The service
Messages on page
עבור לחודש הקודם.
Naar de vorige maand gaan
Gå til forrige måned
Vissza az előző hónapra
Siirry edelliseen kuukauteen
Önceki aya git
Перейти к предыдущему месяцу
Vai al mese precedente
Accéder au mois précédent
转到上一个月
الانتقال إلى الشهر السابق
先月へ移動
Gehe zu vorherigem Monat
Přejít na předchozí měsíc
이전 달로 이동
Ir al mes anterior
Επιστροφή στον προηγούμενο μήνα
Gå til den forrige måned
Przejdź do poprzedniego miesiąca
Gå till föregående månad
移至上個月
Ir para o mês anterior
מופעל לאחר שהסיסמה השתנתה.
Deze gebeurtenis treedt op nadat het wachtwoord is gewijzigd.
Starter etter at passordet er endret.
A jelszó módosítása után következik be.
Käynnistetään, kun salasana on vaihdettu.
Parola değiştirildikten sonra oluşur.
Появляется после изменения пароля.
Generato dopo il cambiamento della password.
Déclenché après la modification du mot de passe.
更改密码后引发。
تشغيل الحدث بعد تغيير كلمة المرور.
パスワードが変更された後に発生します。
Wird ausgelöst, nachdem das Kennwort geändert wurde.
Je aktivována při změně hesla.
암호를 변경한 후에 발생합니다.
Se desencadena después de que la contraseña haya cambiado.
Ενεργοποιείται μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
Opstår, når adgangskoden er blevet ændret.
Uruchamiany po zmianie hasła.
Utlöses efter att lösenordet har ändrats.
在變更密碼之後引發。
Aumenta após a senha ter sido alterada.
מקטע התצורה אינו נתמך: <var>X</var>.
De configuratiesectie wordt niet ondersteund: <var>X</var>.
Konfigurasjonsdelen støttes ikke: <var>X</var>.
A konfigurációs szakasz nem támogatott: <var>X</var>.
Yapılandırma bölümü desteklenmiyor: <var>X</var>.
Данный раздел конфигурации не поддерживается: <var>X</var>.
Sezione di configurazione non supportata: <var>X</var>.
La section de configuration n'est pas prise en charge : <var>X</var>.
不支持配置节: <var>X</var>。
Määritysosaa ei tueta: <var>X</var>.
لم يتم دعم مقطع التكوين: <var>X</var>.
構成セクションはサポートされていません: <var>X</var>。
Der folgende Konfigurationsabschnitt wird nicht unterstützt: <var>X</var>.
Oddíl konfigurace není podporován: <var>X</var>.
구성 섹션이 지원되지 않습니다. <var>X</var>.
No se admite la sección de configuración: <var>X</var>.
Η ενότητα ρύθμισης παραμέτρων δεν υποστηρίζεται: <var>X</var>.
Konfigurationsafsnittet understøttes ikke: <var>X</var>.
Sekcja konfiguracyjna nie jest obsługiwana. <var>X</var>.
Konfigurationsavsnittet stöds inte: <var>X</var>.
不支援此組態區段: <var>X</var>。
Não há suporte para a seção da configuração: <var>X</var>.
התבנית שנמצאת בשימוש עבור פריסת הניווט ההתחלתית.
De sjabloon die wordt gebruikt voor de lay-out van de startnavigatie.
Malen som brukes for oppsett av start navigasjon.
A kezdés navigációs elrendezéséhez használt sablon
Siirtymisen aloittamisen asettelussa käytetty malli.
Gezintiyi başlatma düzeni için kullanılan şablon.
Шаблон стартовой компоновки навигации.
Modello utilizzato per il layout di spostamento iniziale.
Modèle utilisé pour le mode de navigation de départ.
用于起始导航布局的模板。
القالب المستخدم لتخطيط تنقل البدء.
ナビゲーション レイアウトの開始に使用されるテンプレートです。
Die Vorlage, die für das Startnavigationslayout verwendet wird.
Šablona použitá pro rozložení zahájení navigace
탐색 시작 레이아웃에 사용할 템플릿입니다.
Plantilla utilizada para el diseño de inicio de exploración.
Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάταξη της διάταξης έναρξης πλοήγησης.
Den skabelon, der anvendes til layout af Start navigation.
Szablon użyty dla układu rozpoczęcia nawigacji.
Den mall som används för startnavigeringslayouten.
開始巡覽配置使用的樣板。
O modelo usado no layout de navegação inicial.
המרווח בין תאים.
De afstand tussen cellen.
Avstanden mellom celler.
A cellák közötti térköz
Solujen välinen tila.
Hücreler arasındaki aralık.
Расстояние между ячейками.
Spaziatura tra le celle.
Espacement entre les cellules.
单元格之间的间距。
التباعد بين الخلايا.
セル間のスペースです。
Die Abstände zwischen den Zellen.
Mezery mezi buňkami
셀 사이의 간격입니다.
Espaciado entre celdas.
Η απόσταση ανάμεσα στα κελιά.
Mellemrummet mellem cellerne.
Odstępy między komórkami.
Avståndet mellan celler.
儲存格之間的間距。
O espaçamento entre as células.
נקודת החיבור של הספק '<var>X</var>' ב- '<var>Y</var>' ורכיב ההמרה מסוג '<var>Type Name</var>' אינם משתמשים באותו ממשק חיבור.
Het providerverbindingspunt <var>X</var> bij <var>Y</var> en de transformator van het type <var>Type Name</var> gebruiken niet dezelfde verbindingsinterface.
Tilkoblingspunktet <var>X</var> for leverandør for <var>Y</var> og transformeringen av typen <var>Type Name</var>, bruker ikke samme tilkoblingsgrensesnitt.
A(z) „<var>X</var>” szolgáltatói csatlakozási pont (helye: „<var>Y</var>”) és a(z) „<var>Type Name</var>” átalakító nem ugyanazt a kapcsolódási illesztőfelületet használja.
Palvelun yhteyspiste <var>X</var> kohteessa <var>Y</var> ja lajia <var>Type Name</var> oleva muuntotoiminto eivät käytä samaa yhteysliittymää.
'<var>Y</var>' üzerindeki '<var>X</var>' sağlayıcı bağlantı noktası ve '<var>Type Name</var>' türündeki dönüştürücü aynı bağlantı noktasını kullanmıyor.
Точка подключения поставщика '<var>X</var>' в '<var>Y</var>' и преобразователь типа '<var>Type Name</var>' не используют одинаковый интерфейс подключения.
Il punto di connessione provider '<var>X</var>' su '<var>Y</var>' e il tipo di trasformatore '<var>Type Name</var>' non utilizzano la stessa interfaccia di connessione.
Le point de connexion fournisseur '<var>X</var>' sur '<var>Y</var>' et le transformateur de type '<var>Type Name</var>' n'utilisent pas la même interface de connexion.
“<var>Y</var>”上的提供者连接点“<var>X</var>”和“<var>Type Name</var>”类型的转换器未使用相同的连接接口。
لا تستخدم نقطة اتصال الموفر '<var>X</var>' في '<var>Y</var>' ومحول النوع '<var>Type Name</var>' نفس واجهة الاتصال.
'<var>Y</var>' 上のプロバイダー接続ポイント '<var>X</var>' および型 '<var>Type Name</var>' のトランスフォーマーは同一の接続インターフェイスを使用しません。
Der Anbieterverbindungspunkt <var>X</var> für <var>Y</var> und der Transformator vom Typ <var>Type Name</var> verwenden nicht dieselbe Verbindungsschnittstelle.
Přípojný bod zprostředkovatele <var>X</var> v <var>Y</var> a transformátor typu <var>Type Name</var> nepoužívají stejné rozhraní připojení.
'<var>Y</var>'에 있는 공급자 연결 지점 '<var>X</var>'과(와) '<var>Type Name</var>' 형식의 변환기가 서로 다른 연결 인터페이스를 사용합니다.
El punto de conexión del proveedor '<var>X</var>' en '<var>Y</var>' y el transformador del tipo '<var>Type Name</var>' no utilizan la misma interfaz de conexión.
Το σημείο σύνδεσης υπηρεσίας παροχής '<var>X</var>' στο '<var>Y</var>' και ο μετασχηματιστής του τύπου '<var>Type Name</var>' δεν χρησιμοποιούν την ίδια διασύνδεση σύνδεσης.
Providerforbindelsespunktet '<var>X</var>' på '<var>Y</var>' og transformeren af typen '<var>Type Name</var> bruger ikke samme forbindelsesgrænseflade.
Punkt połączenia dostawcy '<var>X</var>' w '<var>Y</var>' i transformator typu '<var>Type Name</var>' nie używają tego samego interfejsu połączenia.
Provideranslutningspunkten <var>X</var> på <var>Y</var> använder inte samma anslutningsgränssnitt som transformatorn av typen <var>Type Name</var>.
'<var>Y</var>' 上的提供者連接點 '<var>X</var>' 與型別 '<var>Type Name</var>' 的轉換程式,沒有使用相同的連接介面。
O ponto de conexão do provedor '<var>X</var>' em '<var>Y</var>' e o transformador do tipo '<var>Type Name</var>' não usam a mesma interface de conexão.
מספר הדפים שיש להציג בממשק המשתמש לקידוד.
Het aantal pagina's dat moet worden weergegeven in de paginerings-UI.
Antall sider som skal vises i sidevekslingsgrensesnittet.
A lapozási kezelőfelületen megjelenítendő lapok száma
Sivutuskäyttöliittymässä näkyvä sivujen määrä.
Sayfalama kullanıcı arabiriminde gösterilecek sayfa sayısı.
Число страниц, отображаемых в интерфейсе постраничного просмотра.
Numero delle pagine da visualizzare nell'interfaccia di paging.
Nombre de pages à afficher dans l'interface utilisateur de pagination.
分页用户界面中要显示的页数。
عدد الصفحات المراد إظهارها في واجهة مستخدم ترحيل الصفحات غير المستخدمة.
ページング UI に表示するページ数です。
Anzahl von Seiten, die im Paging-UI angezeigt werden.
페이징 UI에 표시할 페이지 수입니다.
Número de páginas mostradas en la interfaz de usuario de paginación.
Αριθμός των σελίδων που θα εμφανίζονται στη διασύνδεση χρήστη για σελιδοποίηση.
Det antal sider, der skal vises i brugergrænsefladen for sideinddeling.
Počet stránek zobrazený ve stránkovacím rozhraní
Liczba stron, która ma zostać pokazana w interfejsie użytkownika stronicowania.
Antal sidor som ska visas i sidindelningsgränssnittet.
顯示在分頁 UI 中的頁數。
O número de páginas a serem exibidas na interface de usuário de paginação.
הפועל המשמש לסגירת ה- CatalogZone.
Opdracht waarmee de CatalogZone wordt gesloten.
Verb for å lukke CatalogZone.
Művelet a CatalogZone bezárására.
CatalogZone-vyöhykkeen sulkeva verbitoiminto.
CatalogZone'u kapatmak için fiil.
Команда для закрытия CatalogZone.
Verbo che consente di chiudere l'elemento CatalogZone.
Verbe permettant de fermer le CatalogZone.
关闭 CatalogZone 的谓词。
فعل لإغلاق CatalogZone.
CatalogZone を閉じる動詞です。
Verb zum Schließen der CatalogZone.
Příkaz pro zavření prvku CatalogZone
CatalogZone을 닫는 동사입니다.
Verbo para cerrar CatalogZone.
Ενέργεια για το κλείσιμο του CatalogZone.
Verbum, der skal lukke CatalogZone.
Zlecenie zamknięcia strefy CatalogZone.
Verb som stänger CatalogZone.
用來關閉 CatalogZone 的動詞命令。
Verbo para fechar CatalogZone.
כתובת ה- URL של התמונה שתשמש כמפריד תחתון בחלק הסטטי של התפריט.
De URL van de afbeelding voor de onderste scheiding in het statische deel van het menu.
URL-adressen for bildet som skal brukes som bunnskilletegn i den statiske delen av menyen.
A menü statikus részénél alsó elválasztóelemként funkcionáló kép URL-címe
Valikon staattisen osan alaerottimena toimivan kuvan URL-osoite.
Menünün statik bölümünde alt ayırıcı işlevini üstlenecek olan görüntünün URL'si.
URL изображения, которое будет использоваться как разделитель основания в статической части меню.
URL dell'immagine che fungerà da separatore inferiore nella parte statica del menu.
URL de l'image qui servira de séparateur inférieur dans la partie statique du menu.
用作菜单静态部分中的底部分隔符的图像的 URL。
عنوان URL الخاص بالصورة التي ستقوم بدور فاصل سفلي في الجزء الثابت من القائمة.
メニューの静的部分で下部の区切り記号として使用されるイメージの URL です。
Die URL des Bildes, das im statischen Teil des Menüs als untere Begrenzung dient.
Adresa URL obrázku použitého jako dolní oddělovač ve statické části nabídky
메뉴의 정적 부분에서 아래쪽 구분 기호로 사용할 이미지의 URL입니다.
Dirección URL de la imagen que servirá como separador inferior en la parte estática del menú.
Το URL της εικόνας που θα αποτελέσει το κάτω διαχωριστικό στο στατικό τμήμα του μενού.
URL-adressen for det billede, der tjener som bundseparator i den statiske del af menuen.
Adres URL obrazu, który będzie służyć jako dolny separator w części statycznej menu.
URL till den bild som ska användas som nedre avgränsare på menyns statiska del.
做為功能表靜態部分下方分隔符號的影像 URL。
A URL da imagem que servirá como separador inferior na parte estática do menu.
הסגנון שהוחל על השלבים.
De stijl die wordt toegepast op de stappen.
Stilen som skal brukes på trinnene.
A lépéseken alkalmazott stílus
Vaiheiden tyyli.
Adımlara uygulanan stil.
Стиль этапов.
Stile applicato ai passaggi.
Style appliqué aux étapes.
应用于步骤的样式。
النمط المُطبّق على الخطوات.
ステップに適用されるスタイルです。
Der Stil, der auf die Schritte angewendet wird.
Styl použitý pro kroky
단계에 적용할 스타일입니다.
Estilo aplicado a los pasos.
Το στυλ που εφαρμόζεται στα βήματα.
Det format, der anvendes til trinnene.
Styl zastosowany do kroków.
Det format som ska användas för stegen.
套用至步驟的樣式。
O estilo aplicado às etapas.
See catalog page for all messages.