The service
Messages on page
Het gebruikersbesturingselement <var>X</var> is niet gecompileerd en kan alleen dynamisch worden gebruikt. Als u compilatie wilt forceren, stelt u compilationMode="Always" in bij de @control-instructie.
לא בוצע הידור של פקד המשתמש '<var>X</var>', וניתן להשתמש בו באופן דינאמי בלבד. כדי לכפות את ביצוע ההידור, הגדר את compilationMode="Always" בהוראה @control.
使用者控制項 '<var>X</var>' 尚未編譯,而且只能動態使用。若要強制編譯,請在其 @control 指示詞中設定 compilationMode="Always"。
Brukerkontrollen <var>X</var> er ikke kompilert og kan ikke brukes dynamisk. Hvis du vil tvinge den til å kompilere, angir du compilationMode="Always" i direktivet @control.
A(z) „<var>X</var>” felhasználó vezérlő nincs lefordítva, és csak dinamikusan használható. A fordítás kényszerített végrehajtásához adja meg a compilationMode="Always" beállítást annak @control utasításában.
Käyttäjän ohjausobjekti <var>X</var> ei ole käännetty, ja sitä voidaan käyttää vain dynaamisesti. Jos haluat pakottaa sen kääntämisen, määritä compilationMode="Always" sen @control-direktiivissä.
'<var>X</var>' kullanıcı denetimi derlenmedi ve yalnızca dinamik olarak kullanılabilir. Derlemeye zorlamak @control yönergesinde compilationMode="Always" ayarını yapın.
Пользовательский элемент управления '<var>X</var>' не компилирован и может использоваться только динамически. Чтобы компилировать этот элемент, установите в директиве @control значение compilationMode="Always".
Le contrôle utilisateur '<var>X</var>' n'est pas compilé et peut uniquement être utilisé dynamiquement. Pour forcer sa compilation, définissez compilationMode="Always" dans sa directive @control.
Il controllo utente '<var>X</var>' non è compilato e può essere utilizzato solo in modo dinamico. Per imporne la compilazione, impostare compilationMode="Always" nella relativa istruzione @control.
未编译用户控件“<var>X</var>”,因此只能动态使用该用户控件。要强制编译它,请在它的 @control 指令中设置 compilationMode="Always"。
لم يتم التحويل البرمجي لعنصر تحكم المستخدم '<var>X</var>'ن وبالتالي يمكن استخدامه بشكل ديناميكي فقط. لفرض التحويل البرمجي عليه، قم بتعيين compilationMode="دومًا" في توجيه @control الخاص به.
ユーザー コントロール '<var>X</var>' はコンパイルされていないため、動的にのみ使用できます。コンパイルを強制するには、@control ディレクティブで compilationMode="Always" を設定してください。
Das Benutzersteuerelement <var>X</var> ist nicht kompiliert und kann nur dynamisch verwendet werden. Legen Sie in der @control-Direktive compilationMode="Always" fest, um die Kompilierung des Steuerelements zu erzwingen.
Uživatelský ovládací prvek <var>X</var> není zkompilován a lze jej použít pouze dynamicky. Chcete-li vynutit jeho kompilaci, nastavte v jeho direktivě @control vlastnost compilationMode="Always".
사용자 정의 컨트롤 '<var>X</var>'은(는) 컴파일되지 않았으므로 동적으로만 사용할 수 있습니다. 컨트롤을 강제로 컴파일하려면 @control 지시문에 compilationMode="Always"를 설정하십시오.
Το στοιχείο ελέγχου χρήστη '<var>X</var>' δεν είναι μεταγλωττισμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο δυναμικά. Για να μεταγλωττιστεί κάντε τη ρύθμιση compilationMode="Always" στην οδηγία @control.
El control de usuario '<var>X</var>' no está compilado y sólo se puede utilizar de manera dinámica. Para obligar a que se compile, establezca compilationMode="Always" en su directiva de @control.
Det brugerdefinerede objekt '<var>X</var>' er ikke kompileret og kan kun bruges dynamisk. Du kan gentvinge en kompilering af objektet ved at angive compilationMode="Always" i dets @control-direktiv.
Formant użytkownika '<var>X</var>' nie jest skompilowany i można go używać tylko dynamicznie. Aby wymusić kompilację formantu, należy ustawić właściwość compilationMode="Always" w dyrektywie @control.
Användarkontrollen "<var>X</var>" har inte kompilerats och kan därför endast användas dynamiskt. Du kan framtvinga kompilering genom att ange compilationMode="Always" i direktivet @control.
O controle de usuário '<var>X</var>' não está compilado e só pode ser usado dinamicamente. Para forçá-lo a ser compilado, defina compilationMode="Always" em sua diretiva @control.
התבנית שנמצאת בשימוש עבור פריסה מותאמת אישית.
De sjabloon die wordt gebruikt voor een aangepaste indeling.
使用於自訂配置的範本。
Malen som brukes for egendefinert oppsett.
Egy testreszabott elrendezéshez használt sablon
Mukautetulle asettelulle käytettävä malli.
Özelleştirilmiş düzen için kullanılan şablon.
Шаблон, который используется для пользовательского макета.
Modello utilizzato per un layout personalizzato.
Modèle utilisé pour une disposition personnalisée.
该模板用于自定义布局。
القالب المستخدم لتخطيط مخصص.
カスタマイズ レイアウトに使用されるテンプレートです。
Die Vorlage für ein angepasstes Layout.
Šablona používaná pro přizpůsobené rozložení
사용자 지정 레이아웃에 사용할 템플릿입니다.
Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για μια προσαρμοσμένη διάταξη.
Plantilla utilizada para un diseño personalizado.
Den skabelon, der anvendes til et brugerdefineret layout.
Szablon używany do układu dostosowanego.
Den mall som används för en anpassad layout.
O modelo usado para um layout personalizado.
נתיב הבקשה: <var>X</var>
Aanvraagpad: <var>X</var>
要求路徑: <var>X</var>
Bane for forespørsel: <var>X</var>
A kérelem elérési útja: <var>X</var>
Pyynnön polku: <var>X</var>
İstek yolu: <var>X</var>
Путь запроса: <var>X</var>
Percorso richiesta: <var>X</var>
Chemin d'accès à la demande : <var>X</var>
请求路径: <var>X</var>
مسار الطلب: <var>X</var>
要求パス: <var>X</var>
Anforderungspfad: <var>X</var>
Cesta požadavku: <var>X</var>
요청 경로: <var>X</var>
Αίτηση διαδρομής: <var>X</var>
Ruta de acceso de solicitud: <var>X</var>
Anmodningssti: <var>X</var>
Ścieżka żądania: <var>X</var>
Sökväg för begäran: <var>X</var>
Caminho da solicitação: <var>X</var>
קביעה אם לחצן העריכה נוצר באופן אוטומטי בזמן ריצה.
Hiermee wordt aangegeven of de knop Bewerken automatisch wordt gegenereerd tijdens runtime.
是否於執行階段時自動產生編輯按鈕。
Angir om rediger-knappen genereres automatisk under kjøring.
Azt jelzi, hogy futásidőben automatikusan létrejön-e a Szerkesztés gomb.
Muodostetaanko muokkaamispainike automaattisesti suorituksen aikana.
Çalışma zamanında düzenleme düğmesinin otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağı.
Создается ли кнопка правки автоматически при запуске.
Indica se il pulsante Modifica viene generato automaticamente in fase di esecuzione.
Indique si le bouton modifier est généré automatiquement au moment de l'exécution.
运行时是否自动生成“编辑”按钮。
ما إذا كان قد تم إنشاء الزر "تحرير" تلقائيًا أثناء وقت التشغيل أم لا.
[編集] ボタンをランタイムに自動的に生成するかどうかを指定します。
Gibt an, ob die Schaltfläche "Bearbeiten" automatisch zur Laufzeit generiert wird.
Určuje, zda bude za běhu automaticky generováno tlačítko pro úpravy.
런타임에 [편집] 단추를 자동으로 생성할지 여부를 지정합니다.
Αν το κουμπί επεξεργασίας θα δημιουργείται αυτόματα κατά το χρόνο εκτέλεσης.
Indica si se genera automáticamente el botón de edición en tiempo de ejecución.
Angiver, om knappen Rediger oprettes automatisk på kørselstidspunktet.
Czy przycisk edytowania jest generowany automatycznie podczas pracy.
Anger om knappen Redigera ska genereras automatiskt vid körning.
Especifica se o botão de edição é gerado automaticamente em tempo de execução.
התבנית שבה יש להשתמש עבור פריטים במצב הוספה בשדה זה.
De sjabloon die moet worden gebruikt voor items in de invoegmodus in dit veld.
在此欄位中插入模式下項目所使用的樣板。
Malen som skal brukes for elementer i innsettingsmodus i dette feltet.
Az ebben a mezőben beszúrási módban szereplő elemekhez használt sablon
Tämän kentän kohteille lisäämistilassa käytettävä malli.
Шаблон для использования элементами в режиме вставки в этом поле.
Modello da utilizzare per gli elementi in modalità di inserimento nel campo.
Modèle à utiliser pour les éléments en mode insertion dans ce champ.
Bu alanda ekleme modunda öğeler için kullanılacak şablon.
用于此字段中处于插入模式的项的模板。
القالب المطلوب استخدامه للعناصر في وضع الإدراج في هذا الحقل.
このフィールドの挿入モードの項目に使用するテンプレートです。
Die Vorlage, die für Elemente im Einfügemodus in diesem Feld verwendet werden soll.
Šablona použitá v tomto poli pro položky v režimu vkládání
삽입 모드에서 이 필드의 항목에 사용할 템플릿입니다.
Το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί για στοιχεία σε κατάσταση εισαγωγής σε αυτό το πεδίο.
Den skabelon, der skal anvendes til elementer i indsætningstilstand i dette felt.
Szablon, który ma być użyty dla elementów w trybie wstawiania w tym polu.
Den mall som ska användas för objekt i infogningsläge i det här fältet.
Plantilla utilizada para los elementos de este campo en modo de inserción.
O modelo a ser usado em itens em modo de inserção neste campo.
מופעל כאשר CommandEvent נוצר בתוך DetailsView.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer een CommandEvent wordt gegenereerd in de DetailsView.
在 DetailsView 內產生 CommandEvent 時引發。
A DetailsView elemen belüli CommandEvent esemény létrejöttekor következik be.
Käynnistyy, kun CommandEvent luodaan DetailsView-näkymän sisällä.
DetailsView içinde CommandEvent oluşturulduğunda harekete geçirilir.
Активируется, когда CommandEvent создается в DetailsView.
Generato quando un CommandEvent viene generato in modalità DetailsView.
Se déclenche lorsqu'un CommandEvent est généré dans le DetailsView.
Starter når en CommandEvent genereres i DetailsView.
在 DetailsView 内生成 CommandEvent 时激发。
التشغيل عند إنشاء CommandEvent داخل DetailsView.
CommandEvent が DetailsView で生成されるときに発生します。
Wird ausgelöst, wenn ein CommandEvent in der DetailsView generiert wird.
Je aktivována, pokud je v prvku DetailsView generována událost CommandEvent.
DetailsView 안에 CommandEvent가 생성될 때 발생합니다.
Πυροδοτείται όταν δημιουργείται CommandEvent μέσα στο DetailsView.
Se desencadena cuando se genera un CommandEvent dentro de DetailsView.
Udløses, når der oprettes en CommandEvent i den pågældende DetailsView.
Uruchamiany, jeśli zdarzenie CommandEvent jest generowane w widoku DetailsView.
Utlöses när en CommandEvent-händelse genereras i en DetailsView.
Acionado quando um CommandEvent é gerado em DetailsView.
האם ממשק המשתמש לקידוד גלוי.
Hiermee wordt aangegeven of de paginerings-UI zichtbaar is.
是否顯示分頁 UI。
Om sidevekslingsgrensesnittet er synlig.
Azt jelzi, hogy látható-e a lapozási kezelőfelület.
Onko sivutuskäyttöliittymä näkyvissä.
Sayfalama kullanıcı arabiriminin görünür olup olmadığı.
Является ли интерфейс постраничного просмотра видимым.
Indica se l'interfaccia di paging è visibile.
Indique si l'interface utilisateur de pagination est visible.
分页 UI 是否可见。
ما إذا كانت UI لترحيل الصفحات غير المستخدمة مرئية أم لا.
ページング UI を表示するかどうかです。
Gibt an, ob das Paging-UI sichtbar ist.
Určuje, zda je stránkovací rozhraní viditelné.
페이징 UI의 표시 여부를 지정합니다.
Εάν είναι ορατή η διασύνδεση χρήστη για σελιδοποίηση.
Indica si la interfaz de usuario de paginación está visible.
Angiver, om brugergrænsefladen til sideinddeling er synlig.
Określa, czy interfejs użytkownika stronicowania jest widoczny.
Om sidindelningsgränssnittet är synligt.
Se a interface do usuário de paginação é visível.
Het kenmerk <var>Attribute</var> is niet toegestaan op deze pagina.
התכונה '<var>Attribute</var>' אינה מותרת בדף זה.
此頁面中不允許屬性 '<var>Attribute</var>'。
Ezen a lapon nem engedélyezett a(z) „<var>Attribute</var>” attribútum.
Määritettä <var>Attribute</var> ei sallita tällä sivulla.
Bu sayfada '<var>Attribute</var>' özniteliğine izin verilmez.
Атрибут '<var>Attribute</var>' не может использоваться на этой странице.
L'attributo '<var>Attribute</var>' non è consentito in questa pagina.
L'attribut '<var>Attribute</var>' n'est pas autorisé dans cette page.
Attributtet <var>Attribute</var> er ikke tillatt på denne siden.
此页中不允许特性“<var>Attribute</var>”。
غير مسموح بالسمة '<var>Attribute</var>' في هذه الصفحة.
属性 '<var>Attribute</var>' はこのページで許可されていません。
Das <var>Attribute</var>-Attribut ist auf dieser Seite nicht zulässig.
Atribut <var>Attribute</var> není na této stránce povolen.
이 페이지에는 '<var>Attribute</var>' 특성을 사용할 수 없습니다.
Το χαρακτηριστικό '<var>Attribute</var>' δεν επιτρέπεται σε αυτή τη σελίδα.
Attributten '<var>Attribute</var>' er ikke tilladt på denne side.
En esta página no se permite el atributo '<var>Attribute</var>'.
Atrybut '<var>Attribute</var>' nie jest dozwolony na tej stronie.
Attributet <var>Attribute</var> är inte tillåtet på den här sidan.
O atributo '<var>Attribute</var>' não é permitido nesta página.
מופעל לאחר ש- WebPart נסגר.
Deze gebeurtenis treedt op nadat een webonderdeel is gesloten.
在關閉 WebPart 之後引發。
Starter etter at en webdel er lukket.
Kijelző bezárása után következik be.
Käynnistyy sen jälkeen, kun WebPart on suljettu.
Web Bölümü kapatıldıktan sonra oluşturuldu.
Вызвано после закрытия веб-части.
Generato dopo la chiusura di una Web part.
Déclenché après fermeture d'un WebPart.
关闭 WebPart 后引发。
تشغيل الحدث بعد إغلاق WebPart.
WebPart が終了した後に発生します。
Wird ausgelöst, nachdem ein WebPart geschlossen wurde.
Je aktivována po zavření webové části (WebPart).
WebPart를 닫은 후에 발생합니다.
Ενεργοποιείται μετά το κλείσιμο ενός Τμήματος Web.
Opstår, når en webdel er blevet lukket.
Uruchamiany po zamknięciu elementu WebPart.
Utlöses efter att en webbdel har stängts.
Se desencadena después de que se haya cerrado un elemento Web.
Gerado depois de uma WebPart ser fechada.
המרווח בין תאים.
De afstand tussen cellen.
儲存格之間的間距。
Solujen välinen tila.
Hücreler arasındaki aralık.
Расстояние между ячейками.
Spaziatura tra le celle.
Espacement entre les cellules.
Avstanden mellom celler.
A cellák közötti térköz
单元格之间的间距。
التباعد بين الخلايا.
セル間のスペースです。
Die Abstände zwischen den Zellen.
Mezery mezi buňkami
셀 사이의 간격입니다.
Η απόσταση ανάμεσα στα κελιά.
Espaciado entre celdas.
Mellemrummet mellem cellerne.
Odstępy między komórkami.
Avståndet mellan celler.
O espaçamento entre as células.
See catalog page for all messages.