The service
Messages on page
由于没有要注册的类型,将不生成注册表脚本
因為沒有要註冊的型別,所以不會產生註冊指令碼
Skript registru nebude vytvořen, protože nebudou registrovány žádné typy.
Der bliver ikke oprettet et registreringsdatabasescript, da der ikke er nogen typer, der skal registreres.
Er wordt geen registerscript gemaakt omdat er geen te registreren typen zijn
Rekisteröintikomentosarjaa ei luoda, sillä rekisteröitäviä tyyppejä ei ole
Aucun script de registre ne sera produit, car il n'existe aucun type à inscrire
Es wird kein Registrierungsskript erstellt, da keine Typen zum Registrieren vorhanden sind.
Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί καμία δέσμη ενεργειών μητρώου εφόσον δεν υπάρχουν τύποι για καταχώρηση
A program nem hoz létre regisztrációs parancsfájlt, mert nincsenek regisztrálandó típusok.
Impossibile produrre lo script del Registro di sistema perché non vi sono tipi da registrare.
登録する型がないため、登録スクリプトは何も作成されません。
등록할 형식이 없으므로 레지스트리 스크립트가 만들어지지 않습니다.
Det blir ikke laget noe registerskript siden det ikke er noen typer som skal registreres
Skrypt rejestru nie zostanie wygenerowany, ponieważ nie ma żadnych typów do zarejestrowania.
Nenhum script de Registro será produzido, pois não há tipos a serem registrados
Não será produzido nenhum script de registo porque não há tipos para registar
По причине отсутствия типов для регистрации сценарий для реестра создан не будет
No se producirá ninguna secuencia de comandos del Registro porque no hay ningún tipo para registrar
Inget registerskript skapas eftersom det inte finns några typer att registrera
Kaydedilecek tür olmadığından kayıt defteri komut dosyası üretilmeyecek
No registry script will be produced since there are no types to register
因為沒有要註冊的型別,所以不會產生註冊指令碼
No registry script will be produced since there are no types to register
由于没有要注册的类型,将不生成注册表脚本
Als u een niet-geregistreerde assembly met /codebase registreert, kan er een conflict tussen deze assembly en andere toepassingen op dezelfde computer optreden. De schakeloptie /codebase is alleen bedoeld voor gebruik met ondertekende assembly's. Geef de assembly een sterke naam en registreer de assembly opnieuw.
Allekirjoittamattoman kokoonpanon rekisteröiminen /codebase-asetuksella saattaa aiheuttaa sen, että kokoonpano vaikuttaa muiden samaan tietokoneeseen mahdollisesti asennettujen sovellusten toimintaan. Valitsin /codebase on tarkoitettu käytettäväksi vain allekirjoitettujen kokoonpanojen kanssa. Anna kokoonpanolle täysi nimi ja rekisteröi se uudelleen.
Lorsqu'un assembly non signé est inscrit avec /codebase, il peut interférer avec d'autres applications installées sur le même ordinateur. Le commutateur /codebase doit uniquement être utilisé avec des assemblys signés. Veuillez affecter à votre assembly un nom fort et l'inscrire à nouveau.
Wenn Sie eine nicht signierte Assembly mit der Option "/codebase" registrieren, beeinträchtigt die Assembly möglicherweise andere auf dem Computer installierte Anwendungen. Die Option "/codebase" sollte nur mit signierten Assemblys verwendet werden. Geben Sie der Assembly einen starken Namen, und registrieren Sie sie erneut.
Η καταχώρηση μιας ανυπόγραφης συγκρότησης με /codebase είναι δυνατό να προκαλέσει διένεξη της συγκρότησης με άλλες εφαρμογές που μπορεί να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο υπολογιστή. Ο διακόπτης /codebase προορίζεται για χρήση μόνο με υπογεγραμμένες συγκροτήσεις. Βεβαιωθείτε ότι η συγκρότησή σας είναι ισχυρά ονοματοδοτημένη και καταχωρήστε την ξανά.
Ha egy aláíratlan kódösszeállítást a /codebase kapcsoló használatával regisztrál, előfordulhat, hogy a kódösszeállítás zavart okoz a számítógépen telepített más alkalmazások működésében. A /codebase kapcsoló csak aláírt kódösszeállításokkal való használatra szolgál. Adjon szigorú elnevezést a kódösszeállításnak, és regisztrálja újra.
Se si registra con /codebase un assembly non firmato, quest'ultimo potrebbe interferire con altre applicazioni installate nel computer. Utilizzare l'opzione /codebase solo con assembly firmati. Attribuire all'assembly un nome sicuro e ripetere la registrazione.
署名されていないアセンブリを /codebase を使用して登録すると、同じコンピュータにインストールされるその他のアプリケーションとの競合が生じる可能性があります。/codebase スイッチは署名されたアセンブリのみに使用できます。アセンブリに厳密な名前を付けて、再登録してください。
/codebase를 사용하여 서명되지 않은 어셈블리를 등록하면 같은 컴퓨터에 설치되어 있는 다른 응용 프로그램과 충돌할 수 있습니다. /codebase 스위치는 서명된 어셈블리에만 사용할 수 있습니다. 어셈블리에 강력한 이름을 지정한 다음 다시 등록하십시오.
Hvis en usignert samling registreres med /codebase, kan det føre til at samlingen påvirker andre programmer som er installert på samme datamaskin. Bryteren /codebase er bare tenkt brukt med signerte samlinger. Gi samlingen et sterkt navn og registrer den på nytt.
Zarejestrowanie niepodpisanego zestawu przy użyciu opcji /codebase może spowodować zakłócenia związane z brakiem współpracy między tym zestawem a pozostałymi zainstalowanymi na tym samym komputerze aplikacjami. Przełącznik /codebase powinien być używany względem podpisanych zestawów. Nadaj używanemu zestawowi silną nazwę i zarejestruj go ponownie.
Registrar um módulo (assembly) não assinado com /codebase pode fazer com que o módulo interfira em outros aplicativos instalados no mesmo computador. A opção /codebase foi criada para ser usada somente com módulos assinados. Forneça um nome forte ao módulo e registre-o novamente.
O registo de uma assemblagem não assinada com /codebase pode fazer com que a assemblagem interfira com outras aplicações que possam estar instaladas no mesmo computador. O parâmetro /codebase destina-se a ser utilizado apenas com assemblagens assinadas. Atribua um nome seguro à assemblagem e registe-a.
Регистрация сборки без подписи с использованием параметра /codebase может вызвать конфликт данной сборки с другими приложениями, которые могут быть установлены на том же компьютере. Параметр /codebase предназначен только для сборок с подписями. Присвойте сборке строгое имя и повторите регистрацию.
El registro de un ensamblado sin signo con /codebase puede provocar que dicho ensamblado interfiera con otras aplicaciones instaladas en el mismo equipo. El modificador /codebase sólo se utiliza con ensamblados con signos. Proporcione al ensamblado un nombre seguro y vuelva a registrarlo.
Om du registrerar en osignerad sammansättning med /codebase kan sammansättningen störa andra tillämpningsprogram som är installerade på samma dator. Växeln /codebase är enbart avsedd att användas med signerade sammansättningar. Ange ett starkt krypterat namn för sammansättningen och registrera om den.
İmzalanmamış bir derlemeyi /codebase kullanarak kaydettirmek, derlemenizin aynı bilgisayarda yüklü olan diğer uygulamaların çalışmasını engellemesine neden olabilir. /codebase anahtarının yalnızca imzalanmış derlemelerle kullanılması düşünülmüştür. Lütfen derlemenize kesin ad verin ve yeniden kaydettirin.
使用 /codebase 注册未签名的程序集可能会导致程序集妨碍可能在同一台计算机上安装的其他应用程序。/codebase 开关旨在仅用于已签名的程序集。请为您的程序集提供一个强名称并重新注册它。
使用 /codebase 選項註冊一個 unsigned 組件,您的組件可能會和安裝在同一部電腦上的其他應用程式相衝突。/codebase 選項通常只用在已簽署的組件。請以強式名稱命名您的組件並重新註冊。
Registrace nepodepsaného sestavení s přepínačem /codebase může ovlivňovat ostatní aplikace nainstalované ve stejném počítači. Přepínač /codebase je určen k použití pouze pro podepsaná sestavení. Přidělte sestavení silný název a zaregistrujte je znovu.
Hvis du registrerer en ikke-signeret assembly med /codebase, kan den forstyrre andre programmer, der er installeret på den samme computer. Parameteren /codebase er kun beregnet til brug med signerede assemblies. Giv assemblyen et sikkert navn, og registrer den igen.
Registering an unsigned assembly with /codebase can cause your assembly to interfere with other applications that may be installed on the same computer. The /codebase switch is intended to be used only with signed assemblies. Please give your assembly a strong name and re-register it.
使用 /codebase 選項註冊一個 unsigned 組件,您的組件可能會和安裝在同一部電腦上的其他應用程式相衝突。/codebase 選項通常只用在已簽署的組件。請以強式名稱命名您的組件並重新註冊。
Registering an unsigned assembly with /codebase can cause your assembly to interfere with other applications that may be installed on the same computer. The /codebase switch is intended to be used only with signed assemblies. Please give your assembly a strong name and re-register it.
使用 /codebase 注册未签名的程序集可能会导致程序集妨碍可能在同一台计算机上安装的其他应用程序。/codebase 开关旨在仅用于已签名的程序集。请为您的程序集提供一个强名称并重新注册它。
De optie /regfile kan niet worden gebruikt met de optie /unregister
/regfile-asetusta ei voi käyttää /unregister-asetuksen kanssa
L'option /regfile ne peut pas être utilisée avec l'option /unregister
Die Option "/regfile" kann nicht mit der Option "/unregister" verwendet werden.
Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η επιλογή /regfile με την επιλογή /unregister
A /regfile kapcsoló nem használható az /unregister kapcsolóval együtt.
Impossibile utilizzare l'opzione /regfile con l'opzione /unregister.
/regfile オプションは /unregister オプションと共に使用できません。
/regfile 옵션은 /unregister 옵션과 함께 사용할 수 없습니다.
Alternativet /regfile kan ikke brukes med alternativet /unregister
Nie można użyć opcji /regfile razem z opcją /unregister.
A opção /regfile não pode ser usada com a opção /unregister
Não é possível utilizar a opção /regfile com a opção /unregister
Параметр /regfile не может использоваться вместе с параметром /unregister
La opción /regfile no se puede utilizar con la opción /unregister
Det går inte att använda alternativet /regfile med alternativet /unregister
/regfile seçeneği, /unregister seçeneği ile birlikte kullanılamaz
/regfile 选项不能与 /unregister 选项一起使用
/regfile 選項不可以和 /unregister 選項搭配使用
Přepínač /regfile nelze použít s přepínačem /unregister.
Parameteren /regfile kan ikke bruges sammen med parameteren /unregister.
The /regfile option cannot be used with the /unregister option
/regfile 選項不可以和 /unregister 選項搭配使用
The /regfile option cannot be used with the /unregister option
/regfile 选项不能与 /unregister 选项一起使用
注销类型库时出错:
在移除註冊型別程式庫時發生錯誤:
Při rušení registrace knihovny typů došlo k chybě:
Der opstod en fejl under fjernelse af registreringen af typebiblioteket:
Er is een fout opgetreden bij het afmelden van de typebibliotheek:
Virhe poistettaessa tyyppikirjaston rekisteröintiä:
Une erreur s'est produite lors de la suppression de l'inscription de la bibliothèque de types :
Fehler beim Aufheben der Registrierung der Typbibliothek:
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την κατάργηση εγγραφής της βιβλιοθήκης τύπων:
Hiba történt a típustár regisztrációjának megszüntetése során:
Errore durante l'annullamento della registrazione della libreria dei tipi:
タイプ ライブラリの登録を解除中にエラーが発生しました:
형식 라이브러리의 등록을 취소하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under avregistrering av typebibliotek:
Wystąpił błąd w czasie wyrejestrowywania biblioteki typów:
Erro ao cancelar o registro da biblioteca de tipos:
Ocorreu um erro ao anular o registo da biblioteca de tipos:
Ошибка при отмене регистрации библиотеки типов:
Error al anular el registro de la biblioteca de tipos:
Ett fel inträffade när typbiblioteket avregistrerades:
Tür kitaplığının kaydı silinirken hata oluştu:
An error occurred while un-registering the type library:
在移除註冊型別程式庫時發生錯誤:
An error occurred while un-registering the type library:
注销类型库时出错:
没有注册类型
沒有已註冊的型別
Nebyly registrovány žádné typy.
Der blev ikke registreret nogen typer.
Er zijn geen typen geregistreerd
Tyyppejä ei rekisteröity
Aucun type n'était inscrit
Es wurden keine Typen registriert.
Δεν καταχωρήθηκαν τύποι
Egyetlen típus sem lett regisztrálva.
Nessun tipo registrato.
型は何も登録されませんでした。
형식이 등록되어 있지 않습니다.
Ingen typer ble registrert
Nie zarejestrowano żadnych typów.
Nenhum tipo foi registrado
Não foram registados tipos
Не зарегистрировано ни одного типа
No se registró ningún tipo
Inga typer registrerades
Kaydedilen tür yok
没有注销类型
沒有已移除註冊的型別
Nebyla zrušena registrace žádných typů.
Der blev ikke fjernet registreringer for nogen typer.
Er zijn geen typen afgemeld
Minkään tyyppien rekisteröintiä ei poistettu
Aucun type n'a été désinscrit
Die Registrierung der Typen wurde nicht aufgehoben.
Δεν καταργήθηκε η καταχώρηση κανενός τύπου
Egyetlen típus regisztrációja sem lett megszüntetve.
Nessun annullamento di registrazione dei tipi.
型は何も登録されませんでした。
등록이 취소된 형식이 없습니다.
Ingen typer ble avregistrert
Nie wyrejestrowano żadnych typów.
Nenhum tipo teve o registro cancelado
Não foi anulado qualquer registo dos tipos
Регистрация не отменена ни для одного типа
No se anuló el registro de ningún tipo
Inga typer avregistrerades
Kaydı silinen tür yok
成功注册了类型
已成功註冊型別
Typy byly úspěšně zaregistrovány.
Typerne blev registreret.
Typen zijn geregistreerd
Tyyppien rekisteröinti onnistui
Inscription des types réussie
Die Typen wurden registriert.
Οι τύποι καταχωρήθηκαν με επιτυχία
A típusok regisztrálása sikeresen befejeződött.
I tipi sono stati registrati.
型は正常に登録されました。
형식이 등록되었습니다.
Registreringen av typer er fullført
Typy zostały zarejestrowane pomyślnie.
Registro de tipos executado com êxito
Tipos registados com êxito
Типы зарегистрированы успешно
Se registraron correctamente los tipos
Typerna registrerades
Türler hatasız kaydedildi
Types registered successfully
已成功註冊型別
Types registered successfully
成功注册了类型
在将注册信息写入注册表时出错。您必须具有管理凭据才能执行此任务。请与系统管理员联系以获得帮助
將註冊資訊寫入登錄時發生錯誤。您必須擁有管理認證,才能執行這項工作。請聯繫您的系統管理員以取得進一步協助
Při zápisu registračních informací do registru došlo k chybě. Chcete-li provést tento úkol, musíte mít pověření správce. Se žádostí o pomoc se obraťte na správce systému.
Der opstod en fejl under skrivning af registreringsoplysningerne i registreringsdatabasen. Du skal have administratorrettigheder for at udføre denne opgave. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.
Er is een fout opgetreden bij het schrijven van de registratiegegevens naar het register. U moet beheerdersreferenties hebben om deze taak uit te voeren. Neem contact op met de systeembeheerder voor ondersteuning
Virhe kirjoitettaessa rekisteritietoja rekisteriin. Tämän tehtävän suorittaminen edellyttää järjestelmänvalvojan valtuuksia. Pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta
Une erreur s'est produite lors de l'écriture des informations d'inscription dans le Registre. Vous devez posséder des informations d'identification administrative pour effectuer cette tâche. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide
Beim Schreiben der Registrierungsinformationen in die Registrierung ist ein Fehler aufgetreten. Sie müssen Administratorrechte besitzen, um diese Aufgabe auszuführen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie Hilfe benötigen.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή πληροφοριών εγγραφής στο μητρώο. Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία πρέπει να έχετε στοιχεία διαχειριστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για βοήθεια
Hiba történt a rendszerleíró adatbázis regisztrációs adatainak írásakor. A feladat végrehajtásához rendszergazdai jogosultságra van szükség. Forduljon a rendszergazdához.
Errore durante la scrittura delle informazioni di registrazione nel Registro di sistema. È necessario disporre delle credenziali amministrative per effettuare l'operazione. Rivolgersi all'amministratore del sistema.
レジストリ情報をレジストリに書き込み中にエラーが発生しました。このタスクを実行するには、管理者権限が必要です。システムの管理者に連絡してください。
레지스트리에 등록 정보를 쓰는 동안 오류가 발생했습니다. 이 작업을 수행하려면 관리 자격 증명이 있어야 합니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
Det oppstod en feil under skriving av registreringsinformasjon til registret. Du må ha tilgang som administrator for å utføre denne oppgaven. Kontakt systemansvarlig hvis du trenger hjelp
Wystąpił błąd podczas zapisywania informacji rejestracyjnych w rejestrze. Do wykonania tego zadania są potrzebne poświadczenia administracyjne. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.
Erro ao gravar as informações de registro no Registro. É preciso ter credenciais administrativas para executar esta tarefa. Contate o administrador do sistema para obter ajuda
Ocorreu um erro ao escrever informações de registo no registo. Tem de ter credenciais administrativas para efectuar esta tarefa. Contacte o administrador do sistema para obter assistência
При записи регистрационной информации в реестр произошла ошибка. Для выполнения этой задачи необходимо иметь привилегии администратора. Обратитесь к системному администратору за помощью
Error al escribir la información de registro en el Registro. Debe tener credenciales administrativas para realizar esta tarea. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda
Det uppstod ett fel när registreringsinformationen skulle skrivas till registret. Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna utföra den här åtgärden. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information
Kayıt bilgileri kayıt defterine yazılırken bir hata oluştu. Bu görevi gerçekleştirebilmek için yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekir. Yardım için sistem yöneticinize başvurun
An error occurred while writing the registration information to the registry. Administrator permissions are needed to use the selected options. Use an administrator command prompt to complete these tasks.
將註冊資訊寫入登錄時發生錯誤。必須有系統管理員權限才能使用選取的選項。請使用系統管理員命令提示字元來完成這些工作。
An error occurred while writing the registration information to the registry. Administrator permissions are needed to use the selected options. Use an administrator command prompt to complete these tasks.
在将注册信息写入注册表时出错。需要有管理员权限才能使用所选选项。请使用管理员命令提示来完成这些任务。
Registrace knihovny typů nebyla zrušena, protože sestavení bylo importováno z knihovny COM.
Registreringen af typebiblioteket blev ikke fjernet, da assemblyen blev importeret fra COM
Typebibliotheek is niet afgemeld sinds het importeren van de assembly uit COM
Tyyppikirjaston rekisteröintiä ei poistettu, koska kokoonpano on tuotu COM-kohteesta
La suppression de l'inscription de la bibliothèque de types n'a pas eu lieu, car l'assembly a été importé à partir de COM
Die Registrierung der Typbibliothek wurde nicht aufgehoben, da die Assembly aus COM importiert wurde.
Δεν καταργήθηκε η καταχώρηση της βιβλιοθήκης τύπων καθώς η εισαγωγή της συγκρότησης έγινε από το COM
A típustár regisztrálásának megszüntetése nem sikerült, mert a kódösszeállítás importálása a COM-ból történt.
Non è stata annullata la registrazione della libreria dei tipi perché l'assembly è stato importato da COM
アセンブリは COM からインポートされたため、タイプ ライブラリは登録解除されません。
COM에서 어셈블리를 가져왔으므로 형식 라이브러리가 등록 취소되지 않았습니다.
Typebiblioteket ble ikke avregistrert fordi samlingen ble importert fra COM
Biblioteka typów nie została wyrejestrowana, ponieważ zestaw został zaimportowany z modelu COM
O cancelamento do registro da biblioteca de tipos não será feito, pois o módulo (assembly) foi importado do COM
O registo da biblioteca de tipos não foi anulado porque a assemblagem foi importada de COM
Регистрация библиотеки типов не отменяется, поскольку сборка была импортирована из COM
No se canceló el registro de la biblioteca de tipos porque el ensamblado se importó desde COM
Typbiblioteket har inte avregistrerats eftersom sammansättningen importerades från COM
Derleme COM'dan alındığından tür kitaplığının kaydı silinmedi
因为程序集是从 COM 导入的,因此类型库未被注销
型別程式庫沒有移除註冊,因為組件是由 COM 匯入
Type library not un-registered since the assembly was imported from COM
型別程式庫沒有移除註冊,因為組件是由 COM 匯入
Type library not un-registered since the assembly was imported from COM
因为程序集是从 COM 导入的,因此类型库未被注销
类型“<var>Type Name</var>”具有的 ComRegisterFunction 不会被调用,原因是没有注册此类型
由於型別 '<var>Type Name</var>' 沒有被註冊,所以其中的 ComRegisterFunction 不會被呼叫
Typ <var>Type Name</var> je vybaven funkcí ComRegisterFunction, která nebude volána, protože typ není registrován.
Typen '<var>Type Name</var>' har en ComRegisterFunction, der ikke bliver kaldt, da typen ikke bliver registreret.
Type <var>Type Name</var> bezit een ComRegisterFunction die niet wordt aangeroepen omdat het type niet wordt geregistreerd
Tyypillä <var>Type Name</var> on ComRegisterFunction, jota ei kutsuta, sillä tyypin rekisteröinti ei ole meneillään.
Le type '<var>Type Name</var>' a une fonction ComRegisterFunction qui ne sera pas appelée, car ce type n'est pas inscrit
Der Typ <var>Type Name</var> hat eine ComRegisterFunction, die nicht aufgerufen wird, da der Typ nicht registriert wurde.
Ο τύπος '<var>Type Name</var>' έχει μια συνάρτηση ComRegisterFunction η οποία δεν θα κληθεί εφόσον ο τύπος δεν καταχωρείται
A(z) „<var>Type Name</var>” típushoz tartozik ComRegisterFunction függvény, amely azonban nem lesz meghívva, mert nem kerül sor a típus regisztrációjára.
Il tipo '<var>Type Name</var>' ha un attributo ComRegisterFunction che non verrà chiamato perché il tipo non è registrato.
型 '<var>Type Name</var>' は、型が登録されていないため呼び出されない ComRegisterFunction を持っています。
'<var>Type Name</var>' 형식은 등록되지 않으므로 이 형식에는 호출되지 않는 ComRegisterFunction이 있습니다.
Typen <var>Type Name</var> har en ComRegisterFunction som ikke blir kalt fordi typen ikke er registrert
Z typem '<var>Type Name</var>' związany jest element ComRegisterFunction, który nie zostanie wywołany, ponieważ ten typ nie jest zarejestrowany.
O tipo '<var>Type Name</var>' tem um ComRegisterFunction que não será chamado porque o tipo não está sendo registrado
O tipo '<var>Type Name</var>' tem um valor ComRegisterFunction que não pode ser chamado porque o tipo não está a ser registado
Тип '<var>Type Name</var>' имеет функцию ComRegisterFunction, которая не будет вызвана, так как данный тип не регистрируется
No se puede llamar al tipo '<var>Type Name</var>' con ComRegisterFunction porque no se registró el tipo
Typen <var>Type Name</var> innehåller en ComRegisterFunction som inte anropas eftersom typen inte registreras
Tür kayıtlı olmadığından ComRegisterFunction özelliğine sahip '<var>Type Name</var>' türü çağrılmayacak
See catalog page for all messages.