The service
Messages on page
De provider van de typebeschrijving <var>X</var> heeft null geretourneerd vanaf <var>Y</var>. Dit is ongeldig.
Lajinkuvauspalvelu <var>X</var> on palauttanut arvon null kohteesta <var>Y</var>. Tätä ei sallita.
Le fournisseur de description de type <var>X</var> a retourné une valeur null de <var>Y</var> qui n'est pas conforme.
Der Typbeschreibungsanbieter <var>X</var> hat NULL von <var>Y</var> zurückgegeben; dies ist ungültig.
Η υπηρεσία παροχής περιγραφής τύπου <var>X</var> επέστρεψε null από το <var>Y</var> και αυτό δεν επιτρέπεται.
סוג ספק התיאור <var>X</var> החזיר ערך Null מ- <var>Y</var> שאינו חוקי.
A(z) <var>X</var> típusleírás-szolgáltató NULL értéket adott vissza a következőtől: <var>Y</var> – ez szabálytalan.
Il provider di descrittori di tipi <var>X</var> ha restituito null da <var>Y</var>, che non è consentito.
型説明のプロバイダ <var>X</var> は、無効な <var>Y</var> から null を返しました。
형식 설명 공급자 <var>X</var>이(가) 잘못된 <var>Y</var>에서 null을 반환했습니다.
Leverandøren <var>X</var> av typebeskrivelse har returnert null fra <var>Y</var> som er ugyldig.
Dostawca opisu typu <var>X</var> zwrócił wartość zerową z <var>Y</var>. Ta wartość jest zabroniona.
O provedor de descrição de tipo <var>X</var> retornou nulo de <var>Y</var>, o que é inválido.
O fornecedor de descrições de tipo <var>X</var> devolveu um valor nulo de <var>Y</var>, o que é inválido.
Поставщик описания типа <var>X</var> вернул null из <var>Y</var>, что недопустимо.
El proveedor de descripciones de tipo <var>X</var> devolvió un valor nulo de <var>Y</var>, lo cual no es válido.
Typbeskrivarprovidern <var>X</var> har returnerat null <var>Y</var>, vilket är ogiltigt.
<var>X</var> tür açıklaması sağlayıcısı <var>Y</var> işleminden null döndürdü; bu geçersizdir.
نتج عن موفر وصف النوع <var>X</var> قيمة خالية من <var>Y</var> ويعتبر ذلك غير قانوني.
类型说明提供程序 <var>X</var> 从 <var>Y</var> 返回了 Null,这是非法的。
型別描述提供者 <var>X</var> 已經從 <var>Y</var> 傳回不合法的 null。
Zprostředkovatel popisu typu <var>X</var> vrátil z <var>Y</var> hodnotu Null, což není povoleno.
Typebeskrivelsesprovideren <var>X</var> har returneret null fra <var>Y</var>, hvilket er ulovligt.
类型说明提供程序 <var>X</var> 从 <var>Y</var> 返回了 null,这是非法值。
型別描述提供者 <var>X</var> 已經從 <var>Y</var> 傳回不合法的 null。
تعذر إنشاء علاقة ثقة لقناة SSL/TLS الآمنة
未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系
無法為 SSL/TLS 安全通道建立信任關係
Nepodařilo se nastavit vztah důvěryhodnosti pro zabezpečený kanál SSL/TLS.
Der kunne ikke etableres et tillidsforhold til den sikre SSL/TLS-kanal
Kan geen vertrouwde relatie met het beveiligde SSL/TLS-kanaal maken
SSL/TLS-suojatun kanavan luottamussuhteen muodostaminen ei onnistu
Impossible d'établir une relation de confiance pour le canal sécurisé SSL/TLS
Für den geschützten SSL/TLS-Kanal konnte keine Vertrauensstellung hergestellt werden.
Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σχέσης αξιοπιστίας για το ασφαλές κανάλι SSL/TLS
לא היתה אפשרות ליצור יחסי אמון עבור הערוץ המאובטח של SSL/TLS
Nem sikerült létrehozni a bizalmi kapcsolatot az SSL/TLS biztonságos csatorna számára
Impossibile stabilire una relazione di trust per il canale sicuro SSL/TLS.
SSL/TLS のセキュリティで保護されているチャネルに対する信頼関係を確立できませんでした
SSL/TLS 보안 채널에 대한 트러스트 관계를 설정할 수 없습니다.
Kan ikke opprette klareringsforhold for sikker SSL/TLS-kanal
Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS
Não foi possível estabelecer relação de confiança para o canal seguro de SSL/TLS
Não foi possível estabelecer uma relação de confiança para o canal seguro SSL/TLS
Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS
No se puede establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS
Det gick inte att upprätta en förtroenderelation för den säkra SSL/TLS-kanalen
SSL/TLS güvenli kanalı içi güven ilişkisi kurulamadı
未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系
無法為 SSL/TLS 安全通道建立信任關係
لا يمكن إنشاء اقتران في حالة تطابق الكائنات الأساسية والثانوية.
当主要对象和次要对象相同时无法创建关联。
主要物件與次要物件相同時,無法建立關聯。
Nelze vytvořit přidružení, pokud jsou primární i sekundární objekty stejné.
Der kan ikke oprettes en tilknytning, når det primære og det sekundære objekt er det samme.
Kan geen koppeling maken als het primaire en het secundaire object hetzelfde zijn.
Yhdistämismääritystä ei voi luoda, kun ensisijainen objekti on sama kuin toissijainen objekti.
Impossible de créer une association lorsque les objets primaires et secondaires sont identiques.
Es kann keine Verknüpfung erstellt werden, wenn die primären und sekundären Objekte gleich sind.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία συσχετισμού όταν το κύριο και το δευτερεύον αντικείμενο είναι το ίδιο.
אין אפשרות ליצור שיוך כאשר האובייקטים הראשיים והמשניים זהים.
Nem lehet társítást létrehozni, ha az elsődleges és másodlagos objektum ugyanaz.
Impossibile creare un'associazione se gli oggetti primario e secondario coincidono.
プライマリ オブジェクトと第 2 オブジェクトが同じである場合、関連付けを作成できません。
기본 개체와 보조 개체가 같으면 연결을 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette en tilknytning når primær- og sekundærobjektet er det samme.
Nie można utworzyć skojarzenia, jeśli obiekt główny i pomocniczy są takie same.
Não é possível criar uma associação quando os objetos principal e secundário são o mesmo.
Não é possível criar uma associação quando o objecto principal e secundário são do mesmo tipo.
Невозможно создать связь между основным и дополнительным объектами, если это один и тот же объект.
No se puede crear una asociación cuando los objetos primarios y secundarios son los mismos.
Det går inte att skapa en koppling om det primära och det sekundära objektet är samma objekt.
Birincil ve ikincil nesneler aynı olduğunda ilişki oluşturulamaz.
当主要对象和次要对象相同时无法创建关联。
主要物件與次要物件相同時,無法建立關聯。
Vahvistusmenetelmä <var>Method name</var>() palautti virheen tälle pyynnölle.
La méthode de validation <var>Method name</var>() a échoué pour cette demande.
Die <var>Method name</var>()-Validierungsmethode hat für diese Anforderung einen Fehler zurückgegeben.
Η μέθοδος επικύρωσης <var>Method name</var>() επέστρεψε αποτυχία για αυτή την αίτηση.
פעולת השירות המשמשת לאימות <var>Method name</var>() החזירה כשל עבור בקשה זו.
A(z) <var>Method name</var>() érvényesítési metódus hibával válaszolt a kérelemre.
Il metodo di convalida <var>Method name</var>() ha restituito un errore per questa richiesta.
検証メソッド <var>Method name</var>() は、この要求に対してエラーを返しました。
유효성 검사 메서드 <var>Method name</var>()에서 이 요청에 대한 실패를 반환했습니다.
Valideringsmetoden <var>Method name</var>() returnerte en feil for forespørselen.
Metoda uwierzytelniania <var>Method name</var>() zwróciła błąd dla tego żądania.
O método de validação <var>Method name</var>() retornou uma falha para a solicitação.
O método de validação <var>Method name</var>() devolveu uma falha para este pedido.
Сбой метода проверки <var>Method name</var>() при обработке этого запроса.
El método de validación <var>Method name</var>() devolvió un error para esta solicitud.
Valideringsmetoden <var>Method name</var>() returnerade ett fel för denna begäran.
Doğrulama yöntemi <var>Method name</var>() bu istek için hata döndürdü.
فشل أسلوب التحقق من الصحة <var>Method name</var>() بالنسبة لهذا الطلب.
对于此请求,验证方法 <var>Method name</var>() 返回失败。
驗證方法 <var>Method name</var>() 傳回此要求已失敗。
Metoda ověření <var>Method name</var>() vrátila pro tento požadavek stav neúspěchu.
Valideringsmetoden <var>Method name</var>() returnerede en fejl på denne anmodning.
De validatiemethode <var>Method name</var>() heeft een fout geretourneerd bij deze aanvraag.
对于此请求,验证方法 <var>Method name</var>() 返回失败。
驗證方法 <var>Method name</var>() 傳回此要求已失敗。
يجب أن يكون CR متبوعًا بـ LF
CR 后面必须是 LF
CR 必須在 LF 之前
Znak CR musí být následován znakem LF.
CR skal efterfølges af LF
CR moet worden gevolgd door LF
CR:n jälkeen on oltava LF
CR doit être suivi par LF
Auf CR muss LF folgen
Το CR πρέπει να ακολουθείται από LF
לאחר CR חייב להופיע LF
A CR karakter után LF karakternek kell következnie
CR deve essere seguito da LF.
CR の後には LF を指定しなければなりません。
CR 뒤에는 LF가 와야 합니다.
CR må etterfølges av LF
Po CR musi występować LF
CR deve ser seguido por LF
CR tem de preceder LF
За возвратом каретки должен следовать перевод строки
CR debe ir seguido de LF
Nyradstecken (CR) måste följas av radmatning (LF).
CR'nin ardından LF gelmelidir
CR 后面必须是 LF
CR 必須在 LF 之前
مقدار وقت وحدة المعالجة المركزية (CPU) الذي قضته العملية خارج الأجزاء الأساسية لنظام التشغيل.
进程在操作系统内核外使用的 CPU 时间。
處理序花在作業系統核心外部的 CPU 時間量。
Čas procesoru, po který byl proces zpracováván mimo jádro operačního systému.
Den samlede mængde CPU-tid, som processen har brugt uden for operativsystemets kerne.
De hoeveelheid CPU-tijd die het proces buiten de kern van het besturingssysteem heeft doorgebracht.
CPU-aika, jonka prosessi on käyttänyt käyttöjärjestelmän ytimen ulkopuolella.
Temps CPU utilisé par le processus en dehors du noyau du système d'exploitation.
Der CPU-Zeitraum, den der Prozess außerhalb des Betriebssystemkerns verbracht hat.
Το ποσό χρόνου CPU που έχει καταναλώσει η διαδικασία έξω από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
כמות זמן ה- CPU בה השתמש התהליך מחוץ לליבת מערכת ההפעלה.
A folyamat által az operációs rendszer magján kívül eltöltött CPU-idő mennyisége.
Quantità di tempo CPU trascorso dal processo all'esterno del sistema operativo.
プロセスがオペレーティング システムのコア内にあるときに経過した CPU の時間です。
운영 체제 코어 외부에서 프로세스가 사용한 CPU 시간입니다.
Mengden CPU-tid prosessen har brukt utenfor operativsystemkjernen.
Ilość czasu procesora CPU spędzona przez proces poza rdzeniem systemu operacyjnego.
Quanto tempo da CPU o processo gastou fora do núcleo do sistema operacional.
O período de tempo de CPU utilizado pelo processo fora do núcleo do sistema operativo.
Время ЦПУ, затраченное процессом вне ядра операционной системы.
Cantidad de tiempo de CPU que el proceso ha pasado fuera del núcleo del sistema operativo.
Mängden CPU-tid som processen har använt utanför operativsystemets kärna.
İşlemin işletim sistemi çekirdeği dışında harcadığı CPU zamanı miktarı.
进程在操作系统内核外使用的 CPU 时间。
處理序花在作業系統核心外部的 CPU 時間量。
لا يمكن تنفيذ هذه العملية طالما كانت في المحتوى.
在内容中时无法执行此操作。
這項作業無法於內容中執行。
Během práce s obsahem nelze tuto operaci provést.
Denne handling kan ikke gennemføres, når indholdet er åbent.
Kan deze bewerking niet in de inhoud uitvoeren.
Tätä toimintoa ei voi tehdä kontekstissa.
Impossible d'effectuer cette opération lorsque vous opérez dans le contenu.
Dieser Vorgang kann nicht durchgeführt werden, während Sie sich im Inhalt befinden.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας ενώ βρίσκεστε στα περιεχόμενα.
אין אפשרות לבצע את הפעולה כאשר התוכן פעיל.
A művelet nem hajtható végre, amíg az elem tartalomként szerepel.
L'operazione specificata non può essere eseguita all'interno del contenuto.
この操作をコンテンツ内で実行することはできません。
콘텐츠 내에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre operasjonen i innholdet.
Tej operacji nie można wykonać w zawartości.
Não é possível executar a operação no conteúdo.
Esta operação não pode ser efectuada no conteúdo.
Эту операцию нельзя выполнить, находясь в содержимом.
Esta operación no se puede realizar mientras se esté dentro del contenido.
Denna åtgärd kan inte utföras i innehåll.
İçeriğin içindeyken bu işlem gerçekleştirilemez.
在内容中时无法执行此操作。
這項作業無法於內容中執行。
Gruppenavnet er ugyldigt. Gruppenavne skal begynde med et bogstav.
Ongeldige groepsnaam. Groepsnamen moeten met een letter beginnen.
Ryhmän nimi ei kelpaa: Ryhmän nimien ensimmäisen merkin on oltava kirjain.
Nom de groupe non valide : les noms de groupes doivent commencer par un caractère alphabétique.
Ungültiger Gruppenname: Gruppennamen müssen mit einem Buchstaben beginnen.
Το όνομα ομάδας δεν είναι έγκυρο: Τα ονόματα ομάδων πρέπει να αρχίζουν με χαρακτήρα λέξης.
שם קבוצה לא חוקי. על שמות קבוצות להתחיל בתו מילה.
Érvénytelen csoportnév: a csoportnevek csak betűvel kezdődhetnek.
Nome di gruppo non valido: i nomi di gruppo devono iniziare con un carattere alfanumerico.
グループ名が無効です。グループ名は語句で始めなければなりません。
그룹 이름이 잘못되었습니다. 그룹 이름은 문자로 시작해야 합니다.
Ugyldig gruppenavn. Gruppenavn må begynne med en bokstav.
Nieprawidłowa nazwa grupy: nazwy grup muszą się zaczynać od litery.
Nome de grupo inválido: nomes de grupo deve iniciar por um caractere alfabético.
Nome de grupo inválido: os nomes dos grupos devem começar por um carácter de palavra.
Недопустимое имя группы: Имена групп должны начинаться с буквы.
Nombre de grupo no válido: los nombres de grupos deben empezar con un carácter de palabra.
Ogiltigt gruppnamn. Gruppnamn måste börja med ett alfanumeriskt tecken.
Geçersiz grup adı. Grup adları sözcük karakteriyle başlamalıdır.
اسم مجموعة غير صالح: يجب أن تبدأ أسماء المجموعات بحرف كلمة.
无效的组名: 组名必须以单词字符开头。
無效的群組名稱: 群組名稱必須以文字字元為開頭。
Neplatný název skupiny. Názvy skupin musí začínat písmenem.
无效的组名: 组名必须以单词字符开头。
無效的群組名稱: 群組名稱必須以文字字元為開頭。
أرجع الملقم اسم الملف (<var>X</var>) وهو غير صالح.
服务器返回的文件名(<var>X</var>)无效。
伺服器傳回的檔名 (<var>X</var>) 無效。
Server vrátil název souboru (<var>X</var>), který není platný.
Serveren returnerede filnavnet (<var>X</var>), der er ugyldigt.
De server heeft de bestandsnaam (<var>X</var>) geretourneerd. Deze is ongeldig.
Palvelin palautti tiedostonimen (<var>X</var>), joka ei kelpaa.
Le serveur a retourné le nom de fichier (<var>X</var>) qui n'est pas valide.
Der Server hat den ungültigen Dateinamen <var>X</var> zurückgegeben.
Ο διακομιστής επέστρεψε το όνομα αρχείου (<var>X</var>) το οποίο δεν είναι έγκυρο.
השרת החזיר את שם הקובץ (<var>X</var>) שאינו חוקי.
A kiszolgáló a(z) (<var>X</var>) fájlnevet adta válaszként, ez azonban nem érvényes.
Il nome file (<var>X</var>) restituito dal server non è valido.
サーバーが有効ではないファイル名 (<var>X</var>) を返しました。
서버에서 잘못된 파일 이름(<var>X</var>)을 반환했습니다.
Serveren returnerte det ugyldige filnavnet (<var>X</var>).
Serwer zwrócił nazwę pliku (<var>X</var>), która nie jest prawidłowa.
O servidor retornou o nome de arquivo (<var>X</var>), que não é válido.
O servidor devolveu o nome de ficheiro (<var>X</var>) que não é válido.
Сервер вернул недопустимое имя файла (<var>X</var>).
El servidor devolvió el nombre de archivo (<var>X</var>) que no es válido.
Servern returnerade filnamnet (<var>X</var>), vilket inte är giltigt.
Sunucu geçerli olmayan bir dosya adı (<var>X</var>) döndürdü.
服务器返回的文件名(<var>X</var>)无效。
伺服器傳回的檔名 (<var>X</var>) 無效。
تنسيق الترميز غير صالح.
无效的编码格式。
無效的編碼格式。
Neplatný formát šifrování
Ugyldigt kodningsformat.
Ongeldige coderingsopmaak.
Koodausmuoto ei kelpaa.
Format de codage non valide.
Ungültiges Codierungsformat.
Μη έγκυρη μορφή κωδικοποίησης.
תבנית קידוד לא חוקית.
Érvénytelen kódolási formátum.
Formato di codifica non valido.
無効なエンコード形式です。
인코딩 형식이 잘못되었습니다.
Ugyldig kodingsformat.
Nieprawidłowy format kodowania.
Formato de codificação inválido.
Formato de codificação inválido.
Неверный формат кодировки.
Formato de codificación no válido.
Ogiltigt teckenkodningsformat.
Geçersiz kodlama biçimi.
无效的编码格式。
無效的編碼格式。
See catalog page for all messages.