The service
Messages on page
הסגנון עבור התפריט הנפתח של הפעלים.
De stijl voor het vervolgmenu van de opdrachten.
Stilen som brukes på rullegardinmenyen for verbene.
A műveletek legördülő menüjének stílusa
Avattavan verbitoimintovalikon tyyli.
Fiiller açılır menüsünün stili.
Стиль для раскрывающегося меню Команд.
Stile per il menu a discesa dei verbi.
Style du menu déroulant des verbes.
谓词下拉菜单的样式。
نمط القائمة المنسدلة للأفعال.
動詞のドロップダウン メニューのスタイルです。
Der Stil für das Verbendropdownmenü.
Styl místní nabídky příkazů
동사 드롭다운 메뉴의 스타일입니다.
Estilo para el menú desplegable de verbos.
Το στυλ του αναπτυσσόμενου μενού ενεργειών.
Formatet for rullemenuen Verber.
Styl menu rozwijanego zleceń.
Formatet för den nedrullningsbara menyn för verben.
動詞命令下拉式功能表的樣式。
O estilo do menu suspenso Verbos.
המפתח שבו יש להשתמש מערכת המסלול.
De sleutel die moet worden gebruikt vanuit de routewaarden.
Nøkkelen som skal brukes fra rutens verdier.
Az útvonal értékeiből használandó kulcs
Reitin arvoista käytettävä avain.
Yönlendirmenin değerleri arasından kullanılacak anahtar.
Ключ для использования в значениях маршрута.
Chiave da utilizzare dai valori della route.
Clé à utiliser à partir des valeurs de l'itinéraire.
从路由的值中使用的键。
المفتاح المستخدم من قيم المسار.
ルートの値から使用するキーです。
Der Schlüssel, der für die Routenwerte zu verwenden ist.
Klíč, který se má použít z hodnot trasy.
경로의 값에서 사용할 키입니다.
Clave que va a usar de los valores de la ruta.
Το κλειδί προς χρήση από τις τιμές της δρομολόγησης.
Den nøgle, der skal bruges, fra rutens værdier.
Klucz do użycia na podstawie wartości trasy.
Nyckeln som ska användas från vägens värden.
要從此路由值使用的金鑰。
A chave a ser usada dos valores da rota.
הכותרת של רכיב Part.
De titel van het onderdeel.
Tittelen for delen.
Az elem címe
Osan otsikko.
Bölümün başlığı.
Название части Part.
Titolo della parte.
Titre de l'élément.
部件的标题。
عنوان "الجزء".
パーツのタイトルです。
Der Titel des Parts.
Název části
파트의 제목입니다.
Título del elemento.
Ο τίτλος του τμήματος.
Delens titel.
Tytuł części.
Delens rubrik.
組件的標題。
O título do Part.
קביעה אם השדה צריך להציג לחצן הוספה למשתמש.
Hiermee wordt aangegeven of in het veld een knop Invoegen moet worden weergegeven voor de gebruiker.
Angir om feltet skal vise en sett inn-knapp for brukeren.
Näkyykö kentässä lisäämispainike käyttäjälle.
Alanın kullanıcıya ekleme düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
Будет ли поле отображать кнопку вставки для пользователя.
Indica se all'utente deve essere mostrato un pulsante Inserisci insieme al campo.
Indique si le champ doit afficher un bouton insérer pour l'utilisateur.
该字段是否应向用户显示“插入”按钮。
ما إذا كان يجب عرض زر الإدراج للمستخدم بالحقل أم لا.
Azt jelzi, hogy a mezőben megjelenjen-e a felhasználó számára Beszúrás gomb.
フィールドがユーザーに [挿入] ボタンを表示するかどうかを指定します。
Gibt an, ob dem Benutzer im Feld eine Schaltfläche "Einfügen" angezeigt werden soll.
Určuje, zda má být pro uživatele v poli zobrazeno tlačítko pro vložení.
필드에 [삽입] 단추를 표시할지 여부를 지정합니다.
Indica si el campo debería mostrar un botón de inserción para el usuario.
Αν θα πρέπει στο πεδίο να εμφανίζεται ένα κουμπί εισαγωγής για το χρήστη.
Angiver, om feltet skal vise knappen Indsæt for brugeren.
Czy w polu powinien być wyświetlany przycisk Wstaw widoczny dla użytkownika.
Anger om fältet ska innehålla knappen Infoga.
欄位是否要顯示插入按鈕供使用者使用。
Se o campo deve exibir um botão de inserção para o usuário.
מופעל לאחר שהתצוגה משתנה.
Deze gebeurtenis treedt op nadat de weergave is gewijzigd.
Starter etter at visningen er endret.
A nézet változása után következik be.
Käynnistyy, kun näkymää on vaihdettu.
Görünüm değiştirildikten sonra oluşturulur.
Появляется после изменения представления.
Generato dopo la modifica della visualizzazione.
Déclenché après la modification de la vue.
在视图更改后引发。
يظهر بعد تغيير العرض.
表示が変更した後に発生します。
Wird ausgelöst, nachdem die Ansicht geändert wurde.
Je aktivována po změně zobrazení.
뷰를 변경한 후에 발생합니다.
Se desencadena después de que la vista haya cambiado.
Ενεργοποιείται μετά την αλλαγή της προβολής.
Opstår, efter at visningen er ændret.
Uruchamiany po zmianie widoku.
Utlöses efter att vyn har ändrats.
在檢視表變更之後引發。
Aumentado após a alteração da exibição.
כתובת ה- URL של סמל עבור הקישור ליצירת משתמש.
De URL van een pictogram voor de koppeling voor het definiëren van gebruikers.
URL-adressen for et ikon for opprett bruker-kobling.
A felhasználó létrehozására mutató hivatkozás ikonjának URL-címe
Käyttäjän luomisen linkin kuvakkeen URL-osoite.
Kullanıcı oluşturma bağlantısı simgesinin URL'si.
URL значка для ссылки создания пользователя.
URL di un'icona per la creazione del collegamento utente.
URL d'une icône pour le lien de création d'utilisateur.
用于创建用户链接的图标的 URL。
عنوان URL لرمز ارتباط إنشاء بيانات المستخدم.
ユーザーの作成リンクのアイコンの URL です。
Die URL eines Symbols für den Link für die Benutzererstellung.
Adresa URL ikony odkazu pro vytvoření uživatele
사용자 만들기 링크 아이콘의 URL입니다.
Dirección URL de un icono para el vínculo de creación de usuario.
Το URL ενός εικονιδίου για τη σύνδεση δημιουργίας χρήστη.
URL-adressen for et ikon for hyperlinket Opret bruger.
Adres URL ikony tworzenia łącza użytkownika.
URL-adressen till den ikon som visas för länken Skapa användare.
建立使用者連結所用圖示的 URL。
A URL de um ícone para o link de criação de usuário.
אין אפשרות לפתוח את התצורה עבור machine.config.
Kan de configuratie voor machine.config niet openen.
Kan ikke åpne konfigurasjonen for machine.config-filen.
A machine.config konfigurációját nem lehet megnyitni.
Määritystä machine.config ei voi avata.
Machine.config yapılandırması açılamıyor.
Не удается открыть конфигурацию для machine.config.
Impossibile aprire la configurazione per machine.config.
Impossible d'ouvrir la configuration pour machine.config.
打不开 machine.config 的配置。
لا يمكن فتح التكوين الخاص بـ machine.config.
machine.config の構成を開くことはできません。
Die Konfiguration für "machine.config" kann nicht geöffnet werden.
Nelze otevřít konfiguraci pro soubor machine.config.
machine.config의 구성을 열 수 없습니다.
No se pudo abrir la configuración para machine.config.
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου παραμέτρων για το machine.config.
Konfigurationen for machine.config kan ikke åbnes.
Nie można otworzyć konfiguracji komputera machine.config.
Det gick inte att öppna konfigurationen för machine.config.
無法開啟 machine.config 的組態。
A configuração de machine.config não pode ser aberta.
אירעה שגיאה בעת ניתוח מבנה הטקסט של ערכת הנושא:
Er is een fout opgetreden bij het parseren van het thema:
Det oppstod en feil under analysering av temaet:
Hiba történt a téma elemzésekor:
Virhe jäsennettäessä teemaa:
Tema ayrıştırılırken hata oluştu:
Ошибка обработки темы:
Errore durante l'analisi del tema:
Une erreur s'est produite lors de l'analyse du thème :
分析主题时出现错误:
حدث خطأ أثناء تحليل النسق:
テーマの解析でエラーが発生しました:
Fehler beim Analysieren des Designs:
Při analýze motivu došlo k chybě:
테마를 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다.
Error al analizar el tema:
Υπήρξε σφάλμα κατά την ανάλυση του θέματος:
Der opstod en fejl under parsingen af temaet:
Wystąpił błąd podczas analizowania motywu:
Det uppstod ett fel när temat skulle parsas:
剖析主題時發生錯誤:
Erro ao analisar o tema:
הסגנון המוחל על הפריט הנבחר אם הוא נמצא בחלק הדינאמי של התפריט.
De stijl die wordt toegepast op de geselecteerde opdracht als deze in het dynamische deel van het menu staat.
Stilen som brukes på det valgte elementet i den dynamiske delen av menyen.
A kijelölt elemen alkalmazott stílus, amennyiben az a menü dinamikus részében szerepel
Valitun vaihtoehdon tyyli, jos vaihtoehto on valikon dynaamisessa osassa.
Menünün dinamik bölümünde seçili öğeye uygulanan stil.
Стиль, применяемый к выбранным элементам, если они находятся в динамической части меню.
Stile applicato alla voce selezionata se inclusa nella parte dinamica del menu.
Style appliqué à l'élément sélectionné s'il figure dans la partie dynamique du menu.
应用于选定的项(如果在菜单的动态部分中)的样式。
النمط الذي يتم تطبيقه على العنصر المحدد إذا كان في الجزء الديناميكي من القائمة.
選択されたアイテムがメニューの動的部分にある場合に、そのノードに適用されるスタイルです。
Der Stil, der auf das ausgewählte Element angewendet wird, wenn es sich im dynamischen Teil des Menüs befindet.
Styl použitý pro vybranou položku, pokud je umístěna v dynamické části nabídky
선택한 항목이 메뉴의 동적 부분에 있을 때 적용할 스타일입니다.
Estilo aplicado al elemento seleccionado si se encuentra en la parte dinámica del menú.
Το στυλ που εφαρμόζεται στο επιλεγμένο στοιχείο αν βρίσκεται στο δυναμικό τμήμα του μενού.
Det format, der anvendes til det markerede element, hvis det er i den dynamiske del af menuen.
Styl stosowany do wybranego elementu, jeśli znajduje się on w dynamicznej części menu.
Det format som används för det markerade alternativet på menyns dynamiska del.
套用至功能表動態部分中選取項目的樣式。
O estilo aplicado ao item selecionado se estiver na parte dinâmica do menu.
קביעה אם ניתן לבקר בשלב יותר מפעם אחת.
Hiermee wordt bepaald of meermaals naar de stap kan worden gegaan.
Avgjør om du kan gå til trinnet mer enn én gang.
Azt határozza meg, hogy a lépést többször is meg fel lehet-e keresni.
Määrittää, voidaanko vaiheessa käydä useita keroja.
Adımın birden çok kez ziyaret edilip edilemeyeceğini belirler.
Определяет возможность многократного обращения к шагу.
Determina se il passaggio può essere visitato più di una volta.
Détermine si l'étape peut être consultée plusieurs fois.
确定步骤是否可以被访问多次。
تحديد ما إذا كان يمكن استخدام الخطوة أكثر من مرة.
ステップを 1 度以上開くことができるかどうかを決定します。
Legt fest, ob der Schritt mehrmals aufgerufen werden kann.
Určuje, zda lze krok navštívit vícekrát.
단계를 두 번 이상 방문할 수 있는지 여부를 결정합니다.
Determina si el paso se puede visitar más de una vez.
Καθορίζει αν θα είναι δυνατή η επίσκεψη σε ένα βήμα περισσότερες από μία φορές.
Angiver, om trinnet kan besøges mere end én gang.
Określa, czy krok można odwiedzić więcej niż jeden raz.
Anger om steget kan användas mer än en gång.
決定是否可以多次瀏覽步驟。
Determina se a etapa pode ser visitada mais de uma vez.
See catalog page for all messages.