The service
Messages on page
ערך ברירת המחדל של המאפיין Enabled עבור כל פריטי התפריט ברמה זו בעת איגוד נתונים.
De standaardwaarde voor de eigenschap Enabled voor alle menuopdrachten op dit niveau wanneer gegevensbinding plaatsvindt.
Standardverdien for egenskapen Enabled for alle menyelementer på dette nivået under databinding.
Az ezen a szinten adatkötés esetén az összes menüpont Enabled tulajdonságára érvényes alapértelmezett érték
Kaikkien tämän tason valikkovaihtoehtojen Enabled-ominaisuuden oletusarvo tietoihin sidottaessa.
Veri bağlamada bu düzeydeki tüm menü öğelerinin Enabled özelliğinin varsayılan değeri.
Значение по умолчанию для свойства Enabled для всех элементов меню на этом уровне при выполнении привязки данных.
Valore predefinito della proprietà Enabled per tutte le voci di menu in questo livello durante l'associazione dati.
Valeur par défaut de la propriété Enabled pour tous les éléments de menu dans ce niveau lors de la liaison de données.
数据绑定时此级别中所有菜单项的 Enabled 属性的默认值。
القيمة الافتراضية لخاصية Enabled لكافة عناصر القائمة في هذا المستوى عند ربط البيانات.
データバインド時の、このレベルのすべてのメニュー項目に対する Enabled プロパティの既定値です。
Der Standardwert für die Enabled-Eigenschaft für alle Menüelemente auf dieser Ebene beim Herstellen von Datenbindungen.
Výchozí hodnota vlastnosti Enabled pro všechny položky nabídky na této úrovni v případě vázání dat
데이터 바인딩할 때 이 수준의 모든 메뉴 항목에 사용할 Enabled 속성의 기본값입니다.
Valor predeterminado de la propiedad Enabled para todos los menús de este nivel cuando se enlaza a datos.
Η προεπιλεγμένη τιμή για την ιδιότητα Enabled για όλα τα στοιχεία μενού σε αυτό το επίπεδο κατά τη σύνδεση δεδομένων.
Standardværdien for egenskaben Aktiveret for alle menuelementer på dette niveau under databinding.
Wartość domyślna właściwości Enabled dla wszystkich elementów menu na tym poziomie podczas wiązania z danymi.
Standardvärdet för egenskapen Enabled för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
資料繫結時,此層級中所有功能表項目 Enabled 屬性的預設值。
O valor padrão da propriedade Enabled de todos os itens de menu neste nível ao fazer a associação dos dados.
הפועל '<var>X</var>' אינו חוקי. הפעלים החוקיים הם 'enterSharedScope' ו- 'modifyState'.
De opdracht <var>X</var> is ongeldig. De geldige opdrachten zijn enterSharedScope en modifyState.
Verbet <var>X</var> er ugyldig. Gyldige verb er enterSharedScope og modifyState.
A(z) „<var>X</var>” művelet nem érvényes. Az érvényes műveletek a következők: „enterSharedScope” és „modifyState”.
Verbitoiminto <var>X</var> ei ole kelvollinen. Kelvollisia verbitoimintoja ovat enterSharedScope ja modifyState.
'<var>X</var>' fiili geçerli değil. Geçerli fiiller: 'enterSharedScope' ve 'modifyState'.
Команда '<var>X</var>' неверна. Правильные команды 'enterSharedScope' и 'modifyState'.
Il verbo '<var>X</var>' non è valido. I verbi validi sono 'enterSharedScope' e 'modifyState'.
Le verbe '<var>X</var>' n'est pas valide. Les verbes valides sont 'enterSharedScope' et 'modifyState'.
谓词“<var>X</var>”无效。有效的谓词是“enterSharedScope”和“modifyState”。
الفعل '<var>X</var>' غير صالح. الفعلان الصالحان هما 'enterSharedScope' و'modifyState'.
動詞 '<var>X</var>' は有効ではありません。有効な動詞は 'enterSharedScope' および 'modifyState' です。
Das Verb <var>X</var> ist ungültig. Die gültigen Verben sind "enterSharedScope" und "modifyState".
Příkaz <var>X</var> není platný. Platnými příkazy jsou enterSharedScope a modifyState.
'<var>X</var>' 동사가 잘못되었습니다. 올바른 동사는 'enterSharedScope' 및 'modifyState'입니다.
El verbo '<var>X</var>' no es válido. Los verbos válidos son 'enterSharedScope' y 'modifyState'.
Η ενέργεια '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη. Έγκυρες ενέργειες είναι τα 'enterSharedScope' και 'modifyState'.
Verbet '<var>X</var>' er ikke gyldigt. De gyldige verber er 'enterSharedScope' og 'modifyState'.
Zlecenie '<var>X</var>' jest nieprawidłowe. Prawidłowymi zleceniami są 'enterSharedScope' i 'modifyState'.
Verbet <var>X</var> är inte giltigt. Giltiga verb är enterSharedScope och modifyState.
動詞命令 '<var>X</var>' 無效。有效的動詞命令是 'enterSharedScope' 和 'modifyState'。
O verbo '<var>X</var>' não é válido. Os verbos válidos são 'enterSharedScope' e 'modifyState'.
מופעל כאשר נוצרת שורה.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer een rij wordt gemaakt.
Starter når det opprettes en rad.
Sor létrehozásakor következik be.
Käynnistyy, kun rivi luodaan.
Satır oluşturulduğunda harekete geçirilir.
Активируется при создании строки.
Generato quando viene creata una riga.
Se déclenche lorsqu'une ligne est créée.
在创建行时激发。
تشغيل الحدث عند إنشاء صف.
行が作成されるときに発生します。
Wird ausgelöst, wenn eine Zeile erstellt wird.
Je generována při vytvoření řádku.
행을 만들 때 발생합니다.
Se desencadena cuando se crea una fila.
Πυροδοτείται όταν δημιουργείται μια γραμμή.
Udløses, når der oprettes en række.
Uruchamiany podczas tworzenia wiersza.
Utlöses när en rad skapas.
在建立資料列時引發。
Acionado quando uma linha é criada.
מופעל לפני שחיבור חדש נוצר.
Deze gebeurtenis treedt op voordat een nieuwe verbinding tot stand wordt gebracht.
Starter før en ny tilkobling er opprettet.
Új kapcsolat létrehozása előtt következik be.
Käynnistyy, ennen kuin uusi yhteys muodostetaan.
Yeni bir Bağlantı kurulmadan önce oluşturuldu.
Вызвано до установления нового подключения.
Generato prima della creazione di una nuova connessione.
Déclenché avant l'établissement d'une nouvelle connexion.
在建立新连接前引发。
تشغيل الحدث قبل إنشاء "اتصال" جديد.
新しい接続が確立される前に発生します。
Wird ausgelöst, bevor eine neue Verbindung aufgebaut wird.
Je aktivována před vytvořením nového připojení.
새 연결을 설정하기 전에 발생합니다.
Se desencadena antes de que se cree una nueva conexión.
Ενεργοποιείται πριν την πραγματοποίηση μιας νέας σύνδεσης.
Opstår, før en ny forbindelse etableres.
Uruchamiany przed nawiązaniem nowego połączenia.
Utlöses innan en ny anslutning upprättas.
在建立新的連接之前引發。
Gerado antes de uma nova Conexão ser estabelecida.
יש לציין מציין מיקום של שלב באשף '<var>X</var>'. ציין מציין מיקום על-ידי הגדרת מאפיין מזהה של פקד ל- "<var>Y</var>". פקד מציין המיקום חייב גם לציין runat="server".
Er moet een tijdelijke aanduiding voor stappen worden opgegeven in de wizard <var>X</var>. Geef een tijdelijke aanduiding op door de eigenschap ID van een besturingselement in te stellen op <var>Y</var>. In het besturingselement van de tijdelijke aanduiding moet ook runat="server" worden opgegeven.
En trinn-plassholder må angis i veiviseren <var>X</var>. Angi en plassholder ved å angi ID-egenskapen for en kontroll til <var>Y</var>. Plassholderkontrollen må også spesifisere runat="server".
Lépéshelyőrzőt kell megadni a(z) „<var>X</var>” varázslóhoz. Adjon meg egy helyőrzőt egy vezérlő ID tulajdonságának „<var>Y</var>” értékre állításával. A helyőrző vezérlőnek a runat="server" attribútumot is meg kell adnia.
Vaihepaikkamerkki on määritettävä ohjatussa toiminnossa <var>X</var>. Määritä paikkamerkki asettamalla ohjausobjektin ID-ominaisuuden arvoksi <var>Y</var>. Paikkamerkin ohjausobjektin on myös määritettävä runat="server".
'<var>X</var>' Sihirbazında bir adım yer tutucusu belirtilmelidir. Denetimin ID özelliğini "<var>Y</var>" değerine ayarlayarak bir yer tutucu belirtin. Yer tutucu denetimi runat="server" değerini de belirtmelidir.
В мастере "<var>X</var>" необходимо задать местозаполнитель шага. Задайте местозаполнитель, присвоив свойству ИД элемента управления значение "<var>Y</var>". Местозаполнитель элемента управления также должен задавать runat="server".
Nella procedura guidata '<var>X</var>' deve essere specificato un segnaposto di passaggio. Specificare un segnaposto impostando la proprietà ID di un controllo su "<var>Y</var>". Il controllo segnaposto deve inoltre specificare runat="server".
Un espace réservé d'étape doit être spécifié sur l'Assistant '<var>X</var>'. Spécifiez un espace réservé en affectant la valeur "<var>Y</var>" à la propriété ID d'un contrôle. Le contrôle d'espace réservé doit également spécifier runat="server".
必须在向导“<var>X</var>”中指定步骤占位符。请将控件的 ID 属性设置为“<var>Y</var>”从而指定占位符。占位符控件还必须指定 runat="server"。
يجب تحديد عنصر نائب لخطوة على المعالج '<var>X</var>'. قم بتحديد عنصر نائب بواسطة إعداد خاصية معرف لعنصر تحكم إلى "<var>Y</var>". يجب أن يقوم عنصر تحكم العنصر النائب أيضًا بتحديد runat="server".
ウィザード '<var>X</var>' でステップのプレスーホルダーを指定する必要があります。プレースホルダーを指定するには、コントロールの ID プロパティを "<var>Y</var>" に設定します。プレースホルダー コントロールでも runat="server" を指定する必要があります。
Ein Schrittplatzhalter muss für den Assistenten "<var>X</var>" angegeben werden. Geben Sie einen Platzhalter an, indem Sie die ID-Eigenschaft eines Steuerelements auf "<var>Y</var>" festlegen. Im Platzhaltersteuerelement muss auchrunat="server" angegeben werden.
Je nutné zadat zástupný text kroku pro průvodce <var>X</var>. Zadejte zástupný text nastavením vlastnosti ID ovládacího prvku na hodnotu „<var>Y</var>“. Zástupný ovládací prvek musí také určovat atribut runat="server".
'<var>X</var>' 마법사에서 단계 자리 표시자를 지정해야 합니다. 컨트롤의 ID 속성을 "<var>Y</var>"(으)로 설정하여 자리 표시자를 지정하십시오. 자리 표시자 컨트롤에서 runat="server"도 지정해야 합니다.
Debe especificarse un marcador de posición de paso en el asistente '<var>X</var>'. Para ello, establezca la propiedad ID del control en "<var>Y</var>". El control de marcador de posición debe especificar también runat="server".
Θα πρέπει να καθοριστεί ένα σύμβολο κράτησης θέσης βήματος στον Οδηγό '<var>X</var>'. Καθορίστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης ορίζοντας την ιδιότητα αναγνωριστικού ενός στοιχείου ελέγχου σε "<var>Y</var>". Το στοιχείο ελέγχου του συμβόλου κράτησης θέσης πρέπει επίσης να οριστεί σε runat="server".
Der skal angives en trinpladsholder i guiden '<var>X</var>'. Angiv en pladsholder ved at indstille egenskaben ID for et objekt til "<var>Y</var>". Pladsholderobjektet skal desuden angive runat="server".
W kreatorze <var>X</var> trzeba określić symbol zastępczy kroku. Określ symbol zastępczy, ustawiając właściwość ID formantu równą „<var>Y</var>”. Formant symbolu zastępczego musi również określać wartość runat="server".
En platshållare för steg måste anges för guiden <var>X</var>. Ange en platshållare genom att ge ID-egenskapen för en kontroll värdet <var>Y</var>. Kontrollen för platshållaren måste även ange runat="server".
必須在精靈 '<var>X</var>' 上指定步驟預留位置。請將控制項的 ID 屬性設定為 "<var>Y</var>" 來指定預留位置。預留位置控制項也必須指定 runat="server"。
Um espaço reservado de etapa deve ser especificado no Assistente '<var>X</var>'. Especifique um espaço reservado definindo a propriedade ID do controle como "<var>Y</var>". O controle de espaço reservado também deve especificar runat="server".
הטקסט שיוצג כדי לספק הוראות.
Tekst die wordt weergegeven om instructies te bieden.
Teksten som vises for å gi veiledning.
Az útmutatáshoz megjelenített szöveg
Ohjeiden teksti.
Yönergeleri sağlamak için görüntülenen metin.
Текст, отображаемый для инструкций.
Testo visualizzato per fornire istruzioni.
Texte affiché en vue de fournir des instructions.
为给出说明所显示的文本。
النص الذي يظهر لتقديم إرشادات.
指示を提供するために表示されるテキストです。
Text, der für Anweisungen angezeigt wird.
Zobrazený text s pokyny
지침을 제공하기 위해 표시할 텍스트입니다.
Texto que se muestra para dar instrucciones.
Το κείμενο που εμφανίζεται για την παροχή οδηγιών.
Teksten, der vises for at give vejledning.
Wyświetlany tekst zawierający wskazówki.
Den text som ger instruktioner.
提供指示的顯示文字。
O texto exibido para dar instruções.
מוגדר כ- True אם גוף ההודעה הוא ב- html;
De instelling True als de hoofdtekst html is;
True hvis meldingsteksten er HTML;
Értéke TRUE, ha a törzs html;
True, jos teksti on html-muotoa;
Gövde html olduğunda doğru;
true, если тело в формате html;
True se il corpo è HTML.
True si le corps est au format HTML.
如果正文为 HTML,则为 True;
True إذا كان النص من نوع html;
本体が html の場合に true になります。
Wahr, wenn der Text HTML ist;
Hodnota True, pokud je text ve formátu HTML
본문이 html이면 True입니다.
True si el cuerpo es html;
True αν το σώμα είναι html;
True, hvis brødteksten er HTML;
Prawda, jeśli treść jest w formacie html;
True om brödtexten är html;
如果主體為 HTML,則為 True;
Verdadeiro se o corpo estiver em html;
כדי לבצע עיבוד גמיש של התקן זה, המפרידים <% %> או <%= %> חייבים להיות בתוך אלמנט טופס עם runat=server.
Voor adaptieve samenstelling voor dit apparaat moeten de scheidingstekens <% %> of <%= %> in een form-element staan met runat=server.
Hvis du vil vise dynamisk for enheten, må skilletegnene <% %> og <%= %> være i et skjemaelement med runat=server.
Az eszközhöz használt adaptív megjelenítéshez a(z) <% %> vagy <%= %> határolójeleket olyan űrlapcímkében kell elhelyezni, amely runat=server attribútummal rendelkezik.
Jos haluat toteuttaa käsittelyn muokkaavasti tälle laitteelle, rajoitinten <% %> tai <%= %> on oltava form-tunnisteen sisällä määrityksen runat=server kanssa.
Bu aygıta uyarlayarak işleme için, <% %> veya <%= %> sınırlayıcılarının runat=server olan bir form öğesinin içinde yer alması gerekir.
Для адаптивной визуализации на это устройство разделители <% %> или <%= %> должны быть внутри элемента формы с runat=server.
Per eseguire il rendering adattivo per questo dispositivo, è necessario che i delimitatori <% %> o <%= %> siano inclusi in un elemento form con runat=server.
Pour obtenir un rendu adaptable pour ce périphérique, les délimiteurs <% %> ou <%= %> doivent figurer dans un élément de formulaire avec runat=server.
要使呈现适应此设备,分隔符 <% %> 或 <%= %> 必须位于 runat=server 的窗体元素内。
لتحقيق عرض ملائم لهذا الجهاز، يجب أن تكون المحددات <% %> or <%= %> في نطاق عنصر نموذج بالقيمة runat=server.
このデバイスに対して状況に応じて描画するには、runat=server を指定した form 要素内に区切り文字 <% %> または <%= %> を指定しなければなりません。
Für ein adaptives Rendering für dieses Gerät müssen sich die Trennzeichen <% %> oder <%= %> in einem Formularelement mit runat=server befinden.
Chcete-li pro toto zařízení použít adaptivní vykreslování, musí být oddělovače <% %> nebo <%= %> uvedeny v rámci elementu formuláře s příznakem runat=server.
이 장치에 대해 자동 선택 렌더링을 수행하려면 form 요소 안에 runat=server와 함께 <% %> 또는 <%= %> 구분 기호가 있어야 합니다.
Para realizar un procesamiento adaptativo de este dispositivo, los delimitadores <% %> o <%= %> deben estar dentro de un elemento de formulario con runat=server.
Για την προσαρμοστική απόδοση αυτής της συσκευής, οι οριοθέτες <% %> ή <%= %> πρέπει να βρίσκονται εντός ενός στοιχείου φόρμας με τη μορφή runat=server.
Hvis du vil have en gengivelse, der er tilpasset denne enhed, skal afgrænsningerne <% %> eller <%= %> være i et formularelement med runat=server.
Aby wybiórczo tworzyć odwzorowania dla tego urządzenia, ograniczniki <% %> lub <%= %> muszą znajdować się w elemencie formatu z parametrem runat=server.
若要使用此裝置的適應性呈現,分隔符號 <% %> 或 <%= %> 必須位於 runat=server 的表單項目內。
För att adaptiv rendering för den här enheten ska kunna användas måste avgränsarna <%%> eller <%=%> finnas i ett formulärelement med runat=server.
Para processar adaptativamente para este dispositivo, o delimitador <% %> ou <%= %> deve estar em um elemento de formulário com runat=server.
ביטויים אינם מותרים בקבצי מעטפת.
Expressies zijn niet toegestaan in weergavebestanden.
Det er ikke tillatt med uttrykk i skallfiler.
A felszínfájlokban nem használhatók kifejezések.
Lausekkeita ei sallita olemustiedostoissa.
Dış görünüm dosyalarında ifadelere izin verilmez.
Выражения нельзя использовать в файлах обложек.
Le espressioni non sono consentita nei file di interfaccia.
Les expressions ne sont pas autorisées dans les fichiers d'apparence.
外观文件中不允许表达式。
غير مسموح بالتعبيرات في ملفات السطح الخارجي.
スキンファイルに式は許可されていません。
Ausdrücke sind in Skindateien unzulässig.
V souborech vzhledu nejsou výrazy povoleny.
식은 스킨 파일에서 사용할 수 없습니다.
No se admiten expresiones en archivos de máscara.
Δεν επιτρέπονται παραστάσεις σε αρχεία εμφάνισης.
Udtryk er ikke tilladt i temafiler.
Wyrażenia nie są dozwolone w plikach skórki.
Uttryck är inte tillåtna i skalfiler.
面板檔案中不允許運算式。
Expressões não são permitidas em arquivos de capa.
היישום מוגדר להנפיק קובצי cookie מאובטחים. קובצי Cookie מחייב שהדפדפן ינפיק בקשה באמצעות SSL (פרוטוקול https). עם זאת, הבקשה הנוכחית אינה באמצעות SSL.
De toepassing is geconfigureerd voor het uitgeven van beveiligde cookies. Voor deze cookies moet de browser de aanvraag verzenden via SSL (https-protocol). De huidige aanvraag gaat echter niet via SSL.
Programmet er konfigurert til å utstede sikkerhetsinformasjonskapsler. Informasjonskapslene krever at webleseren utsteder forespørselen via SSL (HTTPS-protokoll). Gjeldende forespørsel er imidlertid ikke via SSL.
Az alkalmazás biztonságos cookie-k kiállítására van konfigurálva. Az ilyen cookie-khoz a böngészőnek SSL (https) protokoll használatával kell kiadnia a kérelmeket. A jelenlegi kérelem azonban nem SSL használatával van megadva.
Sovellus on määritetty antamaan suojattuja evästeitä. Nämä evästeet edellyttävät, että selain antaa pyynnön SSL (https) -protokollan välityksellä. Nykyinen pyyntö ei kuitenkaan ole tehty SSL-protokollan välityksellä.
Uygulama güvenli tanımlama bilgileri vermek üzere yapılandırıldı. Bu tanımlama bilgileri, tarayıcının isteği SSL (https protokolü) üzerinden göndermesini gerektirir. Ancak geçerli istek SSL üzerinden gönderilmedi.
Приложение настроено на выпуск защищенных cookie. Этим cookie требуется, чтобы обозреватель передавал запрос по SSL (протоколу https). Однако текущий запрос не был передан по SSL.
L'applicazione è configurata per inviare cookie protetti. Tali cookie richiedono che il browser invii la richiesta mediante SSL (protocollo https), mentre la richiesta corrente non è basata su SSL.
Cette application est configurée pour émettre des cookies sécurisés. Ces cookies requièrent l'émission de la requête sur SSL (protocole https) de la part du navigateur. Cependant, la requête actuelle n'est pas sur SSL.
应用程序被配置为发出安全 Cookie。这些 Cookie 要求浏览器通过 SSL (https 协议)发出请求。但是,当前的请求没有通过 SSL 发送。
تم تكوين التطبيق بحيث يمكن إصدار ملفات تعريف الارتباط الآمنة. تتطلب ملفات تعريف الارتباط هذه أن يقوم المستعرض بإصدار الطلب عبر SSL (بروتوكول https). إلا أنه لم يتم إصدار الطلب الحالي عبر SSL.
アプリケーションは、セキュリティで保護された cookie を発行するように構成されています。これらの cookies では、サーバーが SSL (https プロトコル) 経由で要求を発行することが必要ですが、現在の要求は SSL 経由ではありません。
Die Anwendung ist für die Ausgabe sicherer Cookies konfiguriert, für die der Browser die Anforderung über SSL (HTTPS-Protokoll) absetzen muss. Die aktuelle Anforderung erfolgt jedoch nicht über SSL.
Aplikace je konfigurována pro vydávání zabezpečených souborů cookie. Tyto soubory vyžadují, aby prohlížeč odesílal požadavky prostřednictvím protokolu SSL (protokol https). Aktuální požadavek však není prostřednictvím protokolu SSL odeslán.
응용 프로그램이 보안 쿠키를 발급하도록 구성되었습니다. 이러한 쿠키를 사용할 경우 브라우저가 SSL(https 프로토콜)을 통해 요청을 해야 하는데 현재 요청은 SSL을 통한 요청이 아닙니다.
La aplicación está configurada para emitir cookies seguras. Estas cookies requieren que el explorador emita la solicitud en SSL (protocolo https). Sin embargo, la solicitud actual no es en SSL.
Η ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής επιτρέπει την έκδοση ασφαλών cookies. Για αυτά τα cookies, το πρόγραμμα περιήγησης πρέπει να κάνει αίτηση μέσω SSL (πρωτόκολλο https protocol). Ωστόσο, η τρέχουσα αίτηση δεν έγινε μέσω SSL.
Programmet er konfigureret til at udstede sikre cookies. Disse cookies kræver, at browseren send anmodningen via SSL (https-protokollen). Men den aktuelle anmodning er ikke sendt via SSL.
Aplikacja jest skonfigurowana w celu tworzenia bezpiecznych plików cookie. Te pliki cookie wymagają, aby przeglądarka przesyłała żądanie za pomocą SSL (protokół https). Jednak bieżące żądanie nie jest przesyłane za pomocą protokołu SSL.
Tillämpningsprogrammet är konfigurerat för att publicera säkra cookies. Dessa cookies kräver att webbläsaren skickar en begäran över SSL (protokollet https). Däremot är den aktuella begäran inte en SSL-begäran.
應用程式已設定成發出安全性 Cookie。這些 Cookie 需要瀏覽器透過 SSL (https 通訊協定) 發出要求,但目前的要求並非透過 SSL 發出。
O aplicativo está configurado para emitir cookies seguros. Esses cookies requerem que o navegador emita a solicitação sobre SSL (protocolo https). No entanto, a solicitação atual não é sobre SSL.
See catalog page for all messages.