The service
Messages on page
ייצוג קטע קנה מידה של הציר.
Vertegenwoordigt een schaalsegment van de as.
Representerer et skalasegment på aksen.
A tengely skálaszakaszát jelöli.
Edustaa akselin asteikon segmenttiä.
Eksenin ölçek segmentini gösterir.
Представляет сегмент шкалы на оси.
Rappresenta un segmento di scala dell'asse.
Représente un segment d'échelle de l'axe.
表示该轴的一个刻度段。
‏‏يمثل قطاع مقياس للمحور.
軸のスケール セグメントを表します。
Stellt ein Skalierungssegment der Achse dar.
Představuje segment měřítka osy.
축의 배율 세그먼트를 나타냅니다.
Representa un segmento de escala del eje.
Απεικονίζει ένα στοιχείο κλίμακας του άξονα.
Repræsenterer et skalasegment på aksen.
Przedstawia segment skali osi.
Representerar ett av axelns skalsegment.
表示軸的刻度區段。
Representa um segmento de escala do eixo.
שם תמונה.
Afbeeldingsnaam.
Bildenavn.
Kép neve
Kuvan nimi.
Resim adı.
Имя изображения.
Nome immagine.
Nom de l'image.
图像名称。
‏‏اسم الصورة.
画像名。
Bildname.
Název obrázku
이미지 이름입니다.
Nombre de imagen.
Όνομα εικόνας.
Billednavn.
Nazwa obrazu.
Bildnamn.
影像名稱。
Nome da imagem.
קבלה או הגדרה של השם של סידרה שתשמש לחישוב עמודות שגיאה. הסידרה בעלת השם חייבת להתקיים.
Hiermee wordt de naam opgehaald of ingesteld van de reeks die wordt gebruikt voor de berekening van foutbalken. De benoemde reeks moet bestaan.
Henter eller angir navnet på serien som brukes for feilfeltberegninger. Den navngitte serien må finnes.
Lekérdezi vagy beállítja a hibasávok kiszámításához használandó adatsorozat nevét. Az elnevezett adatsorozatnak léteznie kell.
Noutaa tai määrittää virhepalkkien laskutoimituksissa käytettävän sarjan nimen. Nimetyn sarjan on oltava olemassa.
Hata çubuğu hesaplamaları için kullanılacak seri adlarını alır veya ayarlar. Adlandırılmış serilerin var olması gerekir.
Возвращает или задает имя ряда, используемого для вычисления погрешностей. Указанный ряд должен существовать.
Ottiene o imposta il nome della serie che verrà utilizzata per i calcoli della barra di errore. La serie denominata deve essere presente.
Obtient ou définit le nom de la série à utiliser pour les calculs de barres d'erreur. La série nommée doit exister.
获取或设置将用于误差条计算的序列的名称。必须存在已命名序列。
‏‏الحصول على أو تعيين اسم السلسلة الذي سيتم استخدامه في حسابات شريط الخطأ. يجب أن تتواجد السلسلة المذكورة.
誤差範囲の計算に使用する系列の名前を取得または設定します。名前の付いた系列が存在する必要があります。
Ruft den Namen der Reihe ab, die für Fehlerindikatorenberechnungen verwendet wird, oder legt ihn fest. Die benannte Serie muss vorhanden sein.
Získá nebo nastaví název řady, která se bude používat pro výpočty chybových úseček. Musí existovat pojmenovaná řada.
오차 막대 계산에 사용될 계열의 이름을 가져오거나 설정합니다. 명명된 계열이 있어야 합니다.
Obtiene o establece el nombre de la serie que se usará para cálculos de barras de errores. Debe existir la serie nombrada.
Λαμβάνει ή ορίζει το όνομα της σειράς που θα χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς γραμμής σφαλμάτων. Πρέπει να υπάρχει η καθορισμένη σειρά.
Læser eller angiver navnet på den serie, der bruges til beregning af fejllinjer. Den navngivne serie skal findes.
Pobiera lub ustawia nazwę serii, która będzie używana w obliczeniach słupków błędów. Nazwana seria musi istnieć.
Hämtar eller anger det serienamn som används för felstapelberäkningar. Den namngivna serien måste finnas.
取得或設定要使用於誤差線計算的序列名稱。此具名序列必須存在。
Obtém ou define o nome da série a ser usada no cálculo da barra de erros. A série nomeada deve existir.
קבלה או הגדרה של צבע קו של הסבר.
Hiermee wordt de lijnkleur van de toelichting opgehaald of ingesteld.
Henter eller angir farge for bildeforklaringslinje.
Lekérdezi vagy beállítja a képfelirat vonalszínét.
Noutaa tai määrittää kuvatekstin viivan värin.
Belirtme çizgisi rengini alır veya ayarlar.
Возвращает или задает цвет линии выноски.
Ottiene o imposta il colore della linea di callout.
Obtient ou définit la couleur de la ligne de légende.
获取或设置标注线条颜色。
‏‏الحصول على لون سطر وسيلة الشرح أو تعيينه.
引き出し線の色を取得または設定します。
Ruft die Farbe der Legendenlinie ab oder legt sie fest.
Získá nebo nastaví barvu čáry popisku.
설명선 선 색을 가져오거나 설정합니다.
Obtiene o establece el color de línea de llamada.
Λαμβάνει ή ορίζει χρώμα γραμμής επεξήγησης.
Læser eller angiver stregfarven for en billedforklaring.
Pobiera lub ustawia kolor linii objaśnienia.
Hämtar eller anger bildtextens linjefärg.
取得或設定註標線色彩。
Obtém ou define a cor da linha do texto explicativo.
קבלה או הגדרה של דגל המציין שחריגות לא קריטיות בתרשים יועלמו.
Hiermee wordt een vlag opgehaald of ingesteld waarmee wordt aangegeven of niet-kritieke grafiekuitzonderingen moeten worden onderdrukt.
Angir eller henter et flagg som indikerer at ikke-kritiske diagramunntak undertrykkes.
Lekérdezi vagy beállítja azt a jelzőt, amely megadja, hogy a nem kritikus diagramkivételek esetén ne jelenjen meg üzenet.
Noutaa tai määrittää lipun, joka ilmaisee, että muut kuin tärkeät kaaviopoikkeukset jätetään pois.
Kritik olmayan grafik özel durumların bastırılacağını belirten bir bayrak alır veya ayarlar.
Возвращает или задает значение флага, отвечающего за подавление некритических исключений диаграммы.
Ottiene o imposta un flag che indica che le eccezioni del grafico non critiche verranno eliminate.
Obtient ou définit un indicateur qui signale que les exceptions de graphique non critiques seront supprimées.
获取或设置用于指示将消除非关键性图表异常的标志。
‏‏الحصول على أو تعيين إشارة توضح أنه سيتم منع استثناءات المخطط غير المهمة.
グラフの重大ではない例外が抑制されることを示すフラグを設定または取得します。
Legt ein Flag fest, das angibt, dass nicht kritische Diagrammausnahmen unterdrückt werden, oder ruft es ab.
Získá nebo nastaví příznak označující, že výjimky grafu, které nebudou závažné, budou potlačeny.
중요하지 않은 차트 예외가 표시되지 않음을 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다.
Obtiene o establece una marca que indica que se suprimirán las excepciones de gráfico no críticas.
Λαμβάνει ή ορίζει μια σημαία που υποδεικνύει ότι θα γίνει απόκρυψη των μη κρίσιμων εξαιρέσεων γραφήματος.
Læser eller angiver et flag, som angiver, at ikke-alvorlige diagramundtagelser undertrykkes.
Pobiera lub ustawia flagę wskazującą, że niekrytyczne wyjątki wykresu będą pomijane.
Hämtar eller anger en flagga som indikerar att icke-kritiska undantag ignoreras.
取得或設定旗標,以表示將隱藏非關鍵圖表例外狀況。
Obtém ou define um sinalizador indicando que as exceções não críticas do gráfico serão suprimidas.
קבלה או הגדרה של דגל המציין אם ערך סף של פרוסה שנאספה מוגדר באחוזים.
Hiermee wordt de vlag opgehaald of ingesteld waarmee wordt aangegeven of de drempelwaarde van verzamelde segmenten wordt ingesteld in procenten.
Henter eller angir flagget som indikerer om terskelverdi for samlet sektor er angitt i prosent.
Lekérdezi vagy beállítja azt a jelzőt, amely megadja, hogy az összegyűjtött szelet küszöbértéke százalékként van-e megadva.
Noutaa tai määrittää lipun, joka ilmaisee, onko kerätyn sektorin kynnysarvo määritetty prosenttilukuna.
Toplanan dilim eşik değerinin yüzde cinsinden ayarlanıp ayarlanmayacağını alır veya ayarlar.
Возвращает или задает значение флага, обозначающего, что пороговое значения собранного сегмента задано в процентах.
Ottiene o imposta il flag che indica se il valore di soglia delle sezioni è impostato in percentuale.
Obtient ou définit l'indicateur qui signale si la valeur seuil des secteurs collectés est définie en pourcentage.
获取或设置用于指示所收集切片的阈值是否设置为百分比的标志。
‏‏الحصول على أو تعيين إشارة توضح ما إذا كانت قيمة حد الشريحة المجموعة معينة كنسبة مئوية.
収集されたスライスのしきい値が比率で設定されているかどうかを示すフラグを取得または設定します。
Ruft das Flag ab, das angibt, ob der Schwellenwert des aufgelisteten Slices als Prozentwert angegeben wird, oder legt es fest.
Získá nebo nastaví příznak označující, zda je prahová hodnota výseče v kolekci nastavena v procentech.
수집된 조각 임계값이 백분율로 설정되는지를 나타내는 플래그를 가져오거나 설정합니다.
Obtiene o establece la marca que indica si el valor de umbral del segmento recopilado se define como un porcentaje.
Læser eller angiver det flag, der angiver, om tærskelværdien for det indsamlede udsnit er angivet i procent.
Λαμβάνει ή ορίζει τη σημαία που υποδεικνύει αν η τιμή ορίου φέτας συλλογής ορίζεται σε ποσοστό.
Pobiera lub ustawia flagę wskazującą, czy wartość progowa połączonego wycinka jest ustawiona jako procent.
Hämtar eller anger den flagga som avgör om tröskelvärdet för insamlade cirkelsektorer anges i procent.
取得或設定表示收集的配量臨界值是否以百分比設定的旗標。
Obtém ou define o sinalizador que indica se o valor limite da fatia coletada é definido em porcentagem.
קבלה או הגדרה של הניראות של ערכי השגיאה העליונים והתחתונים של תרשים עמודות שגיאה.
Hiermee wordt de zichtbaarheid van de waarden UpperError en LowerError van een foutbalkgrafiek wordt opgehaald of ingesteld.
Henter eller angir synligheten for de øvre og nedre feilverdiene for et feillinjediagram.
Lekérdezi vagy beállítja a hibasávdiagram felső és alsó hibaértékének láthatóságát.
Noutaa tai määrittää Error-palkkikaavion Upper Error- ja Lower Error -arvojen näkyvyyden.
Hata Çubuğu grafiğinin Upper ve Lower Error değerlerinin görünürlüğünü alır veya ayarlar.
Возвращает или задает видимость верхнего и нижнего значений погрешностей в линейчатой диаграмме погрешностей.
Ottiene o imposta la visibilità dei valori di errore superiore e inferiore di un grafico della barra di errore.
Obtient ou définit la visibilité des valeurs d'erreur supérieures et inférieures d'un graphique prenant en charge les barres d'erreur.
获取或设置误差条形图的上限误差值和下限误差值的可见性。
‏‏الحصول على أو تعيين قيم الأخطاء العليا والدنيا في أحد مخططات شريط الخطأ.
誤差範囲グラフの誤差の上限値と下限値を表示するかどうかを取得または設定します。
Ruft die Sichtbarkeit der oberen und unteren Fehlerwerte eines Fehlerindikatorendiagramms ab oder legt sie fest.
Získá nebo nastaví viditelnost horních nebo dolních hodnot chyby grafu chybových úseček.
오차 막대 차트의 Upper Error 및 Lower Error 값의 표시 여부를 가져오거나 설정합니다.
Obtiene o establece la visibilidad de los valores de errores superiores e inferiores de un gráfico de barras de errores.
Λαμβάνει ή ορίζει την ορατότητα των τιμών ανώτερου και κατώτερου σφάλματος ενός γραφήματος γραμμής σφαλμάτων.
Læser eller angiver synligheden for de øverste og nederste fejlværdier i et fejllinjediagram.
Pobiera lub ustawia widoczność górnej i dolnej wartości błędu na wykresie słupkowym błędów.
Hämtar eller anger synlighet för de övre och nedre felvärdena för ett felstapeldiagram.
取得或設定誤差長條圖上限和下限誤差值的可見性。
Obtém ou define a visibilidade dos valores de Erro de Valor Mais Alto e de Valor Mais Baixo de um gráfico de Barra de Erros.
ניתוחים סטטיסטיים - שונות משותפת. מערכים כוללים מספרים שונים של נקודות נתונים.
Statistische analyses - Covariantie: matrices hebben verschillende aantallen gegevenspunten.
Statistisk analyse – Kovarians: Matrisene har ulikt antall datapunkt.
Statisztikai analízis – Kovariancia. A tömbök különböző számú adatpontot tartalmaznak.
Tilastoanalyysit, kovarianssit: matriiseilla on eri määrät arvopisteitä.
İstatistiksel Çözümlemeler – Kovaryans. Diziler farklı sayıda veri noktasına sahip.
Статистический анализ - ковариация. Массивы содержат разное число точек данных.
Analisi statistiche. Covarianza: le matrici presentano un numero diverso di punti dati.
Analyses statistiques - covariance : les tableaux n'ont pas le même nombre de points de données.
统计分析 - 协方差。数组具有不同数目的数据点。
‏‏التحليل الإحصائي – تحتوي صفيفات التباين المشترك على أعداد مختلفة من نقاط البيانات.
統計分析 – 共分散。各配列に異なる数のデータ ポイントが含まれています。
Statistische Analysen - Kovarianz. Die Arrays weisen eine unterschiedliche Anzahl an Datenpunkten auf.
Statistické analýzy – kovariance: Pole mají odlišné počty datových bodů.
통계 분석 – 공변성(covariance): 배열의 데이터 요소 개수가 다릅니다.
Análisis estadísticos – Covarianza: las matrices tienen diferentes números de puntos de datos.
Στατιστικές αναλύσεις – Συνδιακύμανση. Οι πίνακες έχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων.
Statistisk analyse – kovarians. Arrays har forskelligt antal datapunkter.
Analizy statystyczne — Kowariancja. Tablice zawierają różne liczby punktów danych.
Statistisk analys - kovarians. Matriserna har inte samma antal datapunkter.
統計分析 - 共變數。陣列有不同數目的資料點。
Análise Estatística – Covariância. As matrizes têm números de pontos de dados diferentes.
לא ניתן להגדיר את ערך Y של נקודת הנתונים למחרוזת בתבנית זו.
Kan de Y-waarde van het gegevenspunt niet instellen op een tekenreeks in deze indeling.
Kan ikke angi Y-verdi for datapunktet til en streng i dette formatet.
Az adatpont Y értéke nem állítható be ilyen formátumú karakterláncra.
Tässä muodossa olevalle merkkijonolle ei voi määrittää arvopisteen Y-arvoa.
Veri noktasının Y değeri bu biçimde bir dizeye ayarlanamaz.
В этом формате в качестве значения Y точки данных нельзя установить строку.
Impossibile impostare il valore Y del punto dati su una stringa in questo formato.
Impossible d'affecter une chaîne de ce format à la valeur Y du point de données.
无法将此数据点的 Y 值设置为该格式的字符串。
‏‏لا يمكن تعيين قيمة ص في نقطة البيانات لسلسلة بهذا التنسيق.
この形式の文字列にはデータ ポイントの Y 値を設定できません。
Der Y-Wert dieses Datenpunkts kann nicht auf eine Zeichenfolge in diesem Format festgelegt werden.
Nelze nastavit hodnotu Y datového bodu na řetězec v tomto formátu.
데이터 요소의 Y값을 이 형식의 문자열로 설정할 수 없습니다.
No se puede definir el valor Y del punto de datos a una cadena en este formato.
Δεν είναι δυνατό να οριστεί η τιμή Y του σημείου δεδομένων σε μια συμβολοσειρά με αυτήν τη μορφή.
Y-værdien for datapunktet kan ikke angives til en streng i dette format.
Nie można ustawić wartości Y punktu danych jako ciągu w tym formacie.
Det går inte att ange datapunktens Y-värde till en sträng i det här formatet.
無法將資料點的 Y 值設定成這種格式的字串。
Não é possível definir o valor de Y do ponto de dados como uma cadeia de caracteres nesse formato.
ציין את שם אזור התרשים שבתוכו יש לצייר את המקרא. Legend Position (מיקום המקרא) חייב להיות מוגדר כ-Auto (אוטומטי) כדי שמאפיין זה יפעל.
De naam van het grafiekgebied waarin de legenda wordt getekend. Legend Position moet op Automatisch worden ingesteld als u deze eigenschap wilt gebruiken.
Angi navn på diagramområdet som forklaringen tegnes på innsiden av. Auto må være angitt for Legend Position for at egenskapen skal fungere.
Megadja annak a diagramterületnek a nevét, amelyben a jelmagyarázat megjelenik. Ez a tulajdonság csak akkor fejti ki hatását, ha a jelmagyarázat Position tulajdonsága „Auto” értékre van beállítva.
Määritä sen kaavioalueen nimi, jonka sisäpuolelle selite piirretään. Legend Position -asetuksen on oltava Auto, jotta tämä ominaisuus toimisi.
İçinde göstergenin çizildiği grafik alanının adını belirtin. Bu özelliğin çalışması için Göstergenin Position değerinin 'Auto' olarak ayarlanması gerekir.
Указать имя области диаграммы, в которой происходит вывод условных обозначений. Это свойство доступно только в том случае, если свойство Position условных обозначений установлено в значение "Auto".
Specifica il nome dell'area grafico all'interno della quale disegnare la legenda. Affinché questa proprietà funzioni, Legend Position deve essere impostato su 'Auto'.
Spécifiez le nom de la zone de graphique dans laquelle la légende est dessinée. Cette propriété ne peut fonctionner que si la valeur de Position de la légende est Auto.
指定在其内部绘制图例的图表区名称。若要使此属性生效,“图例位置”(Legend Position)必须设置为“自动”(Auto)。
‏‏حدد اسم مساحة المخطط التي تم رسم وسيلة الإيضاح داخلها. يجب تعيين Position وسيلة الإيضاح على 'Auto' من أجل أن تعمل هذه الخاصية.
内部に凡例を描画するグラフ領域の名前を指定します。このプロパティを機能させるには凡例の Position を 'Auto' にする必要があります。
Gibt den Namen der Diagrammfläche an, auf der die Legende gezeichnet wird. Die Position der Legende muss auf 'Auto' festgelegt sein, damit diese Eigenschaft funktioniert.
Zadejte název oblasti grafu, ve které je vykreslena legenda. Aby tato vlastnost fungovala, musí být pozice legendy Position nastavena na možnost Auto.
범례가 그려지는 차트 영역 내부의 이름을 지정합니다. 이 속성을 사용하려면 범례 Position을 'Auto'로 설정해야 합니다.
Especifique el nombre del área de gráfico en cuyo interior se dibuja la leyenda. Position de la leyenda se debe definir en 'Auto' para que funcione esta propiedad.
Καθορισμός ονόματος περιοχής γραφήματος μέσα στην οποία σχεδιάζεται το υπόμνημα. Το Position θέση υπομνήματος πρέπει να οριστεί σε 'Auto' για να λειτουργήσει αυτή η ιδιότητα.
Angiver navnet på det diagramområde, som forklaringen tegnes i. Legend Position skal være angivet til 'Auto', for at denne egenskab fungerer.
Określ nazwę obszaru wykresu, w którym ma zostać narysowana legenda. Aby ta właściwość działała, ustawienie Position legendy musi mieć wartość Auto.
Ange diagramområdesnamn inom vilket förklaringen ritas. LegendPosition måste vara Auto för att den här egenskapen ska användas.
指定繪製圖例之圖表區域的名稱。圖例 Position 必須設定為 'Auto',這個屬性才有作用。
Especificar o nome da área do gráfico na qual a legenda é desenhada. A Position da Legenda deve ser definida como 'Auto' para que esta propriedade funcione.
See catalog page for all messages.