The service
Messages on page
מרווח ההתקשרות חזרה של Javascript נתמך רק עבור הודעות בתבניות Json.
Opvulling van retouraanroepen via JavaScript wordt alleen ondersteund voor berichten met JSON-indeling.
Javascript-tilbakeringingsutfylling støttes bare for Json-formaterte meldinger.
A JavaScript visszahívásokkal való kitöltés csak Json formátumú üzenetek esetén támogatott.
Javascript geri çağırma dolgusu yalnızca Json biçimli iletiler için destekleniyor.
Заполнение обратного вызова Javascript поддерживается только для отформатированных сообщений Json.
Il padding di callback Javascript è supportato solo per i messaggi in formato Json.
Le remplissage de rappel Javascript est pris en charge uniquement pour les messages Json.
إن ترك مساحة استدعاء Javascript لا يُعتمد إلا لرسائل Json المنسّقة.
只有 Json 格式消息支持 Javascript 回调填充。
JavaScript-takaisinkutsun täyttöä tuetaan vain JSON-muotoa oleville sanomille.
Javascript コールバックの埋め込みは、Json 形式のメッセージでのみサポートされます。
Javascript-Rückrufpadding wird nur für mit JSON formatierte Nachrichten unterstützt.
Vyplnění zpětného volání Javascript je podporováno pouze pro zprávy s formátem Json.
Javascript 콜백 패딩은 Json 형식의 메시지에 대해서만 지원됩니다.
Η αναπλήρωση επιστροφής κλήσης Javascript υποστηρίζεται μόνο για μηνύματα μορφής Json.
El relleno de devoluciones de llamada Javascript solamente se admite en mensajes con formato Json.
Javascript-tilbagekaldsudfyldning understøttes kun for Json-formaterede meddelelser.
Uzupełnianie wywołania zwrotnego skryptu Javascript jest obsługiwane tylko w przypadku komunikatów w formacie JSON.
Utfyllnad för Javascript-återanrop hanteras endast för Json-formaterade meddelanden.
只對 Json 格式的訊息支援 Javascript 回呼填補。
Há suporte para o preenchimento de chamada de retorno javascript somente para mensagens formatadas em Json.
De accessor voor ophalen van de eigenschap <var>X</var> wordt niet ondersteund door de stream.
הזרם אינו תומך ברכיב הגישה מסוג get של המאפיין '<var>X</var>'.
Get-aksessoren for egenskapen <var>X</var> støttes ikke av dataflyten.
Az adatfolyam nem támogatja a következő tulajdonság get elérőjét: „<var>X</var>”.
Virta ei tue ominaisuuden <var>X</var> käyttömenetelmää get.
'<var>X</var>' özelliğinin alma erişeni akış tarafından desteklenmiyor.
Функция доступа get свойства "<var>X</var>" не поддерживается потоком.
Funzione di accesso get della proprietà '<var>X</var>' non supportata dal flusso.
L'accesseur get de la propriété '<var>X</var>' n'est pas pris en charge par le flux.
موصل get للخاصية '<var>X</var>' غير معتمد بواسطة الدفق.
流不支持“<var>X</var>”属性的 get 访问器。
'<var>X</var>' プロパティの get アクセサーはストリームでサポートされていません。
Der Get-Accessor der '<var>X</var>'-Eigenschaft wird vom Datenstrom nicht unterstützt.
Přístupový objekt pro načítání vlastnosti <var>X</var> není podporován proudem.
'<var>X</var>' 속성의 get 접근자는 스트림에서 지원되지 않습니다.
Το στοιχείο ελέγχου λήψης της ιδιότητας '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται από τη ροή.
La secuencia no admite el descriptor de acceso get de la propiedad '<var>X</var>'.
Get-accessoren for egenskaben '<var>X</var>' understøttes ikke af streamen.
Metoda dostępu Get właściwości <var>X</var> nie jest obsługiwana przez strumień.
Get-accessorn för <var>X</var>-egenskapen hanteras inte av dataströmmen.
資料流不支援 '<var>X</var>' 屬性的 get 存取子。
O fluxo não dá suporte ao acessador get da propriedade '<var>X</var>'.
שם פרמטר של התקשרות חזרה של מרווח Javascript הוגדר ל- '<var>X</var>'.
De naam van de Javascript-parameter voor het opvullen van retouraanroepen is ingesteld op <var>X</var>.
Parameternavnet for Javascript-tilbakeringingsutfylling ble angitt til <var>X</var>.
A JavaScript kitöltési visszahívási paraméter neve a következőre lett beállítva: „<var>X</var>”.
Javascript doldurma geri çağırma parametresi adı '<var>X</var>' olarak ayarlandı.
Имя параметра обратного вызова для свойства padding в JavaScript установлено в значение "<var>X</var>".
Il nome del parametro di callback di padding Javascript è stato impostato su '<var>X</var>'.
Le nom du paramètre de rappel de remplissage Javascript a été défini sur '<var>X</var>'.
تم تعيين اسم معلمة رد اتصال ترك مساحة Javascript إلى '<var>X</var>'.
Javascript 填充回调参数名被设置为“<var>X</var>”。
Javascript-täyttötakaisinkutsun parametrin nimeksi asetettiin <var>X</var>.
Javascript パディング コールバック パラメーター名が '<var>X</var>' に設定されました。
Der Parametername für das Javascript-Rückrufpadding wurde auf '<var>X</var>' festgelegt.
Název parametru zpětného volání pro vyplnění Javascript byl nastaven na hodnotu <var>X</var>.
Javascript 패딩 콜백 매개 변수 이름이 '<var>X</var>'(으)로 설정되었습니다.
Η παράμετρος αναπλήρωσης επιστροφής κλήσης Javascript έχει οριστεί σε '<var>X</var>'.
El nombre del parámetro de devolución de llamada de relleno Javascript se estableció en '<var>X</var>'.
Parameternavnet for Javascript-tilbagekaldsudfyldning blev angivet til '<var>X</var>'.
Dla nazwy parametru wywołania zwrotnego uzupełniania Javascript ustawiono wartość „<var>X</var>”.
Utfyllnad för Javascript-återanrop angavs till <var>X</var>.
Javascript 填補回呼參數名稱已設定為 '<var>X</var>'。
O nome do parâmetro de retorno de chamada de preenchimento Javascript foi definido como '<var>X</var>'.
אין אפשרות להשתמש ב- CheckConditionalRetrieve()‎ עם פעולת השירות של HTTP ‏'<var>Method name</var>'. רק פעולות השירות GET ו-HEAD של HTTP חוקיות עם CheckConditionalRetrieve()‎.
CheckConditionalRetrieve() kan niet worden gebruikt met de HTTP-methode <var>Method name</var>. Alleen de HTTP-methoden GET en HEAD zijn geldig met CheckConditionalRetrieve().
CheckConditionalRetrieve() kan ikke brukes med HTTP-metoden <var>Method name</var>. Bare HTTP-metodene GET og HEAD er gyldige sammen med CheckConditionalRetrieve().
A CheckConditionalRetrieve() függvény nem használható a következő HTTP-metódussal: „<var>Method name</var>”. Csak a GET és a HEAD HTTP-metódus érvényes a CheckConditionalRetrieve() függvénnyel.
Metodia CheckConditionalRetrieve() ei voi käyttää HTTP-metodin <var>Method name</var> kanssa. Vain HTTP-metodit GET ja HEAD ovat kelvollisia metodissa CheckConditionalRetrieve().
CheckConditionalRetrieve(), HTTP yöntemi '<var>Method name</var>' ile kullanılamaz. CheckConditionalRetrieve() ile yalnızca HTTP yöntemleri GET ve HEAD geçerlidir.
Метод CheckConditionalRetrieve() не может быть использован с методом HTTP "<var>Method name</var>". Только методы HTTP GET и HEAD допустимы для метода CheckConditionalRetrieve().
Impossibile utilizzare CheckConditionalRetrieve() con il metodo HTTP '<var>Method name</var>'. Solo i metodi HTTP GET e HEAD sono validi con CheckConditionalRetrieve().
Impossible d'utiliser CheckConditionalRetrieve() avec la méthode HTTP '<var>Method name</var>'. Seules les méthodes HTTP GET et HEAD sont valides avec CheckConditionalRetrieve().
يتعذر استخدام CheckConditionalRetrieve() مع أسلوب HTTP '<var>Method name</var>'. يعد أسلوبا HTTP GET وHEAD فقط صالحين مع CheckConditionalRetrieve().
CheckConditionalRetrieve() 无法与 HTTP 方法“<var>Method name</var>”一起使用。对于 CheckConditionalRetrieve(),只有 HTTP 方法 GET 和 HEAD 是有效的。
CheckConditionalRetrieve() を HTTP メソッド '<var>Method name</var>' と共に使用することはできません。CheckConditionalRetrieve() との使用が有効なのは、HTTP メソッド GET および HEAD だけです。
CheckConditionalRetrieve() kann nicht mit der HTTP-Methode '<var>Method name</var>' verwendet werden. Nur die HTTP-Methoden GET und HEAD sind zulässig für CheckConditionalRetrieve().
Funkci CheckConditionalRetrieve() nelze použít s metodou HTTP <var>Method name</var>. Pro funkci CheckConditionalRetrieve() jsou platné pouze metody HTTP GET a HEAD.
CheckConditionalRetrieve()는 HTTP 메서드 '<var>Method name</var>'과(와) 함께 사용할 수 없습니다. CheckConditionalRetrieve()에는 HTTP 메서드 GET 및 HEAD만 사용할 수 있습니다.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του CheckConditionalRetrieve() με τη μέθοδο HTTP '<var>Method name</var>'. Μόνο οι μέθοδοι HTTP GET και HEAD είναι έγκυρες με το CheckConditionalRetrieve().
CheckConditionalRetrieve() no se puede usar con el método HTTP '<var>Method name</var>'. Solo los métodos HTTP GET y HEAD son válidos con CheckConditionalRetrieve().
CheckConditionalRetrieve() kan ikke bruges med HTTP-metoden '<var>Method name</var>'. Det er kun HTTP-metoderne GET og HEAD, der er gyldige med CheckConditionalRetrieve().
Metody CheckConditionalRetrieve() nie można użyć z metodą HTTP „<var>Method name</var>”. Z metodą CheckConditionalRetrieve() można używać tylko metod HTTP GET i HEAD.
Det går inte att använda CheckConditionalRetrieve() med HTTP-metoden <var>Method name</var>. Endast HTTP-metoderna GET och HEAD är giltiga med CheckConditionalRetrieve().
CheckConditionalRetrieve() 無法與 HTTP 方法 '<var>Method name</var>' 一起使用。HTTP 方法中只有 GET 和 HEAD 能與 CheckConditionalRetrieve() 一起使用。
CheckConditionalRetrieve() não pode ser usado com o método HTTP '<var>Method name</var>'. Somente os métodos HTTP GET e HEAD são válidos com CheckConditionalRetrieve().
להלן גוף XML של בקשה לדוגמה:
Hier volgt een voorbeeld van de XML-hoofdtekst van een aanvraag:
Dette er et eksempel på en XML-meldingstekst for forespørsel:
A következő egy példa egy kérelem XML-törzsére:
Seuraava on esimerkkipyynnön XML-runko:
Aşağıda örnek bir istek Xml gövdesi bulunmaktadır:
Далее приводится пример текста XML-запроса:
Di seguito è riportato un esempio di corpo Xml di richiesta:
Ceci est un exemple de corps Xml de demande :
فيما يلي نموذج نص أساسي Xml لطلب:
以下是示例请求 XML 正文:
要求の Xml 本体の例を次に示します:
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen XML-Anforderungsbody:
Následuje příklad těla XML žádosti:
다음은 예제 요청 Xml 본문입니다.
Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα αίτησης σώματος Xml:
A continuación se incluye el cuerpo XML de una solicitud de ejemplo:
Følgende er et eksempel på en Xml-anmodningstekst:
Oto przykład treści XML żądania:
Följande är en XML-meddelandetext med exempelbegäran:
下列是範例要求 XML 主體:
Segue um corpo Xml de solicitação de exemplo:
אין תמיכה בהתקשרות חזרה של javascript בין תחומים בשירותים מאומתים.
Retouraanroepen via JavaScript tussen domeinen worden bij geverifieerde services niet toegestaan.
Javascript-tilbakeringing på tvers av domener støttes ikke i godkjente tjenester.
A tartományokon átívelő JavaScript visszahívások hitelesített szolgáltatásokban nem támogatottak.
Toimialueiden välistä JavaScript-takaisinkutsua ei tueta todennetuissa palveluissa.
Kimliği doğrulanmış hizmetlerde etki alanları arası javascript geri çağırma işlevi desteklenmiyor.
Междоменный обратный вызов javascript не поддерживается в прошедших проверку подлинности службах.
Callback javascript tra domini non supportato nei servizi autenticati.
Le rappel javascript entre domaines n'est pas pris en charge dans les services authentifiés.
استدعاء مجالات javascript المتقاطعة غير معتمدة في الخدمات المصدق عليها.
在经过身份验证的服务中不支持跨域 javascript 回调。
クロス ドメイン javascript コールバックは、認証されたサービスではサポートされません。
Domänenübergreifender Javascript-Rückruf wird für authentifizierte Dienste nicht unterstützt.
Zpětné volání javascript mezi doménami není podporováno ve službě ověřování.
인증된 서비스에서 도메인 간 Javascript 콜백이 지원되지 않습니다.
Η επιστροφή κλήσης javascript σε όλους τους τομείς δεν υποστηρίζεται σε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες.
No se admiten devoluciones de llamada JavaScript entre dominios en los servicios autenticados.
Tilbagekald af javascript på tværs af domæne understøttes ikke i godkendte tjenester.
Wywołanie zwrotne skryptu Javascript między domenami nie jest obsługiwane w usługach uwierzytelnianych.
Javascript-återanropet för korsdomänen hanteras inte i autentiserade tjänster.
驗證的服務中不支援跨網域 javascript 回呼。
Não há suporte para chamadas de retorno javascript entre domínios em serviços autenticados.
להלן גוף Json של תשובה לדוגמה:
Hier volgt een voorbeeld van de JSON-hoofdtekst in een antwoord:
Dette er et eksempel på en Json-meldingstekst for svar:
A következő egy példa egy válasz Json-törzsére:
Seuraava on esimerkkivastauksen JSON-runko:
Aşağıda örnek bir yanıt Json gövdesi bulunmaktadır:
Далее приводится пример текста ответа Json:
Di seguito è riportato un esempio di corpo Json di risposta:
Ceci est un exemple de corps de réponse Json :
فيما يلي نموذج نص Json أساسي للاستجابة:
以下是示例响应 Json 正文:
応答の Json 本体の例を次に示します:
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen JSON-Antwortbody:
Následuje příklad těla odpovědi Json:
다음은 예제 응답 Json 본문입니다.
Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα απόκρισης σώματος Json:
A continuación se incluye el cuerpo Json de una respuesta de ejemplo:
Følgende er et eksempel på en Json-svartekst:
Oto przykład treści JSON odpowiedzi:
Följande är en Json-meddelandetext med exempelsvar:
下列是範例回應 Json 主體:
Segue um corpo Json de resposta de exemplo:
סכימות Xml של בקשה נוספת:
Aanvullende XML-schema's voor aanvraag:
Flere XML-forespørselsskjema:
Kérelmekhez való további XML-sémák:
Ek istek Xml Şemaları:
Дополнительные схемы запроса Xml:
XML Schema di richiesta aggiuntivo:
Schémas Xml de demande supplémentaire :
مخططات طلبات Xml إضافية:
Lisäpyynnön XML-rakenteet:
其他请求 XML 架构:
追加の要求 Xml スキーマ:
Zusätzliche Anforderungs-XML-Schemas:
Schémata XML další žádosti:
추가 요청 Xml 스키마:
Πρόσθετα σχήματα αίτησης Xml:
Esquemas Xml de solicitud adicionales:
Flere Xml-anmodningsskemaer:
Dodatkowe schematy XML żądania:
XML-scheman för ytterligare begäran:
其他要求 Xml 結構描述:
Esquemas Xml de solicitação adicionais:
אין אפשרות להסיק את הגוף של <var>X</var>.
De hoofdtekst <var>X</var> kan niet worden afgeleid.
Meldingsteksten <var>X</var> kan ikke avledes.
A(z) <var>X</var> törzs nem következtethető ki.
Kohteen <var>X</var> runkoa ei voi päätellä.
<var>X</var> gövdesi çıkarsanamıyor.
Тело <var>X</var> не может быть определено.
Il corpo <var>X</var> non può essere dedotto.
Impossible de déduire le corps de <var>X</var>.
لا يمكن استنتاج النص الأساسي <var>X</var>.
无法推断 <var>X</var> 正文。
<var>X</var> の本文を推論できません。
Der <var>X</var>-Text kann nicht abgeleitet werden.
Tělo <var>X</var> nelze odvodit.
<var>X</var> 본문을 유추할 수 없습니다.
Το σώμα <var>X</var> δεν μπορεί να παρεμβληθεί.
No se puede inferir el cuerpo <var>X</var>.
Teksten <var>X</var> kan ikke udledes.
Nie można wywnioskować treści <var>X</var>.
Det går inte att härleda <var>X</var>-meddelandetexten.
無法推斷 <var>X</var> 主體。
Não é possível inferir o corpo de <var>X</var>.
AspNetCacheProfileAttribute נתמך במצב AspNetCompatibility בלבד.
AspNetCacheProfileAttribute wordt alleen ondersteund in de modus AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute støttes bare i AspNetCompatibility-modus.
Az AspNetCacheProfileAttribute csak AspNetCompatibility módban támogatott.
AspNetCacheProfileAttribute-kohdetta tuetaan vain AspNetCompatibility-tilassa.
AspNetCacheProfileAttribute yalnızca AspNetCompatibility modunda destekleniyor.
AspNetCacheProfileAttribute поддерживается только в режиме AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute è supportato solo in modalità AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute est pris en charge uniquement en mode AspNetCompatibility.
لا يُعتمد AspNetCacheProfileAttribute إلا في وضع AspNetCompatibility.
仅在 AspNetCompatibility 模式下支持 AspNetCacheProfileAttribute。
AspNetCacheProfileAttribute is は AspNetCompatibility モードでのみサポートされます。
Atribut AspNetCacheProfileAttribute je podporován pouze v režimu AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute는 AspNetCompatibility 모드에서만 지원됩니다.
Το AspNetCacheProfileAttribute υποστηρίζεται μόνο σε κατάσταση λειτουργίας AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute sólo se admite en el modo AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute understøttes kun i tilstanden AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute wird nur im AspNetCompatibility-Modus unterstützt.
Atrybut AspNetCacheProfileAttribute jest obsługiwany tylko w trybie AspNetCompatibility.
AspNetCacheProfileAttribute hanteras endast i AspNetCompatibility-läge.
只有在 AspNetCompatibility 模式下才支援 AspNetCacheProfileAttribute。
AspNetCacheProfileAttribute tem suporte somente no modo AspNetCompatibility.
See catalog page for all messages.