The service
Messages on page
Le nom de la bibliothèque de types ne peut pas être spécifié pour les assemblys contenant des bibliothèques de types incorporées
Der Name der Typbibliothek kann nicht für Assemblys nicht erstellt werden, die eingebettete Typbibliotheken enthalten.
Δεν είναι δυνατό να οριστεί το όνομα της βιβλιοθήκης τύπων για τις συγκροτήσεις που περιέχουν ενσωματωμένες βιβλιοθήκες τύπων
Beágyazott típustárakat tartalmazó kódösszeállítások esetén a típustár neve nem adható meg.
Impossibile specificare il nome della libreria dei tipi per gli assembly contenenti librerie dei tipi incorporate.
タイプ ライブラリの名前は、埋め込み型ライブラリを持つアセンブリには指定できません。
포함된 형식 라이브러리가 들어 있는 어셈블리에 대해 형식 라이브러리의 이름을 지정할 수 없습니다.
Navnet på typebiblioteket kan ikke angis for samlinger som inneholder innebygde typebiblioteker
Nie można określić nazwy biblioteki typów dla zestawów zawierających osadzone biblioteki typów.
O nome da biblioteca de tipos não pode ser especificado para assemblies que contêm bibliotecas de tipos incorporadas
Não é possível especificar o nome da biblioteca de tipos para assemblagens que contenham bibliotecas de tipos incorporadas
Невозможно задать имя библиотеки типов для сборок, содержащих внедренные библиотеки типов
No se puede especificar el nombre de la biblioteca de tipos para ensamblados que contengan bibliotecas de tipos incrustadas
Typbibliotekets namn kan inte anges för sammansättningar som innehåller inbäddade typbibliotek
Katıştırılmış tür kitaplıkları içeren derlemeler için tür kitaplığı adı belirtilemez
不能为包含嵌入类型库的程序集指定类型库的名称
不可以將型別程式庫的名稱指定給含有內嵌型別程式庫的組件
Pro sestavení obsahující zabudované knihovny typů nelze určit název knihovny.
Der kan ikke angives et navn på typebiblioteket for assemblies, der indeholder indlejrede typebiblioteker.
De naam van de typebibliotheek kan voor assembly's met ingesloten typebibliotheken niet worden opgegeven
Tyyppikirjaston nimeä ei voi määrittää upotettuja tyyppikirjastoja sisältäville kokoonpanoille
The name of the type library cannot be specified for assemblies containing embedded type libraries
不可以將型別程式庫的名稱指定給含有內嵌型別程式庫的組件
The name of the type library cannot be specified for assemblies containing embedded type libraries
不能为包含嵌入类型库的程序集指定类型库的名称
类型“<var>Type Name</var>”具有的 ComUnregisterFunction 不会被调用,原因是没有注册此类型
由於型別 '<var>Type Name</var>' 沒有被註冊,所以其中的 ComUnregisterFunction 不會被呼叫
Typ <var>Type Name</var> je vybaven funkcí ComUnregisterFunction, která nebude volána, protože typ není registrován.
Typen '<var>Type Name</var>' har en ComUnregisterFunction, der ikke bliver kaldt, da typen ikke bliver registreret.
Type <var>Type Name</var> bezit een ComUnregisterFunction die niet wordt aangeroepen omdat het type niet wordt geregistreerd
Tyypillä <var>Type Name</var> on ComUnregisterFunction, jota ei kutsuta, sillä tyypin rekisteröinnin poistaminen ei ole meneillään.
Le type '<var>Type Name</var>' a une fonction ComUnregisterFunction qui ne sera pas appelée, car ce type n'est pas inscrit
Der Typ <var>Type Name</var> hat eine ComUnregisterFunction, die nicht aufgerufen wird, da der Typ nicht registriert wurde.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' έχει μια συνάρτηση ComUnregisterFunction η οποία δεν θα κληθεί εφόσον ο τύπος δεν καταχωρείται
A(z) „<var>Type Name</var>” típushoz tartozik ComUnregisterFunction függvény, amely azonban nem lesz meghívva, mert nem kerül sor a típus regisztrációjára.
Il tipo '<var>Type Name</var>' ha un attributo ComUnregisterFunction che non verrà chiamato perché il tipo non è registrato.
型 '<var>Type Name</var>' は、型が登録されていないため呼び出されない ComUnregisterFunction を持っています。
'<var>Type Name</var>' 형식은 등록되지 않으므로 이 형식에는 호출되지 않는 ComUnregisterFunction이 있습니다.
Typen <var>Type Name</var> har en ComUnregisterFunction som ikke blir kalt fordi typen ikke er registrert
Z typem '<var>Type Name</var>' związany jest element ComUnregisterFunction, który nie zostanie wywołany, ponieważ ten typ nie jest zarejestrowany.
O tipo '<var>Type Name</var>' tem um ComUnregisterFunction que não será chamado porque o tipo não está sendo registrado
O tipo '<var>Type Name</var>' tem um valor ComUnregisterFunction que não pode ser chamado porque o tipo não está a ser registado
Тип '<var>Type Name</var>' имеет функцию ComUnregisterFunction, которая не будет вызвана, так как данный тип не регистрируется
No se puede llamar al tipo '<var>Type Name</var>' con ComUnregisterFunction porque no se registró el tipo
Typen <var>Type Name</var> innehåller en ComUnregisterFunction som inte anropas eftersom typen inte registreras
Tür kayıtlı olmadığından ComUnregisterFunction özelliğine sahip '<var>Type Name</var>' türü çağrılmayacak
创建执行注册的应用程序域时出错
在建立執行註冊所需的應用程式定義域時發生錯誤
Při vytváření domény AppDomain pro registraci došlo k chybě
Der opstod en fejl under oprettelsen af det programdomæne, der skal udføre registreringen.
Fout bij het maken van een toepassingsdomein om de registratie uit te voeren
Virhe luotaessa sovellustoimialuetta rekisteröintiä varten
Erreur lors de la création d'un domaine d'application pour effectuer l'inscription
Fehler beim Erstellen einer Anwendungsdomäne zum Ausführen der Registrierung.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία ενός τομέα εφαρμογών για την εκτέλεση της εγγραφής
Hiba történt a regisztrációhoz szükséges alkalmazástartomány létrehozása során.
Errore durante la creazione del dominio di applicazione per l'esecuzione della registrazione.
登録するためのアプリケーション ドメインを作成中にエラーが発生しました。
등록을 수행하기 위해 응용 프로그램 도메인을 만드는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under oppretting av et programdomene for å utføre registreringen
Podczas tworzenia domeny aplikacji w celu przeprowadzenia rejestracji wystąpił błąd.
Erro ao criar um domínio de aplicativo para executar o registro
Erro ao criar um domínio de aplicação para executar o registo
Ошибка при создании области применения для выполнения регистрации
Error al crear el dominio de aplicación para realizar el registro
Ett fel uppstod när en tillämpningsdomän skapades för att utföra registreringen
Kaydı gerçekleştirmek için uygulama etki alanı oluşturulurken hata oluştu
Error creating an app domain to perform the registration
在建立執行註冊所需的應用程式定義域時發生錯誤
Error creating an app domain to perform the registration
创建执行注册的应用程序域时出错
没有注销类型
沒有已移除註冊的型別
Nebyla zrušena registrace žádných typů.
Der blev ikke fjernet registreringer for nogen typer.
Er zijn geen typen afgemeld
Minkään tyyppien rekisteröintiä ei poistettu
Aucun type n'a été désinscrit
Die Registrierung der Typen wurde nicht aufgehoben.
Δεν καταργήθηκε η καταχώρηση κανενός τύπου
Egyetlen típus regisztrációja sem lett megszüntetve.
Nessun annullamento di registrazione dei tipi.
型は何も登録されませんでした。
등록이 취소된 형식이 없습니다.
Ingen typer ble avregistrert
Nie wyrejestrowano żadnych typów
Nenhum tipo teve o registro cancelado
Não foi anulado qualquer registo dos tipos
Регистрация не отменена ни для одного типа
No se anuló el registro de ningún tipo
Inga typer avregistrerades
Kaydı silinen tür yok
No types were un-registered
沒有已移除註冊的型別
No types were un-registered
没有注销类型
Nie określono pliku wejściowego.
Nenhum arquivo de entrada foi especificado
Não foi especificado nenhum ficheiro de entrada
Не указан входной файл
No se especificó ningún archivo de entrada
Ingen indatafil har angivits
Belirtilen bir girdi dosyası yok
没有指定输入文件
沒有指定輸入檔
Nebyl zadán vstupní soubor.
Der er ikke angivet en inputfil.
Er is geen invoerbestand opgegeven
Syötetiedostoa ei määritetty
Aucun fichier d'entrée n'a été spécifié
Es wurde keine Eingabedatei angegeben.
Δεν έχει καθοριστεί αρχείο εισόδου
Nincs megadva bemeneti fájl.
Non è stato specificato alcun file di input.
入力ファイルが何も指定されていません。
입력 파일을 지정하지 않았습니다.
Det er ikke angitt en inndatafil
No input file has been specified
沒有指定輸入檔
No input file has been specified
没有指定输入文件
由于没有要注册的类型,将不生成注册表脚本
因為沒有要註冊的型別,所以不會產生註冊指令碼
Skript registru nebude vytvořen, protože nebudou registrovány žádné typy.
Der bliver ikke oprettet et registreringsdatabasescript, da der ikke er nogen typer, der skal registreres.
Er wordt geen registerscript gemaakt omdat er geen te registreren typen zijn
Rekisteröintikomentosarjaa ei luoda, sillä rekisteröitäviä tyyppejä ei ole
Aucun script de registre ne sera produit, car il n'existe aucun type à inscrire
Es wird kein Registrierungsskript erstellt, da keine Typen zum Registrieren vorhanden sind.
Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καμία δέσμη ενεργειών μητρώου εφόσον δεν υπάρχουν τύποι για καταχώρηση
A program nem hoz létre regisztrációs parancsfájlt, mert nincsenek regisztrálandó típusok.
Impossibile produrre lo script del Registro di sistema perché non vi sono tipi da registrare.
登録する型がないため、登録スクリプトは何も作成されません。
등록할 형식이 없으므로 레지스트리 스크립트가 만들어지지 않습니다.
Det blir ikke laget noe registerskript siden det ikke er noen typer som skal registreres.
Skrypt rejestru nie zostanie wygenerowany, ponieważ nie ma żadnych typów do zarejestrowania.
Nenhum script de Registro será produzido, pois não há tipos a serem registrados
Não será produzido nenhum script de registo porque não há tipos para registar
По причине отсутствия типов для регистрации сценарий для реестра создан не будет
No se producirá ninguna secuencia de comandos del Registro porque no hay ningún tipo para registrar
Inget registerskript skapas eftersom det inte finns några typer att registrera
Kaydedilecek tür olmadığından kayıt komut dosyası üretilmeyecek
No registry script will be produced since there are no types to register
因為沒有要註冊的型別,所以不會產生註冊指令碼
No registry script will be produced since there are no types to register
由于没有要注册的类型,将不生成注册表脚本
以下引用的程序集在通过 /asmpath 指定的任何位置中都找不到: <var>X</var>
在透過 /asmpath 所指定的任何位置中,找不到下列參考組件: <var>X</var>
Následující sestavení určené odkazem nebylo nalezeno v žádném umístění zadaném parametrem /asmpath: <var>X</var>
Følgende refererede assembly kunne ikke findes på en af de placeringer, der er angivet via /asmpath: <var>X</var>
Kan de volgende assembly waarnaar wordt verwezen, niet vinden op een van de locaties die zijn opgegeven via /asmpath: <var>X</var>
Seuraavaa viitattua kokoonpanoa ei löydy mistään /asmpath-asetuksella määritetystä sijainnista: <var>X</var>
Impossible de localiser l'assembly référencé suivant dans les emplacements spécifiés par le biais de /asmpath : <var>X</var>
Die folgende Assembly, auf die verwiesen wird, wurde in keinem der mit /asmpath angegebenen Verzeichnisse gefunden: <var>X</var>.
Η ακόλουθη συγκρότηση στην οποία γίνεται αναφορά δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί σε καμία από τις θέσεις που καθορίζονται μέσω του /asmpath: <var>X</var>
A következő hivatkozott kódösszeállítás nem tölthető be az /asmpath kapcsolóval megadott egyetlen helyre sem: <var>X</var>
Impossibile trovare l'assembly al quale si fa riferimento in uno dei percorsi specificati mediante /asmpath: <var>X</var>
次の参照アセンブリが /asmpath で指定された場所に見つかりませんでした: <var>X</var>
/asmpath를 통해 지정한 위치에서 다음 참조된 어셈블리를 찾을 수 없습니다. <var>X</var>
Finner ikke følgende refererte samling på noen av plasseringene angitt via /asmpath: <var>X</var>
Następującego zestawu, do którego występuje odwołanie, nie można odnaleźć w żadnej lokalizacji określonej przez /asmpath: <var>X</var>
O módulo (assembly) usado como referência a seguir não foi encontrado em local algum especificado via /asmpath: <var>X</var>
Não foi possível localizar a seguinte assemblagem referenciada em nenhuma das localizações especificadas através de /asmpath: <var>X</var>
Следующая сборка, на которую приведена ссылка, не может быть найдена ни в одном из мест, указанных в параметре /asmpath: <var>X</var>
El ensamblado al que se hace referencia no se encontró en ninguna de las ubicaciones especificadas mediante /asmpath: <var>X</var>
Det gick inte att hitta följande refererade sammansättning på någon av de platser som angavs med /asmpath: <var>X</var>
Aşağıdaki başvurulan derleme /asmpath ile belirtilen konumların hiçbirinde bulunamadı: <var>X</var>
The following referenced assembly could not be located in any of the locations specified via /asmpath: <var>X</var>
The following referenced assembly could not be located in any of the locations specified via /asmpath: <var>X</var>
在透過 /asmpath 所指定的任何位置中,找不到下列參考組件: <var>X</var>
在通过 /asmpath 指定的所有位置中,都未能找到以下引用的程序集: <var>X</var>
程序集引用“<var>X</var>”已解析为具有以下基本代码的程序集“<var>Assembly Name </var>”: <var>Y</var>
組件參考 '<var>X</var>' 已經解析為具有下列程式碼基底的組件 '<var>Assembly Name </var>': <var>Y</var>
Odkaz na sestavení <var>X</var> byl přeložen jako sestavení <var>Assembly Name </var> s následujícím základem kódu: <var>Y</var>
Assemblyreferencen '<var>X</var>' er blevet fortolket som assemblyen '<var>Assembly Name </var>' med følgende kodebase: <var>Y</var>
Assembly-verwijzing <var>X</var> is herleid tot assembly <var>Assembly Name </var> met de volgende codebasis: <var>Y</var>
Kokoonpanoviittauksen <var>X</var> selvitettiin viittaavan kokoonpanoon <var>Assembly Name </var> seuraavalla koodikannalla: <var>Y</var>
La référence d'assembly '<var>X</var>' a été résolue vers l'assembly '<var>Assembly Name </var>' avec la base de code suivante : <var>Y</var>
Der <var>X</var>-Assemblyverweis wurde für die <var>Assembly Name </var>-Assembly mit der folgenden Codebasis aufgelöst: <var>Y</var>.
Η αναφορά συγκρότησης '<var>X</var>' έχει επιλυθεί στη συγκρότηση '<var>Assembly Name </var>' με την ακόλουθη βάση κώδικα: <var>Y</var>
A(z) „<var>X</var>” kódösszeállítás-hivatkozás a(z) „<var>Assembly Name </var>” kódösszeállításra lett feloldva, amelynek kódbázisa a következő: <var>Y</var>
Il riferimento all'assembly '<var>X</var>' è stato risolto nell'assembly '<var>Assembly Name </var>' con la seguente base di codice: <var>Y</var>
アセンブリ参照 '<var>X</var>' は次のコード ベース <var>Y</var> と共にアセンブリ '<var>Assembly Name </var>' に解決されました。
'<var>X</var>' 어셈블리 참조가 다음 코드베이스와 함께 '<var>Assembly Name </var>' 어셈블리로 확인되었습니다. <var>Y</var>
Samlingsreferansen <var>X</var> har blitt løst til samling <var>Assembly Name </var> med følgende kodebase: <var>Y</var>
Odwołanie do zestawu '<var>X</var>' zostało rozpoznane jako zestaw '<var>Assembly Name </var>' z następującą ścieżką bazową kodu: <var>Y</var>
A referência do módulo (assembly) '<var>X</var>' foi resolvida para o módulo '<var>Assembly Name </var>' com a seguinte base de código: <var>Y</var>
A referência de assemblagem '<var>X</var>' foi resolvida para a assemblagem '<var>Assembly Name </var>' com o seguinte código base: <var>Y</var>
Ссылка на сборку '<var>X</var>' была переведена на сборку '<var>Assembly Name </var>' с помощью следующей базы кода: <var>Y</var>
El ensamblado '<var>X</var>' al que se hace referencia se resolvió para el ensamblado '<var>Assembly Name </var>' con el siguiente código base: <var>Y</var>
Sammansättningsreferensen <var>X</var> har matchats mot sammansättningen <var>Assembly Name </var> med följande kodbas: <var>Y</var>
'<var>X</var>' derleme başvurusu '<var>Assembly Name </var>' derlemesine aşağıdaki kod temeliyle çözüldü: <var>Y</var>
Assembly reference '<var>X</var>' has been resolved to assembly '<var>Assembly Name </var>' with the following code base: <var>Y</var>
組件參考 '<var>X</var>' 已經解析為具有下列程式碼基底的組件 '<var>Assembly Name </var>': <var>Y</var>
Assembly reference '<var>X</var>' has been resolved to assembly '<var>Assembly Name </var>' with the following code base: <var>Y</var>
程序集引用“<var>X</var>”已解析为具有以下基本代码的程序集“<var>Assembly Name </var>”: <var>Y</var>
Impossible de charger le type RemoteRegAsm requis pour effectuer l'inscription
Der RemoteRegAsm-Typ, der zum Ausführen der Registrierung erforderlich ist, kann nicht geladen werden.
Δεν είναι δυνατό να φορτωθεί ο τύπος RemoteRegAsm ο οποίος απαιτείται για την εκτέλεση της εγγραφής
Nem lehet betölteni a regisztrációhoz szükséges RemoteRegAsm típust.
Impossibile caricare il tipo RemoteRegAsm richiesto per l'esecuzione della registrazione.
登録するための RemoteRegAsm 型を読み込めません。
등록을 수행하는 데 필요한 RemoteRegAsm 형식을 로드할 수 없습니다.
Kan ikke laste inn RemoteRegAsm-typen som kreves for å utføre registreringen
Nie można załadować typu RemoteRegAsm wymaganego do wykonania rejestracji.
Não é possível carregar o tipo RemoteRegAsm obrigatório para executar o registro
Impossível carregar o tipo RemoteRegAsm requerido para executar o registo
Невозможно загрузить тип RemoteRegAsm для выполнения регистрации
No se puede cargar el tipo RemoteRegAsm necesario para realizar el registro
Det gick inte att läsa in typen RemoteRegAsm som är nödvändig för att utföra registreringen
Kayıt işlemini gerçekleştirmek için RemoteRegAsm türü gereklidir
无法加载执行注册所需要的 RemoteRegAsm 类型
無法載入執行註冊所需的 RemoteRegAsm 型別
Typ RemoteRegAsm požadovaný k provedení registrace nebyl načten.
Den RemoteRegAsm-type, der skal bruges til at udføre registreringen, kan ikke indlæses.
Kan het vereiste type RemoteRegAsm voor het uitvoeren van de registratie niet laden
Rekisteröinnissä tarvittavan RemoteRegAsm-tyypin lataaminen epäonnistui
Unable to load the RemoteRegAsm type required to perform the registration
無法載入執行註冊所需的 RemoteRegAsm 型別
Unable to load the RemoteRegAsm type required to perform the registration
无法加载执行注册所需要的 RemoteRegAsm 类型
仅当使用 /regfile 选项生成 reg 文件时,才支持 /asmpath 选项
只有在使用 /regfile 選項產生 REG 檔案時,才會支援 /asmpath 選項
Parametr /asmpath je podporován pouze při generování souboru registru pomocí parametru /regfile.
Indstillingen /asmpath understøttes kun ved oprettelse af en registreringsdatabasefil med indstillingen /regfile.
De optie /asmpath wordt alleen ondersteund wanneer een reg-bestand wordt gegenereerd met de optie /regfile
/asmpath-asetusta voi käyttää vain, jos rekisteritiedostoa luodaan /regfile-asetuksen avulla
L'option /asmpath est prise en charge uniquement lors de la génération d'un fichier .reg à l'aide de l'option /regfile
Die Option "/asmpath" wird nur unterstützt, wenn eine reg-Datei mithilfe der Option "/regfile" generiert wird.
Η επιλογή /asmpath υποστηρίζεται μόνο όταν δημιουργείται ένα αρχείο reg χρησιμοποιώντας την επιλογή /regfile
Az /asmpath kapcsoló csak akkor támogatott, ha regisztrációs parancsfájlt hoz létre a /regfile kapcsoló használatával.
L'opzione /asmpath è supportata solo durante la generazione di un file reg con l'opzione /regfile.
/regfile オプションを使用して reg ファイルを生成するときに限り /asmpath オプションはサポートされます。
/regfile 옵션을 사용하여 reg 파일을 생성하는 경우에만 /asmpath 옵션을 사용할 수 있습니다.
Alternativet /asmpath støttes bare når en reg-fil genereres med alternativet /regfile
Opcja /asmpath jest obsługiwana tylko przy generowaniu pliku reg za pomocą opcji /regfile
Há suporte para a opção /asmpath apenas ao gerar um arquivo reg usando a opção /regfile
A opção /asmpath só é suportada quando um ficheiro reg é gerado utilizando a opção /regfile
Параметр /asmpath поддерживается только при создании файла реестра с помощью параметра /regfile
La opción /asmpath sólo se admite al generar un archivo reg utilizando la opción /regfile
Alternativet /asmpath stöds endast för generering av reg-filer med alternativet /regfile
/asmpath seçeneği yalnızca /regfile seçeneği kullanılarak bir kayıt defteri dosyası oluşturulurken desteklenir.
The /asmpath option is only supported when generating a reg file using the /regfile option
只有在使用 /regfile 選項產生 REG 檔案時,才會支援 /asmpath 選項
The /asmpath option is only supported when generating a reg file using the /regfile option
仅当使用 /regfile 选项生成 reg 文件时,才支持 /asmpath 选项
See catalog page for all messages.