ikke deserialiseres, fordi elementet '<var>X</var>' for 'Duration' er mindre end nul.
Nie można przeprowadzić deserializacji komunikatu odnajdowania, ponieważ element Duration „<var>X</var>” jest mniejszy od zera.
Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom Duration-elementet <var>X</var> är lägre än noll.
無法還原序列化探索訊息,因為 'Duration' 項目 '<var>X</var>' 小於零。
Não é possível desserializar a mensagem de descoberta porque o elemento 'Duration' '<var>X</var>' é menor que zero.
אין אפשרות לנתק את ה- DiscoveryServiceExtension מה- ServiceHostBase.
De DiscoveryServiceExtension kan niet worden ontkoppeld van de ServiceHostBase.
DiscoveryServiceExtension kan ikke kobles fra ServiceHostBase.
Nem szüntethető meg a DiscoveryServiceExtension kiterjesztésnek a ServiceHostBase objektumhoz való csatolása.
DiscoveryServiceExtension-kohdetta ei voi irrottaa ServiceHostBase-kohteesta.
DiscoveryServiceExtension ServiceHostBase'den ayrılamıyor.
Не удается отключить расширение DiscoveryServiceExtension от ServiceHostBase.
Impossibile scollegare DiscoveryServiceExtension da ServiceHostBase.
Impossible de détacher DiscoveryServiceExtension de ServiceHostBase.
无法从 ServiceHostBase 分离 DiscoveryServiceExtension。
لا يمكن إلغاء إرفاق DiscoveryServiceExtension من ServiceHostBase.
DiscoveryServiceExtension を ServiceHostBase からデタッチできません。
Die DiscoveryServiceExtension kann nicht von der ServiceHostBase getrennt werden.
Rozšíření DiscoveryServiceExtension nelze odpojit od objektu ServiceHostBase.
DiscoveryServiceExtension을 ServiceHostBase에서 분리할 수 없습니다.
Το DiscoveryServiceExtension δεν μπορεί να αποσπαστεί από το ServiceHostBase.
DiscoveryServiceExtension no se puede desasociar de ServiceHostBase.
Tilknytningen af DiscoveryServiceExtension til ServiceHostBase kan ikke fjernes.
Rozszerzenia DiscoveryServiceExtension nie można odłączyć od obiektu ServiceHostBase.
DiscoveryServiceExtension kan inte kopplas bort från ServiceHostBase.
無法中斷 DiscoveryServiceExtension 與 ServiceHostBase 的連結。
A DiscoveryServiceExtension não pode ser desanexada da ServiceHostBase.
אין אפשרות לשנות את כותרת ה- MessageId בהודעה בין שידורים חוזרים. הערך המקורי של הכותרת MessageId כאשר נשלחה בפעם הראשונה היה <var>X</var>, אולם כעת ערכו הוא <var>Y</var>.
De MessageId-header van een bericht mag niet veranderen tussen herhaalde verzendingen. De oorspronkelijke waarde van de MessageId-header bij eerste verzending was <var>X</var>, maar nu is de waarde <var>Y</var>.
MessageId-hodet på en meldingen kan ikke endres mellom flere gjentatte overføringer. Den opprinnelige verdien for MessageId-hodet ved første sending var <var>X</var>, men nå er verdien <var>Y</var>.
Az üzenet MessageId fejléce nem módosulhat újraküldések között. A MessageId fejléc eredeti értéke az első küldéskor <var>X</var> volt, de jelenlegi értéke <var>Y</var>.
Sanoman MessageId-otsikko ei voi muuttua uudelleenlähetysten välillä. Ensimmäisen lähetyksen MessageId-otsikon alkuperäinen arvo oli <var>X</var>, mutta nyt sillä on arvo <var>Y</var>.
İletideki MessageId üstbilgisi yeniden iletimler arasında değişemez. İlk gönderildiğinde MessageId üstbilgisinin özgün değeri <var>X</var> idi, ancak değeri şu anda <var>Y</var>.
Заголовок сообщения MessageId не может изменяться в промежутке между повторными отправками. При первой отправке заголовок MessageId имел значение <var>X</var>, однако теперь он имеет значение <var>Y</var>.
Impossibile modificare l'intestazione MessageId tra ritrasmissioni. Il valore originale dell'intestazione MessageId al primo invio era <var>X</var>, mentre il valore attuale è <var>Y</var>.
L'en-tête MessageId d'un message ne peut pas changer entre les retransmissions. La valeur d'origine de l'en-tête MessageId lors de son premier envoi était <var>X</var>, mais la valeur est désormais <var>Y</var>.
无法在重新传输之间更改消息上的 MessageId 标头。首次发送时 MessageId 标头的原始值为 <var>X</var>,但其现在的值为 <var>Y</var>。
لا يمكن تغيير عنوان MessageId على رسالة بين عمليات إعادة الإرسال. كانت القيمة الأصلية لعنوان MessageId عند إرساله لأول مرة هي <var>X</var>, ولكن أصبحت قيمته الآن <var>Y</var>.
メッセージの MessageId ヘッダーを再送信時に変更することはできません。最初に送信されたときの MessageId ヘッダーの元の値は <var>X</var> でしたが、現在は <var>Y</var> になっています。
Der MessageId-Header einer Nachricht darf zwischen Neuübertragungen nicht geändert werden. Der ursprüngliche Wert des MessageId-Headers beim ersten Senden war <var>X</var>, der aktuelle Wert ist jedoch <var>Y</var>.
Hlavičku MessageId zprávy nelze měnit mezi jednotlivými přenosy. Původní hodnota hlavičky MessageId při prvním odeslání byla <var>X</var>, ale aktuálně je nastavena hodnota <var>Y</var>.
메시지의 MessageId 헤더는 재전송 간에 변경할 수 없습니다. MessageId 헤더의 원래 값은 처음 보낼 때 <var>X</var>이었는데 현재 값은 <var>Y</var>입니다.
Η κεφαλίδα MessageId σε ένα μήνυμα δεν μπορεί να αλλάξει μεταξύ αναμεταδόσεων. Η αρχική τιμή της κεφαλίδας MessageId κατά την πρώτη αποστολή ήταν <var>X</var>, αλλά τώρα έχει μια τιμή <var>Y</var>.
El encabezado MessageId de un mensaje no se puede cambiar entre retransmisiones. El valor original del encabezado MessageId cuando se envió por primera vez era <var>X</var>, pero ahora tiene un valor de <var>Y</var>.
MessageId-headeren i en meddelelse kan ikke ændres mellem gentransmissioner. Den oprindelige værdi i MessageId-headeren, da den blev sendt til en start, var <var>X</var>, men nu har den værdien <var>Y</var>.
Nagłówek MessageId komunikatu nie może zmienić się między retransmisjami. Pierwotna wartość nagłówka MessageId wynosiła <var>X</var>, a teraz jest równa <var>Y</var>.
MessageId-rubriken på meddelandet kan inte ändras mellan återöverföringar. Det ursprungliga värdet för MessageId-rubriken när det skickades första gången var <var>X</var>, men rubriken har nu ett värde på <var>Y</var>.
不能在重新傳輸之間變更訊息的 MessageId 標頭。第一次傳送時的 MessageId 標頭原始值是 <var>X</var>,但現在的值是 <var>Y</var>。
מספר הניסיונות המרבי '<var>X</var>' עבור שירות שעון העצר אינו חוקי. עליו לכלול ערך מספר שלם חיובי.
Het maximum aantal pogingen <var>X</var> voor de timerservice is ongeldig. Deze waarde moet een positieve integer zijn.
Maksimalt antall forsøk på <var>X</var> for tidtakertjenesten er ugyldig. Verdien må være et positivt heltall.
Az időzítő szolgáltatás kísérleteinek maximális száma érvénytelen: „<var>X</var>”. Az értéknek pozitív egész számnak kell lennie.
Ajastinpalvelun yritysten enimmäismäärä <var>X</var> ei kelpaa. Sillä on oltava positiivinen kokonaislukuarvo.
Süreölçer hizmeti için en fazla deneme sayısı '<var>X</var>' geçerli değil. Pozitif bir tamsayı değeri olmalıdır.
Для службы таймера указано недопустимое максимальное количество попыток "<var>X</var>". Необходимо указать целое положительное значение.
Il numero massimo di tentativi '<var>X</var>' per il servizio timer non è valido. Deve essere un valore Integer positivo.
Le nombre maximal de tentatives '<var>X</var>' pour le service du minuteur est incorrect. La valeur doit être un entier positif.
الحد الأقصى لعدد المحاولات '<var>X</var>' لخدمة المؤقت غير صالح. يجب أن يحتوي على قيمة عدد صحيح موجب.
计时器服务的最大尝试次数“<var>X</var>”无效。必须为正整数值。
タイマー サービスの最大試行回数 '<var>X</var>' が無効です。この値は正の整数値にする必要があります。
Die maximale Anzahl an Versuchen '<var>X</var>' für den Zeitgeberdienst ist ungültig. Sie muss ein positiver ganzzahliger Wert sein.
Maximální počet pokusů <var>X</var> pro službu časovače je neplatný. Musí být nastavena kladná celočíselná hodnota.
타이머 서비스에 대한 최대 시도 횟수 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다. 양의 정수 값을 사용해야 합니다.
Ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών '<var>X</var>' για την υπηρεσία χρονομέτρου δεν είναι έγκυρη. Πρέπει να διαθέτει μια θετική ακέραια τιμή.
El número máximo de intentos '<var>X</var>' del servicio de temporizador no es válido. Debe ser un valor entero positivo.
Det maksimale antal forsøg '<var>X</var>' for timertjenesten er ugyldigt. Du skal angive en værdi, der er et positivt heltal.
Maksymalna liczba prób <var>X</var> dla usługi czasomierza jest nieprawidłowa. Musi to być dodatnia wartość całkowita.
Det högsta antalet försök <var>X</var> för timertjänsten är ogiltigt. Det måste ha ett positivt heltalsvärde.
計時器服務的嘗試次數上限 '<var>X</var>' 無效。它必須是正整數值。
התבנית של מרווח הזמן המזערי לניסיון חוזר '<var>X</var>' עבור שירות שעון העצר אינה חוקית. עליה לכלול ערך TimeSpan חיובי.
Het minimuminterval voor nieuwe pogingen <var>X</var> voor de timerservice heeft een ongeldige indeling. Dit moet een positieve TimeSpan-waarde zijn.
Minimum forsøksintervall <var>X</var> for tidtakertjenesten er et ugyldig format. Verdien må være en positiv TimeSpan-verdi.
Az időzítő szolgáltatás minimális újrapróbálkozási intervalluma érvénytelen formátumban van: „<var>X</var>”. Az intervallumnak pozitív TimeSpan értéknek kell lennie.
Ajastinpalvelun uudelleenyritysten vähimmäisaikaväli <var>X</var> on väärässä muodossa. Sillä on oltava positiivinen TimeSpan-arvo.
Süreölçer hizmeti için en düşük yeniden deneme aralığı '<var>X</var>' geçersiz biçimde. Pozitif bir TimeSpan değeri olmalıdır.
Минимальный интервал повтора "<var>X</var>" указан в недопустимом формате. Необходимо указать положительное значение TimeSpan.
Il formato dell'intervallo minimo tra tentativi '<var>X</var>' per il servizio timer non è valido. Deve essere un valore TimeSpan positivo.
Le format de l'intervalle avant nouvelle tentative minimum '<var>X</var>' pour le service du minuteur est incorrect. La valeur doit être un TimeSpan positif.
计时器服务的最小重试间隔“<var>X</var>”格式无效。必须为正的 TimeSpan 值。
الحد الأدنى للفاصل الزمني لإعادة المحاولة '<var>X</var>' لمؤقت الخدمة في تنسيق غير صالح. يجب أن يكون له قيمة TimeSpan موجبة.
タイマー サービスの最小再試行間隔 '<var>X</var>' の形式が無効です。この値は、正の TimeSpan 値にする必要があります。
Das minimale Wiederholungsintervall '<var>X</var>' für den Zeitgeberdienst hat ein ungültiges Format. Es muss ein positiver TimeSpan-Wert sein.
Minimální interval opakování <var>X</var> pro službu časovače má neplatný formát. Musí být nastavena kladná hodnota TimeSpan.
타이머 서비스에 대한 최소 재시도 간격 '<var>X</var>'의 형식이 잘못되었습니다. 양의 TimeSpan 값을 사용해야 합니다.
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα επανάληψης '<var>X</var>' για την υπηρεσία χρονομέτρησης δεν είναι σε έγκυρη μορφή. Πρέπει να διαθέτει μια θετική τιμή TimeSpan.
Minimumintervallet '<var>X</var>' for nye forsøg med timertjenesten har et ugyldigt format. Der skal angives en positiv værdi for TimeSpan.
El intervalo mínimo de reintentos '<var>X</var>' del servicio de temporizador no tiene un formato válido. Debe ser un valor de TimeSpan positivo.
Minimalny interwał ponawiania prób <var>X</var> dla usługi czasomierza ma nieprawidłowy format. Musi to być dodatnia wartość TimeSpan.
Lägsta återförsöksintervallet <var>X</var> för timertjänsten har ett ogiltigt format. Det måste ha ett positivt TimeSpan-värde.
計時器服務的最小重試間隔 '<var>X</var>' 的格式無效。它必須是正的 TimeSpan 值。
אין אפשרות לבטל עריכה בסידרה של הודעת הגילוי מאחר שלא ניתן לנתח את '<var>X</var>' כ- URI.
Het ontdekkingsbericht kan niet worden gedeserialiseerd, omdat <var>X</var> niet kan worden geparseerd als URI.
Discovery-meldingen kan ikke deserialiseres fordi <var>X</var> ikke kan analyseres som en URI.
Az észlelési üzenet nem deszerializálható, mert a következő nem értelmezhető URI-ként: „<var>X</var>”.
Löytämissanoman sarjoitusta ei voi poistaa, koska kohdetta <var>X</var> ei voi jäsentää URI-osoitteena.
'<var>X</var>' bir URI olarak ayrıştırılamadığından bulma iletisi seri durumdan çıkarılamıyor.
Не удается выполнить десериализацию сообщения обнаружения, поскольку объект "<var>X</var>" не удалось представить в виде универсального кода ресурса (URI).
Il messaggio di individuazione non può essere deserializzato perché non è possibile analizzare '<var>X</var>' come URI.
Impossible de désérialiser le message de découverte car '<var>X</var>' ne peut pas être analysé en tant qu'URI.
发现消息无法反序列化,因为“<var>X</var>”无法解析为 URI。
لا يمكن إلغاء تسلسل رسالة الاستكشاف نظرًا لأنه لا يمكن تحليل '<var>X</var>' كـ URI.
'<var>X</var>' を URI として解析できないため、探索メッセージを逆シリアル化できません。
Die Ermittlungsnachricht kann nicht deserialisiert werden, da '<var>X</var>' nicht als URI analysiert werden kann.
Zprávu zjišťování nelze deserializovat, protože hodnotu <var>X</var> nelze identifikovat jako adresu URI.
'<var>X</var>'을(를) URI로 구문 분석할 수 없으므로 검색 메시지를 역직렬화할 수 없습니다.
Το μήνυμα εντοπισμού δεν μπορεί να αποσειριοποιηθεί καθώς το '<var>X</var>' δεν μπορεί να αναλυθεί ως ένα URI.
El mensaje de detección no se puede deserializar porque '<var>X</var>' no se puede analizar como un URI.
Registreringsmeddelelsen kan ikke deserialiseres, fordi '<var>X</var>' ikke kan parses som en URI.
Nie można przeprowadzić deserializacji komunikatu odnajdowania, ponieważ nie można zanalizować elementu <var>X</var> jako adresu URI.
Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom <var>X</var> inte kan parsas som en URI.
無法還原序列化探索訊息,因為無法將 '<var>X</var>' 剖析成 URI。
Não é possível desserializar a mensagem de descoberta porque '<var>X</var>' não pode ser analisado como URI.
אירעה חריגת socket בלתי צפויה בעת קליטת נתונים. עיין בחריגה הפנימית לקבלת פרטים.
Er is een onverwachte socketuitzondering opgetreden tijdens het ontvangen van gegevens. Raadpleeg de interne uitzondering voor details.
Det oppstod et uventet socketunntak under mottak av data. Se det interne unntaket hvis du vil ha mer informasjon.
Váratlan szoftvercsatorna-kivétel történt adatfogadás közben. További információ a belső kivétel leírásában olvasható.
Odottamaton vastakepoikkeus vastaanotettaessa tietoja. Lisätietoja on sisäisessä poikkeuksessa.
Veri alınırken beklenmeyen bir yuva özel durumu oluştu. Ayrıntılar için içteki özel duruma bakın.
При получении данных возникло непредвиденное исключение сокета. Дополнительные сведения см. в тексте внутреннего исключения.
Eccezione imprevista generata nel socket durante la ricezione di dati. Per ulteriori dettagli, vedere l'eccezione interna.
Une exception de socket inattendue s'est produite lors de la réception des données. Pour plus d'informations, consultez l'exception interne.
接收数据时发生了意外的套接字异常。有关详细信息,请参见内部异常。
حدث استثناء مأخذ توصيل غير متوقع عند تلقي البيانات. راجع الاستثناء الداخلي لمعرفة التفاصيل.
データの受信中に予期しないソケット例外が発生しました。詳細については内部例外を参照してください。
Unerwartete Socketausnahme beim Empfangen von Daten. Weitere Informationen finden Sie in der internen Ausnahme.
Při příjmu dat došlo k neočekávané výjimce soketu. Další informace naleznete v popisu vnitřní výjimky.
데이터를 받을 때 예기치 않은 소켓 예외가 발생했습니다. 자세한 내용은 내부 예외를 참조하십시오.
Προέκυψε μια μη αναμενόμενη εξαίρεση υποδοχής κατά τη λήψη δεδομένων. Ανατρέξτε στην εσωτερική εξαίρεση για λεπτομέρειες.
Se produjo una excepción de socket inesperada al recibir datos. Vea la excepción interna para obtener información detallada.
Der opstod en uventet socket-undtagelse under modtagelsen af data. Du kan finde flere oplysninger i den indre undtagelse.
Podczas odbierania danych wystąpił nieoczekiwany wyjątek gniazda. Szczegóły zawiera wyjątek wewnętrzny.
Ett oväntat socketundantag inträffade när data togs emot. Se det ursprungliga undantaget för mer information.
接收資料時發生未預期的通訊端例外狀況。如需詳細資料,請參閱內部例外狀況。
Ocorreu uma exceção de soquete inesperada durante o recebimento dos dados. Consulte a exceção interna para obter mais detalhes.
ה- Uri שצוין (<var>X</var>) לא חוקי. בעת שימוש ב- ListenUriMode.Unique, אל תציין יציאה מאחר שמנהל הערוץ יבחר יציאה עבורך.
De opgegeven URI (<var>X</var>) is ongeldig. Bij gebruik van ListenUriMode.Unique mag u geen poort opgeven, omdat de kanaalbeheerder een poort voor u kiest.
Den angitte URIen (<var>X</var>) er ugyldig. Når du bruker ListenUriMode.Unique, må du ikke angi port. Kanalbehandlingen velger port for deg.
A megadott Uri (<var>X</var>) érvénytelen. Ne adjon meg portot ListenUriMode.Unique beállítás használatakor, mert a portot a csatornakezelő választja ki.
Määritetty URI-osoite (<var>X</var>) ei kelpaa. Kun käytät ListenUriMode.Unique-kohdetta, älä määritä porttia, koska kanavanhallinta valitsee portin puolestasi.
Belirtilen (<var>X</var>) Uri'si geçersiz. ListenUriMode.Unique kullanırken, kanal yöneticisi sizin için bir bağlantı noktası seçeceğinden bağlantı noktası belirtmeyin.
Указан недопустимый универсальный код ресурса (URI) (<var>X</var>). При использовании режима ListenUriMode.Unique не указывайте порт, поскольку диспетчер канала выберет порт автоматически.
L'URI specificato (<var>X</var>) non è valido. Quando si utilizza ListenUriMode.Unique, non specificare una porta perché viene scelta automaticamente dal gestore canali.
L'URI (<var>X</var>) spécifié n'est pas valide. Lors de l'utilisation de ListenUriMode.Unique, n'indiquez pas un port, car le gestionnaire de canaux le choisira automatiquement.
指定的 URI (<var>X</var>)无效。使用 ListenUriMode.Unique 时,请勿指定端口,因为通道管理器将为您选择一个端口。
يعد Uri المحدد (<var>X</var>) غير صالح. عند استخدام ListenUriMode.Unique، فلا تحدد منفذًا نظرًا لأن مدير القنوات سيختار منفذًا لك.
指定された URI (<var>X</var>) は無効です。ListenUriMode.Unique を使用する場合はポートを指定しないでください。ポートはチャネル マネージャーによって選択されます。
Der angegebene URI (<var>X</var>) ist ungültig. Geben Sie bei der Verwendung von ListenUriMode.Unique keinen Port an, da der Kanal-Manager automatisch einen Kanal auswählt.
Zadaná adresa URI (<var>X</var>) je neplatná. Při použití vlastnosti ListenUriMode.Unique neurčujte port, protože správce kanálů vybere port za vás.
Το καθορισμένο Uri (<var>X</var>) δεν είναι έγκυρο. Όταν χρησιμοποιείτε ListenUriMode.Unique μην καθορίζετε μια θύρα καθώς η διαχείριση καναλιού θα επιλέξει μια θύρα για εσάς.
El URI especificado (<var>X</var>) no es válido. Cuando utilice ListenUriMode.Unique, no especifique un puerto, ya que el administrador de canales lo elegirá automáticamente.
Den angivne Uri (<var>X</var>) er ugyldig. Når du bruger ListenUriMode.Unique, skal du ikke angive en port, fordi kanaladministratoren vælger en port for dig.
지정한 URI(<var>X</var>)가 잘못되었습니다. ListenUriMode.Unique를 사용할 경우 채널 관리자가 포트를 선택하므로 포트를 지정하지 마십시오.
Określony adres URI (<var>X</var>) jest nieprawidłowy. W przypadku używania trybu ListenUriMode.Unique nie należy określać portu, ponieważ port wybiera menedżer kanałów.
Angiven URI (<var>X</var>) är ogiltig. När du använder ListenUriMode.Unique behöver du inte ange en port eftersom kanalhanteraren väljer en port åt dig.
指定的 URI (<var>X</var>) 無效。使用 ListenUriMode.Unique 時,勿指定連接埠,因為通道管理員會為您選擇連接埠。
O Uri especificado (<var>X</var>) é inválido. Ao usar ListenUriMode.Unique, não especifique uma porta, pois o gerenciador de canal escolherá uma porta para você.
See catalog page for all messages.