The service
Messages on page
connectionStringName שצוין, '<var>X</var>', לא נרשם.
De opgegeven connectionStringName, <var>X</var>, is niet geregistreerd.
Registrerte ikke angitt connectionStringName <var>X</var>.
A megadott connectionStringName elem („<var>X</var>”) nincs regisztrálva.
Määritetty connectionStringName-nimi <var>X</var> ei ollut rekisteröity.
Belirtilen connectionStringName ('<var>X</var>') kaydedilmedi.
Указанное connectionStringName '<var>X</var>' не было зарегистрировано.
L'attributo connectionStringName specificato, '<var>X</var>', non è stato registrato.
L'attribut connectionStringName spécifié, '<var>X</var>', n'a pas été inscrit.
未注册指定的 connectionStringName“<var>X</var>”。
لم يتم تسجيل connectionStringName المحدد, '<var>X</var>'.
指定された connectionStringName の '<var>X</var>' は登録されていません。
Der angegebene connectionStringName, <var>X</var>, wurde nicht registriert.
Určená hodnota atributu connectionStringName, <var>X</var>, nebyla registrována.
지정한 connectionStringName '<var>X</var>'이(가) 등록되지 않았습니다.
El connectionStringName especificado, '<var>X</var>', no estaba registrado.
Το καθορισμένο connectionStringName, '<var>X</var>' δεν έχει εγγραφεί.
Det angivne connectionStringName '<var>X</var>' blev ikke registreret.
Nie zarejestrowano określonego elementu connectionStringName, '<var>X</var>'.
Det connectionStringName (<var>X</var>) som angavs har inte registrerats.
指定的 connectionStringName '<var>X</var>' 尚未註冊。
O connectionStringName especificado, '<var>X</var>', não foi registrado.
סוג ממשק המשתמש לקידוד בו יש להשתמש.
Het type paginerings-UI dat moet worden gebruikt.
Typen sidevekslingsgrensesnitt som skal brukes.
A használandó lapozási kezelőfelület típusa
Käytettävän sivutuskäyttöliittymän tyyppi.
Kullanılacak sayfalama kullanıcı arabiriminin türü.
Тип используемого интерфейса постраничного просмотра.
Tipo di interfaccia di paging da utilizzare.
Type de l'interface utilisateur de pagination à utiliser.
要使用的分页 UI 的类型。
نوع UI لترحيل الصفحات غير المستخدمة، المراد استخدامه.
使用するページング UI のタイプです。
Die Art des Paging-UI, das verwendet werden soll.
사용할 페이징 UI 형식입니다.
Tipo de interfaz de usuario de paginación utilizada.
Ο τύπος της διασύνδεσης χρήστη για σελιδοποίηση που θα χρησιμοποιηθεί.
Den type brugergrænseflade til sideinddeling, der skal bruges.
Typ používaného stránkovacího rozhraní
Typ interfejsu użytkownika stronicowania, który ma zostać użyty.
Den typ av sidindelningsgränssnitt som ska användas.
要使用的分頁 UI 型別。
O tipo de interface de usuário de paginação a ser usado.
שם מחשב: <var>X</var>
Computernaam: <var>X</var>
Maskinnavn: <var>X</var>
Számítógépnév: <var>X</var>
Laitteen nimi: <var>X</var>
Makine adı: <var>X</var>
Имя компьютера: <var>X</var>
Nome computer: <var>X</var>
Nom d'ordinateur : <var>X</var>
计算机名称: <var>X</var>
اسم الجهاز: <var>X</var>
コンピューター名: <var>X</var>
Computername: <var>X</var>
Název počítače: <var>X</var>
컴퓨터 이름: <var>X</var>
Nombre de equipo: <var>X</var>
Όνομα υπολογιστή: <var>X</var>
Computernavn: <var>X</var>
Nazwa komputera: <var>X</var>
Datornamn: <var>X</var>
電腦名稱: <var>X</var>
Nome do computador: <var>X</var>
קביעה אם השדה צריך להציג לחצן עריכה למשתמש.
Hiermee wordt aangegeven of in het veld een knop Bewerken moet worden weergegeven voor de gebruiker.
Angir om feltet skal vise en rediger-knapp for brukeren.
Azt jelzi, hogy a mezőben megjelenjen-e a felhasználó számára Szerkesztés gomb.
Näkyykö kentässä muokkauspainike käyttäjälle.
Alanın kullanıcıya düzenleme düğmesi görüntüleyip görüntülemeyeceği.
Будет ли поле отображать кнопку правки для пользователя.
Indica se all'utente deve essere mostrato un pulsante Modifica insieme al campo.
Indique si le champ doit afficher un bouton modifier pour l'utilisateur.
该字段是否应向用户显示“编辑”按钮。
ما إذا كان يجب عرض زر التحرير للمستخدم بالحقل أم لا.
フィールドがユーザーに [編集] ボタンを表示するかどうかを指定します。
Gibt an, ob dem Benutzer im Feld eine Schaltfläche "Bearbeiten" angezeigt werden soll.
Určuje, zda má být pro uživatele v poli zobrazeno tlačítko pro úpravy.
필드에 [편집] 단추를 표시할지 여부를 지정합니다.
Indica si el campo debería mostrar un botón de edición para el usuario.
Αν θα πρέπει στο πεδίο να εμφανίζεται ένα κουμπί επεξεργασίας για το χρήστη.
Angiver, om feltet skal vise knappen Rediger for brugeren.
Czy w polu powinien być wyświetlany przycisk Edytuj widoczny dla użytkownika.
Anger om fältet ska innehålla knappen Redigera.
欄位是否要顯示編輯按鈕供使用者使用。
Se o campo deve exibir um botão de edição para o usuário.
המטפל WebResource.axd חייב להיות רשום בתצורה כדי לעבד בקשה זו.<!-- קובץ התצורה Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
De WebResource.axd-handler moet in de configuratie zijn geregistreerd om deze aanvraag te kunnen verwerken.<!-- Web.Config Configuration File --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Referansen for WebResource.axd må være registrert i konfigurasjonen for å kunne behandle forespørselen.<!-- Web.Config Configuration File --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Ennek a kérelemnek a feldolgozásához regisztrálni kell a konfigurációban a WebResource.axd kezelőt.<!-- Web.Config konfigurációs fájl --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
WebResource.axd-käsittely on rekisteröitävä määrityksissä, jotta tämä pyyntö voidaan käsitellä.<!-- Web.Config-määritystiedosto --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Bu isteği işlemek için WebResource.axd işleyicisinin yapılandırmada kayıtlı olması gerekir.<!-- Web.Config Yapılandırma Dosyası --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Для обработки этого запроса дескриптор WebResource.axd должен быть зарегистрирован в конфигурации.<!-- Файл конфигурации Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Il gestore WebResource.axd deve essere registrato nella configurazione per poter elaborare questa richiesta.<!-- Web.Config Configuration File --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Le gestionnaire WebResource.axd doit être inscrit dans la configuration pour traiter cette demande.<!-- Fichier de configuration Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
要处理此请求,必须在配置中注册 WebResource.axd 处理程序。<!-- Web.Config 配置文件 --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
يجب أن يتم تسجيل معالج WebResource.axd في التكوين لمعالجة هذا الطلب.<!-- Web.Config Configuration File --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
この要求を処理するには、WebResource.axd を構成ファイルに登録しなければなりません。<!-- Web.Config Configuration File --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Zum Verarbeiten dieser Anforderung muss der Handler "WebResource.axd" in der Konfiguration registriert sein.<!-- Web.Config Configuration File --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Aby bylo možné tento požadavek zpracovat, musí být v konfiguraci registrována obslužná rutina WebResource.axd.<!-- Konfigurační soubor Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
이 요청을 처리하려면 구성에 WebResource.axd 처리기를 등록해야 합니다.<!-- Web.Config 구성 파일 --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
El identificador WebResource.axd debe estar registrado en la configuración para procesar esta solicitud.<!-- Web.Config, Archivo de configuración --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Ο χειρισμός WebResource.axd πρέπει να είναι καταγεγραμμένος στη ρύθμιση παραμέτρων για την επεξεργασία αυτής της αίτησης.<!-- Αρχείο ρύθμισης παραμέτρων Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
WebResource.axd-handleren skal være registreret i konfigurationen for at kunne behandle denne anmodning.<!-- Web.Config-konfigurationsfil --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
Moduł obsługi WebResource.axd musi być zarejestrowany w konfiguracji, aby to żądanie zostało wykonane.<!-- Plik konfiguracji Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
WebResource.axd-hanteraren måste vara registrerad i konfigurationen för att kunna bearbeta denna begäran.<!-- Web.Config-konfigurationsfilen --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
必須在組態中註冊 WebResource.axd 處理常式,才能處理這項要求。<!-- Web.Config 組態檔 --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
O manipulador WebResource.axd deve ser registrado na configuração para que essa solicitação seja processada.<!-- Arquivo de Configuração Web.Config --><configuration> <system.web> <httphandlers> <add path="WebResource.axd" verb="GET" type="System.Web.Handlers.AssemblyResourceLoader" validate="True"></add> </httphandlers> </system.web></configuration>
ה- DataSet במקור הנתונים '<var>X</var>' לא מכיל טבלאות כלשהן.
De DataSet in gegevensbron <var>X</var> bevat geen tabellen.
DataSet i datakilden <var>X</var> inneholder ingen tabeller.
A(z) „<var>X</var>” adatforrásban szereplő DataSet elem nem tartalmaz semmilyen táblát.
Tietolähteen <var>X</var> DataSet ei sisällä taulukoita.
'<var>X</var>' veri kaynağındaki DataSet hiç tablo içermiyor.
DataSet в источнике данных '<var>X</var>' не содержит таблиц.
Il DataSet nell'origine dati '<var>X</var>' non contiene tabelle.
Le DataSet de la source de données '<var>X</var>' ne contient aucune table.
数据源“<var>X</var>”中的 DataSet 不包含任何表。
لا تحتوي DataSet الموجودة في مصدر البيانات '<var>X</var>' على أية جداول.
データ ソース '<var>X</var>' の DataSet はテーブルを含んでいません。
Das DataSet in der Datenquelle "<var>X</var>" enthält keine Tabellen.
Třída DataSet ve zdroji dat <var>X</var> neobsahuje žádné tabulky.
데이터 소스 '<var>X</var>'의 DataSet에는 테이블을 포함할 수 없습니다.
El DataSet en el origen de datos '<var>X</var>' no contiene tablas.
Το DataSet στο αρχείο προέλευσης δεδομένων '<var>X</var>' δεν περιέχει πίνακες.
DataSet'et i datakilden '<var>X</var>' indeholder ingen tabeller.
Element DataSet w źródle danych '<var>X</var>' nie zawiera żadnych tabel.
DataSet-objektet i datakällan <var>X</var> innehåller inte några tabeller.
資料來源 '<var>X</var>' 中的 DataSet 未包含任何資料表。
O DataSet na fonte de dados '<var>X</var>' não contém nenhuma tabela.
כתובת ה- URL של התמונה שיש להציג עבור לחצן 'היכנס'.
De URL van de afbeelding die moet worden weergegeven voor de knop Aanmelden.
URL-adressen for bildet som skal vises for logg på-knapp.
A bejelentkezési gombhoz megjelenítendő kép URL-címe
Kirjautumispainikkeessa näytettävän kuvan URL-osoite.
Oturum açma düğmesinde gösterilecek görüntünün URL'si.
URL изображения, которое будет отображаться для кнопки входа.
URL dell'immagine da visualizzare per il pulsante Accesso.
URL de l'image à afficher pour le bouton de connexion.
为“登录”按钮显示的图像的 URL。
عنوان URL للصورة التي ستظهر للزر "تسجيل الدخول".
[ログイン] ボタンに表示されるイメージの URL です。
Die URL des Bildes, das für die Anmeldeschaltfläche angezeigt werden soll.
Adresa URL obrázku zobrazeného pro tlačítko pro přihlášení
[로그인] 단추에 표시할 이미지의 URL입니다.
Dirección URL de la imagen que se va a mostrar para el botón de inicio de sesión.
Το URL της εικόνας που θα εμφανίζεται ως το κουμπί σύνδεσης.
URL-adressen for et billede, der skal vises for knappen Logon.
Adres URL obrazu, który będzie wyświetlany dla przycisku Zaloguj.
URL-adress till den bild som visas för knappen Logga in.
登入按鈕顯示的影像 URL。
A URL da imagem a ser mostrada no botão de logon.
הטקסט שיש להציג על לחצן העריכה.
De tekst die moet worden weergegeven op de knop Bewerken.
Teksten som skal vises på rediger-knapp.
A Szerkesztés gombon megjelenítendő szöveg
Muokkaamispainikkeessa näytettävä teksti.
Düzenleme düğmesinde görüntülenecek metin.
Текст, который будет отображаться на кнопке правки.
Testo da visualizzare sul pulsante Modifica.
Texte à afficher sur le bouton modifier.
在“编辑”按钮上显示的文本。
النص الذي سيظهر على الزر "تحرير".
[編集] ボタンに表示されるテキストです。
Der Text, der für die Schaltfläche "Bearbeiten" angezeigt werden soll.
Text zobrazený na tlačítku pro úpravy
[편집] 단추에 표시할 텍스트입니다.
Texto que se va a mostrar en el botón de edición.
Το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κουμπί επεξεργασίας.
Den tekst, der skal vises på knappen Rediger.
Tekst, który będzie wyświetlany na przycisku Edytuj.
Texten för knappen Redigera.
顯示在編輯按鈕上的文字。
O texto a ser exibido no botão de edição.
ה- XPathNavigator שעליו חלה ההמרה.
De XPathNavigator waarop de transformatie wordt toegepast.
XPathNavigator som transformeringen brukes på.
Az XPathNavigator elem, amelyre a transzformálás vonatkozik.
XPathNavigator, johon muuntotoimintoa käytetään.
Dönüşümün uygulandığı XPathNavigator.
XPathNavigator, к которому применимо преобразование.
XPathNavigator a cui si applica la trasformazione.
XPathNavigator auquel la transformation est appliquée.
对其应用转换的 XPathNavigator。
変換が適用される XPathNavigator です。
Der XPathNavigator, auf den die Transformation angewendet wird.
Prvek XPathNavigator, pro který je transformace použita
변환을 적용할 XPathNavigator입니다.
XPathNavigator al que aplica la transformación.
Το XPathNavigator στο οποίο εφαρμόζεται ο μετασχηματισμός.
Den XPathNavigator, der transformeres.
Element XPathNavigator, do którego jest stosowana transformacja.
Den XPathNavigator som transformationen tillämpas på.
套用轉換的 XPathNavigator。
XPathNavigator الذي ينطبق عليه التحويل.
O XPathNavigator ao qual a transformação é aplicada.
הטקסט שיוצג עבור המאמת כאשר הפקד המאומת אינו חוקי.
De tekst die moet worden weergegeven voor de validatiefunctie, als het gevalideerde besturingselement ongeldig is.
Tekst som skal vises for validereren når den validerte teksten er ugyldig.
Az érvényesítőhöz megjelenítendő szöveg, ha az érvényesített vezérlő érvénytelen.
Varmistustoiminnon näytettävä teksti, kun vahvistettu ohjausobjekti on virheellinen.
Doğrulanmış bir denetim geçersiz olduğunda doğrulayıcı için gösterilecek metin.
Текст, отображаемый модулем проверки при наличии ошибки элемента управления.
Testo da visualizzare per il validator quando il controllo convalidato non è valido.
Texte à afficher pour le validateur lorsque le contrôle validé n'est pas valide.
当验证的控件无效时显示的验证程序文本。
النص الذي سيظهر لأداة التحقق من الصحة عندما يكون عنصر التحكم الذي تم التحقق من صحته غير صالح.
検証されたコントロールが無効であるとき、バリデーターに対して表示するテキストです。
Text, der für die Bestätigung angezeigt werden soll, wenn das überprüfte Steuerelement ungültig ist.
Text zobrazený ověřovacím modulem, není-li ověřovaný prvek platný
유효성이 검사된 컨트롤이 잘못된 경우 유효성 검사기에 표시할 텍스트입니다.
Texto que se va a mostrar para el validador cuando el control validado no sea válido.
Το κείμενο που θα εμφανίζεται για την εφαρμογή επικύρωσης όταν το στοιχείο ελέγχου που έχει επικυρωθεί δεν είναι έγκυρο.
Den tekst, der skal vises af valideringsfunktionen, hvis det validerede objekt er ugyldigt.
Tekst do wyświetlenia w module walidacji, jeśli sprawdzany formant jest nieprawidłowy.
Det text som verifieraren ska visa om verifieringen av en kontroll misslyckas.
當驗證的控制項無效時,驗證程式顯示的文字。
Texto a ser exibido para o validador quando o controle validado for inválido.
See catalog page for all messages.