The service
Messages on page
הגדרת המאפיינים SelectedIndex או SelectedValue של BulletedList אינה נתמכת.
Het instellen van de SelectedIndex- of SelectedValue-eigenschappen van BulletedList wordt niet ondersteund.
不支援設定 BulletedList 的 SelectedIndex 或 SelectedValue 屬性。
Støtter ikke angivelse av egenskapene SelectedIndex og SelectedValue for BulletedList.
A BulletedList típus SelectedIndex vagy SelectedValue tulajdonságainak beállítása nem támogatott.
BulletedList-luettelon SelectedIndex- tai SelectedValue-ominaisuuksien määrittämistä ei tueta.
BulletedList'in SelectedIndex veya SelectedValue özelliklerinin ayarlanması desteklenmiyor.
Установка свойств SelectedIndex или SelectedValue списка BulletedList не поддерживается.
L'impostazione delle proprietà SelectedIndex o SelectedValue di BulletedList non è supportata.
La définition des propriétés SelectedIndex ou SelectedValue de BulletedList n'est pas prise en charge.
不支持设置 BulletedList 的 SelectedIndex 或 SelectedValue 属性。
BulletedList の SelectedIndex または SelectedValue プロパティを設定することはサポートされていません。
Das Festlegen der SelectedIndex- oder SelectedValue-Eigenschaft von BulletedList wird nicht unterstützt.
Nastavení vlastností SelectedIndex a SelectedValue prvku BulletedList není podporováno.
BulletedList의 SelectedIndex 또는 SelectedValue 속성은 설정할 수 없습니다.
No se admite establecer las propiedades SelectedIndex o SelectedValue de BulletedList.
Η ρύθμιση των ιδιοτήτων SelectedIndex ή SelectedValue του BulletedList δεν υποστηρίζεται.
Angivelse af egenskaberne SelectedIndex eller SelectedValue for BulletedList understøttes ikke.
Ustawienie właściwości SelectedIndex lub SelectedValue listy BulletedList nie jest obsługiwane.
Det går inte att ange egenskaperna SelectedIndex eller SelectedValue för en BulletedList.
تعيين الخاصية SelectedIndex أو SelectedValue لـ BulletedList غير معتمد.
Não há suporte para a definição das propriedades SelectedIndex ou SelectedValue de BulletedList.
ניתוק רכיבי ה- Web Part
Hiermee wordt de verbinding tussen de webonderdelen verbroken
中斷連接 Web 組件
Kobler fra webdelene
A kijelzők közötti kapcsolatot bontja
Katkaisee WWW-osien yhteyden
Web Bölümlerinin bağlantısını keser
Разъединяет веб-части
Disconnette le Web part.
Déconnecte les WebParts
断开 Web 部件连接
قطع اتصال "أجزاء الويب"
Web パーツを切断します。
Trennt die Webparts
Odpojí webové části.
Desconecta los elementos Web
Αποσυνδέει τα Τμήματα Web
Afbryder forbindelsen mellem webdelene
웹 파트의 연결을 끊습니다.
Przerywa połączenia z częściami sieci Web
Koppla från webbdelarna
Desconecta as Web Parts
סטטיסטיקת התהליך:
Statistische gegevens van proces:
處理序統計資料:
Prosesstatistikk:
Folyamatstatisztika:
Prosessin tilastot:
İşlem istatistikleri:
Статистика процесса:
Statistiche processo:
Statistiques concernant le processus :
进程统计:
إحصائيات العملية:
プロセス統計:
Prozessstatistik:
Statistika procesu:
프로세스 통계:
Estadísticas de proceso:
Στατιστικά στοιχεία διεργασίας:
Statystyki procesu:
Processtatistik:
Processtatistikker:
Estatísticas do processo:
פרמטרי ייצוא לא חוקיים.
Ongeldige exportparameters.
匯出參數無效。
Ugyldige eksporteringsparametere.
Érvénytelen exportálási paraméterek.
Vientiparametrit ovat virheelliset.
Geçersiz verme parametreleri.
Неверные параметры экспорта.
Parametri di esportazione non validi.
Paramètres d'exportation non valides.
无效的导出参数。
معلمات تصدير غير صالحة.
無効なエクスポート パラメーターです。
Ungültige Exportparameter.
Neplatné parametry exportu
내보내기 매개 변수가 잘못되었습니다.
Parámetros de exportación no válidos.
Μη έγκυρες παράμετροι εξαγωγής.
Ugyldige eksportparametre.
Nieprawidłowe parametry eksportu.
Ogiltiga exportparametrar.
Parâmetros de exportação inválidos.
הסגנון של ההוראות.
De stijl van de instructies.
指示的樣式。
Stilen som brukes på veiledningen.
Az útmutatás stílusa
Ohjeiden tyyli.
Yönergelerin stili.
Стиль инструкций.
Stile delle istruzioni.
Style des instructions.
说明的样式。
نمط الإرشادات.
指示のスタイルです。
Der Stil der Anweisungen.
Styl pokynů
지침의 스타일입니다.
Estilo de las instrucciones.
Το στυλ των οδηγιών.
Styl wskazówek.
Stilen för instruktionerna.
Formatet for instruktionerne.
O estilo das instruções.
רכיב המרה בשם '<var>X</var>' כבר נוסף, ויש לו את אותם סוגי ספק וצרכן כמו של רכיב ההמרה בשם '<var>Y</var>'.
Er is al een transformator met de naam <var>X</var> toegevoegd die dezelfde provider- en consumertypen bevat als de transformatornaam <var>Y</var>.
已加入具有 '<var>X</var>' 名稱的轉換程式,而且已有相同的提供者和消費者型別當成 '<var>Y</var>' 名稱的轉換程式。
En transformering med navnet <var>X</var> er allerede lagt til og har samme leverandør og forbrukertyper som transformeringen med navnet <var>Y</var>.
Már hozzá van adva egy „<var>X</var>” nevű átalakító, és ugyanazzal a szolgáltatói és fogyasztótípusokkal rendelkezik, mint a(z) „<var>Y</var>” nevű átalakító.
Muuntotoiminto, jonka nimi on <var>X</var>, on jo lisätty, ja sen palvelun ja kuluttajan lajit ovat samat kuin muuntotoiminnolla, jonka nimi on <var>Y</var>.
'<var>X</var>' adlı bir dönüştürücü zaten eklendi ve bunun sağlayıcı ve müşteri türleri '<var>Y</var>' adlı dönüştürücüyle aynı.
Преобразователь с именем '<var>X</var>' уже добавлен, и имеет те же типы поставщика и потребителя, что и преобразователь с именем '<var>Y</var>'.
Un trasformatore denominato '<var>X</var>' è già stato aggiunto e dispone degli stessi tipi di provider e consumer del trasformatore denominato '<var>Y</var>'.
Un transformateur nommé '<var>X</var>' a déjà été ajouté et présente les mêmes types de fournisseur et de consommateur que le transformateur appelé '<var>Y</var>'.
已经添加了一个名为“<var>X</var>”的转换器,它与名为“<var>Y</var>”的转换器具有相同的提供程序类型和使用者类型。
تمت بالفعل إضافة المحوّل '<var>X</var>' وله نفس أنواع العميل والموفر الخاصة بالمحوّل '<var>Y</var>'.
'<var>X</var>' というトランスフォーマーは既に追加されていて、'<var>Y</var>' というトランスフォーマーと同じプロバイダーおよびコンシューマー型が指定されています。
Es wurde bereits ein Transformator mit dem Namen <var>X</var> hinzugefügt. Dieser hat den gleichen Anbieter- und Consumertyp wie der Transformator mit dem Namen <var>Y</var>.
Transformátor s názvem <var>X</var> již byl přidán a má stejné typy zprostředkovatele a spotřebitele jako transformátor s názvem <var>Y</var>.
이름이 '<var>X</var>'인 변환기가 이미 등록되었으며 이 변환기는 이름이 '<var>Y</var>'인 변환기와 공급자 및 소비자 형식이 같습니다.
Ya se ha agregado un transformador con el nombre '<var>X</var>' y tiene el mismo tipo de proveedor y de consumidor que el transformador con el nombre '<var>Y</var>'.
Έχει ήδη προστεθεί μετασχηματιστής με το όνομα '<var>X</var>' και έχει του ίδιους τύπους υπηρεσίας παροχής και προγράμματος πελάτη με το μετασχηματιστή με όνομα '<var>Y</var>'.
Der er allerede tilføjet en transformer med navnet '<var>X</var>', der har de samme provider- og forbrugertyper, som transformeren med navnet '<var>Y</var>'.
Transformator o nazwie '<var>X</var>' został już dodany i ma te same typy dostawcy i klienta co transformator o nazwie '<var>Y</var>'.
En transformator med namnet <var>X</var> har redan lagts till, och har samma provider- och förbrukartyp som transformatorn <var>Y</var>.
Um transformador com o nome '<var>X</var>' já foi adicionado e tem os mesmos tipos de provedor e consumidor que o transformador com nome '<var>Y</var>'.
minRequiredNonalphanumericCharacters אינו יכול להיות גדול מ- minRequiredPasswordLength.
De waarde voor minRequiredNonalphanumericCharacters mag niet groter zijn dan minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters 不可大於 minRequiredPasswordLength。
minRequiredNonalphanumericCharacters kan ikke være større enn minRequiredPasswordLength.
A minRequiredNonalphanumericCharacters tulajdonság értéke nem haladhatja meg a minRequiredPasswordLength tulajdonság értékét.
minRequiredNonalphanumericCharacters ei voi olla suurempi kuin minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters değeri, minRequiredPasswordLength değerinden büyük olamaz.
minRequiredNonalphanumericCharacters не может быть больше чем minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters non può essere maggiore di minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters ne peut pas être supérieur à minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters 不能大于 minRequiredPasswordLength。
لا يمكن أن يكون minRequiredNonalphanumericCharacters أكبر من minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters を minRequiredPasswordLength よりも大きい値にすることはできません。
minRequiredNonalphanumericCharacters darf nicht größer sein als minRequiredPasswordLength.
Hodnota minRequiredNonalphanumericCharacters nemůže být větší než hodnota minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters는 minRequiredPasswordLength보다 클 수 없습니다.
minRequiredNonalphanumericCharacters no puede ser mayor que minRequiredPasswordLength.
Το minRequiredNonalphanumericCharacters δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters må ikke være større end minRequiredPasswordLength.
Wartość minRequiredNonalphanumericCharacters nie może być większa niż wartość minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters får inte vara större än minRequiredPasswordLength.
minRequiredNonalphanumericCharacters não pode ser maior do que minRequiredPasswordLength.
אירעה שגיאה בהחלת אחד או יותר מחלקי העורך.
Er is een fout opgetreden bij het toepassen van een of meer editor-onderdelen.
套用一或多個編輯器組件時發生錯誤。
Det oppstod en feil under bruk av én eller flere redigeringsdeler.
Hiba történt egy vagy több szerkesztési elem alkalmazásánál.
Virhe käytettäessä vähintään yhtä editoriosaa.
Bir veya birden çok Düzenleyici Bölümü uygulanırken hata oluştu.
Ошибка применения одной или нескольких частей Editor Part.
Errore durante l'applicazione di una o più web part editor.
Une erreur s'est produite lors de l'application d'un ou de plusieurs EditorParts.
应用一个或多个编辑器部件时出错。
حدث خطأ عند تطبيق جزء أو أكثر من أجزاء المحرر.
1 つ以上のエディター パーツの適用中にエラーが発生しました。
Fehler beim Anwenden eines oder mehrerer EditorParts.
Při použití jedné nebo více částí editoru došlo k chybě.
편집기 파트를 하나 이상 적용하는 동안 오류가 발생했습니다.
Error al aplicar uno o varios elementos Editor Part.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εφαρμογή ενός ή περισσότερων τμημάτων του προγράμματος επεξεργασίας.
Wystąpił błąd podczas zastosowania co najmniej jednej części edytora.
Det uppstod ett fel när en eller flera redigeringsdelar skulle tillämpas.
Der opstod en fejl under anvendelsen af en eller flere editordele.
Erro ao aplicar uma ou mais Partes de Editor.
כבר נוסף חיבור עם מזהה '<var>X</var>'.
Er is al een verbinding toegevoegd met de id <var>X</var>.
連接已經使用 ID '<var>X</var>' 加入。
Det er allerede lagt til en tilkobling med IDen <var>X</var>.
Már hozzá van adva egy „<var>X</var>” azonosítójú kapcsolat.
Tunnusta <var>X</var> käyttävä yhteys on jo lisätty.
Kimliği '<var>X</var>' olan bir Bağlantı zaten eklendi.
Подключение добавлено с идентификатором '<var>X</var>'.
È già stata aggiunta una connessione con ID '<var>X</var>'.
Une connexion a déjà été ajoutée avec l'ID '<var>X</var>'.
已添加了 ID 为“<var>X</var>”的连接。
تمت بالفعل إضافة "اتصال" بمعرف '<var>X</var>'.
接続は、ID '<var>X</var>' が指定されて既に追加されています。
Es wurde bereits eine Verbindung mit der ID <var>X</var> hinzugefügt.
Připojení již bylo přidáno s identifikátorem <var>X</var>.
ID가 '<var>X</var>'인 연결이 이미 추가되었습니다.
Ya se ha agregado una conexión con el identificador '<var>X</var>'.
Der er allerede tilføjet en forbindelse med id'et '<var>X</var>'.
Έχει ήδη προστεθεί μια σύνδεση με αναγνωριστικό '<var>X</var>'.
Połączenie z identyfikatorem '<var>X</var>' zostało już dodane.
Ett anslutning med ID <var>X</var> har redan lagts till.
Uma conexão já foi adicionada com identificação '<var>X</var>'.
תכונה לא מזוהה '<var>X</var>'.
Kenmerk niet herkend <var>X</var>
屬性無法辨認 '<var>X</var>'
Gjenkjenner ikke attributtet <var>X</var>
A(z) „<var>X</var>” attribútum nem ismerhető fel
Määritettä ei tunnisteta <var>X</var>
Öznitelik tanınmadı: '<var>X</var>'
Атрибут '<var>X</var>' не распознан.
Attributo '<var>X</var>' non riconosciuto.
Attribut non reconnu '<var>X</var>'
特性未被识别为“<var>X</var>”
سمة غير معروفة '<var>X</var>'
認識されない属性 '<var>X</var>' です。
Attribut nicht erkannt "<var>X</var>"
Nerozpoznaný atribut: <var>X</var>
특성을 인식할 수 없습니다('<var>X</var>').
No se reconoce el atributo '<var>X</var>'
Το χαρακτηριστικό δεν αναγνωρίστηκε '<var>X</var>'
Attributten '<var>X</var>' kunne ikke genkendes
Atrybut '<var>X</var>' nie został rozpoznany.
Attributet <var>X</var> är inte känt.
Atributo não reconhecido '<var>X</var>'
See catalog page for all messages.