The service
Messages on page
يجب تحديد مفتاح عام.
必须指定公钥。
必須指定公開金鑰。
Veřejný klíč musí být uveden.
Der skal angives en offentlig nøgle.
De openbare sleutel moet worden opgegeven.
Julkinen avain on määritettävä.
La clé publique doit être spécifiée.
Ein öffentlicher Schlüssel muss angegeben werden.
Το δημόσιο κλειδί πρέπει να καθορίζεται.
יש לציין מפתח ציבורי.
A nyilvános kulcsot meg kell adni.
Specificare la chiave pubblica.
公開キーを指定してください。
공개 키를 지정해야 합니다.
En fellesnøkkel må være angitt.
Należy określić klucz publiczny.
Chave pública deve ser especificada.
Tem de especificar a chave pública.
Требуется задать открытый ключ.
Se debe especificar la clave pública.
Den offentliga nyckeln måste anges.
Genel anahtar belirtilmelidir.
必须指定公钥。
必須指定公開金鑰。
يجب أن يكون للتفويض هدف واحد فقط.
该委托必须有一个目标(且仅有一个目标)。
委派僅能有一個目標。
Delegát musí mít pouze jeden cíl.
Stedfortræderen må kun have én destination.
De gemachtigde kan maar één doel hebben.
Edustajalla voi olla vain yksi kohde.
Le délégué ne doit avoir qu'une cible.
Delegat kann nur ein Ziel haben.
Ο πληρεξούσιος πρέπει να έχει μόνο έναν προορισμό.
לנציג חייב להיות יעד אחד בלבד.
A delegáltnak csak egy célja lehet.
Il delegato deve avere una sola destinazione.
デリゲートに指定するターゲットは 1 つでなければなりません。
대리자는 대상을 하나만 가져야 합니다.
Representanten må ha bare ett mål.
Obiekt delegowany musi mieć tylko jeden obiekt docelowy.
O delegado deve ter apenas um destino.
O delegado só pode ter um destino.
Делегат должен иметь только одного адресата.
El delegado debe tener solamente un destino.
Delegaten får endast ha ett mål.
Temsilcinin yalnızca bir hedefi olmalıdır.
该委托必须有一个目标(且仅有一个目标)。
委派僅能有一個目標。
تم توفير ObjRef غير صالح لـ '<var>X</var>'.
提供给“<var>X</var>”的 ObjRef 无效。
提供給 '<var>X</var>' 的 ObjRef 無效。
Neplatný odkaz ObjRef poskytnutý <var>X</var>.
Der blev leveret en ugyldig ObjRef til '<var>X</var>'.
Ongeldige ObjRef gegeven aan <var>X</var>.
Virheellinen ObjRef-arvo määritetty kohteelle <var>X</var>.
ObjRef non valide fourni à '<var>X</var>'.
Ungültiger ObjRef angegeben für <var>X</var>.
Ορισμός ObjRef που δεν ήταν έγκυρο στο '<var>X</var>'.
ObjRef לא חוקי ניתן ל- '<var>X</var>'.
Hibás ObjRef hivatkozást kapott a következő: „<var>X</var>”.
ObjRef non valido fornito a '<var>X</var>'.
無効な ObjRef が '<var>X</var>' に指定されました。
'<var>X</var>'에 제공된 ObjRef가 잘못되었습니다.
Ugyldig ObjRef angitt for <var>X</var>.
Do '<var>X</var>' dostarczono nieprawidłowy element ObjRef.
ObjRef inválido fornecido para '<var>X</var>'.
ObjRef inválido fornecido a '<var>X</var>'.
Для "<var>X</var>" задан недопустимый ObjRef.
ObjRef de '<var>X</var>' no válido.
Ogiltig ObjRef angavs för <var>X</var>.
'<var>X</var>' için geçersiz ObjRef sağlandı.
提供给“<var>X</var>”的 ObjRef 无效。
提供給 '<var>X</var>' 的 ObjRef 無效。
لا يعد الرمز المميز <var>X</var> رمزًا مميزًا صالحًا لسلسلة في نطاق الوحدة النمطية <var>X</var>.
标记 <var>X</var> 在模块 <var>X</var> 范围内为无效的 string 标记。
語彙基元 <var>X</var> 不是模組 <var>X</var> 範圍中有效的字串語彙基元。
Token <var>X</var> není platným tokenem řetězce v oboru modulu <var>X</var>.
Tokenet <var>X</var> er ikke et gyldigt strengtoken i virkefeltet for modulet <var>X</var>.
Token <var>X</var> is geen geldig tekenreekstoken in het bereik van module <var>X</var>.
Tunnussanoma <var>X</var> ei ole kelvollinen merkkijonon tunnussanoma moduulin <var>X</var> alueella.
Le jeton <var>X</var> n'est pas un jeton de chaîne valide dans la portée du module <var>X</var>.
Das Token <var>X</var> ist kein gültiges Zeichenfolgetoken im Bereich von Modul <var>X</var>.
Το διακριτικό <var>X</var> δεν είναι έγκυρο διακριτικό συμβολοσειράς στην εμβέλεια της λειτουργικής μονάδας <var>X</var>.
ה- Token ‏‎<var>X</var>‎ אינו Token ‏מחרוזת חוקי בטווח של המודול <var>X</var>.
A(z) <var>X</var> token nem érvényes karakterlánc-token a(z) <var>X</var> modul hatókörében.
Il token <var>X</var> non è un token di stringa valido nell'ambito del modulo <var>X</var>.
トークン <var>X</var> はモジュール <var>X</var> のスコープで有効な文字列トークンではありません。
토큰 <var>X</var>은(는) 모듈 <var>X</var>의 범위에서 올바른 문자열 토큰이 아닙니다.
Tokenet <var>X</var> er ikke et gyldig strengtoken i området for modulen <var>X</var>.
Token <var>X</var> nie jest prawidłowym tokenem ciągu w danym zakresie modułu <var>X</var>.
O token <var>X</var> não é um token de seqüência de caracteres válida no escopo do módulo <var>X</var>.
O token <var>X</var> não é um token de cadeia válido no âmbito do módulo <var>X</var>.
Маркер <var>X</var> не является допустимым маркером MemberInfo в области действия модуля <var>X</var>.
El símbolo (token) <var>X</var> no es un símbolo (token) de cadena válido en el ámbito del módulo <var>X</var>.
Token <var>X</var> är inte en giltig strängtoken i intervallet för modul <var>X</var>.
<var>X</var> simgesi <var>X</var> modülünün kapsamında geçerli bir dize simgesi değil.
标记 <var>X</var> 在模块 <var>X</var> 范围内为无效的 string 标记。
語彙基元 <var>X</var> 不是模組 <var>X</var> 範圍中有效的字串語彙基元。
تعذر إنشاء مثيل لمؤشرات الدالة.
无法创建函数指针的实例。
無法建立函式指標的執行個體。
Nelze vytvořit instance ukazatelů na funkce.
Forekomster af funktionspointere kan ikke oprettes.
Kan geen exemplaren maken van functieverwijzingen.
Funktioiden osoittimien esiintymiä ei voi luoda.
Impossible de créer des instances de pointeurs fonction.
Instanzen von Funktionszeigern können nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιών δεικτών συνάρτησης.
אין אפשרות ליצור מופעים של מצביעי פונקציות.
Függvénymutatók példányai nem hozhatók létre.
Impossibile creare istanze di puntatori a funzione.
関数ポインタのインスタンスを作成できません。
함수 포인터의 인스턴스를 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette forekomster av funksjonspekere.
Nie można tworzyć wystąpień wskaźników funkcji.
Não é possível criar instâncias dos ponteiros de função.
Não é possível criar instâncias de apontadores de função.
Не удается создать экземпляры указателей на функции.
No se pueden crear las instancias de punteros a función.
Det går inte att skapa instanser av funktionspekare.
İşlev işaretçilerinin arabirimleri oluşturulamaz.
无法创建函数指针的实例。
無法建立函式指標的執行個體。
الأسلوب الذي أدى إلى الفشل:
导致失败的方法是:
造成失敗的方法:
Metoda, která způsobila chybu:
Metoden, der var årsag til fejlen, var:
De methode die de fout heeft veroorzaakt, is:
Virheen aiheuttanut menetelmä oli seuraava:
La méthode qui a causé l'échec était :
Die Methode, die den Fehler verursacht hat:
Η μέθοδος που προκάλεσε την αποτυχία ήταν:
השיטה שגרמה לכשל היתה:
A hibát okozó metódus:
Metodo che ha causato il problema:
失敗の原因になったメソッド:
오류를 발생시킨 메서드:
Metoden som forårsaket feilen var:
Metoda, która spowodowała błąd, to:
O método que causou a falha foi:
O método que causou a falha foi:
Причиной этого явился следующий метод:
El método que generó el error era:
Metoden som orsakade felet var:
Başarısızlığa neden olan yöntem:
导致失败的方法是:
造成失敗的方法:
فشل استدعاء UserDomainName الأصلي.
UserDomainName 本机调用失败。
UserDomainName 的原生呼叫失敗。
Nativní volání funkce UserDomainName se nezdařilo.
Det indbyggede kald af UserDomainName mislykkedes.
Systeemeigen UserDomainName is mislukt.
Alkuperäinen UserDomainName-kutsu epäonnistui.
Échec de l'appel natif UserDomainName.
Fehler beim systemeigenen UserDomainName-Aufruf.
Αποτυχία τοπικής κλήσης του UserDomainName.
קריאה מקורית ל- UserDomainName נכשלה.
UserDomainName sikertelen natív hívása.
Chiamata nativa di UserDomainName non riuscita.
UserDomainName ネイティブ呼び出しが失敗しました。
UserDomainName 기본 호출이 실패했습니다.
Opprinnelig kall for UserDomainName mislyktes.
Wywołanie macierzyste elementu UserDomainName nie powiodło się.
Falha na chamada nativa de UserDomainName.
Falha na chamada nativa de UserDomainName.
Внутренняя ошибка вызова в UserDomainName.
Error en la llamada nativa de UserDomainName.
Eget anrop för UserDomainName misslyckades.
UserDomainName yerel çağrısı başarısız oldu.
UserDomainName 本机调用失败。
UserDomainName 的原生呼叫失敗。
找不到結束的括號。
Pravá složená závorka nebyla nalezena.
Der kunne ikke findes en afsluttende klammeparentes.
Kan geen haakje sluiten vinden.
Jälkimmäistä aaltosuljetta ei löytynyt.
Accolade de fin introuvable.
Die schließende Klammer konnte nicht gefunden werden.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του τελικού αγκίστρου.
אין אפשרות לאתר את הסוגר המסולסל המסיים.
Nem található a záró zárójel.
Impossibile trovare la parentesi graffa finale.
閉じかっこが見つかりませんでした。
닫는 중괄호가 없습니다.
Finner ikke avsluttende klammeparentes.
Nie można odnaleźć końcowego nawiasu klamrowego.
Não foi possível encontrar a chave de fechamento.
Não foi possível encontrar a chaveta de fim.
Не удалось найти закрывающую фигурную скобку.
No se puede encontrar la llave final.
Det gick inte att hitta den avslutande klammerparentesen.
Sağ (kapatma) ayraç bulunamadı.
تعذر العثور على القوس الأخير.
未找到右括号。
未能找到右括号。
找不到結束的括號。
O caminho e nome de ficheiro especificados, ou ambos, são demasiado grandes. O nome de ficheiro totalmente qualificado tem de ser inferior a 260 caracteres e o nome do directório tem de ser inferior a 248 caracteres.
Слишком длинный путь или имя файла. Полное имя файла должно содержать меньше 260 знаков, а имя каталога - меньше 248 знаков.
La ruta de acceso especificada o el nombre de archivo (o ambos) son demasiado largos. El nombre de archivo completo debe ser inferior a 260 caracteres y el nombre del directorio debe ser inferior a 248.
Sökvägen eller filnamnet, eller båda två, innehåller för många tecken. Det fullständiga filnamnet måste innehålla färre än 260 tecken och katalognamnet färre än 248.
Belirtilen yol, dosya adı veya her ikisi de çok uzun. Tam dosya adı uzunluğunun 260 karakterden ve dizin adının 248 karakterden az olması gerekir.
طول اسم المسار أو اسم الملف المحدد، أو كليهما، أكثر من اللازم. يجب أن يكون طول اسم الملف المعرَّف بالكامل أقل من 260 حرفًا، في حين يجب أن يكون طول اسم الدليل أقل من 248 حرفًا.
指定的路径或文件名太长,或者两者都太长。完全限定文件名必须少于 260 个字符,并且目录名必须少于 248 个字符。
指定的路徑、檔名,或是兩者都太長。完整的檔名必須少於 260 個字元,並且目錄名稱必須少於 248 個字元。
Zadaná cesta, název souboru nebo oba tyto parametry jsou příliš dlouhé. Úplný název souboru musí být kratší než 260 znaků a název adresáře musí být kratší než 248 znaků.
Den angivne sti og/eller det angivne filnavn er for langt. Det fuldt kvalificerede navn skal være på mindre end 260 tegn, og mappenavnet skal være på mindre end 248 tegn.
Het opgegeven pad, de bestandsnaam of beide zijn te lang. De volledig gekwalificeerde bestandsnaam moet minder dan 260 tekens bevatten en de mapnaam minder dan 248 tekens.
Määritetty polku, tiedostonimi tai molemmat ovat liian pitkiä. Täydellisessä tiedostonimessä on oltava vähemmän kuin 260 merkkiä, ja hakemiston nimessä on oltava vähemmän kuin 248 merkkiä.
Le chemin d'accès spécifié, le nom de fichier ou les deux sont trop longs. Le nom de fichier qualifié complet doit comprendre moins de 260 caractères et le nom du répertoire moins de 248 caractères.
Der angegebene Pfad und/oder Dateiname ist zu lang. Der vollständig qualifizierte Dateiname muss kürzer als 260 Zeichen und der Pfadname kürzer als 248 Zeichen sein.
Η καθορισμένη διαδρομή, το καθορισμένο όνομα αρχείου ή και τα δύο είναι πολύ μεγάλα. Η πλήρης μορφή του ονόματος αρχείου πρέπει να είναι μικρότερη από 260 χαρακτήρες και το όνομα καταλόγου πρέπει να είναι μικρότερο από 248 χαρακτήρες.
הנתיב או שם הקובץ שצוינו, או שניהם, ארוכים מדי. שם הקובץ המלא חייב לכלול פחות מ- 260 תווים, ושם הספריה חייב לכלול פחות מ- 248 תווים.
A megadott elérési út vagy fájlnév közül az egyik vagy mindkettő túl hosszú. A teljesen minősített fájlnévnek 260 karakternél, a könyvtárnévnek 248 karakternél kell rövidebbnek lennie.
Percorso e/o nome di file specificato troppo lungo. Il nome di file completo deve contenere meno di 260 caratteri, mentre il nome di directory deve contenere meno di 248 caratteri.
指定されたパス、ファイル名、またはその両方が長すぎます。完全限定型名は 260 文字未満で指定し、ディレクトリ名は 248 未満で指定してください。
지정한 경로 및/또는 파일 이름이 너무 깁니다. 정규화된 파일 이름은 260자 미만이어야 하며 디렉터리 이름은 248자 미만이어야 합니다.
For lang bane, filnavn eller begge deler. Det fullt kvalifiserte filnavnet må ha færre enn 260 tegn, og katalognavnet må ha færre enn 248 tegn.
Określona ścieżka, nazwa pliku albo oba te parametry są za długie. Długość w pełni kwalifikowanej nazwy pliku musi być mniejsza niż 260 znaków, a nazwy katalogu mniejsza niż 248 znaków.
O caminho especificado, o nome do arquivo ou ambos são muito longos. O nome de arquivo totalmente qualificado deve ter menos de 260 caracteres e o nome do diretório menos de 248 caracteres.
指定的路径或文件名太长,或者两者都太长。完全限定文件名必须少于 260 个字符,并且目录名必须少于 248 个字符。
指定的路徑、檔名,或是兩者都太長。完整的檔名必須少於 260 個字元,並且目錄名稱必須少於 248 個字元。
السماح بالتنفيذ
允许执行
允許執行
Povoluje provádění
Tillader kørsel
Staat uitvoering toe
Sallii suorittamisen
Permet l'exécution
Erlaubt das Ausführen
Επιτρέπει εκτέλεση
מתן אפשרות להפעלה
Végrehajtást engedélyez
Consente l'esecuzione
実行を許可します。
실행 권한을 허용합니다.
Tillater kjøring
Umożliwia wykonywanie
Permite execução
Permite a execução
Разрешает выполнение
Permite ejecución
Tillåter körning
Yürütmeye izin verir
允许执行
允許執行
See catalog page for all messages.