The service
Messages on page
התבנית המשמשת עבור הכותרת התחתונה.
De sjabloon die wordt gebruikt voor de voettekst.
Malen som brukes for bunnteksten.
A lábléchez használt sablon
Alatunnisteen malli.
Altbilgi için kullanılan şablon.
Шаблон для нижнего колонтитула.
Modello utilizzato per il piè di pagina.
Modèle utilisé pour le pied de page.
用于脚注的模板。
القالب المستخدم لتذييل الصفحة.
フッターで使用するテンプレートです。
Die Vorlage für den Footer.
Šablona použitá pro zápatí
바닥글에 사용할 템플릿입니다.
Plantilla utilizada para el pie de página.
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται για το υποσέλιδο.
Den skabelon, der anvendes til sidefoden.
Szablon używany do stopki.
Den mall som används för sidfoten.
頁尾使用的樣板。
O modelo usado para o rodapé.
סוגי הצמתים שלידם יש להציג תיבות סימון.
De knooppunttypen waarnaast markeringstekens moeten worden weergegeven.
Nodetypene det skal vises en avmerkingsboks ved siden av.
Azok a csomóponttípusok, amelyek mellett jelölőnégyzetet kell megjeleníteni
Solmulajit, joiden vieressä näytetään valintaruudut.
Yanlarında onay kutularının görüntüleneceği düğüm türleri.
Типы узлов, рядом с которыми должны отображаться переключатели.
Tipi di nodo accanto ai quali visualizzare caselle di controllo.
Types de nœud en regard des cases à cocher à afficher.
旁边应显示复选框的节点类型。
أنواع العُقد التي يجب عرض خانات اختيار بجانبها.
checkboxes の隣に表示されるノードの種類です。
Die Knotentypen, neben denen Kontrollkästchen angezeigt werden sollen.
Typy uzlů, vedle kterých mají být zobrazena zaškrtávací políčka
옆에 확인란을 표시할 노드 형식입니다.
Tipos de nodos junto a los cuales se deberían mostrar las casillas.
Οι τύποι κόμβων δίπλα στους οποίους θα πρέπει να εμφανίζονται πλαίσια ελέγχου.
De nodetyper, som der skal vises afkrydsningsfelter ved siden af.
Typy węzłów, obok których mają być wyświetlane pola wyboru.
Vilka nodtyper som ska visa kryssrutor.
旁邊應該要顯示核取方塊的節點型別。
Os tipos de nós ao lado dos quais devem ser mostradas caixas de seleção.
סיבה: ה- viewstate שסופק נכשל בבדיקת התקינות.
Reden: de geleverde viewstate heeft de ingegriteitscontrole niet doorstaan.
Årsak: Integritetskontroll av angitt visningsstatus mislyktes.
Ok: A megadott megjelenítési állapot nem felelt meg a sértetlenség ellenőrzésén.
Syy: Annettu näkymätila ei läpäissyt eheystarkistusta.
Neden: Sağlanan görünüm durumu bütünlük denetiminde başarısız oldu.
Причина: Представленное состояние вида не прошло проверку целостности.
Motivo: il viewstate fornito non ha superato il controllo integrità.
Raison : Le test d'intégrité du viewstate fourni a échoué.
原因: 提供的视图状态未通过完整性检查。
السبب: فشل التحقق من تكامل viewstate الذي تم توفيره.
原因: 指定された viewstate で整合性チェックに失敗しました。
Grund: Der angegebene Ansichtszustand hat die Integritätsprüfung nicht bestanden.
Důvod: Pro dodané zobrazení stavu se nepodařilo úspěšně provést kontrolu integrity.
이유: 제공한 viewstate에 대한 무결성 검사가 실패했습니다.
Motivo: la vista de estado suministrada falló en la comprobación de integridad.
Αιτία: Το viewstate που δόθηκε απέτυχε στον έλεγχο ακεραιότητας.
Årsag: Den angivne visningstilstand bestod ikke integritetskontrollen.
Przyczyna: dostarczony stan widoku nie przeszedł pomyślnie testu integralności.
Orsak: Det angivna vytillståndet klarade inte integritetskontrollen.
原因: 提供的 Viewstate 沒有通過完整性檢查。
Motivo: o Viewstate fornecido falhou na verificação de integridade.
פקד התצוגה הפעיל.
Het actieve weergavebesturingselement.
Den aktive visningskontrollen.
Az aktív View vezérlő.
Aktiivinen View-näkymäohjausobjekti.
Etkin Görünüm denetimi.
Активный элемент управления View.
Controllo View attivo.
Contrôle d'affichage actif.
活动视图控件。
عنصر تحكم View النشط.
アクティブな表示コントロールです。
Das Steuerelement für die aktive Ansicht (View).
Aktivní ovládací prvek View
활성화된 View 컨트롤입니다.
Control View activo.
Το ενεργό στοιχείο ελέγχου προβολής.
Aktywny formant widoku.
Den aktiva View-kontrollen.
作用中的 View 控制項。
Den aktive visningskontrol.
O controle View ativo.
לא ניתן להגדיר את PopulateOnDemand כ- Ttrue בצומת שכבר כולל צאצאים.
PopulateOnDemand kan niet worden ingesteld op true bij een knooppunt dat al onderliggende elementen bevat.
Kan ikke angi True for PopulateOnDemand for en node som allerede har underordnede noder.
A PopulateOnDemand nem állítható TRUE értékre olyan csomóponton, amely már rendelkezik gyermekcsomóponttal.
PopulateOnDemand-arvo ei voi olla true solmulla, jolla on jo alisolmuja.
Zaten alt öğeleri bulunan bir düğümde PopulateOnDemand true olarak ayarlanamaz.
PopulateOnDemand не может быть установлен в положение true на узле, который уже имеет дочерние объекты.
Impossibile impostare PopulateOnDemand su true in un nodo che già presenta elementi figlio.
Impossible de définir PopulateOnDemand à true dans un nœud déjà doté d'enfants.
PopulateOnDemand 在已具有子级的节点上不能设置为 true。
لا يمكن تعيين PopulateOnDemand إلى القيمة true في العُقدة التي تحتوي بالفعل على توابع.
子が既に存在するノード上で PopulateOnDemand を true に設定することはできません。
PopulateOnDemand kann für einen Knoten, der bereits untergeordnete Knoten hat, nicht auf "true" festgelegt werden.
Vlastnost PopulateOnDemand nelze nastavit na hodnotu True v uzlu, který již obsahuje podřízené uzly.
자식 노드가 이미 있는 노드에는 PopulateOnDemand를 true로 설정할 수 없습니다.
PopulateOnDemand no se puede establecer como true en un modo que ya tiene secundarios.
Το PopulateOnDemand δεν μπορεί να έχει τη ρύθμιση true σε κόμβο που έχει ήδη θυγατρικούς κόμβους.
PopulateOnDemand kan ikke angives til true for en node, der allerede har underordnede elementer.
Dla właściwości PopulateOnDemand nie można ustawić wartości True w węźle, który ma już węzły podrzędne.
PopulateOnDemand kan inte anges till true för en nod som redan har underordnade noder.
PopulateOnDemand 無法在已經有子系的節點上設定為 true。
PopulateOnDemand não pode ser definido como verdadeiro em um nó que já tem filhos.
הסגנון המשמש עבור התבליטים.
De stijl die wordt gebruikt voor de opsommingstekens.
Stilen som brukes for punktmerkingen.
A listajeleknél alkalmazandó stílus
Luettelomerkkien tyyli.
Madde işaretlerinde kullanılan Stil.
Стиль Style, используемый для маркеров.
Stile utilizzato per i punti elenco.
Style utilisé pour les puces.
用于项目符号的样式。
النمط المستخدم للتعداد النقطي.
箇条書きに使用されるスタイルです。
Der für die Aufzählungszeichen verwendete Stil.
Styl použitý pro odrážky
글머리 기호에 사용할 스타일입니다.
Estilo utilizado para las viñetas.
Το στυλ που χρησιμοποιείται για τις κουκκίδες.
Formatet, der skal anvendes til punkttegn.
Styl punktorów.
Det format som används för punkterna.
項目符號使用的樣式。
O Estilo usado para os marcadores.
מצב התצוגה שצוין אינו זמין כעת בדף זה. ודא שהתאמה אישית זמינה עבור המשתמש הנוכחי.
De opgegeven weergavemodus is momenteel uitgeschakeld op deze pagina. Controleer of personalisatie is ingeschakeld voor de huidige gebruiker.
Den angitte visningsmodusen er deaktivert for siden. Kontroller at personlige data er aktivert for gjeldende bruker.
A lapon jelenleg le van tiltva a megadott megjelenítési mód. Győződjön meg arról, hogy az aktuális felhasználó számára engedélyezve van a testreszabás.
Valittu näyttötila on tällä hetkellä poistettu käytöstä tällä sivulla. Varmista, että mukautus on käytössä nykyiselle käyttäjälle.
Belirtilen görüntü modu şu anda bu sayfada devre dışı bırakılmış. Geçerli kullanıcı için kişiselleştirmenin etkinleştirildiğinden emin olun.
Указанный режим экрана в данный момент недоступен для этой страницы. Убедитесь, что персонализация включена для текущего пользователя.
La modalità di visualizzazione specificata è attualmente disabilitata in questa pagina. Assicurarsi che la personalizzazione sia abilitata per l'utente corrente.
Le mode d'affichage spécifié est actuellement désactivé dans cette page. Assurez-vous que la personnalisation est activée pour l'utilisateur actuel.
此页当前禁用指定的显示模式。请确保为当前用户启用了个性化设置。
وضع العرض المحدد معطّل حاليًا في هذه الصفحة. تأكد من تمكين التخصيص للمستخدم الحالي.
指定された表示モードは、このページ上で現在無効になっています。パーソナル化が、現在のユーザーに対して有効になっているかを確認してください。
Der angegebene Anzeigemodus ist derzeit auf dieser Seite deaktiviert. Stellen Sie sicher, dass die Personalisierung für den aktuellen Benutzer aktiviert ist.
Určený režim zobrazení je na této stránce nyní zakázán. Ověřte, že pro aktuálního uživatele je povoleno individuální nastavení.
지정한 디스플레이 모드는 현재 이 페이지에서 사용할 수 없습니다. 현재 사용자에 대해 개인 설정 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
El modo de presentación especificado está actualmente deshabilitado en esta página. Asegúrese de que la personalización está habilitada para el usuario actual.
Η καθορισμένη κατάσταση εμφάνισης είναι απενεργοποιημένη αυτή τη στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή για τον τρέχοντα χρήστη.
Den angivne visning er i øjeblikket deaktiveret på denne side. Kontroller, at personlig tilpasning er aktiveret for den aktuelle bruger.
Określony tryb wyświetlania jest aktualnie wyłączony na tej stronie. Upewnij się, że dla bieżącego użytkownika jest włączona personalizacja.
Det angivna visningsläget är inaktiverat på den här sidan. Kontrollera att anpassningar är aktiverade för den aktuella användaren.
目前在此頁面上已停用指定的顯示模式。請確定有啟用目前使用者的個人化。
O modo de exibição especificado está desativado no momento nesta página. Certifique-se de que a personalização foi ativada para o usuário atual.
ספק EventLogWebEventProvider נכשל ברישום אירוע עם קוד השגיאה <var>X</var>.
De EventLogWebEventProvider heeft een gebeurtenis niet kunnen registreren met de foutcode <var>X</var>.
Leverandøren EventLogWebEventProvider kan ikke logge en hendelse med feilkoden <var>X</var>.
Az EventLogWebEventProvider szolgáltató nem tudott naplózni egy <var>X</var> hibakódú eseményt.
EventLogWebEventProvider-palvelu ei pystynyt kirjaamaan tapahtumaa, jonka virhekoodi on <var>X</var>.
EventLogWebEventProvider sağlayıcısı olayı günlüğe alamadı; hata kodu: <var>X</var>.
Поставщик EventLogWebEventProvider не смог зарегистрировать событие с кодом ошибки <var>X</var>.
Il provider EventLogWebEventProvider non è in grado di registrare un evento con il codice di errore <var>X</var>.
Le fournisseur EventLogWebEventProvider n'a pas pu consigné un événement avec le code d'erreur <var>X</var>.
EventLogWebEventProvider 提供程序未能记录事件,错误代码为 <var>X</var>。
فشل موفر EventLogWebEventProvider في تسجيل حدث برمز الخطأ <var>X</var>.
EventLogWebEventProvider プロバイダーでは、エラー コード <var>X</var> でイベントをログに記録できませんでした。
Der EventLogWebEventProvider konnte ein Ereignis nicht protokollieren; Fehlercode <var>X</var>.
Zprostředkovateli EventLogWebEventProvider se nepodařilo zaznamenat do protokolu událost s chybovým kódem <var>X</var>.
El proveedor EventLogWebEventProvider no pudo registrar un evento con el código de error <var>X</var>.
Η υπηρεσία παροχής EventLogWebEventProvider απέτυχε να καταγράψει ένα συμβάν με τον κωδικό πρόσβασης <var>X</var>.
Provideren EventLogWebEventProvider kunne ikke logføre en hændelse med fejlkoden <var>X</var>.
EventLogWebEventProvider 공급자가 이벤트를 기록하지 못했습니다(오류 코드: <var>X</var>).
Dostawca EventLogWebEventProvider nie może zarejestrować zdarzenia o kodzie błędu <var>X</var>.
EventLogWebEventProvider-provider misslyckades med att logga en händelse med felkoden <var>X</var>.
EventLogWebEventProvider 提供者無法記錄錯誤碼為 <var>X</var> 的事件。
Falha do provedor EventLogWebEventProvider ao registrar um evento com o código de erro <var>X</var>.
התחבר לרכיבי Web Part בדף זה.
Hiermee worden webonderdelen op deze pagina verbonden
Koble til webdelene på denne siden
Kijelzők összekapcsolása a lapon
Yhdistä tämän sivun WWW-osat
Bu Sayfadaki Web Bölümlerini Bağla
Connetti Web part nella pagina
Connecter des WebParts à cette page
连接此页上的 Web 部件
اتصال "أجزاء ويب" في هذه الصفحة
Подключить веб-части на этой Странице
Web パーツをこのページで接続します。
Webparts auf dieser Seite verbinden
Připojit webové části na této stránce
이 페이지의 웹 파트 연결
Conectar elementos Web en esta página
Σύνδεση Τμημάτων Web σε αυτή τη σελίδα
Opretter forbindelse mellem webdelene på denne side
Połącz z częściami sieci Web na tej stronie
Anslut webbdelar på den här sidan
連接此頁面上的 Web 組件
מסגרת היעד עבור כתובת ה- URL.
Het doelframe voor de URL.
Målrammen for URL-adressen.
Az URL-cím célkerete.
URL-osoitteen kohdekehys.
URL'nin hedef çerçevesi.
Frame di destinazione per l'URL.
Frame cible de l'URL.
URL 的目标帧。
الإطار الهدف لعنوان URL.
Результирующий кадр для URL.
URL のターゲット フレームです。
Der Zielrahmen für die URL.
Cílový rámec pro adresu URL
URL의 대상 프레임입니다.
Marco de destino de la dirección URL.
Το πλαίσιο προορισμού για το URL.
Destinationsrammen for URL-adressen.
Ramka docelowa adresu URL.
Målramen för URL:en.
URL 的目標框架。
O quadro de destino da URL.
See catalog page for all messages.