The service
Messages on page
פעילות בעלת שם
Benoemde activiteit
Navngitt aktivitet
Névvel ellátott művelet
Nimetty aktiviteetti
Adlandırılmış etkinlik
Именованная операция
Attività denominata
Activité nommée
النشاط المسمى
已命名的活动
名前付きアクティビティ
Benannte Aktivität
Pojmenovaná činnost
명명된 작업
Καθορισμένη δραστηριότητα
Actividad con nombre
Navngiven aktivitet
Nazwane działanie
Namngiven aktivitet
命名的活動
Atividade denominada
המערכת התריעה על TransactionException
TransactionException veroorzaakt
TransactionException forekom
TransactionException kivétel
TransactionException annettu
TransactionException Oluşturuldu
Произошло исключение TransactionException
Generata TransactionException
TransactionException levé
‏‏تم إصدار TransactionException
已引发 TransactionException
TransactionException がスローされました。
'TransactionException' ausgelöst
Byla vyvolána výjimka TransactionException.
TransactionException 발생
Δημιουργήθηκε TransactionException
Se inició TransactionException
Undtagelsen TransactionException opstod
Zgłoszono wyjątek TransactionException
TransactionException utlöstes
已產生 TransactionException
TransactionException Acionada
‏‏אירע כשל בלתי צפוי של קוצב זמן.
Er is een onverwachte fout opgetreden met een timer.
Det har oppstått en uventet feil på en tidtaker.
Egy időzítő váratlan hibát produkált.
Odottamaton ajastinvirhe.
Süreölçerde beklenmedik bir hata oldu.
Непредвиденный сбой таймера.
Errore imprevisto di un timer.
Défaillance inattendue d'un minuteur.
‏‏حدث فشل غير متوقع لجهاز ضبط الوقت.
计时器出现意外错误。
タイマーで予期しないエラーが発生しました。
Es ist ein unerwarteter Fehler in einem Zeitgeber aufgetreten.
V časovači došlo k neočekávanému selhání.
타이머에서 예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Υπήρξε μια μη αναμενόμενη αποτυχία ενός χρονομέτρου.
Error inesperado de un temporizador.
Der opstod en uventet fejl i en timer.
Wystąpił nieoczekiwany błąd czasomierza.
Det uppstod ett oväntat fel i en timer.
計數器發生意外錯誤。
Falha inesperada em um timer.
‏‏TransactionScope מקונן באופן שגוי.
TransactionScope onjuist genest.
TransactionScope nestet feil.
A TransactionScope-objektum helytelenül lett beágyazva.
TransactionScope upotettu virheellisesti.
TransactionScope hatalı olarak iç içe geçirilmiş.
Неправильное вложение TransactionScope.
TransactionScope nidificato in modo non corretto.
L'imbrication de TransactionScope est incorrecte.
‏‏تم تداخل TransactionScope بشكل غير صحيح.
TransactionScope 嵌套不正确。
TransactionScope の 入れ子が正しくありません。
Das TransactionScope-Objekt wurde falsch geschachtelt.
Objekt TransactionScope není správně vnořen.
TransactionScope가 잘못 중첩되었습니다.
Η ένθεση του TransactionScope δεν έγινε σωστά.
TransactionScope se anidó incorrectamente.
TransactionScope er indlejret forkert.
Element TransactionScope jest niepoprawnie zagnieżdżony.
TransactionScope är felaktigt kapslat.
TransactionScope 巢狀錯誤。
TransactionScope aninhado incorretamente.
‏‏ל- MSDTC Proxy אין אפשרות לתמוך במפרט של שמות צמתים שונים באותו תהליך.
MSDTC-proxy kan het opgeven van verschillende knooppuntnamen in hetzelfde proces niet ondersteunen.
MSDTC Proxy kan ikke støtte spesifikasjon av andre nodenavn i samme prosess.
Az MSDTC-proxy nem támogatja különböző csomópontnevek egyazon folyamatban történő megadását.
MSDTC-välityspalvelin ei voi tukea eri solmunimien määritystä samassa prosessissa.
MSDTC Proxy aynı işlem içinde farklı düğüm adı belirtimini destekleyemiyor.
Прокси-сервер MSDTC не может поддерживать спецификацию различных имен узлов в одном и том же процессе.
Il proxy MSDTC non supporta la specifica di nomi di nodo diversi nello stesso processo.
Le proxy MSDTC ne peut pas prendre en charge la spécification de noms de noeuds différents dans le même processus.
‏‏تعذر على وكيل MSDTC اعتماد مواصفات أسماء العقد المختلفة في نفس العملية.
MSDTC 代理不支持同一进程中存在不同节点名的规范。
MSDTC プロキシは、同じプロセス内で異なるノード名の指定をサポートできません。
Vom MSDTC-Proxy kann die Spezifikation unterschiedlicher Knotennamen in demselben Prozess nicht unterstützt werden.
Server proxy MSDTC nepodporuje specifikaci různých názvů uzlů ve stejném procesu.
MSDTC 프록시는 같은 프로세스에 있는 여러 노드 이름의 사양을 지원할 수 없습니다.
Ο διακομιστής μεσολάβησης MSDTC δεν μπορεί να υποστηρίξει προδιαγραφή διαφορετικών ονομάτων κόμβων στην ίδια διεργασία.
El proxy MSDTC no admite la especificación de nombres de nodo diferentes en el mismo proceso.
MSDTC Proxy kan ikke understøtte specifikationen af forskellige nodenavne i samme proces.
Usługa pośrednicząca MSDTC nie może obsłużyć specyfikacji różnych nazw węzłów w tym samym procesie.
MSDTC-proxy stöder inte specificering av olika nodnamn i samma process.
MSDTC Proxy 無法支援在相同的處理序中指定不同的節點名稱。
O Proxy MSDTC não pode oferecer suporte à especificação de nomes de nós diferentes no mesmo processo.
‏‏פונקציית Callback חיובית של אובייקט Enlistment
Retouraanroep van inschrijving positief
Opplistingstilbakeringing positiv
Részvétel visszahívása – pozitív
Luetteloinnin takaisinkutsu on positiivinen
Liste Geri Çağırma Pozitif
Положительный ответный вызов приема
Callback elenco positivo
Rappel d'inscription positif
‏‏تم استدعاء السرد بنجاح
登记回调正数
参加リストのコールバック Positive
Eintragungsrückruf positiv
Zpětné volání zařazení se zdařilo.
인리스트먼트 콜백 포지티브
Θετική επιστροφή κλήσης κατάταξης
Devolución de llamada de inscripción positiva
Registreringstilbagekaldet er positivt
Dodatnia wartość wywołania zwrotnego rejestracji
Positivt registreringsåteranrop
登記回呼成功
Retorno de Chamada de Inscrição Positiva
‏‏TransactionScope שוחרר
TransactionScope verwijderd
TransactionScope fjernet
A TransactionScope-objektum felszabadítva
TransactionScope hävitetty
TransactionScope размещена
TransactionScope eliminato
TransactionScope supprimé
‏‏تم التخلص من TransactionScope
已处置 TransactionScope
TransactionScope Atıldı
TransactionScope が破棄されました。
'TransactionScope' verworfen
Objekt TransactionScope byl uvolněn.
TransactionScope 삭제
Το TransactionScope απορρίφθηκε
Se eliminó TransactionScope
TransactionScope er blevet fjernet
Usunięto element TransactionScope
TransactionScope togs bort
已配置 TransactionScope
TransactionScope Descartado
‏‏שגיאה פנימית - ערך בלתי צפוי של מצב טרנזקציה בבנאי אובייקט Enlistment.
Interne fout: onverwachte transactiestatuswaarde in inschrijvingsconstructor.
Intern feil - uventet transaksjonsverdi i opplistingskonstruktør.
Belső hiba – Váratlan tranzakcióállapot-értéket észlelt a részvételi objektum konstruktorában.
Sisäinen virhe - odottamaton transaktiotilan arvo luetteloinnin konstruktorissa.
İç Hata - Liste oluşturucuda beklenmeyen işlem durumu değeri.
Внутренняя ошибка - неправильное значение статуса транзакции в конструкторе приема.
Errore interno - Valore di stato della transazione imprevisto nel costruttore dell'elenco.
Erreur interne : valeur inattendue de l'état de la transaction dans le constructeur d'inscription.
‏‏خطأ داخلي - قيمة حالة المعاملة غير متوقعة في منشئ السرد.
内部错误 - 登记构造函数中出现意外的事务状态值。
内部エラー - 参加コンストラクター内の予期しないトランザクション状態値。
Interner Fehler - Unerwarteter Transaktionsstatuswert im Eintragungskonstruktor.
Vnitřní chyba: Neočekávaná hodnota stavu transakce v konstruktoru zařazení.
내부 오류 - 인리스트먼트 생성자에 예기치 않은 트랜잭션 상태 값이 있습니다.
Εσωτερικό σφάλμα - Μη αναμενόμενη τιμή κατάστασης συναλλαγής στην κατασκευή κατάταξης.
Error interno: valor de estado de transacción inesperado en el constructor enlistment.
Intern fejl – Uventet transaktionsstatusværdi i registreringskonstruktøren.
Błąd wewnętrzny. Nieoczekiwana wartość stanu transakcji w konstruktorze rejestracji.
Internt fel. Ett oväntat transaktionsstatusvärde påträffades i registreringskonstruktorn.
內部錯誤 - 登記建構函式中有未預期的交易狀態值。
Erro Interno - Valor inesperado de status de transação no construtor da inscrição.
‏‏התבצעה קריאה ל- CommittableTransaction.Commit
CommittableTransaction.Commit aangeroepen
CommittableTransaction.Commit kalt
A CommittableTransaction.Commit metódus meghívva
CommittableTransaction.Commit kutsuttu
CommittableTransaction.Commit Çağrıldı
Вызвана CommittableTransaction.Commit
Chiamata di CommittableTransaction.Commit
CommittableTransaction.Commit appelé
‏‏تم استدعاء CommittableTransaction.Commit
已调用 CommittableTransaction.Commit
CommittableTransaction.Commit が呼び出されました
'CommittableTransaction.Commit' aufgerufen
Byla volána funkce CommittableTransaction.Commit.
CommittableTransaction.Commit 호출
Έγινε κλήση του CommittableTransaction.Commit
Se llamó a CommittableTransaction.Commit
Kald til CommittableTransaction.Commit
Wywołano metodę CommittableTransaction.Commit
CommittableTransaction.Commit anropades
已呼叫 CommittableTransaction.Commit
CommittableTransaction.Commit Chamada
‏‏קריאת הודעה עבור אובייקט Enlistment
Aanroep ter kennisgeving van inschrijving
Varselsoppringing for opplisting
Részvételértesítő hívás
Luetteloinnin ilmoituskutsu
Liste Bildirim Çağrısı
Вызов уведомления приема
Chiamata di notifica elenco
Appel de notification d'inscription
‏‏استدعاء إعلام السرد
登记通知调用
参加リストの通知の呼び出し
Aufruf der Eintragungsbenachrichtigung
Oznamovací volání zařazení
인리스트먼트 알림 호출
Κλήση ειδοποίησης κατάταξης
Llamada de notificación de inscripción
Registreringsmeddelelseskald
Wywołanie powiadomienia o rejestracji
Anrop till registreringsmeddelande
登記通知呼叫
Chamada de Notificação de Inscrição
See catalog page for all messages.