The service
Messages on page
将指定的资源链接到此程序集
將指定的資源連結至此組件
Propojí určený prostředek s tímto sestavením.
Sammenkæder den angivne ressource med denne assembly
Hiermee wordt de opgegeven bron aan deze assembly gekoppeld
Linkittää määritetyn resurssin tähän kokoonpanoon
Lie la ressource spécifiée à cet assembly
Verknüpft die angegebene Ressource mit dieser Assembly.
Συνδέει τον καθορισμένο πόρο σε αυτήν τη συγκρότηση
A megadott erőforrás csatolása a kódösszeállításhoz
Collega la risorsa specificata all'assembly.
このアセンブリに指定されたリソースをリンクします。
지정한 리소스를 이 어셈블리에 링크합니다.
Kobler den angitte ressursen til samlingen
Dołącza określony zasób do tego zestawu
Vincula o recurso especificado para este conjunto de módulos (assembly)
Liga o recurso especificado a esta assemblagem
Компонует указанный ресурс вместе с этой сборкой
Vincula el recurso especificado a este ensamblado
Länkar den angivna resursen till den här sammansättningen.
Belirtilen kaynağı bu derlemeye bağlar
Links the specified resource to this assembly
將指定的資源連結至此組件
Links the specified resource to this assembly
将指定的资源链接到此程序集
创建 Windows 应用程序
建立 Windows 應用程式
Vytvoří aplikaci systému Windows.
Opret et vinduesprogram
Een Windows-toepassing maken
Luo ikkunasovellus
Créer une application Windows
Windows-Anwendung erstellen
Δημιουργία μιας εφαρμογής για Windows
Windows-alkalmazás létrehozása
Crea un'applicazione Windows.
Windows アプリケーションを作成します。
Windows 응용 프로그램을 만듭니다.
Opprett et Windows-program
Tworzy aplikację uruchamianą w oknie
Criar um aplicativo do Windows
Criar aplicação para o Windows
Создать приложение для Windows
Crear una aplicación para Windows
Skapar en Windows-tillämpning.
Windows uygulaması oluşturur
Create a windows application
建立 Windows 應用程式
Create a windows application
创建 Windows 应用程序
发出调试信息
發出偵錯資訊
Generovat ladicí informace
Skriv fejlfindingsoplysninger
Foutopsporingsgegevens verzenden
Tulosta virheenkorjaustiedot
Émettre des informations de débogage
Debuginformationen ausgeben
Αποστολή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων
Hibakeresési adatok létrehozása
Crea informazioni di debug
デバッグ情報を生成する
디버깅 정보를 내보냅니다.
Eksporter feilsøkingsinformasjon
Emituje informacje debugowania.
Emitir informações de depuração
Emitir informações de depuração
Выдать отладочную информацию
Emitir información de depuración
Genererar felsökningsinformation.
Hata ayıklama bilgilerini gösterir
Emit debugging information
發出偵錯資訊
Emit debugging information
发出调试信息
Luo konsolisovellus (oletusarvo)
Créer une application console (par défaut)
Konsolenanwendung erstellen (Standard)
Δημιουργία μιας εφαρμογής κονσόλας (προεπιλογή)
Konzolalkalmazás létrehozása (alapértelmezés)
Crea un'applicazione console (impostazione predefinita)
コンソール アプリケーションを作成します (既定値)。
콘솔 응용 프로그램을 만듭니다(기본값).
Opprett et konsollprogram (standard)
Tworzy aplikację konsoli (opcja domyślna)
Criar um aplicativo de console (padrão)
Criar aplicação de consola (predefinição)
Создать консольное приложение (по умолчанию)
Crear una aplicación de consola (predeterminado)
Skapar en konsoltillämpning (standard).
Konsol modu uygulaması oluşturur (varsayılan)
创建控制台应用程序(默认)
建立主控台應用程式 (預設)
Vytvoří aplikaci konzole (výchozí).
Opret et konsolprogram (standard)
Een consoletoepassing maken (standaard)
Create a console application (default)
建立主控台應用程式 (預設)
Create a console application (default)
创建控制台应用程序(默认)
提供 print() 函数
提供 print() 函式
Poskytuje funkci print().
Angiv print()-funktion
Functie print() opgeven
Anna print()-funktio
Fournir une fonction print()
print()-Funktion angeben
Παροχή συνάρτησης print()
A print() utasítás engedélyezése
Fornisci la funzione print()
print() 関数の指定
print() 함수를 제공합니다.
Angi print()-funksjon
Zapewnia korzystanie z funkcji print()
Fornecer função print()
Fornecer função print()
Обеспечить функцию print()
Proporcionar la función print()
Anger funktionen print().
print() işlevi sağlar
Provide print() function
提供 print() 函式
Provide print() function
提供 print() 函数
将指定的 LCID 用于消息和默认代码页
為訊息和預設字碼頁使用指定的 LCID
Použije zadaný identifikátor LCID pro zprávy a výchozí znakovou stránku.
Benyt det angivne LCID til meddelelser og standardtegntabel
De opgegeven LCID gebruiken voor berichten en de standaardcodepagina
Käytä määritettyä LCID-tunnusta sanomille ja oletuskoodisivulle
Utiliser le LCID spécifié pour les messages et la page de codes par défaut
Angegebene LCID für Meldungen und die Standardcodepage verwenden
Χρήση του καθορισμένου LCID για μηνύματα και για την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα
A megadott LCID azonosító használata az üzenetekhez és az alapértelmezett kódlaphoz
Utilizza il codice LCID specificato per i messaggi e per la tabella codici predefinita.
メッセージおよび既定のコード ページに、指定された LCID を使用します。
메시지 및 기본 코드 페이지에 대해 지정된 LCID를 사용합니다.
Bruk angitt LCID for meldinger og standard kodeside
Używa określonego identyfikatora LCID dla komunikatów i domyślnej strony kodowej
Usar o LCID especificado para mensagens e página de código padrão
Utilizar o LCID especificado para as mensagens e para a página de códigos predefinida
Использовать заданный LCID для сообщений и кодовой страницы по умолчанию
Utilizar el LCID especificado para mensajes y la página de códigos predeterminada
Använder angivet LCID för meddelanden och standardteckentabellen.
İletiler ve varsayılan kod sayfası için belirtilen LCID'yi kullanın
Use the specified lcid for messages and default code page
為訊息和預設字碼頁使用指定的 LCID
Use the specified lcid for messages and default code page
将指定的 LCID 用于消息和默认代码页
禁用语言功能以使代码更好地生成
停用語言功能以產生較佳的程式碼
Zakáže funkce jazyka a umožnit lepší generování kódu.
Deaktiver sprogfunktioner for at tillade bedre kodegenerering
Taalfuncties uitschakelen om betere codegeneratie mogelijk te maken
Paranna koodinluontia poistamalla kieliominaisuudet käytöstä
Désactiver les fonctionnalités de langue pour permettre une meilleure génération du code
Sprachfeatures deaktivieren, um bessere Codegenerierung zu ermöglichen
Απενεργοποίηση των δυνατοτήτων γλώσσας για καλύτερη δημιουργία κώδικα
Nyelvspecifikus funkciók kikapcsolása a jobb kódgenerálás érdekében
Disattiva le caratteristiche della lingua per consentire una migliore generazione del codice
効率的なコード生成のために言語機能を無効にします。
향상된 코드를 생성하기 위해 언어 기능을 사용하지 않습니다.
Deaktiver språkfunksjoner for å gi bedre kodegenerering
Wyłącza funkcje języka, aby umożliwić generowanie lepszego kodu
Desativar recursos de linguagem para melhorar a geração de código
Desactivar funcionalidades de idioma para optimizar a geração de código
Отключить языковые функции для оптимизации генерирования кода
Deshabilitar características de lenguaje para permitir la generación óptima de código
Inaktiverar språkfunktioner för att ge snabbare kodgenerering.
Daha iyi kod üretimi için dil özelliklerini devre dışı bırakır
Disable language features to allow better code generation
停用語言功能以產生較佳的程式碼
Disable language features to allow better code generation
禁用语言功能以使代码更好地生成
Waarschuwingsniveau instellen (0-4)
Aseta varoitustaso (0 - 4)
Définir le niveau d'avertissement (0-4)
Warnungsebene (0-4) bestimmen
Ορισμός επιπέδου προειδοποίησης (0-4)
A figyelmeztetési szint (0–4) beállítása
Imposta livello avvisi (0-4)
警告レベル (0-4) を設定する
경고 수준(0-4)을 설정합니다.
Angi advarselsnivå (0-4)
Ustawia poziom ostrzeżeń (0-4)
Definir nível de aviso (0-4)
Definir nível de aviso (0-4)
Установить порог предупреждений (0-4)
Establecer el nivel de advertencia (de 0 a 4)
Anger varningsnivån (0-4).
Uyarı düzeyini (0-4) ayarlar
设置警告等级(0-4)
設定警告層級 (0-4)
Nastavit úroveň upozornění (0-4)
Angiv advarselsniveau (0-4)
Set warning level (0-4)
設定警告層級 (0-4)
Set warning level (0-4)
设置警告等级(0-4)
有关更多选项,请阅读响应文件
讀取回應檔以取得更多選項
Načte další možnosti ze souboru odpovědí.
Kontrollerer, om der er flere indstillinger i svarfilen
Raadpleeg het responsbestand voor meer opties
Lue lisää valitsimia vastaustiedostosta
Lire le fichier réponse pour plus d'options
Antwortdatei mit weiteren Optionen lesen
Ανάγνωση του αρχείου ανταπόκρισης για περισσότερες επιλογές
További kapcsolók beolvasása a válaszfájlból
Legge il file di risposta per ulteriori opzioni
応答ファイルを読み込み、オプションを追加します。
추가 옵션에 대한 지시 파일을 읽습니다.
Les gjennom svarfilen for flere alternativer
Odczytuje plik odpowiedzi w celu określenia dalszych opcji
Ler arquivo de resposta para obter mais opções
Ler o ficheiro de resposta para obter mais opções
Считывает файл ответа с дополнительными параметрами
Leer el archivo de respuesta para ver más opciones
Läser svarsfilen för fler alternativ.
Yanıt dosyasındaki diğer seçenekleri oku
Read response file for more options
Read response file for more options
讀取回應檔以取得更多選項
有关更多选项,请阅读响应文件
从指定的程序集文件引用元数据
從指定的組件檔來參考中繼資料
Odkazuje na metadata z určeného souboru sestavení.
Referer til metadata fra den angivne assemblyfil
Verwijzen naar metagegevens vanuit het opgegeven assembly-bestand
Viittaus metatietoon määritetystä kokoonpanotiedostosta
Référencer les métadonnées à partir du fichier d'assembly spécifié
Metadaten aus der angegebenen Assemblydatei referenzieren
Αναφορά σε μεταδεδομένα από το καθορισμένο αρχείο συγκρότησης
Hivatkozás a megadott kódösszeállítás-fájlban található metaadatokra
Crea riferimento a metadati dai file assembly specificati
指定されたアセンブリの参照メタデータです。
지정한 어셈블리 파일에서 메타데이터를 참조합니다.
Referer metadata fra angitt samlingsfil
Odwołuje się do metadanych z określonego pliku zestawu
Metadados de referência dos arquivos de conjunto de módulos (assembly) especificados
Fazer referência a metadados a partir do ficheiro de assemblagem especificado
Указывать метаданные из заданного файла сборки
Hacer referencia a los metadatos del archivo de ensamblado especificado
Refererar till metadata från den angivna sammansättningsfilen.
Belirtilen derleme dosyasındaki meta verilere başvuruda bulunur
Reference metadata from the specified assembly file
從指定的組件檔來參考中繼資料
Reference metadata from the specified assembly file
从指定的程序集文件引用元数据
See catalog page for all messages.