The service
Messages on page
סגנון מעטפת של גבול תרשים.
Weergavestijl van de grafiekrand.
Skallstil for diagramkantlinje.
Diagram szegélyének felszínstílusa
Kaavion reunan olemuksen tyyli.
Grafik kenarlığı dış görünüm stili.
Стиль обложки границы диаграммы.
Stile interfaccia personalizzata bordo grafico.
Style d'apparence de la bordure du graphique.
图表边框外观样式。
‏‏نمط سطح حد المخطط.
グラフの罫線のスキンのスタイル。
Skinart des Diagrammrahmens.
Styl vzhledu ohraničení grafu
차트 테두리 스킨 스타일입니다.
Estilo de máscara de borde de gráfico.
Στυλ εμφάνισης περιγράμματος γραφήματος.
Diagramkanttematype.
Styl karnacji obramowania wykresu.
Diagramkantlinjens skalformat.
圖表框線外觀樣式。
Estilo de aparência da borda do gráfico.
סוג תרשים Renko - תבנית לא חוקית של התכונה המותאמת אישית 'BoxSize'.
Renko-grafiektype - Ongeldige indeling van aangepast kenmerk BoxSize.
Diagramtypen Renko - Ugyldig format for det egendefinerte attributtet BoxSize.
Renko diagramtípus – Érvénytelen a „BoxSize” egyéni attribútum formátuma.
Renko-kaaviotyyppi: mukautetun BoxSize-määritteen muoto on virheellinen.
Renko grafik türü - Geçersiz biçimde 'BoxSize' özel özniteliği.
Тип диаграммы "ренко" - недопустимый формат пользовательского атрибута "BoxSize".
Tipo di grafico Renko: formato non valido dell'attributo personalizzato 'BoxSize'.
Type de graphique Renko - Format non valide de l'attribut personnalisé « BoxSize ».
砖形图图表类型 -“BoxSize”自定义属性的格式无效。
‏‏نوع المخطط Renko - تنسيق غير صالح للسمة المخصصة 'BoxSize'.
練行足チャート - BoxSize カスタム属性の形式が無効です。
Renko-Diagrammtyp - Ungültiges Format des benutzerdefinierten 'BoxSize'-Attributs.
Graf typu Renko – Neplatný formát vlastního atributu BoxSize
렌코 차트 종류 - 'BoxSize' 사용자 지정 특성의 형식이 잘못되었습니다.
Tipo de gráfico Renko: formato no válido del atributo personalizado 'BoxSize'.
Τύπος γραφήματος Renko - Μη έγκυρη μορφή του προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού 'BoxSize'.
Renko-diagram – Formatet af den brugerdefinerede attribut 'BoxSize' er ugyldigt.
Typ wykresu Renko — nieprawidłowy format atrybutu niestandardowego BoxSize.
Renko-diagramtyp - ogiltigt format för attributet BoxSize.
磚形圖類型 - 'BoxSize' 自訂屬性的格式無效。
Tipo de gráfico Renko - formato inválido do atributo personalizado 'BoxSize'.
השם של ציר X משנה שאליו סידרה זו מצורפת.
De naam van de X-subas waaraan deze reeks is gekoppeld.
Navn på X-underaksen som serien er koblet til.
Annak az X melléktengelynek a neve, amelyhez az adatsorozat kapcsolódik.
Sen X-aliakselin nimi, johon tämä sarja on liitetty.
Bu serinin iliştirildiği X alt ekseninin adı.
Имя вспомогательной оси X, к которой присоединен этот ряд.
Nome dell'asse X secondario a cui la serie è collegata.
Nom du sous-axe X auquel cette série est associée.
此序列附加到的 X 子轴的名称。
‏‏اسم المحور الفرعي س الذي تم ربط هذه السلسلة به.
この系列のアタッチ先の補助 X 軸の名前。
Name der X-Unterachse, mit der diese Reihe verbunden ist.
Název dílčí osy X, ke které je tato řada připojena.
이 계열이 연결되는 X 하위 축의 이름입니다.
Nombre del subeje X al que se adjunta esta serie.
Όνομα του δευτερεύοντα άξονα X με τον οποίο συνδέεται αυτή η σειρά.
Navnet på den underordnede X-akse, som denne serie er knyttet til.
Nazwa podrzędnej osi X, do której jest dołączona ta seria.
Namnet på den X-underaxel som serien är kopplad till.
此數列所連接 X 子軸的名稱。
Nome do subeixo X ao qual esta série está anexada.
ערך התכונה של גובה הנקודה המזערי חייב להיות בטווח שבין 0 ל- 100.
De minimale punthoogte moet tussen 0 en 100 liggen.
Minimumsverdien for attributtet for punkthøyde må være i området 0 til 100.
A minimális pontmagasság attribútumértékének 0 és 100 közé kell esnie.
Pienimmän pisteen korkeuden määritteen arvon on oltava 0 - 100.
Minimum nokta yüksekliği özniteliği değeri 0-100 aralığında olmalıdır.
Минимальное значение атрибута высоты точки должно находиться в диапазоне от 0 до 100.
Il valore dell'attributo altezza punto minimo deve essere compreso tra 0 e 100.
La valeur de l'attribut de hauteur de point minimale doit être comprise entre 0 et 100.
最小点高度属性值必须介于 0 到 100 之间。
‏‏يجب أن تتراوح قيمة سمة الحد الأدنى لارتفاع النقطة من 0 إلى 100.
ポイントの高さの属性の最小値は 0 ~ 100 の範囲内で指定する必要があります。
Der Attributwert für die minimale Punkthöhe muss zwischen 0 und 100 liegen.
Minimální hodnota atributu výšky bodu musí být v rozsahu od 0 do 100.
최소 요소 높이 특성 값은 0에서 100 사이여야 합니다.
El valor de atributo de alto de punto mínimo debe encontrarse en el intervalo comprendido entre 0 y 100.
Η ελάχιστη τιμή του χαρακτηριστικού για το ύψος του σημείου πρέπει να κυμαίνεται από 0 έως 100.
Attributværdien for den mindste punkthøjde skal være fra 0 til 100.
Wartość atrybutu minimalnej wysokości punktu musi należeć do zakresu od 0 do 100.
Attributet för minsta punkthöjd måste vara mellan 0 och 100.
最小點高度屬性值必須在 0 到 100 的範圍內。
O valor do atributo de altura mínima do ponto deve variar de 0 a 100.
תצוגה מקדימה של תרשים אינה זמינה.
Voorbeeld van grafiek is niet beschikbaar.
Forhåndsvisning av diagram er ikke tilgjengelig.
A Diagram előnézete funkció nem érhető el.
Kaavion esikatselu ei ole käytettävissä.
Grafik Önizlemesi yok.
Предварительный просмотр диаграммы недоступен.
Anteprima grafico non disponibile.
L'aperçu du graphique n'est pas disponible.
“图表预览”不可用。
معاينة التخطيط غير متاحة.
グラフ プレビューを利用できません。
Die Diagrammvorschau ist nicht verfügbar.
Náhled grafu není k dispozici.
Chart Preview를 사용할 수 없습니다.
La vista previa de gráfico no está disponible.
Η προεπισκόπηση γραφήματος δεν είναι διαθέσιμη.
Diagrameksempel er ikke tilgængeligt.
Podgląd wykresu jest niedostępny.
Diagramförhandsgranskning är inte tillgänglig.
無法使用圖表預覽。
A Visualização do Gráfico não está disponível.
צבע המפריד הוויזואלי של כותרת המקרא.
Kleur van visueel scheidingselement voor legendakoptekst.
Synlig skilletegnfarge for forklaringsoverskrift.
Jelmagyarázat fejlécéhez használt vizuális elválasztó színe
Seliteotsikon visuaalisen erottimen väri.
Gösterge üstbilgisi görsel ayırıcı rengi.
Цвет визуального разделителя заголовка условных обозначений.
Colore separatore visivo intestazione legenda.
Couleur du séparateur visuel de l'en-tête de légende.
图例标题直观分隔符颜色。
‏‏لون الفاصل المرئي بين عناوين وسيلة الإيضاح.
凡例の見出しに表示する区切り記号の色。
Visuelle Trennzeichenfarbe des Legendenheaders.
Barva vizuálního oddělovače záhlaví legendy
범례 머리글 시각적 구분 기호 색입니다.
Color de separador visual de encabezado de leyenda.
Χρώμα οπτικού διαχωριστικού κεφαλίδας υπομνήματος.
Farven på den visuelle separator i forklaringens overskrift.
Kolor separatora wizualnego nagłówka legendy.
Färg för visuell avgränsare i förklaringshuvudet.
圖例標頭視覺分隔符號色彩。
Cor do separador visual do cabeçalho da legenda.
סוג ערך ברירת מחדל לא חוקי.
Ongeldig type standaardwaarde.
Ugyldig standard verditype.
Az alapértelmezett értéktípus érvénytelen.
Oletusarvon tyyppi on virheellinen.
Geçersiz varsayılan değer türü.
Недопустимый тип значения по умолчанию.
Tipo di valore predefinito non valido.
Type de valeur par défaut non valide.
默认值类型无效。
‏‏نوع قيمة افتراضية غير صالح.
既定値の型が無効です。
Ungültiger Standardwerttyp.
Neplatný typ výchozí hodnoty
기본값 유형이 잘못되었습니다.
Tipo de valor predeterminado no válido.
Μη έγκυρος προεπιλεγμένος τύπος τιμής.
Standardværditypen er ugyldig.
Nieprawidłowy typ wartości domyślnej.
Ogiltig typ för standardvärde.
無效的預設值類型。
Tipo de valor padrão inválido.
בחירת סמן וטווח עבור ציר Y של אזור תרשים.
Selectie van cursor en bereik voor Y-as van grafiekgebied.
Y-aksemarkør for diagramområde og områdevalg.
Diagramterület Y tengelyének kurzora és tartománya
Kaavioalueen Y-akselin kohdistimen ja alueen valinta.
Grafik alanının Y ekseni imleci ve aralık seçimi.
Курсор оси Y области диаграммы и выделение диапазона.
Selezione intervallo e cursore asse Y area grafico.
Curseur de l'axe Y et sélection de plage de la zone de graphique.
图表区 Y 轴游标和范围选择。
‏‏تحديد مؤشر المحور ص ونطاقه في مساحة المخطط.
グラフ領域の Y 軸カーソルと範囲選択。
Y-Achsencursor und Bereichsauswahl der Diagrammfläche.
Kurzor osy Y oblasti grafu a výběr rozsahu
차트 영역 Y축 커서 및 범위 선택입니다.
Cursor de eje Y de área de gráfico y selección de intervalo.
Δρομέας άξονα Υ περιοχής γραφήματος και επιλογή φάσματος.
Y-aksemarkør og intervalvalg i diagramområde.
Wybór kursora i zakresu osi Y obszaru wykresu.
Markör och intervallmarkering för diagramområdets Y-axel.
圖表區域 Y 軸資料指標和範圍選取。
Seleção de cursor e intervalo do eixo Y da área do gráfico.
בחירת סמן וטווח עבור ציר X של אזור תרשים.
Selectie van cursor en bereik voor X-as van grafiekgebied.
X-aksemarkør for diagramområde og områdevalg.
Diagramterület X tengelyének kurzora és tartománya
Kaavioalueen X-akselin kohdistimen ja alueen valinta.
Grafik alanının X ekseni imleci ve aralık seçimi.
Курсор оси X области диаграммы и выделение диапазона.
Selezione intervallo e cursore asse X area grafico.
Curseur de l'axe X et sélection de plage de la zone de graphique.
图表区 X 轴游标和范围选择。
‏‏تحديد مؤشر المحور س ونطاقه في مساحة المخطط.
グラフ領域の X 軸カーソルと範囲選択。
X-Achsencursor und Bereichsauswahl der Diagrammfläche.
Kurzor osy X oblasti grafu a výběr rozsahu
차트 영역 X축 커서 및 범위 선택입니다.
Cursor de eje X de área de gráfico y selección de intervalo.
Δρομέας άξονα X περιοχής γραφήματος και επιλογή φάσματος.
X-aksemarkør og intervalvalg i diagramområde.
Wybór kursora i zakresu osi X obszaru wykresu.
Markör och intervallmarkering för diagramområdets X-axel.
圖表區域 X 軸資料指標和範圍選取。
Seleção de cursor e intervalo do eixo X da área do gráfico.
Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld waarmee wordt aangegeven of het fixeerpunt van een aantekening kan worden verwijderd.
קבלה או הגדרה של דגל, המציין אם ניתן להזיז עוגן ביאור.
Henter eller angir et flagg som indikerer om et merknadsanker kan flyttes.
Lekérdezi vagy beállítja azt a jelzőt, amely megadja, hogy áthelyezhető-e a megjegyzés horgonya.
Noutaa tai määrittää lipun, joka ilmaisee, voidaanko huomautuksen ankkuria siirtää.
Ek açıklama yer işaretinin taşınıp taşınamayacağını gösteren bir bayrak alır veya ayarlar.
Возвращает или задает флаг, указывающий возможность перемещения привязки заметки.
Ottiene o imposta un flag che indica se un ancoraggio di annotazione può essere spostato.
Obtient ou définit un indicateur qui signale si une ancre d'annotation peut être déplacée.
获取或设置标志以指示是否可以移动批注定位点。
الحصول على أو تعيين إشارة تشير إلى إمكانية نقل ارتساء تعليق توضيحي.
注釈のアンカーを移動できるかどうかを示すフラグを取得または設定します。
Ruft ein Flag ab, das angibt, ob ein Anmerkungsanker verschoben werden kann, oder legt es fest.
Získá nebo nastaví příznak označující, zda lze ukotvení poznámky přesunout.
주석 앵커를 이동할 수 있는지를 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다.
Obtiene o establece una marca, que indica si se puede mover un delimitador de anotación.
Λαμβάνει ή ορίζει μια σημαία η οποία υποδεικνύει αν μια αγκύρωση σχολίου μπορεί να μετακινηθεί.
Læser eller angiver et flag, som angiver, om et anmærkningsanker kan flyttes.
Pobiera lub ustawia flagę wskazującą, czy można przenieść zakotwiczenie adnotacji.
Hämtar eller anger en flagga som anger om anteckningens ankare kan flyttas.
取得或設定表示註解錨點是否可移動的旗標。
Obtém ou define um sinalizador que indica se uma âncora de anotação pode ser movida.
See catalog page for all messages.