The service
Messages on page
Ainoastaan sisäisten koodiryhmien oikeusryhmiä tai lippuja voi muuttaa
Ne peut modifier que les jeux d'autorisations ou les indicateurs sur les groupes de codes intégrés
Berechtigungssätze oder Flags können nur in integrierten Codegruppen geändert werden.
Η αλλαγή του συνόλου δικαιωμάτων ή των σημαιών είναι δυνατή μόνο σε ενσωματωμένες ενότητες κώδικα
Csak a beépített kódcsoportok engedélycsoportja vagy jelzői módosíthatók.
È solo possibile modificare le autorizzazioni o i flag nei gruppi di codice incorporato.
ビルトイン コード グループのアクセス許可セット、またはフラグの変更のみ可能です。
기본 제공 코드 그룹의 권한 집합 또는 플래그만 변경할 수 있습니다.
Kan bare endre tillatelsessett eller flagg i innebygde kodegrupper
Można tylko zmienić zestaw uprawnień lub flagi względem wbudowanych grup kodów.
Só é possível alterar indicadores ou conjuntos de permissões em grupos de códigos internos
Só é possível alterar o conjunto de permissões ou sinalizadores em grupos de código incorporados
Для встроенных групп кода возможно изменение только набора разрешений и флагов
Sólo se puede cambiar el conjunto de permisos o indicadores en grupos de código incorporados
Det går bara att ändra behörighetsgrupp eller flaggor för inbyggda kodgrupper
Yerleşik kod gruplarında yalnızca izin kümesi veya bayraklar değiştirilebiliyor
只能更改权限集或内置代码组上的标志
只能變更內建程式碼群組的使用權限集合或旗標
Sady oprávnění nebo příznaky lze změnit pouze pro předdefinované kódové skupiny.
Der kan kun ændres tilladelsessæt eller flag på indbyggede kodegrupper.
Kan alleen machtigingensets of vlaggen voor ingebouwde codegroepen wijzigen
无效的 Xml。
無效的 Xml。
Neplatný kód XML
Ugyldig XML.
Ongeldige XML.
Virheellinen XML.
Xml non valide.
Ungültige XML.
Η σύνταξη Xml δεν είναι έγκυρη.
Érvénytelen Xml.
Xml non valido.
XML が無効です。
XML이 잘못되었습니다.
Ugyldig Xml.
Nieprawidłowy kod XML.
Xml inválido.
Xml inválido.
Недопустимый XML.
Xml no válido.
Ogiltig XML.
Geçersiz Xml.
Invalid Xml.
無效的 Xml。
Invalid Xml.
无效的 XML。
无法识别的选项或权限集名称“<var>X</var>”。
無法辨認的選項或使用權限集合名稱 "<var>X</var>"。
Nerozpoznaná možnost nebo název sady oprávnění <var>X</var>
Parameteren eller navnet på tilladelsessættet "<var>X</var>" blev ikke genkendt.
Niet-herkende optie of machtigingensetnaam <var>X</var>.
Tuntematon asetus tai oikeusryhmän nimi: <var>X</var>.
Nom d'option ou de jeu d'autorisations non reconnu "<var>X</var>".
Unbekannte Option oder Berechtigungssatzname <var>X</var>.
Μη αναγνωρίσιμο όνομα επιλογής ή συνόλου δικαιωμάτων "<var>X</var>".
Ismeretlen kapcsoló vagy engedélycsoport: „<var>X</var>”.
Opzione o nome di set di autorizzazioni non riconosciuto "<var>X</var>".
認識されないオプションか、アクセス許可セット名 "<var>X</var>" です。
옵션 또는 권한 집합 이름 "<var>X</var>"을(를) 인식할 수 없습니다.
Navnet på alternativet eller tillatelsessettet <var>X</var> er ukjent.
Nierozpoznana nazwa opcji lub zestawu uprawnień ("<var>X</var>").
Opção ou nome de conjunto de permissões "<var>X</var>" não reconhecido.
Opção não reconhecida ou nome do conjunto de permissões "<var>X</var>".
Нераспознанный параметр или имя набора разрешений "<var>X</var>".
Nombre de opción o conjunto de registros "<var>X</var>" no reconocido.
Okänt alternativ- eller behörighetsgruppsnamn <var>X</var>.
Tanınmayan seçenek veya izin kümesi adı "<var>X</var>".
Unrecognized option or permission set name "<var>X</var>".
無法辨認的選項或使用權限集合名稱 "<var>X</var>"。
Unrecognized option or permission set name "<var>X</var>".
无法识别的选项或权限集名称“<var>X</var>”。
Tämä asetus ei kelpaa asetuksen <var>X</var> kanssa
Cette option n'est pas valide avec l'option "<var>X</var>"
Diese Option ist nicht mit der Option <var>X</var> gültig.
Αυτή η επιλογή δεν είναι έγκυρη με την επιλογή "<var>X</var>"
Ez a kapcsoló nem használható a következő kapcsolóval: „<var>X</var>”.
Questa opzione non è valida con l'opzione "<var>X</var>".
このオプションは "<var>X</var>" オプションで有効ではありません。
이 옵션은 "<var>X</var>" 옵션에 사용할 수 없습니다.
Dette alternativet er ikke gyldig med alternativet <var>X</var>
Użycie tej opcji jest niedozwolone, jeśli używana jest opcja „<var>X</var>”.
Esta opção não é válida com a opção "<var>X</var>"
Esta opção não é válida com a opção "<var>X</var>"
Этот параметр несовместим с параметром "<var>X</var>"
Esta opción no es válida con la opción "<var>X</var>"
Det här alternativet är inte giltigt med alternativet <var>X</var>
Bu seçenek, "<var>X</var>" seçeneğiyle geçerli değil
此选项对于“<var>X</var>”选项无效
這個選項不可以和 "<var>X</var>" 選項搭配使用
Tento přepínač není platný s přepínačem <var>X</var>.
Denne parameter er ikke gyldig sammen med parameteren "<var>X</var>".
Deze optie is in combinatie met optie <var>X</var> ongeldig
This option is not valid with the "<var>X</var>" option
這個選項不可以和 "<var>X</var>" 選項搭配使用
This option is not valid with the "<var>X</var>" option
此选项对于“<var>X</var>”选项无效
无法检索框架目录位置。
無法擷取架構目錄位置。
Umístění adresáře rozhraní Framework nelze načíst.
Programmiljøets mappeplacering kan ikke hentes.
Kan de locatie van de framework-map niet ophalen.
Rakennekansion sijainnin hakeminen ei onnistu.
Impossible de récupérer l'emplacement du répertoire de l'infrastructure.
Der Framework-Verzeichnis kann nicht abgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση της θέσης του καταλόγου πλαισίου εργασίας.
Nem lehet lekérni a keretrendszer könyvtárának helyét.
Impossibile ottenere il percorso alle directory del framework.
Framework ディレクトリの場所を取得できません。
프레임워크 디렉터리 위치를 검색할 수 없습니다.
Kan ikke hente rammeverkets katalogplassering.
Nie można odnaleźć lokalizacji katalogu struktury.
Não é possível recuperar o local do diretório do Framework.
Não é possível obter a localização do directório de estruturas.
Не удается получить размещение каталога каркаса.
No se puede recuperar la ubicación del directorio del marco de trabajo.
Det gick inte att hämta Framework-katalogplatsen.
Çerçeve dizini konumu alınamadı.
Unable to retrieve the framework directory location.
無法擷取架構目錄位置。
Unable to retrieve the framework directory location.
无法检索框架目录位置。
堆栈是空的。
堆疊是空的。
Zásobník je prázdný.
Stakken er tom.
De stack is leeg.
Pino on tyhjä.
La pile est vide.
Der Stapel ist leer.
Η στοίβα είναι κενή.
A verem üres.
Lo stack è vuoto.
スタックが空です。
스택이 비어 있습니다.
Stakken er tom.
Stos jest pusty.
A pilha está vazia.
A pilha está vazia.
Стек пуст.
La pila está vacía.
Stacken är tom.
Yığın boş.
更改 NetCodeGroup 的权限集不起任何作用。
變更對 NetCodeGroup 設定的使用權限無效。
Změna sady oprávnění pro objekt NetCodeGroup nemá žádný účinek.
Det har ingen virkning at ændre tilladelsen, der er angivet for en NetCodeGroup.
Het heeft geen zin de machtigingenset voor een NetCodeGroup te wijzigen.
NetCodeGroup-kohteen käyttöoikeusryhmän muuttamisella ei ole vaikutusta.
La modification de l'autorisation définie pour un NetCodeGroup n'a aucun effet.
Das Ändern des Berechtigungssatzes für eine NetCodeGroup hat keine Auswirkungen.
Η αλλαγή του συνόλου δικαιωμάτων για το NetCodeGroup δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
A NetCodeGroup megadott engedélyének módosítása nem érvényesül.
La modifica dell'autorizzazione impostata per un NetCodeGroup non ha effetto.
NetCodeGroup のアクセス許可セットの変更は実行されません。
NetCodeGroup의 권한 집합을 변경해도 효과가 없습니다.
Endring av tillatelsessettet for en NetCodeGroup har ingen virkning.
Zmiana zestawu uprawnień dla klasy NetCodeGroup nie odnosi skutku.
Alterar a permissão definida para um NetCodeGroup não tem efeito.
A alteração do conjunto de permissões para um NetCodeGroup não tem efeito.
Смена набора разрешений для NetCodeGroup не имеет силы.
El cambio del conjunto de permisos para un NetCodeGroup no tiene efecto.
Ändring av behörighetsgrupp för en NetCodeGroup ger ingen effekt.
NetCodeGroup için ayarlanmış iznin değiştirilmesinin etkisi olmaz.
Changing the permission set for a NetCodeGroup has no effect.
變更對 NetCodeGroup 設定的使用權限無效。
Changing the permission set for a NetCodeGroup has no effect.
更改 NetCodeGroup 的权限集不起任何作用。
无法适当地生成代码组标签。
無法正確地產生程式碼群組標記。
Generování příslušných popisků kódové skupiny se nezdařilo.
Kodegruppens etiketter kunne ikke oprettes korrekt.
Kan labels van codegroep niet juist genereren.
Koodiryhmäotsikoiden luominen epäonnistui.
Impossible de générer les étiquettes de groupe de code appropriées.
Bezeichnungen für Codegruppen konnten nicht entsprechend generiert werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ετικετών για ενότητες κώδικα με το σωστό τρόπο.
Nem sikerült a kódcsoportcímkék megfelelő generálása.
Impossibile generare etichette gruppo di codice in modo appropriato.
コード グループ ラベルを適切に生成することができません。
코드 그룹 레이블을 적절하게 생성할 수 없습니다.
Kan ikke generere kodegruppeetiketter riktig.
Nie można prawidłowo wygenerować etykiet grup kodów.
Não é possível gerar etiquetas de grupos adequadamente.
Não é possível gerar correctamente etiquetas de grupo de código.
Невозможно правильно создать метки групп кода.
No se pueden generar las etiquetas de grupo de código correctamente.
Det gick inte att generera etiketter för kodgrupper korrekt.
Kod grubu etkiketleri uygun biçimde üretilemiyor.
Unable to generate code group labels appropriately.
無法正確地產生程式碼群組標記。
Unable to generate code group labels appropriately.
无法适当地生成代码组标签。
策略更改提示为 <var>X</var>
原則變更提示為 <var>X</var>
Výzva ke změně zásad je <var>X</var>.
Spørgsmål ved politikændring er <var>X</var>
Prompt voor beleidswijziging: <var>X</var>
Käytännön muuttokehote on <var>X</var>
L'invite de modification de stratégie est <var>X</var>
Aufforderung zur Richtlinienänderung: <var>X</var>.
Η ερώτηση αλλαγής πολιτικής είναι <var>X</var>
A házirend-módosítási felszólítás: <var>X</var>
Richiesta modifica criteri: <var>X</var>
ポリシー変更の確認は <var>X</var> です。
정책 변경 프롬프트는 <var>X</var>입니다.
Spørringen om policyen er <var>X</var>
Monit o zmianę zasady to <var>X</var>
O prompt de alteração de diretiva é <var>X</var>
O aviso de alteração da política é <var>X</var>
Запрос на изменение политики: <var>X</var>
El indicador de cambios de directiva es <var>X</var>
Principändringsfrågan är <var>X</var>
İlke değişikliği isteği: <var>X</var>
Policy change prompt is <var>X</var>
原則變更提示為 <var>X</var>
Policy change prompt is <var>X</var>
策略更改提示为 <var>X</var>
参数不足
引數不足
Nedostatek argumentů
Der er for få argumenter.
Onvoldoende argumenten
Argumentit eivät riitä
Arguments insuffisants
Nicht genügend Argumente
Τα ορίσματα δεν επαρκούν
Nincs megadva elég argumentum.
Argomenti insufficienti
引数が足りません。
인수가 부족합니다.
Ikke nok argumenter
Za mało argumentów.
Argumentos insuficientes
Argumentos insuficientes
Недостаточное число аргументов
No hay suficientes argumentos
Otillräckligt med argument
Yeterli bağımsız değişken yok
Not enough arguments
引數不足
Not enough arguments
参数不足
See catalog page for all messages.