The service
Messages on page
הטקסט שיש להציג עבור לחצן 'היכנס'.
De tekst die moet worden weergegeven voor de knop Aanmelden.
登入按鈕顯示的文字。
Teksten som skal vises på logg på-knapp.
A bejelentkezési gombhoz megjelenítendő szöveg
Kirjautumispainikkeessa näkyvä teksti.
Oturum açma düğmesinde gösterilecek metin.
Текст, отображаемый на кнопке входа.
Testo da visualizzare per il pulsante di accesso.
Texte à afficher pour le bouton de connexion.
为“登录”按钮显示的文本。
النص الذي سيظهر للزر "تسجيل الدخول".
[ログイン] ボタンに表示されるテキストです。
Der Text, der für die Anmeldeschaltfläche angezeigt werden soll.
Text zobrazený pro tlačítko pro přihlášení
[로그인] 단추에 표시할 텍스트입니다.
Texto que se va a mostrar en el botón de inicio de sesión.
Το κείμενο που θα εμφανίζεται στο κουμπί σύνδεσης.
Den tekst, der skal vises på knappen Logon.
Tekst, który będzie wyświetlany dla przycisku Zaloguj.
Texten för inloggningsknappen.
O texto a ser mostrado no botão de logon.
אירועי <var>Y</var> נמחקו מאז שההודעה האחרונה בוצעה ב- <var>Z</var> מאחר שבוצעה חריגה מקיבולת מאגר האירועים. (מזהה אזהרה: <var>X</var>)
Nadat de laatste melding heeft plaatsgevonden bij <var>Z</var> zijn <var>Y</var> gebeurtenissen verwijderd omdat de capaciteit van de gebeurtenisbuffer is overschreden. (Waarschuwings-id: <var>X</var>)
從 <var>Z</var> 的上次告知之後已捨棄 <var>Y</var> 個事件,因為已經超出事件緩衝區容量。(警告 ID: <var>X</var>)
<var>Y</var> hendelser ble forkastet siden siste varsling ble utført <var>Z</var> fordi kapasiteten for hendelsesbufferen ble overskredet. (Advarsels-ID: <var>X</var>)
A legutolsó értesítés óta (<var>Z</var>) <var>Y</var> eseményt nem lehetett felhasználni az eseménypuffer betelése miatt. (Figyelmeztetés azonosítója: <var>X</var>)
<var>Y</var> tapahtumaa hylättiin kohteen <var>Z</var> viimeisimmän ilmoituksen jälkeen, koska tapahtumapuskurin kapasiteetti ylitettiin. (Varoitustunnus: <var>X</var>)
Olay arabelleği kapasitesi aşıldığından, son bildirimin gönderildiği saat olan <var>Z</var> itibarıyla <var>Y</var> olay atıldı. (Uyarı kimliği: <var>X</var>)
<var>Y</var> событий было отклонено с момента последнего уведомления в <var>Z</var> из-за превышения емкости буфера событий. (Идентификатор предупреждения: <var>X</var>)
<var>Y</var> eventi sono stati ignorati dall'ultima notifica inviata a <var>Z</var> poiché la capacità del buffer degli eventi era stata superata. (ID avviso: <var>X</var>)
<var>Y</var> événements ont été éliminés depuis la dernière notification effectuée à <var>Z</var>, car la capacité de mémoire tampon d'événements a été dépassée. (ID d'avertissement : <var>X</var>)
自从上次在 <var>Z</var> 发出通知以来已丢弃 <var>Y</var> 个事件,因为已超出事件缓冲区的容量。(警告 ID: <var>X</var>)
تم تجاهل <var>Y</var> حدث (أحداث) بسبب إرسال الإعلام الأخير في <var>Z</var> نظرًا لتجاوز سعة المخزن المؤقت للحدث. (معرف التحذير: <var>X</var>)
イベント バッファー容量が制限を超えたため、<var>Z</var> に実行された前回の通知以後、<var>Y</var> イベントは破棄されました。(警告 ID: <var>X</var>)
Seit der letzten Benachrichtigung um <var>Z</var> wurden <var>Y</var> Ereignisse verworfen, weil die Kapazität des Ereignispuffers überschritten wurde. (Warnungs-ID: <var>X</var>)
Od posledního oznámení v <var>Z</var> bylo vyřazeno <var>Y</var> událostí, protože byla překročena kapacita vyrovnávací paměti událostí. (ID upozornění: <var>X</var>)
이벤트 버퍼 용량이 초과되어 <var>Z</var>에 마지막 알림을 보낸 후 <var>Y</var>개 이벤트가 삭제되었습니다(경고 ID: <var>X</var>).
Se descartaron <var>Y</var> eventos desde que se realizó la última modificación (<var>Z</var>) porque se superó la capacidad del búfer de eventos. (Identificación de la advertencia: <var>X</var>)
Έχουν απορριφθεί <var>Y</var> συμβάντα από την τελευταία ειδοποίηση που έγινε στις <var>Z</var> επειδή η χωρητικότητα buffer του συμβάντος εξαντλήθηκε (Αναγνωριστικό προειδοποίησης: <var>X</var>)
<var>Y</var> hændelser blev kasseret siden sidste meddelelse kl. <var>Z</var>, fordi kapaciteten i hændelsesbufferen blev overskredet. (Advarsels-id: <var>X</var>)
Odrzucono <var>Y</var> zdarzeń od ostatniego powiadomienia o <var>Z</var>, ponieważ przekroczono pojemność buforu zdarzeń. (Identyfikator ostrzeżenia: <var>X</var>)
<var>Y</var> händelser har ignorerats sedan den senaste aviseringen (<var>Z</var>) eftersom buffertkapaciteten överskreds. (Varning: <var>X</var>)
<var>Y</var> eventos foram descartados desde a última notificação de <var>Z</var> porque a capacidade do buffer de eventos foi excedida. (ID de aviso: <var>X</var>)
תבנית התוכן עבור השלב באשף.
De inhoudssjabloon voor de wizardstap.
精靈步驟的內容樣板。
Innholdsmalen for veivisertrinnet.
A varázsló lépéséhez tartozó tartalomsablon
Ohjatun toiminnon vaiheen sisältömalli.
Sihirbaz adımı için içerik şablonu.
Шаблон содержимого для пошагового мастера.
Modello di contenuto per il passaggio della procedura guidata.
Modèle de contenu de l'étape de l'Assistant.
向导步骤的内容模板。
قالب المحتوى لخطوة المعالج.
ウィザード順序のコンテンツ テンプレートです。
Die Inhaltsvorlage für den Assistentenschritt.
Šablona obsahu pro krok průvodce
마법사 단계에 대한 내용 템플릿입니다.
Plantilla de contenido del paso del asistente.
Το πρότυπο περιεχομένων για το βήμα του οδηγού.
Indholdsskabelonen for guidetrinnet.
Szablon zawartości użyty dla kroku kreatora.
Stegets innehållsmallen.
O modelo de conteúdo da etapa do assistente.
הטקסט שבו יש להשתמש בלחצן הדף האחרון.
De tekst die moet worden gebruikt voor de knop voor de laatste pagina.
用於最後一頁按鈕上的文字。
Teksten som skal brukes på siste side-knapp.
Az utolsó lap gombján megjelenítendő szöveg
Viimeisen sivun painikkeen teksti.
Son sayfa düğmesinde kullanılacak metin.
Текст, который будет использоваться на кнопке последней страницы.
Testo da utilizzare per il pulsante Ultima pagina.
Texte à utiliser sur le bouton de dernière page.
在“最后一页”按钮上使用的文本。
[最後のページ] ボタンに使用されるテキストです。
النص الذي يتم استخدامه على زر "الصفحة الأخيرة".
Der Text, der für die Schaltfläche zur letzten Seite verwendet werden soll.
Text na tlačítku pro přechod na poslední stránku
[마지막 페이지] 단추에 사용할 텍스트입니다.
Texto que se va a utilizar en el botón de última página.
Το κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί για το κουμπί της τελευταίας σελίδας.
Den tekst, der skal bruges på knappen Sidste side.
Tekst, który będzie wyświetlany na przycisku ostatniej strony.
Den text som ska användas på knappen Sista sidan.
O texto a ser usado no botão de última página.
ל- ObjectDataSource '<var>X</var>' לא הייתה אפשרות לאתר פעולת שירות שאינה כללית '<var>Method name</var>' שאינה כוללת פרמטרים.
ObjectDataSource <var>X</var> kon geen niet-algemene methode <var>Method name</var> vinden die geen parameters heeft.
ObjectDataSource '<var>X</var>' 找不到沒有參數的非泛型方法 '<var>Method name</var>'。
ObjectDataSource <var>X</var> finner ikke en ikke-generisk metode <var>Method name</var> som ikke har parametere.
A(z) „<var>X</var>” ObjectDataSource adatforrás nem találja a(z) „<var>Method name</var>” nem általános metódust, amelyhez nem tartozik paraméter.
ObjectDataSource-tietolähde <var>X</var> ei löydä muuta kuin geneeristä menetelmää <var>Method name</var>, jolla ei ole parametreja.
'<var>X</var>' ObjectDataSource genel olmayan ve parametresi bulunmayan bir '<var>Method name</var>' yöntemi bulamadı.
ObjectDataSource '<var>X</var>' не может найти не групповой метод '<var>Method name</var>', который не имеет параметров.
Impossibile trovare un metodo non generico '<var>Method name</var>' per ObjectDataSource '<var>X</var>' che non preveda parametri.
ObjectDataSource '<var>X</var>' n'a pas pu trouver une méthode '<var>Method name</var>' non générique qui n'a aucun paramètre.
ObjectDataSource“<var>X</var>”未能找到不带参数的非泛型方法“<var>Method name</var>”。
ObjectDataSource '<var>X</var>' では、パラメーターを含まない非ジェネリック メソッド '<var>Method name</var>' が見つかりませんでした。
لم يتمكن ObjectDataSource '<var>X</var>' من العثور على أسلوب '<var>Method name</var>' غير عام لا يحتوي على أية معلمات.
ObjectDataSource "<var>X</var>" konnte keine nicht generische Methode "<var>Method name</var>" finden, die keine Parameter hat.
Prvek ObjectDataSource <var>X</var> nenalezl neobecnou metodu <var>Method name</var>, která neobsahuje žádné parametry.
ObjectDataSource '<var>X</var>'에서 매개 변수가 없는 제네릭이 아닌 '<var>Method name</var>' 메서드를 찾을 수 없습니다.
ObjectDataSource '<var>X</var>' no pudo encontrar un método '<var>Method name</var>' no genérico que no tenga ningún parámetro.
Το ObjectDataSource '<var>X</var>' δεν μπόρεσε να βρει μια μη γενική μέθοδο '<var>Method name</var>' χωρίς παραμέτρους.
ObjectDataSource '<var>X</var>' kunne ikke finde en ikke-generisk metode '<var>Method name</var>', der ikke har nogen parametre.
Element ObjectDataSource '<var>X</var>' nie może znaleźć nieuniwersalnej metody '<var>Method name</var>', która nie ma parametrów.
ObjectDataSource <var>X</var> kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet <var>Method name</var> utan parametrar.
ObjectDataSource '<var>X</var>' não pôde localizar um método não genérico '<var>Method name</var>' que não tenha parâmetros.
שם התהליך: <var>X</var>
Naam van proces: <var>X</var>
處理序名稱: <var>X</var>
Prosessnavn: <var>X</var>
A folyamat neve: <var>X</var>
Prosessin nimi: <var>X</var>
İşlem adı: <var>X</var>
Имя процесса: <var>X</var>
Nome processo: <var>X</var>
Nom du processus : <var>X</var>
进程名: <var>X</var>
プロセス名: <var>X</var>
اسم العملية: <var>X</var>
Prozessname: <var>X</var>
Název procesu: <var>X</var>
프로세스 이름: <var>X</var>
Nombre de proceso: <var>X</var>
Όνομα διεργασίας: <var>X</var>
Procesnavn: <var>X</var>
Nazwa procesu: <var>X</var>
Processnamn: <var>X</var>
Nome do processo: <var>X</var>
אין אפשרות לקרוא ל- Response.Redirect ב- callback של דף.
Response.Redirect kan niet worden aangeroepen in een Page-retouraanroep.
Response.Redirect 無法在 Page 回呼中呼叫。
Kan ikke kalle Response.Redirect i en Page-tilbakekalling.
Lap visszahívásánál nem használható a Response.Redirect metódus.
Response.Redirect-kutsua ei voi tehdä sivun takaisinkutsussa.
Sayfa geri çağırmasında Response.Redirect çağrılamaz.
Response.Redirect нельзя вызвать в обратном вызове страницы Page.
Impossibile chiamare Response.Redirect in un callback di pagina.
Response.Redirect ne peut pas être appelé dans un rappel de Page.
不能在 Page 回调中调用 Response.Redirect。
Response.Redirect はページ コールバック中に呼び出すことはできません。
لا يمكن استدعاء Response.Redirect في Page callback.
Response.Redirect kann in einem Page-Rückruf nicht aufgerufen werden.
Metodu Response.Redirect nelze volat ve zpětném volání objektu Page.
Response.Redirect는 페이지 콜백에서 호출할 수 없습니다.
No se puede llamar a Response.Redirect en una devolución de llamada de página.
Δεν μπορεί να γίνει κλήση του Response.Redirect σε επιστροφή κλήσης σελίδας.
Response.Redirect kan ikke kaldes i en sidetilbagekald.
Nie można wywołać elementu Response.Redirect w wywołaniu zwrotnym strony.
Response.Redirect kan inte anropas från ett återanrop.
Response.Redirect não pode ser chamado em um retorno de chamada de Page.
העומק המרבי שאליו ה- TreeView יבצע איגוד נתונים.
Het maximum niveau waarop gegevensbinding wordt uitgevoerd voor de TreeView.
TreeView 將進行資料繫結的最大深度。
Maksimaldybden data bindes til, for TreeView.
A maximális mélység, ameddig a TreeView vezérlő elvégzi az adatkötést
TreeView-kohteen tietosidonnan enimmäissyvyys.
TreeView'da veri bağlama yapılacak derinlik üst sınırı.
Максимальная глубина, на которой TreeView будет проводить привязку данных.
Profondità massima in cui TreeView eseguirà l'associazione dati.
Profondeur maximale à laquelle le TreeView effectuera la liaison des données.
TreeView 将数据绑定到的最大深度。
TreeView がデータバインドする最小の深さです。
الحد الأقصى للعمق الذي سيتم ربط بيانات TreeView به.
Die maximale Tiefe, bis zu der TreeView Datenbindungen herstellt.
Maximální hloubka, do níž bude prvek TreeView svázán s daty
TreeView를 데이터 바인딩할 최대 수준입니다.
Profundidad máxima con la que TreeView se enlazará a datos.
Το με΄γιστο βάθος στο οποίο θα κάνει σύνδεση με δεδομένα το TreeView.
Den maksimale dybde, som TreeView vil oprette databinding til.
Maksymalna głębokość, na której element TreeView będzie wiązać się z danymi.
Det maximala djup till vilket TreeView-kontrollen kommer att binda data.
A profundidade máxima até a qual TreeView fará a associação de dados.
אין אפשרות להעביר את בקשת מצב ההפעלה לשרת מצב ההפעלה. שרת מצב ההפעלה פועל, אך מבנה הבקשה שגוי.
Kan de sessiestatusaanvraag niet indienen bij de sessiestatusserver. De sessiestatusserver is actief, maar de aanvraag is niet juist ingedeeld.
無法將工作階段狀態要求送至工作階段狀態伺服器。工作階段狀態伺服器正在執行,但要求的格式不正確。
Kan ikke sende forespørsel om øktstatus til øktstatusserveren. Øktstatusserveren kjører, men forespørselen er feil formatert.
Nem küldhető munkamenet-állapotra vonatkozó kérelem a munkamenetek állapotát kezelő kiszolgálónak. Az állapotkiszolgáló fut, de a kérelem nem megfelelő formátumú.
Istuntotilapyyntöä ei voi tehdä istuntotilapalvelimelle. Istuntotilapalvelin on käynnissä, mutta pyyntöä ei ole muotoiltu oikein.
Oturum durumu sunucusundan oturum durumu isteğinde bulunulamadı. Oturum durumu sunucusu çalışıyor ancak istek doğru biçimlendirilmedi.
Impossibile eseguire la richiesta dello stato sessione al server dello stato sessione. Il server è in esecuzione, ma la richiesta non è formattata correttamente.
Impossible de demander l'état de session au serveur d'état de session. Le serveur d'état de session est en cours d'exécution, mais la demande n'est pas formatée correctement.
Не удается сделать запрос о состоянии сеанса серверу состояния сеанса. Сервер состояния сеанса работает, но формат запроса неверен.
无法向会话状态服务器发出会话状态请求。会话状态服务器正在运行,但请求的格式不正确。
セッション状態をセッション状態サーバーに要求できませんでした。セッション状態サーバーは実行していますが、要求の形式が適切ではありませんでした。
تعذر إجراء طلب حالة جلسة العمل لملقم حالة جلسة العمل. على الرغم من أن ملقم حالة جلسة العمل قيد التشغيل، إلا أنه لم تتم تهيئة الطلب بشكل صحيح.
Die Sitzungszustandsanforderung an den Sitzungszustandsserver kann nicht ausgeführt werden. Der Sitzungszustandsserver wird ausgeführt, aber die Anforderung ist nicht richtig formatiert.
Nelze provést požadavek stavu relace na serveru stavu relace. Server stavu relace je spuštěn, ale požadavek není správně formátován.
세션 상태 서버에 세션 상태 요청을 할 수 없습니다. 세션 상태 서버가 실행 중이지만 요청 형식이 올바르지 않습니다.
No se pudo realizar la solicitud de estado de la sesión al servidor de estado. El servidor de estado de sesión está en ejecución, pero la solicitud no tiene el formato correcto.
Δεν ήταν δυνατό να γίνει αίτηση κατάστασης περιόδου λειτουργίας στο διακομιστή κατάστασης περιόδων λειτουργίας. Ο διακομιστής κατάστασης περιόδων λειτουργίας εκτελείται αλλά η αίτηση δεν έχει τη σωστή μορφοποίηση.
Der kan ikke foretages en sessionstilstandsanmodning til sessionstilstandsserveren. Sessionstilstandsserveren kører, men anmodningen er ikke formateret korrekt.
Nie można wykonać żądania stanu sesji na serwerze stanów sesji. Serwer stanów sesji jest uruchomiony, ale żądanie nie zostało sformatowane prawidłowo.
Det gick inte att begära sessionens tillstånd från sessionsservern. Sessionsservern körs, men begäran var inte korrekt formaterad.
Não é possível fazer uma solicitação de estado de sessão para o servidor de estado de sessão. Esse servidor está sendo executado, mas a solicitação não está formatada corretamente.
האוסף לא מאפשר הסרה של פריטים.
De verzameling staat het verwijderen van items niet toe.
不能移除集合中的項目。
Samlingen tillater ikke at elementer fjernes.
A gyűjtemény nem teszi lehetővé az elemek eltávolítását.
Kokoelma ei salli kohteiden poistamista.
Koleksiyon öğelerin kaldırılmasına izin vermiyor.
Коллекция не допускает удаление элементов.
L'insieme non consente la rimozione di elementi.
La collection n'autorise pas la suppression d'éléments.
集合不允许移除项。
コレクションでは項目の削除を許可していません。
لا تسمح المجموعة بإزالة العناصر.
Die Auflistung lässt das Entfernen von Elementen nicht zu.
V kolekci nelze odebírat položky.
컬렉션에서 항목을 제거할 수 없습니다.
La colección no permite la eliminación de elementos.
Η συλλογή δεν επιτρέπει την κατάργηση αντικειμένων.
Samlingen tillader ikke fjernelse af elementer.
Kolekcja nie zezwala na usuwanie elementów.
Mängden stöder inte borttagning av element.
A coleção não permite a remoção de itens.
See catalog page for all messages.