The service
Messages on page
קבלה או הגדרה של רוחב גבול סמן בפיקסלים.
Hiermee wordt de breedte in pixels van de markeringsrand opgehaald of ingesteld.
Henter eller angir markørkantlinjetykkelse i piksler.
Lekérdezi vagy beállítja a jelölő szegélyvastagságát képpontban megadva.
Noutaa tai määrittää merkinnän reunan leveyden kuvapisteinä.
İmleç kenarlık genişliğini piksel olarak alır veya ayarlar.
Возвращает или задает ширину границы маркера в точках.
Ottiene o imposta lo spessore del bordo dell'indicatore in pixel.
Obtient ou définit la largeur de bordure du marqueur, en pixels.
获取或设置标记边框宽度(以像素为单位)。
‏‏الحصول على عرض حد محدد بوحدات البكسل أو تعيينه.
マーカーの罫線の幅をピクセル単位で取得または設定します。
Ruft die Rahmenbreite des Markers in Pixel ab oder legt sie fest.
Získá nebo nastaví šířku ohraničení značky (v pixelech).
표식 테두리 두께(픽셀)를 가져오거나 설정합니다.
Λαμβάνει ή ορίζει το πλάτος περιγράμματος του δείκτη σε pixel.
Obtiene o establece el ancho de borde del marcador en píxeles.
Læser eller angiver kantbredde i pixel for mærke.
Pobiera lub ustawia szerokość obramowania znacznika w pikselach.
Hämtar eller anger markörens kantlinjebredd i bildpunkter.
取得或設定標記框線寬度,以像素為單位。
Obtém ou define a largura da borda do marcador em pixels.
היטס מיקום התחלה של רצועה או קו. בעת ציור קו/רצועה יחידים, ציון הקואורדינטה המוחלטת. עבור סידרה של קווים/רצועות, הגדרת ההיסט מהערך המזערי.
De verschuiving van de balk- of lijnbeginpositie. Als er één lijn/balk wordt getekend, geeft deze eigenschap de absolute coördinaten aan. Voor de reeks lijnen/balken definieert deze eigenschap de verschuiving vanaf de minimumwaarde.
Forskyvning for startposisjon for stripe eller linje. Angir den absolutte koordinaten hvis det tegnes en enkelt linje/stripe. Angir forskyvningen fra minimumsverdien for serien av linjer/striper.
Sáv vagy vonal kezdő pozíciójának eltolása. Egyetlen vonal vagy sáv rajzolása esetén az abszolút koordinátát adja meg. Vonalak vagy sávok sorozata esetén a minimális értéktől számított eltolást adja meg.
Nauhan tai viivan alkusijainnin siirtymä. Jos piirretään yksittäinen viiva tai nauha, määrittää absoluuttisen koordinaatin. Jos kyseessä on viivojen tai nauhojen sarja, määrittää siirtymän vähimmäisarvosta.
Şerit veya çizgi başlangıç konumu uzaklığı. Tek bir çizgi/şerit çiziliyorsa, mutlak koordinatı belirtir. Çizgiler/şeritler serisi için, min değerden uzaklığı ayarlar.
Смещение начальной позиции полосковой линии. При рисовании отдельной линии/полосы указывает абсолютную координату. Для ряда линий/полос указывает смещение от минимального значения.
Offset posizione iniziale striscia o linea. Se si disegna un'unica striscia o linea, specifica la coordinata assoluta. Per serie di strisce o linee, imposta l'offset dal valore minimo.
Décalage de la position de début de la bande ou ligne. Si une seule ligne/bande est dessinée, spécifie la coordonnée absolue. Pour les séries des lignes/bandes, définit le décalage à partir de la valeur minimale.
条带或线条开始位置偏移量。如果绘制单个线/条带,则指定绝对坐标。对于线/条带的序列,设置距最小值的偏移量。
‏‏إزاحة موضع بداية الشريط أو السطر. يحدد الإحداثي المطلق عند رسم سطر/شريط منفرد. بالنسبة إلى سلسلة الأسطر/الأشرطة، يقوم بتعيين الإزاحة من الحد الأدنى للقيمة.
ストリップまたは線の開始位置オフセット。1 つの線またはストリップを描画すると、絶対座標が指定されます。線またはストリップの系列では、最小値からのオフセットが設定されます。
Offset der Startposition der Leiste oder Linie. Beim Zeichnen wird die absolute Koordinate von einer einzelnen Linie/Leiste angegeben. Bei Linien-/Leistenreihen wird der Offset auf den minimalen Wert festgelegt.
Posun počáteční pozice pruhu nebo čáry. Při vykreslování jedné čáry nebo pruhu určuje absolutní souřadnice. V případě řady čar nebo pruhů nastavuje posun od minimální hodnoty.
줄무늬 또는 선 시작 위치 오프셋입니다. 단일 선/줄무늬를 그리는 경우에는 절대 좌표를 지정합니다. 일련의 선/줄무늬의 경우 최소값에서 오프셋을 설정합니다.
Μετατόπιση θέσης αρχής ταινίας ή γραμμής. Εάν η σχεδίαση μίας μόνο γραμμής/ταινίας, καθορίζει την απόλυτη συντεταγμένη. Για τη σειρά γραμμών/ταινιών, ορίζει τη μετατόπιση από την ελάχιστη τιμή.
Desplazamiento de posición de inicio de línea o banda. Si dibuja una banda o línea única, especifica la coordenada absoluta. En la serie de líneas o bandas, establece el desplazamiento a partir del valor mínimo.
Forskydning af startposition for stribe eller streg. Hvis du tegner en enkelt streg/stribe, angiver indstillingen den absolutte koordinat. Hvis du tegner serier af streger/striber, angiver indstillingen forskydningen fra minimumværdien.
Przesunięcie pozycji początkowej paska lub linii. W przypadku rysowania pojedynczej linii/paska określa współrzędną bezwzględną. W przypadku serii linii/pasków ustawia przesunięcie od wartości minimalnej.
寬帶或線條開始位置位移。如果繪製單一線條/寬帶,請指定絕對座標。如果是一系列線條/寬帶,請從最小值設定位移。
Förskjutning av remsas eller linjes startposition. Om en enstaka linje eller remsa ritas anges värdet i absoluta koordinater. För serien med linjer/remsor anger värdet förskjutningen från minimivärdet.
Deslocamento de posição inicial da linha ou faixa. Se você estiver desenhando uma única linha/faixa, especifica a coordenada absoluta. Para a série de linhas/faixas, define o deslocamento do valor mín.
הרוחב המזערי של עמודת מקרא (כאחוז מגודל הגופן של המקרא). הגדר מאפיין זה כ- -1 לצורך חישוב אוטומטי.
Minimale breedte van legendakolom (als percentage van tekengrootte van legenda). Stel deze eigenschap in op -1 voor automatische berekening.
Minimumsbredde for forklaringskolonnen (som prosent av skriftstørrelsen for forklaring). Angi -1 for egenskapen for automatisk beregning.
Jelmagyarázat-oszlop minimális szélessége (a jelmagyarázat betűméretének százalékaként). Az automatikus számítás engedélyezéséhez állítsa -1 értékre.
Selitteen sarakkeen vähimmäisleveys (prosenttilukuna selitteen fontin koosta). Määritä tämän ominaisuuden arvoksi -1, jos haluat käyttää automaattista laskentaa.
Gösterge sütunu minimum genişliği (gösterge yazı tipi boyutunun yüzdesi cinsinden). Otomatik hesaplama için bu özelliği -1 olarak ayarlayın.
Минимальная ширина столбца условных обозначений (в процентах от размера шрифта условных обозначений). Для автоматического вычисления присвойте этому свойству значение -1.
Larghezza minima colonne legenda (come percentuale delle dimensioni del tipo di carattere della legenda). Impostare questa priorità su -1 per il calcolo automatico.
Largeur minimale de la colonne de légende (en tant que pourcentage de la taille de police de la légende). Pour obtenir un calcul automatique, affectez la valeur -1 à cette propriété.
图例列最小宽度(以图例字号的百分比表示)。将此属性设置为 -1 可自动进行计算。
‏‏الحد الأدنى لعرض عمود وسيلة الإيضاح (كنسبة مئوية من حجم خط وسيلة الإيضاح). قم بتعيين هذه الخاصية على -1 من أجل الحساب التلقائي.
凡例の列幅の最小値 (凡例のフォント サイズの比率で表します)。このプロパティを -1 に設定すると、自動的に計算されます。
Minimale Breite der Legendenspalte (als Prozentsatz der Legendenschriftgröße). Legen Sie diese Eigenschaft zur automatischen Berechnung auf -1 fest.
Minimální šířka sloupce legendy (jako procento velikosti písma legendy). Chcete-li provést automatický výpočet, nastavte tuto vlastnost na hodnotu -1.
범례 열 최소 너비(범례 글꼴 크기의 백분율)입니다. 자동으로 계산하려면 이 속성을 -1로 설정하십시오.
Ελάχιστο πλάτος στήλης υπομνήματος (ως ποσοστό του μεγέθους της γραμματοσειράς υπομνήματος). Για αυτόματο υπολογισμό, ρυθμίστε αυτή την ιδιότητα σε -1.
Ancho mínimo de columna de leyenda (como porcentaje de tamaño de fuente de leyenda). Defina esta propiedad en -1 para el cálculo automático.
Minimumbredde af forklaringskolonne (som en procentdel af skriftstørrelsen i forklaringen). Angiv denne egenskab til -1 for at beregne minimumbredden automatisk.
Minimalna szerokość kolumny legendy (jako procent rozmiaru czcionki legendy). Ustawienie dla tej właściwości wartości -1 spowoduje automatyczne obliczanie szerokości.
Förklaringskolumnens minsta bredd (i procent av förklaringens teckenstorlek). Använd värdet -1 för automatisk beräkning.
圖例資料行寬度下限 (以圖例字型大小的百分比表示)。將此屬性設定為 -1 可進行自動計算。
Largura mínima da coluna de legenda (como porcentagem do tamanho da fonte da legenda). Defina essa propriedade como -1 para cálculo automático.
קבלה או הגדרה של צבע גבול של סמן נקודת נתונים.
Hiermee wordt de randkleur van gegevenspuntmarkeringen opgehaald of ingesteld.
Henter eller angir kantlinjefarge for datapunktmarkør.
Lekérdezi vagy beállítja az adatpont jelölőjének szegélyszínét.
Noutaa tai määrittää arvopisteen merkinnän reunavärin.
Veri noktası işareti kenarlık rengini alır veya ayarlar.
Возвращает или задает цвет границы маркера точки данных.
Ottiene o imposta il colore del bordo dell'indicatore punto dati.
Obtient ou définit la couleur de bordure du marqueur du point de données.
获取或设置数据点标记边框颜色。
‏‏الحصول على لون حد محدد نقطة بيانات أو تعيينه.
データ ポイント マーカーの罫線の色を取得または設定します。
Ruft die Rahmenfarbe des Datenpunktmarkers ab oder legt sie fest.
Získá nebo nastaví barvu ohraničení značky datového bodu.
데이터 요소 표식 테두리 색을 가져오거나 설정합니다.
Λαμβάνει ή ορίζει ένα χρώμα περιγράμματος για το δείκτη σημείου δεδομένων.
Obtiene o establece el color del borde del marcado del punto de datos.
Læser eller angiver kantfarve på datapunktmærke.
Pobiera lub ustawia kolor obramowania znacznika punktu danych.
Hämtar eller anger datapunktmarkörens kantlinjefärg.
取得或設定資料點標記框線色彩。
Obtém ou define a cor da borda do marcador de ponto de dados.
ערך מרבי של ערכי Y
Maximum van Y-waarden
Maksimum for Y-verdier
Y értékek maximuma
Y-arvojen suurin arvo
Y Değerlerinin En Yükseği
Максимальное значение Y
Massimo dei valori Y
Maximum des valeurs Y
Y 值的最大值
‏‏الحد الأقصى لقيم ص
Y 値の最大値
Maximum der Y-Werte
Maximum hodnot Y
최대 Y값입니다.
Μέγιστη των τιμών Y
Máximo de valores Y
Maksimum for Y-værdier
Maksimum z wartości Y.
Största Y-värde
Y 值的最大值
Máximo dos Valores Y
קבלה או הגדרה של כמות ההיפוך עבור תרשים נקודות ומספרים, נמדד בגדלים של תיבה.
Hiermee wordt het omgekeerde aantal voor een Point- en Figure-diagram opgehaald of ingesteld, gemeten in vakgrootten.
Henter eller angir tilbakeføringsverdien for et punkt- og talldiagram målt i boksstørrelse.
Lekérdezi vagy beállítja az O-X diagram mezőméretben mért csökkenő összegét.
Noutaa tai määrittää Point and Figure -kaavion käänteisyyden määrän (mittayksikkönä ruutujen koot).
Nokta ve Şekil grafiği için ters çevirme tutarını kutu boyutu cinsinden alır veya ayarlar.
Возвращает или задает обратное значение для диаграммы "крестики-нолики", измеряется в базовых значениях.
Ottiene o imposta il valore dell'inversione per un grafico Point and Figure, misurata in dimensioni di caselle.
Obtient ou définit le montant inverse d'un graphique en points et figures (en tailles de boîtes).
获取或设置点数图的以框大小度量的反转量。
‏‏الحصول على أو تعيين مقدار العكس بالنسبة لمخطط نقطة وشكل، ويتم قياسه بأحجام الصندوق.
ポイント アンド フィギュア チャートの反転を枠のサイズで取得または設定します。
Ruft den Umkehrwert eines Punkt- und Zeichendiagramms ab oder legt ihn fest. Dieser Wert wird in Feldgrößen gemessen.
Získá nebo nastaví stornovací hodnotu pro bodově-grafický grafu (měřeno ve velikostech polí).
요소 및 그림 차트의 반전 양(상자 크기)을 가져오거나 설정합니다.
Λαμβάνει ή ορίζει το σύνολο αντιλογισμού για ένα γράφημα σημείων και γραφικών, μετρημένο σε μεγέθη πλαισίου.
Obtiene o establece la cantidad de reversión para un gráfico de punto y figura, medido en tamaños de cuadro.
Læser eller angiver tilbageførselsmængden for et punkt og figur-diagram angivet i boksstørrelser.
Pobiera lub ustawia kwotę odwrócenia dla wykresu punktowo-kształtowego (w rozmiarach pól).
Hämtar eller anger brytvärdet för nya kolumner i ett XO-diagram, mätt i lådstorlekar.
取得或設定點數圖的反轉數量,以方塊大小為單位。
Obtém ou define a quantia inversa de um gráfico de Ponto e Figura, medida em tamanhos de caixa.
ציין כי יש לציין את שורות המקרא עם צבע רקע משולב.
Geef aan of legendarijen moeten worden getekend met een interlaced achtergrondkleur.
Indikerer at forklaringsradene skal tegnes med sammenflettet bakgrunnsfarge.
Azt jelzi, hogy a jelmagyarázat sorait váltakozó háttérszínnel kell megrajzolni.
Ilmaise, että seliterivit tulee piirtää käyttäen lomitettua taustaväriä.
Gösterge sütunlarının aralıklı arka plan rengiyle çizilmesi gerektiğini gösterir.
Указывает, что строки условных обозначений должны быть отображены с чередующимися цветами фона.
Indica che le righe della legenda devono essere disegnate con colore di sfondo alternato.
Indique que les lignes de légende doivent être dessinées avec une couleur d'arrière-plan entrelacée.
指示应该用交错背景色绘制图例行。
‏‏قم بتوضيح أنه يتعين أن تكون صفوف وسيلة الإيضاح مرسومة بلون خلفية متداخل.
凡例の行をインターレース背景色で描画する必要があることを示します。
Geben Sie an, dass Legendenzeilen mit Zeilensprung-Hintergrundfarbe gezeichnet werden sollen.
Označuje, že řádky legendy mají být vykresleny barvou pozadí prokládaných řádků.
인터레이스된 배경색으로 범례 행을 그려야 함을 나타냅니다.
Υποδείξτε ότι οι σειρές του υπομνήματος πρέπει να σχεδιαστούν με πεπλεγμένο χρώμα φόντου.
Indica que las filas de leyenda se deberían dibujar con color de fondo entrelazado.
Angiver, at rækkerne i forklaringen skal tegnes med en interlaced baggrundsfarve.
Wskazuje, że wiersze legendy mają mieć naprzemienny kolor tła.
Anger att förklaringens rader ska ritas med sammanflätad bakgrundsfärg.
表示圖例資料列是否應以交錯背景色彩繪製。
Indicar que as linhas da legenda devem ser desenhadas com a cor do plano de fundo entrelaçada.
תרשים עוגה - מרווחי זמן חופפים.
Cirkeldiagram - Overlappende intervallen.
Sektordiagram - Overlappende intervaller.
Tortadiagram – Egymást átfedő intervallumok
Ympyräkaavio: välit ovat päällekkäisiä.
Pasta Grafiği - Aralıklar çakışıyor.
Круговая диаграмма - интервалы перекрываются.
Grafico a torta: sovrapposizione di intervalli.
Graphique à secteurs - Chevauchement des intervalles.
饼图 - 重叠间隔。
‏‏مخطط الدائرة - الفواصل الزمنية المتداخلة.
円グラフ - 間隔が重複しています。
Kreisdiagramm - Überlappende Intervalle.
Výsečový graf – překrývající se intervaly
원형 차트 - 간격이 겹칩니다.
Γράφημα πίτας - Επικαλυπτόμενα διαστήματα.
Gráfico circular: superposición de intervalos.
Cirkeldiagram – Intervallerne overlapper.
Wykres kołowy — nakładanie się interwałów.
Cirkeldiagram - överlappande intervall.
圓形圖 - 間隔重疊。
Gráfico de Pizza - sobreposição de intervalos.
גובה התרשים חייב להיות מוגדר בפיקסלים.
De hoogte van de grafiek moet worden ingesteld in pixels.
Diagramhøyden må angis i piksler.
A diagram magasságát képpontban kell megadni.
Kaavion korkeus on oltava määritetty kuvapisteinä.
Grafik yüksekliğinin piksel cinsinden ayarlanması gerekir.
L'altezza del grafico deve essere impostata in pixel.
La hauteur du graphique doit être définie en pixels.
必须以像素为单位设置图表高度。
‏‏يجب تعيين ارتفاع المخطط بوحدات البكسل.
Высота диаграммы должна быть задана в точках.
グラフの高さをピクセル単位で設定する必要があります。
Die Diagrammhöhe muss in Pixel festgelegt werden.
Výška grafu musí být nastavena v pixelech.
차트 높이는 픽셀로 설정되어야 합니다.
Το ύψος γραφήματος πρέπει να οριστεί σε pixel.
El alto del gráfico debe estar definido en píxeles.
Diagramhøjden skal angives i pixel.
Wysokość wykresu musi być ustawiona w pikselach.
Diagrammets höjd måste anges i bildpunkter.
圖表高度必須以像素為單位設定。
A altura do gráfico deve ser definida em pixels.
רוחב קו של גבול מסגרת מעטפת.
Breedte van randlijn van weergaveframe.
Kantlinjetykkelse for skallramme.
Felszínkeret szegélyének vonalvastagsága
Olemuksen kehyksen reunaviivan leveys.
Dış görünüm çerçeve kenarlığı çizgi genişliği.
Толщина линии границы рамки обложки.
Spessore linea bordo frame interfaccia personalizzata.
Largeur de ligne de bordure du cadre d'apparence.
外观框架边框线条宽度。
‏‏عرض خط حد إطار السطح.
スキン フレームの境界線の太さ。
Rahmenlinienbreite des Skinframes.
Šířka čáry pozadí rámečku vzhledu
스킨 프레임 테두리 선 두께입니다.
Πλάτος γραμμής περιγράμματος πλαισίου εμφάνισης.
Ancho de línea de borde de marco de máscara.
Stregbredde for kant i temaramme.
Szerokość linii obramowania ramki karnacji.
Skalfönstrets kantlinjebredd.
外觀框架框線寬度。
Largura da linha de borda do quadro da aparência.
See catalog page for all messages.