The service
Messages on page
הסגנון שהוחל על שורות.
De stijl die wordt toegepast op rijen.
Stilen som brukes for rader.
A sorokon alkalmazott stílus
Rivien tyyli.
Satırlara uygulanan stil.
Стиль, применяемый к строкам.
Stile applicato alle righe.
Style appliqué aux lignes.
应用于行的样式。
النمط المُطبّق على الصفوف.
行に適用されるスタイルです。
Der auf Zeilen angewendete Stil.
Styl použitý pro řádky
행에 적용할 스타일입니다.
Estilo aplicado a las filas.
Το στυλ που εφαρμόζεται στις γραμμές
Det format, der anvendes til rækker.
Styl stosowany do wierszy.
Det format som tillämpas på rader.
套用至資料列的樣式。
O estilo aplicado às linhas.
נתיב יישום פיזי השתה מ- <var>X</var> ל- <var>Y</var>.
Fysieke toepassingspad is gewijzigd van <var>X</var> in <var>Y</var>.
Fysisk programbane endret fra <var>X</var> til <var>Y</var>.
Az alkalmazás fizikai elérési útja megváltozott, a régi elérési út: <var>X</var>, az új elérési út: <var>Y</var>.
Sovelluksen fyysinen polku muuttui polusta <var>X</var> poluksi <var>Y</var>.
<var>X</var> olan fiziksel uygulama yolu <var>Y</var> olarak değiştirildi.
Физический путь приложения изменился с <var>X</var> на <var>Y</var>.
Il percorso fisico dell'applicazione è stato modificato da <var>X</var> a <var>Y</var>.
Le chemin d'accès physique à l'application a été modifié de <var>X</var> vers <var>Y</var>.
物理应用程序路径已从 <var>X</var> 更改为 <var>Y</var>。
تغير مسار التطبيق الفعلي من <var>X</var> إلى <var>Y</var>.
物理アプリケーション パスが <var>X</var> から <var>Y</var> に変更されました。
Der physikalische Pfad der Anwendung wurde von <var>X</var> in <var>Y</var> geändert.
Fyzická cesta aplikace se změnila z <var>X</var> na <var>Y</var>.
실제 응용 프로그램 경로가 <var>X</var>에서 <var>Y</var>(으)로 변경되었습니다.
La ruta de acceso física de la aplicación cambió de <var>X</var> a <var>Y</var>.
Η φυσική διαδρομή της εφαρμογής άλλαξε από <var>X</var> σε <var>Y</var>.
Den fysiske programsti er ændret fra <var>X</var> til <var>Y</var>.
Ścieżka fizyczna aplikacji została zmieniona z <var>X</var> na <var>Y</var>.
Tillämpningsprogrammets fysiska sökväg har ändrats från <var>X</var> till <var>Y</var>.
實體應用程式路徑已從 <var>X</var> 變更為 <var>Y</var>。
O caminho do aplicativo físico foi alterado de <var>X</var> para <var>Y</var>.
קביעה אם תכונת טקסט חלופי ריקה נוצרת כאשר לא מצוין טקסט חלופי.
Hiermee wordt aangegeven of een leeg kenmerk voor alternatieve tekst wordt gegenereerd als geen alternatieve tekst is opgegeven.
Angir om det genereres et tomt attributt for alternativ tekst når den alternative teksten ikke er angitt.
Azt adja meg, hogy létrejön-e üres helyettesítő szövegattribútum, ha nincs megadva helyettesítő szöveg.
Määrittää, muodostetaanko tyhjä vaihtoehtoisen tekstin määrite, kun vaihtoehtoista tekstiä ei ole määritetty.
Diğer metin belirtilmediğinde boş bir diğer metin özniteliğinin oluşturulup oluşturulmayacağı.
Указывает, создается ли пустой атрибут дополнительного текста, когда дополнительный текст не указан.
Specifica se viene generato un attributo di testo alternativo vuoto quando non viene specificato il testo alternativo.
Spécifie si un attribut de texte de substitution vide est généré lorsque le texte de substitution n'est pas spécifié.
指定当未指定替换文字时,是否生成空的替换文字特性。
تحديد ما إذا كان سيتم إنشاء سمة نص بديلة فارغة في حالة عدم تحديد النص البديل.
代替テキストが指定されていないとき、空の代替テキスト属性を生成するかどうかを指定します。
Gibt an, ob ein leeres Attribut für alternativen Text generiert wird, wenn der alternative Text nicht angegeben wird.
Určuje, zda je v případě, že není určen alternativní text, generován prázdný atribut alternativního textu.
대체 텍스트를 지정하지 않은 경우 빈 대체 텍스트 특성을 생성할지 여부를 지정합니다.
Especifica si se va a generar un atributo de texto alternativo vacío cuando no se especifique ningún texto alterativo.
Καθορίζει αν θα δημιουργείται ένα κενό χαρακτηριστικό εναλλακτικού κειμένου όταν το εναλλακτικό κείμενο δεν έχει καθοριστεί.
Angiver, om der oprettes en tom alternativ tekstattribut, når den alternative tekst ikke er angivet.
Określa, czy ma być generowany pusty atrybut tekstu alternatywnego, jeśli nie określono tekstu alternatywnego.
Anger om en tom alternativ text ska genereras om den alternativa texten inte anges explicit.
指定是否在沒有指定替代文字時,產生空白的替代文字屬性。
Especifica se um atributo de texto alternativo vazio é gerado quando o texto alternativo não é especificado.
כתובת URL של הבקשה: <var>X</var>
Aanvraag-URL: <var>X</var>
URL-adresse for forespørsel: <var>X</var>
Kérelem URL-címe: <var>X</var>
Pyynnön URL-osoite: <var>X</var>
İstek URL'si: <var>X</var>
Запросов URL адреса: <var>X</var>
URL richiesta: <var>X</var>
请求 URL: <var>X</var>
URL de la demande : <var>X</var>
عنوان URL الخاص بالطلب: <var>X</var>
要求 URL: <var>X</var>
Anforderungs-URL: <var>X</var>
Adresa URL požadavku: <var>X</var>
요청 URL: <var>X</var>
Dirección URL solicitada: <var>X</var>
Αίτηση διεύθυνσης URL: <var>X</var>
Anmodnings-URL-adresse: <var>X</var>
Adres URL żądania: <var>X</var>
Begärd URL: <var>X</var>
要求 URL: <var>X</var>
URL da solicitação: <var>X</var>
אזור החיבורים
Verbindingenzone
Tilkoblingssone
Kapcsolatok zónája
Yhteysvyöhyke
Bağlantı Bölgesi
Зона соединений
Zona connessioni
Zone des connexions
连接区域
منطقة الاتصالات
接続ゾーン
Verbindungszone
Zóna připojení
연결 영역
Zona de conexiones
Ζώνη συνδέσεων
Forbindelseszone
Strefa połączeń
Anslutningszon
連接區域
Zona de Conexões
סגנון הטקסט של הרמז לסיסמה.
De stijl van de tekst van de wachtwoordhint.
Stilen på teksten for passordtips.
A jelszó-emlékeztető szöveg stílusa
Salasanavihjetekstin tyyli.
Parola ipucu metninin stili.
Стиль текста совета по созданию пароля
Stile del testo del suggerimento per la password.
Style du texte de l'indication du mot de passe.
密码提示文本的样式。
نمط نص تلميح كلمة المرور.
パスワード ヒントのテキストのスタイルです。
Der Stil des Textes für den Kennworthinweis.
Styl textu nápovědy pro heslo
암호 힌트 텍스트의 스타일입니다.
Estilo de la contraseña del texto de la sugerencia.
Το στυλ του κειμένου υπόδειξης κωδικού πρόσβασης.
Formatet for teksten til adgangskodetippet.
Styl tekstu podpowiedzi hasła.
Formatet på texten för lösenordsledtråden.
密碼提示文字的樣式。
O estilo do texto de dica de senha.
קביעה אם יש לבסס את הבחירה על DataKeys או על אינדקס של שורה.
Hiermee wordt bepaald of de selectie wordt gebaseerd op DataKeys of op de rij-index.
Om utvalget skal baseres på DataKeys eller radindeks.
Megadja, hogy a kiválasztás alapja a DataKeys tulajdonság értéke vagy a sorindex legyen.
Määrittää, tuleeko valinnan perustua DataKeys-kohteeseen vai rivi-indeksiin.
Seçimin DataKeys'e göre mi, yoksa satır dizinine göre mi yapılacağını belirtir.
Должен ли выбор выполняться на основе ключей данных (DataKeys) или индекса строки.
Indica se la selezione deve essere basata su DataKeys o su un indice di riga.
Indique si la sélection doit être basée sur DataKeys ou sur l'index de ligne.
选择应基于 DataKeys 或行索引进行。
ما إذا كان التحديد يستند إلى DataKeys أو فهرس صف.
選択が DataKeys と行インデックスのどちらに基づく必要があるかを指定します。
Gibt an, ob die Auswahl auf DataKeys oder dem Zeilenindex basieren soll.
Určuje, zda má být výběr založen na vlastnosti DataKeys nebo na indexu řádku.
행 선택을 DataKeys를 기반으로 할지 아니면 행 인덱스를 기반으로 할지를 지정합니다.
Si la selección se debe basar en DataKeys o en el índice de fila.
Εάν η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται σε DataKeys ή σε δείκτη γραμμής.
Om markeringen skal baseres på DataKeys eller rækkeindeks.
Czy wybór powinien być oparty na obiektach DataKeys, czy na indeksie wiersza.
Anger huruvida markeringen ska baseras på DataKeys eller radindex.
選取範圍應以 DataKeys 或資料列索引為依據。
Especifica se a seleção deve ser baseada em DataKeys ou no índice de linha.
מופעל כאשר אינדקס הדף של DetailsView משתנה.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de pagina-index van de DetailsView wordt gewijzigd.
Starter når sideindeksen for DetailsView endres.
A DetailsView lapindexének változásakor következik be.
Käynnistyy, kun DetailsView-sivuindeksi muuttuu.
DetailsView'un sayfa dizini değiştirilirken harekete geçirilir.
Активируется во время изменения индекса страницы DetailsView.
Generato quando l'indice della pagina di DetailsView è in fase di modifica.
Se déclenche lorsque l'index de page du DetailsView est en cours de modification.
在 DetailsView 的页面索引正在更改时激发。
التشغيل أثناء تغيير رقم صفحة DetailsView.
DetailsView のページ インデックスの変更中に発生します。
Wird ausgelöst, wenn sich der Seitenindex der DetailsView ändert.
Je aktivována při provádění změny indexu stránky prvku DetailsView.
DetailsView의 페이지 인덱스가 변경되는 동안 발생합니다.
Se desencadena cuando el índice de página de DetailsView está cambiando.
Πυροδοτείται όταν ο δείκτης σελίδων του DetailsView αλλάζει.
Udløses, når sideindekset for DetailsView ændres.
Uruchamiany podczas zmiany indeksu strony DetailsView.
Utlöses när det aktuella sidindexet för en DetailsView-vy håller på att ändras.
在 DetailsView 的頁面索引正在變更時引發。
Acionado quando o índice de página de DetailsView está sendo alterado.
קביעה אם הפקד משתנה או מקודד.
Hiermee wordt aangegeven of de tekst wordt getransformeerd of gecodeerd.
Angir om teksten transformeres eller kodes.
Azt határozza meg, hogy a szövegen átalakítás vagy kódolás történik.
Määrittää, muunnetaanko vai koodataanko teksti.
Metnin dönüştürüldüğünü mü yoksa kodlandığını mı belirler.
Определяет, преобразуется ли текст или кодируется.
Determina se il testo è trasformato o codificato.
Détermine si le texte est transformé ou encodé.
确定是转换文本还是将文本编码。
تحديد ما إذا كان قد تم تحويل النص أو ترميزه.
テキストを変換またはエンコードするかを決定します。
Bestimmt, ob der Text umgewandelt oder codiert wird.
Určuje, zda je text transformován nebo kódován.
Determina si el texto se transforma o se codifica.
Καθορίζει αν το κείμενο είναι μετασχηματισμένο ή κωδικοποιημένο.
Angiver, om teksten er konverteret eller kodet.
텍스트를 변환할지 또는 인코딩할지 결정합니다.
Określa, czy tekst ma być przekształcany czy kodowany.
Avgör om texten är transformerad eller teckenkodad.
決定文字是否經過轉換或編碼。
Determina se o texto é transformado ou codificado.
קביעה כיצד יש להציג את דף העזרה.
Hiermee wordt bepaald hoe de Help-pagina moet worden weergegeven.
Bestemmer hvordan hjelpesiden skal vises.
Azt határozza meg, hogyan jelenjen meg a súgólap.
Määrittää, miten ohjesivu näytetään.
Yardım sayfasının nasıl gösterileceğini belirler.
Определяет способ отображения страницы справки.
Determina come visualizzare la pagina della Guida.
Détermine le mode d'affichage de la page d'aide.
确定帮助页的显示方式。
تحديد كيفية عرض صفحة التعليمات.
ヘルプ ページの表示方法を決定します。
Bestimmt, wie die Hilfeseite angezeigt wird.
Určuje, jak má být zobrazena stránka s nápovědou.
Determina cómo se debería mostrar la página de ayuda.
Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης της σελίδας βοήθειας.
Angiver, hvordan siden Hjælp skal vises.
도움말 페이지를 표시하는 방법을 결정합니다.
Określ, jak powinna być wyświetlana strona Pomocy.
Anger hur hjälpsidan ska visas.
決定應該如何顯示說明網頁。
Determina como a página de ajuda deve ser mostrada.
See catalog page for all messages.