The service
Messages on page
הסגנון שהוחל על הכותרת התחתונה.
De stijl die wordt toegepast op de voettekst.
套用至頁尾的樣式。
Stilen som brukes på bunntekst.
A láblécen alkalmazott stílus
Alatunnisteen tyyli.
Altbilgiye uygulanan stil.
Стиль для нижнего колонтитула.
Stile applicato ai piè di pagina.
Style appliqué au pied de page.
应用于脚注的样式。
النمط المطبق على تذييل الصفحة.
フッターに適用されるスタイルです。
Styl použitý pro zápatí
바닥글에 적용할 스타일입니다.
Estilo aplicado al pie de página.
Το στυλ που εφαρμόζεται στο υποσέλιδο.
Det format, der anvendes til sidefoden.
Der auf den Footer angewendete Stil.
Styl zastosowany do stopki.
Sidfotens format.
O estilo aplicado ao rodapé.
בעת שימוש בספק מטמון פלט מותאם אישית כגון '<var>X</var>', רק מדיניות התפוגה ותכונות המטמון שלהלן נתמכות: יחסי תלות של קובץ, תפוגות מוחלטות, התקשרויות חזרה של אימות סטטי והתקשרויות חזרה של החלפה סטטית.
Wanneer u een aangepaste provider voor de uitvoercache gebruikt, zoals <var>X</var>, worden alleen de volgende verloopbeleidsitems en cachefunctie ondersteund: bestandsafhankelijkheden, absolute verloopitems, statische validatiecallbacks en statische vervangingscallbacks.
使用自訂輸出快取提供者 (例如 '<var>X</var>') 時,僅支援下列到期日原則和快取功能: 檔案相依性、絕對到期日、靜態驗證回呼和靜態替代回呼。
Ved bruk av en egendefinert hurtigbuffer for utdata, som <var>X</var>, støttes bare følgende utløpspolicyer og hurtigbufferfunksjoner: filavhengigheter, absolutte utløp, statiske valideringstilbakekall og statiske erstatningstilbakekall.
Egyéni kimeneti gyorsítótár-szolgáltató (például „<var>X</var>”) használata esetén csak a következő lejárati házirendek és gyorsítótár-funkciók támogatottak: fájlfüggőségek, abszolút lejáratok, statikus érvényesítési visszahívások és statikus helyettesítési visszahívások.
Kun käytetään mukautettua tulostevälimuistipalvelutoimintoa (kuten <var>X</var>), vain seuraavia vanhentumiskäytäntöjä ja välimuistiominaisuuksia tuetaan: tiedostojen riippuvuudet, absoluuttiset vanhentumiset, staattisen vahvistuksen takaisinkutsut ja staattisen korvauksen takaisinkutsut.
'<var>X</var>' gibi özel bir çıkış önbellek sağlayıcısı kullanıldığında, yalnızca şu süre sonu ilkeleri ve önbellek özellikleri desteklenir: dosya bağımlılıkları, mutlak süre sonları, statik doğrulama geri çağırmaları ve statik değiştirme geri çağırmaları.
Если используется пользовательский поставщик кэша вывода, такой как "<var>X</var>", поддерживаются только следующие политики времени прекращения действия и функции кэша: зависимости между файлами, абсолютное время прекращения действия, статические обратные вызовы проверок и статические обратные вызовы подстановок.
Quando si utilizza un provider di cache di output personalizzato come '<var>X</var>', sono supportati solo i criteri di scadenza e le funzionalità di cache seguenti: dipendenze di file, scadenze assolute, callback di convalida statici e callback di sostituzione statici.
Lorsque vous utilisez un fournisseur de caches de sortie tel que '<var>X</var>', seules les stratégies d'expiration et les fonctionnalités de cache suivantes sont prises en charge : dépendances de fichiers, expirations absolues, rappels de validation statiques et rappels de substitution statiques.
使用像“<var>X</var>”这样的自定义输出缓存提供程序时,仅支持以下到期策略和缓存功能: 文件依赖关系、绝对到期、静态验证回调和静态替换回调。
عند استخدام موفر مخصص لذاكرة تخزين مؤقت للإخراج مثل '<var>X</var>'، فسيتم اعتماد نُهج انتهاء الصلاحية وميزات ذاكرة التخزين المؤقت التالية فقط: تبعيات الملفات وتواريخ انتهاء الصلاحية المطلقة وردود الاتصال الثابتة للتحقق من الصحة وردود الاتصال الثابتة للاستبدال.
'<var>X</var>' のようなカスタム出力キャッシュ プロバイダーを使用する場合は、次の有効期限ポリシーとキャッシュ機能のみがサポートされます: ファイルの依存関係、絶対有効期限、静的検証コールバック、および静的代入コールバック。
Bei Verwendung eines benutzerdefinierten Ausgabecacheanbieters wie "<var>X</var>" werden nur die folgenden Ablaufrichtlinien und Cachefunktionen unterstützt: Dateiabhängigkeiten, absolute Ablaufdaten, statische Validierungsrückrufe und statische Ersetzungsrückrufe.
Při použití vlastního zprostředkovatele mezipaměti výstupu, např. <var>X</var>, jsou podporovány pouze následující zásady vypršení platnosti a funkce mezipaměti: závislosti souborů, absolutní vypršení platnosti, zpětná volání statického ověření a zpětná volání statické náhrady.
'<var>X</var>' 같은 사용자 지정 출력 캐시 공급자를 사용할 경우, 만료 정책 및 캐시 기능으로 파일 종속성, 절대 만료, 정적 유효성 검사 콜백 및 정적 대체 콜백만 지원됩니다.
Cuando se usa un proveedor de caché de salida personalizado como '<var>X</var>', solo se admiten las características de caché y directivas de expiración siguientes: dependencias de archivo, expiraciones absolutas, devoluciones de llamada de validación estáticas y devoluciones de llamada de sustitución estáticas.
Κατά τη χρήση υπηρεσίας παροχής προσαρμοσμένης εμφάνισης, όπως η '<var>X</var>', υποστηρίζονται μόνο οι παρακάτω πολιτικές λήξης και λειτουργίες cache: εξαρτήσεις αρχείων, απόλυτες λήξεις, στατικές επιστροφές κλήσεις επικύρωσης και στατικές επιστροφές κλήσεις υποκατάστασης.
Når der bruges en brugerdefineret outputcacheprovider som '<var>X</var>', er det kun følgende udløbspolitikker og cachefunktioner, der understøttes: filafhængigheder og absolutte udløb, statiske valideringstilbagekald og statiske erstatningstilbagekald.
W przypadku korzystania z niestandardowego dostawcy wyjściowej pamięci podręcznej, takiego jak „<var>X</var>”, są obsługiwane tylko następujące zasady wygasania i funkcje pamięci podręcznej: zależności plików, wygaśnięcia bezwzględne, statyczne wywołania zwrotne walidacji i statyczne wywołania zwrotne podstawiania.
När du använder en anpassad utdatacacheprovider som <var>X</var>, stöds bara följande giltighetsprinciper och cachefunktioner: filberoenden, absoluta förfallotider, statiska återanrop för verifiering och för ersättning.
Ao usar um provedor de cache de saída personalizado como '<var>X</var>', somente os recursos de políticas e cache de expiração a seguir têm suporte: dependências de arquivo, expirações absolutas, retorno de chamada de validação estático e retorno de chamada de substituição estático.
הסגנון עבור תווית תפריט הפעלים.
De stijl voor het label van het opdrachtmenu.
動詞命令功能表標籤的樣式。
Stilen som brukes på menyetiketten for verbene.
A műveletek menücímkéjének stílusa
Verbitoimintovalikon otsikon tyyli.
Fiiller menü etiketinin stili.
Стиль метки меню команд.
Stile per l'etichetta del menu dei verbi.
Style de l'étiquette du menu d'actions verbales.
谓词菜单标签的样式。
نمط تسمية قائمة الأفعال.
動詞メニュー ラベルのスタイルです。
Der Stil für die Verbenmenübezeichnung.
Styl popisku nabídky příkazů
동사 메뉴 레이블의 스타일입니다.
Estilo para la etiqueta del menú de comandos.
Το στυλ της ετικέτας του μενού ενεργειών.
Formatet for etiketten til menuen Verber.
Styl etykiety menu zleceń.
Formatet på verbmenyns etikett.
O estilo do rótulo do menu de verbos.
קביעה אם ההתאמה האישית של רכיבי Web Part מופעלת.
Hiermee wordt aangegeven of personalisatie van webonderdelen is ingeschakeld.
是否啟用 Web 組件的個人化。
Angir om bruk av personlige data for webdelen er aktivert.
Azt mutatja, hogy engedélyezett-e a személyes beállítások megadása a kijelzőkhöz.
Onko WWW-osien mukautus käytössä.
Web Bölümlerini kişiselleştirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmediği.
Включена ли персонализация Веб-частей.
Indica se la personalizzazione delle Web part è abilitata.
Indique si la personnalisation des WebParts est activée.
是否启用 Web 部件的个性化设置。
ما إذا كان تخصيص "أجزاء الويب" مُمكّن أم لا.
Web パーツのパーソナル化を有効にするかどうかを指定します。
Gibt an, ob die Personalisierung von Webparts aktiviert ist.
Určuje, zda je povoleno individuální nastavení webových částí.
웹 파트에 대한 개인 설정을 사용할 수 있는지 여부를 지정합니다.
Indica si la personalización de elementos Web está habilitada.
Αν θα είναι ενεργοποιημένη η προσαρμογή των Τμημάτων Web.
Angiver, om personlig tilpasning af webdele er aktiveret.
Czy personalizacja części sieci Web jest włączona.
Anger om anpassningar av webbdelar är aktiverat.
Especifica se a personalização de Web Parts está ativada.
הפועל המשמש להצגת העזרה עבור רכיב Web Part.
Opdracht voor het weergeven van de Help-informatie voor een webonderdeel.
用來顯示 Web 組件說明的動詞命令。
Verb for å vise hjelpen for en webdel.
Kijelző súgójának megjelenítéséhez használt művelet.
WWW-osan ohjeen näyttävä verbitoiminto.
Web Bölümünün yardımını göstermek için kullanılan fiil.
Команда отображения справки для веб-части.
Verbo che consente di visualizzare la Guida per una Web part.
Verbe permettant d'afficher l'aide d'un WebPart.
显示 Web 部件帮助的谓词。
فعل لإظهار تعليمات "جزء ويب".
Web パーツにヘルプを表示する動詞です。
Verb zum Anzeigen der Hilfe für ein Webpart.
Příkaz pro zobrazení nápovědy pro webovou část
웹 파트에 대한 도움말을 표시하는 동사입니다.
Verbo para mostrar la ayuda de un elemento Web.
Ενέργεια για την προβολή της βοήθειας ενός Τμήματος Web.
Verbum, der bruges til at vise hjælpen til en webdel.
Zlecenie wyświetlenia pomocy części sieci Web.
Verb som visar hjälpen för en webbdel.
Verbo para mostrar a ajuda de uma Web Part.
GridView עם מזהה '<var>X</var>' חייב לכלול מקור נתונים שמיישם את ICollection או יכול לבצע קידוד של מקור נתונים אם AllowPaging מוגדר כ- True.
GridView met id <var>X</var> moet een gegevensbron hebben waarbij ICollection wordt geïmplementeerd of waarbij paginering van de gegevensbron mogelijk is, als AllowPaging is ingesteld op true.
如果 AllowPaging 為 true,ID 為 '<var>X</var>' 的 GridView 的資料來源,必須可以實作 ICollection 或是執行資料來源分頁。
GridView med IDen <var>X</var> må ha en datakilde som implementerer ICollection eller kan utføre sideveksling for datakilde hvis AllowPaging er True.
A(z) „<var>X</var>” azonosítójú GridView vezérlőnek olyan adatforrással kell rendelkeznie, amely vagy megvalósítja az ICollection felületet, vagy az AllowPaging tulajdonság TRUE értéke esetén képes az adatforrás lapozására.
GridView-kohteella, jonka tunnus on <var>X</var>, on oltava tietolähde, joka joko toteuttaa ICollection-kohteen tai voi tehdä tietolähteen sivutuksen, jos AllowPaging on true.
Kimliği '<var>X</var>' olan GridView'un ICollection uygulayan veya AllowPaging değeri true olduğunda veri kaynağı sayfalaması uygulayabilen bir veri kaynağı olmalıdır.
GridView с идентификатором '<var>X</var>' должно содержать источник данных, который реализует ICollection или может выполнить постраничный просмотр данных, если для AllowPaging выбрано значение true.
Il GridView con ID '<var>X</var>' deve avere un'origine dati che implementi ICollection o esegua il paging dell'origine dati se AllowPaging è true.
Un GridView avec l'ID '<var>X</var>' doit avoir une source de données qui implémente ICollection ou qui peut effectuer la pagination de la source de données si AllowPaging a la valeur true.
如果 AllowPaging 为 true,ID 为“<var>X</var>”的 GridView 必须有一个实现 ICollection 或者可以执行数据源分页的数据源。
يجب أن يحتوي GridView بمعرف '<var>X</var>' على مصدر بيانات يقوم بتنفيذ ICollection أو يمكنه إجراء ترحيل للصفحات غير المستخدمة لمصدر البيانات في حالة تعيين AllowPaging على القيمة true.
ID '<var>X</var>' の GridView は ICollection を実装しているデータ ソースを含んでいるか、または AllowPaging が ture の場合にデータ ソース ページングを実行できるデータ ソースを含んでいなければなりません。
Die GridView mit der ID <var>X</var> muss eine Datenquelle haben, die entweder ICollection implementiert oder Datenquellenpaging ausführen kann, wenn AllowPaging auf "true" festgelegt wurde.
Je-li vlastnost AllowPaging nastavena na hodnotu True, musí prvek GridView s identifikátorem <var>X</var> obsahovat zdroj dat, který implementuje rozhraní ICollection nebo dokáže provádět stránkování zdroje dat.
AllowPaging이 true인 경우에는 ID가 '<var>X</var>'인 GridView에 ICollection을 구현하거나 데이터 소스 페이징을 수행할 수 있는 데이터 소스가 있어야 합니다.
GridView con el identificador '<var>X</var>' debe tener un origen de datos que implemente ICollection o que pueda realizar la paginación del origen de datos si AllowPaging es true.
Το GridView με αναγνωριστικό '<var>X</var>' πρέπει να έχει αρχείο προέλευσης δεδομένων που να υλοποιεί το ICollection αν το AllowPaging είναι true.
GridView med id'et '<var>X</var>' skal have en datakilde, der enten implementerer ICollection eller kan udføre sideinddeling af datakilde, hvis AllowPaging er true.
Element GridView o identyfikatorze '<var>X</var>' musi mieć źródło danych, które implementuje kolekcję ICollection lub może wykonywać stronicowanie źródła danych, jeśli właściwość AllowPaging ma wartość True.
GridView med ID <var>X</var> måste ha en datakälla som antingen implementerar ICollection eller som kan utföra sidindelning i datakällan om AllowPaging = true.
O GridView com identificação '<var>X</var>' deve ter uma fonte de dados que implemente ICollection ou que possa realizar a paginação da fonte de dados se AllowPaging for verdadeiro.
מופעל כאשר אינדקס הדף של FormView משתנה.
Deze gebeurtenis wordt gestart wanneer de pagina-index van de FormView wordt gewijzigd
在 FormView 的頁面索引正在變更時引發。
Starter når sideindeksen for FormView endres.
A FormView vezérlő lapindexének változásakor következik be.
Käynnistyy, kun FormView-sivuindeksi muuttuu.
FormView'un sayfa dizini değiştirilirken harekete geçirilir.
Активируется во время изменения индекса страницы FormView.
Generato quando l'indice di pagina di FormView è in fase di modifica.
Se déclenche lorsque l'index de page du FormView est en cours de modification.
在 FormView 的页索引正在更改时激发。
التشغيل أثناء تغيير رقم صفحة FormView.
FormView のページ インデックスの変更中に発生します。
Wird ausgelöst, wenn sich der Seitenindex der FormView ändert.
Je aktivována při provádění změny indexu stránky třídy FormView.
FormView의 페이지 인덱스가 변경되는 동안 발생합니다.
Se desencadena cuando el índice de página de FormView está cambiando.
Πυροδοτείται όταν ο δείκτης σελίδων του FormView αλλάζει.
Udløses, når sideindekset for FormView ændres.
Uruchamiany podczas zmiany indeksu strony FormView.
Utlöses när det aktuella sidindexet för en FormView håller på att ändras ändras.
Acionado quando o índice da página de FormView está sendo alterado.
אין אפשרות להגדיר את התכונה Async כ-True כאשר מצב Transaction מופעל.
Het kenmerk Async kan niet worden ingesteld op true als Transaction-modus is ingeschakeld.
啟用 Transaction 模式時無法將 Async 屬性設定為 true。
Kan ikke angi True for attributtet Async når modusen Transaction er aktivert.
Az Async attribútum nem állítható be TRUE értékre, ha engedélyezve van a Transaction mód.
Async-määrite ei voi olla true, kun Transaction-tila on käytössä.
Transaction modu etkinleştirildiğinde Async özniteliği true olarak ayarlanamaz.
Асинхронный атрибут не может иметь значения true, если включен режим Transaction.
L'attributo Async non può essere impostato su true quando la modalità Transaction è abilitata.
L'attribut Async ne peut pas être défini à true lorsque le mode Transaction est activé.
当启用了 Transaction 模式时,Async 特性不能设置为 true。
لا يمكن تعيين السمة "غير متزامن" على القيمة true عند تمكين وضع المعاملة.
Transaction モードが有効にされているときは、非同期属性を true に設定することはできません。
Das Async-Attribut kann nicht auf "true" festgelegt werden, wenn der Transaktionsmodus aktiviert ist.
Atribut Async nelze nastavit na hodnotu True, je-li povolen režim Transaction.
Transaction 모드가 설정된 경우에는 Async 특성을 true로 설정할 수 없습니다.
El atributo Async no se puede establecer como true cuando el modo Transaction está habilitado.
Το χαρακτηριστικό Async δεν μπορεί να έχει τη ρύθμιση true όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση Transaction.
Attributten Asynkron kan ikke angives til true, når transaktionstilstanden er aktiveret.
Nie można ustawić wartości True dla atrybutu asynchronicznego, jeśli włączony jest tryb Transaction.
Attributet Async kan inte anges till True om läget Transaction är aktivt.
O atributo Async não pode ser definido como verdadeiro quando o modo de Transação está habilitado.
מחיקת '<var>X</var>'.
Hiermee wordt <var>X</var> verwijderd
刪除 '<var>X</var>'
Sletter <var>X</var>
„<var>X</var>” törlése
Poistaa kohteen <var>X</var>
'<var>X</var>' siler
Удаляет '<var>X</var>'
Elimina '<var>X</var>'.
Supprime '<var>X</var>'
删除“<var>X</var>”
حذف '<var>X</var>'
'<var>X</var>' の削除
Löscht <var>X</var>
Odstraní <var>X</var>.
'<var>X</var>'을(를) 삭제합니다.
Eliminar '<var>X</var>'
Διαγράφει το '<var>X</var>'
Sletter '<var>X</var>'
Usuwa '<var>X</var>'
Tar bort <var>X</var>.
Exclui '<var>X</var>'
התבנית של משתנה השרת CACHE_URL אינה חוקית.
De indeling van de servervariabele CACHE_URL is ongeldig.
CACHE_URL 伺服器變數的格式無效。
Formatet til servervariabelen CACHE_URL er ugyldig.
A CACHE_URL kiszolgálói változó érvénytelen formátumú.
CACHE_URL-palvelinmuuttujan muoto on virheellinen.
CACHE_URL sunucu değişkeninin biçimi geçersiz.
Недопустимый формат переменной сервера CACHE_URL.
Formato della variabile server CACHE_URL non valido.
Le format de la variable serveur CACHE_URL n'est pas valide.
CACHE_URL 服务器变量的格式无效。
التنسيق الخاص بمتغير الخادم CACHE_URL غير صالح.
CACHE_URL サーバー変数の書式が無効です。
Das Format der CACHE_URL-Servervariablen ist ungültig.
Formát proměnné serveru CACHE_URL je neplatný.
CACHE_URL 서버 변수의 형식이 잘못되었습니다.
El formato de la variable de servidor CACHE_URL no es válido.
Η μορφή της μεταβλητής του διακομιστή CACHE_URL δεν είναι έγκυρη.
Formatet af servervariablen CACHE_URL er ugyldigt.
Format zmiennej serwera CACHE_URL jest nieprawidłowy.
Ogiltigt format för servervariabeln CACHE_URL.
Formato da variável do servidor CACHE_URL inválido.
See catalog page for all messages.