The service
Messages on page
תמונה בעלת שם ייחודי.
Afbeelding met unieke naam.
Bilde med unikt navn.
Egyedi névvel ellátott kép
Kuva, jolla on yksilöivä nimi.
Benzersiz adlı resim.
Изображение с уникальным именем.
Immagine con nome univoco.
Image avec un nom unique.
具有唯一名称的图像。
‏‏صورة باسم فريد.
一意名の画像。
Bild mit eindeutigem Namen.
Obrázek s jedinečným názvem
고유한 이름의 이미지입니다.
Εικόνα με μοναδικό όνομα.
Imagen con nombre único.
Billede med entydigt navn.
Obraz mający unikatową nazwę.
Bild med unikt namn.
具有唯一名稱的影像。
Imagem com nome exclusivo.
העורך בסידרה של התרשים לא מספק שירות מסוג: <var>Type Name</var>
De serialisatiefunctie van de grafiek biedt geen service van het type: <var>Type Name</var>
Diagramserialisereren leverer ikke tjenesten <var>Type Name</var>
A diagramszerializáló nem kínál <var>Type Name</var> típusú szolgáltatást.
Kaavion sarjoitus ei anna palvelua, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>
Grafik seri hale getirici <var>Type Name</var> türünde hizmet sağlamaz
Механизм сериализации диаграммы не может обработать тип: <var>Type Name</var>
Il serializzatore del grafico non fornisce servizio di tipo: <var>Type Name</var>
Le sérialiseur de graphique ne fournit pas de service de type : <var>Type Name</var>
图表序列化程序不提供类型为 <var>Type Name</var> 的服务
‏‏لا يوفر المحول التسلسلي للمخطط خدمة من النوع: <var>Type Name</var>
グラフのシリアライザーでは、型 <var>Type Name</var> のサービスが提供されません
Der Diagrammserialisierer stellt keinen Dienst des <var>Type Name</var>-Typs bereit.
Serializátor grafu neposkytuje službu typu <var>Type Name</var>.
차트 serializer가 다음 유형의 서비스를 제공하지 않습니다: <var>Type Name</var>
Ο σειριακός μετατροπέας γραφήματος δεν παρέχει υπηρεσία τύπου: <var>Type Name</var>
El serializador de gráfico no ofrece servicio del tipo: <var>Type Name</var>
Serialiseringsfunktionen for diagrammet understøtter ikke tjenestetypen <var>Type Name</var>
Program szeregujący wykresu nie dostarcza usługi typu: <var>Type Name</var>.
Diagramserialiseraren tillhandahåller inte tjänster av typen: <var>Type Name</var>
此圖表序列化程式不提供以下類型的服務: <var>Type Name</var>
O serializador de gráfico não fornece serviço do tipo: <var>Type Name</var>
סוג תרשים PointAndFigure - האינדקס שצוין על-ידי התכונה המותאמת אישית של 'UsedYValueLow' נמצא מחוץ לטווח.
PointAndFigure-grafiektype - Index die is opgegeven door aangepast kenmerk UsedYValueLow, ligt buiten het bereik.
Diagramtypen PointAndFigure - Indeksen som er angitt av det egendefinerte attributtet UsedYValueLow, er utenfor området.
O-X (PointAndFigure) diagramtípus – A „UsedYValueLow” egyéni attribútum által megadott index az engedélyezett tartományon kívül esik.
PointAndFigure-kaaviotyyppi: mukautetun UsedYValueLow-määritteen määrittämä indeksi ei ole alueella.
PointAndFigure grafik türü - 'UsedYValueLow' özel özniteliği tarafından belirtilen dizin aralık dışında.
Тип диаграммы "крестики-нолики" - указанный пользовательским атрибутом "UsedYValueLow" индекс выходит за границы диапазона.
Tipo di grafico PointAndFigure: l'indice specificato dall'attributo personalizzato 'UsedYValueLow' non è compreso nell'intervallo.
Type de graphique PointAndFigure - L'index spécifié par l'attribut personnalisé « UsedYValueLow » est hors limites.
点数图图表类型 -“UsedYValueLow”自定义属性指定的索引超出范围。
‏‏نوع المخطط PointAndFigure - يقع الفهرس المحدد من جانب السمة المخصصة 'UsedYValueLow' خارج النطاق.
PointAndFigure グラフ - 'UsedYValueLow' カスタム属性で指定されたインデックスが範囲外です。
Punkt- und Zeichendiagrammtyp - Der von dem benutzerdefinierten 'UsedYValueLow'-Attribut angegebene Index befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs.
Graf typu PointAndFigure – Index zadaný vlastním atributem UsedYValueLow je mimo rozsah.
요소 및 그림 차트 종류 - 'UsedYValueLow' 사용자 지정 특성이 지정하는 인덱스가 범위를 벗어났습니다.
Τύπος γραφήματος σημείων και γραφικών - Ο δείκτης που καθορίστηκε από το προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό 'UsedYValueLow' είναι εκτός εύρους τιμών.
Tipo de gráfico PointAndFigure: el índice especificado por el atributo personalizado 'UsedYValueLow' se encuentra fuera del intervalo.
Punkt og figur-diagram – Det indeks, der er angivet i den brugerdefinerede attribut 'UsedYValueLow', er uden for det tilladte interval.
Typ wykresu punktowo-kształtowego — indeks określony przez atrybut niestandardowy „UsedYValueLow” jest poza zakresem.
XO-diagram - det index som anges av attributet UsedYValueLow ligger utanför det giltiga intervallet.
PointAndFigure 圖表類型 - 'UsedYValueLow' 自訂屬性指定的索引超出範圍。
Tipo de gráfico PointAndFigure - O índice especificado pelo atributo personalizado 'UsedYValueLow' está fora do intervalo.
אובייקט ציר - שגיאת מרווח אוטומטי עקב ערכי נקודות לא חוקיים או ערך מזערי/מרבי של ציר.
Asobject - Fout in automatische interval door ongeldige puntwaarden of minimum/maximum voor assen.
Akseobjekt – Feil ved automatisk intervall på grunn av ugyldige punktverdier eller akseminimum/-maksimum.
Tengely objektuma – Hiba történt az automatikus intervallum meghatározásakor, mert a pontértékek, illetve a tengely minimuma vagy maximuma érvénytelen.
Akseliobjekti: automaattisen välin virhe virheellisten pistearvojen tai akselin vähimmäis- tai enimmäisarvon vuoksi.
Eksen nesnesi – Geçersiz nokta değerleri veya minimum/maksimum eksen yüzünden otomatik aralık hatası.
Объект Axis - ошибка автоматической настройки интервалов из-за недопустимого значения в точке либо минимального или максимального значения оси.
Oggetto asse – Errore intervallo automatico causato da valori punto o dai valori minimo o massimo dell'asse non validi.
Objet axe - Erreur d'intervalle automatique en raison de valeurs de points non valides ou d'une valeur minimale/maximale d'axe incorrecte.
轴对象 - 由于点值或轴最小值/最大值无效,出现自动间隔错误。
‏‏كائن محور – خطأ فاصل تلقائي بسبب قيم نقطة غير صالحة أو حد أدنى/أقصى للمحور.
軸オブジェクト – ポイント値または軸の最小値/最大値が無効であるため、自動間隔エラーが発生しました。
Achsenobjekt - Fehler beim automatischen Intervall aufgrund von ungültigen Punktwerten oder einem ungültigen Achsenminimum/-maximum.
Objekt osy – Chyba automatického intervalu z důvodu neplatných hodnot bodů nebo minima a maxima osy.
축 개체 – 잘못된 요소 값 또는 축 최소값/최대값으로 인해 자동 간격 오류가 발생했습니다.
Αντικείμενο άξονα – Σφάλμα αυτόματου διαστήματος εξαιτίας μη έγκυρων τιμών σημείων ή ελάχιστων/μέγιστων τιμών άξονα.
Objeto de eje – Error de intervalo automático debido a valores de punto no válidos o mínimo o máximo de eje.
Akseobjekt – Der opstod en fejl i det automatiske interval, som skyldes ugyldige punktværdier eller aksens minimum/maksimum.
Obiekt osi — błąd interwału automatycznego spowodowany nieprawidłowymi wartościami punktu lub minimum/maksimum osi.
Axelobjekt - autointervallfel på grund av ogiltiga punktvärden eller axelns gränsvärden.
軸物件 – 自動間隔錯誤,因為有無效的點值或軸最小值/最大值。
Objeto de eixo – Erro de intervalo automático devido a valores de ponto ou mínimo/máximo do eixo inválidos.
הפרספקטיבה של אזור התרשים חייבת לנוע בטווח שבין 0 ל- 100 אחוז.
Perspectief van grafiekgebied moet tussen 0 en 100% liggen.
Diagramområdeperspektivet må være i området 0 til 100 prosent.
A diagramterület perspektívájának 0 és 100 közé kell esnie.
Kaavioalueen perspektiivin on oltava 0 - 100 prosenttia.
Grafik alanı Perspektifinin yüzde 0-100 aralığında olması gerekir.
Значение перспективы области диаграммы должно находиться в диапазоне от 0 до 100 процентов.
La prospettiva dell'area grafico deve essere compresa tra 0 e 100 percento.
La perspective de la zone de graphique doit être comprise entre 0 et 100 pour cent.
图表区透视必须介于 0% 到 100% 之间。
‏‏يجب أن يتراوح منظور مساحة المخطط من 0 إلى 100 بالمائة.
グラフ領域の奥行は 0 ~ 100% の範囲内で指定する必要があります。
Die Perspektive der Diagrammfläche muss zwischen 0 und 100 Prozent liegen.
Perspektiva oblasti grafu musí být v rozsahu od 0 do 100 procent.
차트 영역 큐브 뷰는 0%에서 100% 사이여야 합니다.
Η προοπτική της περιοχής γραφήματος πρέπει να κυμαίνεται από 0 ως 100 επί τοις εκατό.
La perspectiva del área de gráfico debe encontrarse en el intervalo de porcentaje comprendido entre 0 y 100.
Diagramområdets perspektiv skal være fra 0 til 100 procent.
Perspektywa obszaru wykresu musi należeć do zakresu od 0 do 100 procent.
Diagramområdets perspektiv måste vara mellan 0 och 100 procent.
圖表區域檢視方塊必須在百分之 0 到 100 的範圍內。
A Perspectiva da área do gráfico deve variar de 0 a 100 por cento.
DataPointComparer - צוין ערך מיון לא חוקי של נקודת נתונים. השתמש בערך כגון 'X',‏ 'Y',‏ 'Y2',‏ 'Y3',‏ 'AxisLabel' ...
DataPointComparer - Er is een ongeldige waarde voor het sorteren van gegevenspunten opgegeven. Gebruik een waarde als X, Y, Y2, Y3 of AxisLabel ...
DataPointComparer - Ugyldig verdi for datapunktsortering er angitt. Bruk verdier som X, Y, Y2, Y3, AxisLabel ...
DataPointComparer – A megadott adatpont-rendezési érték érvénytelen. Használható értékek: „X”, „Y”, „Y2”, „Y3”, „AxisLabel”...
DataPointComparer: määritettiin virheellinen arvopisteiden lajitteluarvo. Käytä esimerkiksi jotakin seuraavista arvoista: X, Y, Y2, Y3 tai AxisLabel....
DataPointComparer - Geçersiz veri noktası sıralama değeri belirtildi. Şunlar gibi bir değer kullanın: 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
DataPointComparer - указано недопустимое значение сортировки точек данных. Используйте такие значения, как: "X", "Y", "Y2", "Y3", "AxisLabel" ...
DataPointComparer: specificato valore di ordinamento punti dati non valido. Utilizzare un valore quale 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
DataPointComparer - La valeur de tri spécifiée pour les points de données n'est pas valide. Utilisez une valeur telle que « X », « Y », « Y2 », « Y3 », « AxisLabel » ...
DataPointComparer - 指定的数据点排序值无效。请使用类似如下的值:“X”、“Y”、“Y2”、“Y3”、“AxisLabel”...
‏‏DataPointComparer - تم تحديد قيمة تصنيف نقطة بيانات غير صالحة. استخدم قيمة مثل 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
DataPointComparer - 指定されたデータ ポイントの並べ替え値が無効です。次のような値を使用してください。'X'、'Y'、'Y2'、'Y3'、'AxisLabel' ...
DataPointComparer - Es wurde ein ungültiger Datenpunkt-Sortierungswert angegeben. Verwenden Sie einen Wert wie 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel'...
DataPointComparer – Byla zadána neplatná hodnota řazení datových bodů. Použijte například hodnotu X, Y, Y2, Y3, AxisLabel ...
DataPointComparer - 잘못된 데이터 요소 정렬 값이 지정되었습니다. 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' 등의 값을 사용하십시오...
DataPointComparer - Καθορίστηκε μη έγκυρη τιμή ταξινόμησης σημείων δεδομένων. Χρησιμοποιήστε μια τιμή όπως 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
DataPointComparer: valor de ordenación de puntos de datos no válido especificado. Use un valor como 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel'...
DataPointComparer – Der er angivet en ugyldig værdi for sortering af datapunkter. Angiv en værdi som 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
DataPointComparer — Określono nieprawidłową wartość sortowania punktów danych. Użyj wartości, takich jak „X”, „Y”, „Y2”, „Y3”, „AxisLabel” ...
DataPointComparer - ogiltigt sorteringsvärde för datapunkter. Använd ett värde som 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
DataPointComparer - 指定了無效的資料點排序值。請使用 'X'、'Y'、'Y2'、'Y3'、'AxisLabel'... 這類值...
DataPointComparer - Especificada classificação de ponto de dados inválida. Use um valor como 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
שגיאת ביטול עריכה בסידרה. תבנית בינארית לא חוקית.
Fout bij deserialisatie. Ongeldige binaire indeling.
Deserialiseringsfeil. Ugyldig binærformat.
Deszerializálási hiba. Érvénytelen bináris formátum.
Sarjoituksen poistamisen virhe. Virheellinen binaarimuoto.
Seri kaldırma hatası. Geçersiz ikili biçim.
Ошибка десериализации. Недопустимый двоичный формат.
Errore di deserializzazione. Formato binario non valido.
Erreur de désérialisation. Format binaire non valide.
反序列化错误。二进制格式无效。
‏‏خطأ في إلغاء السلسلة. تنسيق ثنائي غير صالح.
シリアル化解除エラー。無効なバイナリ形式です。
Deserialisierungsfehler: Ungültiges Binärformat.
Chyba deserializace. Neplatný binární formát
deserializaion 오류입니다. 이진 형식이 잘못되었습니다.
Σφάλμα αποσειριοποίησης. Η δυαδική μορφή δεν είναι έγκυρη.
Error de deserialización. Formato binario no válido.
Der opstod en fejl under deserialisering. Det binære format er ugyldigt.
Błąd deserializacji. Nieprawidłowy format binarny.
Deserialiseringsfel. Ogiltigt binärt format.
還原序列化錯誤。無效的二進位格式。
Erro de desserialização. Formato binário inválido.
קבלה או הגדרה של גודל המרווח בין נקודות, בקואורדינטות יחסיות.
Hiermee wordt de afstand tussen punten opgehaald of ingesteld in relatieve coördinaten.
Henter eller angir størrelsen på avstanden mellom punkt med relative koordinater.
Lekérdezi vagy beállítja a pontok közötti, relatív koordinátákban megadott távolságot.
Noutaa tai määrittää pisteiden välin koon suhteellisina koordinaatteina.
Noktalar arasındaki boşluk boyutunu koordinatlara göre alır veya ayarlar.
Возвращает или задает величину разрыва между точками, в относительных координатах.
Ottiene o imposta le dimensioni del gap tra i punti, in coordinate relative.
Obtient ou définit la taille de l'intervalle entre les points, en coordonnées relatives.
获取或设置相对坐标中的数据点之间的间距大小。
‏‏الحصول على أو تعيين حجم الفجوة بين النقاط بإحداثيات نسبية.
ポイント間のギャップ サイズを相対座標で取得または設定します。
Ruft die Lückengröße zwischen Punkten in relativen Koordinaten ab oder legt sie fest.
Získá nebo nastaví velikost mezery mezi body v relativních souřadnicích.
데이터 요소 사이의 간격 크기(상대 좌표)를 가져오거나 설정합니다.
Λαμβάνει ή ορίζει το μέγεθος του διάκενου μεταξύ σημείων, σε σχετικές συντεταγμένες.
Obtiene o establece el tamaño del espacio entre puntos, en coordenadas relativas.
Læser eller angiver størrelsen på mellemrummet mellem punkter i relative koordinater.
Pobiera lub ustawia rozmiar przerwy między punktami we współrzędnych względnych.
Hämtar eller anger mellanrummet mellan punkter, i relativa koordinater.
取得或設定點之間的間距大小,以相對座標表示。
Obtém ou define o tamanho da lacuna entre os pontos, em relação às coordenadas.
קבלה או הגדרה של סגנון תרשים משפך.
Hiermee wordt de stijl van een trechterdiagram opgehaald of ingesteld.
Henter eller angir en stil for traktdiagram.
Lekérdezi vagy beállítja a tölcsérdiagram stílusát.
Noutaa tai määrittää Funnel-kaavion tyylin.
Huni grafiğinin stilini alır veya ayarlar.
Возвращает или задает стиль воронкообразной диаграммы.
Ottiene o imposta lo stile di un grafico a imbuto.
Obtient ou définit le style d'un graphique en entonnoir.
获取或设置漏斗图的样式。
‏‏الحصول على أو يقوم بإعداد نمط مخطط قُمع.
じょうごグラフのスタイルを取得または設定します。
Ruft die Art eines Trichterdiagramms ab oder legt sie fest.
Získá nebo nastaví styl trychtýřového grafu.
깔때기형 차트의 스타일을 가져오거나 설정합니다.
Λαμβάνει ή ορίζει το στυλ ενός γραφήματος ομαδοποίησης.
Obtiene o establece un estilo de gráfico de embudo.
Læser eller angiver typen af det tragtformede diagram.
Pobiera lub ustawia styl wykresu lejkowego.
Hämtar eller anger ett trattdiagrams format.
取得或設定漏斗圖的樣式。
Obtém ou define o estilo do gráfico de Funil.
ניתוחים סטטיסטיים - הפרש ממוצעים משוער לא חוקי.
Statistische analyses - Ongeldig gehypothetiseerd verschil van gemiddelde.
Statistisk analyse - Ugyldig hypotese for gjennomsnittlig avvik.
Statisztikai analízis – Érvénytelen a feltételezett átlagos különbség.
Tilastoanalyysit: virheellinen hypoteettinen keskiarvon ero.
İstatistiksel Çözümlemeler - Geçersiz varsayılan ortalama farkı.
Статистический анализ - недопустимая гипотетическая средняя разность.
Analisi statistiche. Differenza media ipotizzata non valida.
Analyses statistiques - Test d'hypothèse sur la différence des moyennes non valide.
统计分析 - 假设的均数差无效。
‏‏التحليل الإحصائي - تباين متوسط مفترض غير صالح.
統計分析 - 仮説平均差が無効です。
Statistische Analysen - Ungültige angenommene Durchschnittsdifferenz.
Statistické analýzy – Neplatný rozdíl hypotetické střední (průměrné) hodnoty
통계 분석 - 가설 평균 편차가 잘못되었습니다.
Στατιστικές αναλύσεις - Μη έγκυρη υποθετική μέση διαφορά.
Análisis estadísticos - Diferencia media supuesta no válida.
Statistisk analyse – Forskellen i den hypotetiske middelværdi er ugyldig.
Analizy statystyczne — nieprawidłowa różnica średnich hipotetycznych.
Statistisk analys - ogiltig hypotetisk medeldifferens.
統計分析 - 無效的假設平均差。
Análise Estatística - diferença média hipotética inválida.
See catalog page for all messages.