The service
Messages on page
היישום מופעל.
De toepassing wordt gestart.
正在啟動應用程式。
Programmet starter.
Az alkalmazás indítása folyamatban.
Sovellus käynnistetään.
Uygulama başlatılıyor.
Приложение запускается.
Avvio dell'applicazione in corso...
Démarrage de l'application.
应用程序正在启动。
アプリケーションを開始しています。
يتم الآن بدء تشغيل التطبيق.
Anwendung wird gestartet.
Probíhá spouštění aplikace.
응용 프로그램을 시작하고 있습니다.
Se está iniciando la aplicación.
Γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής.
Programmet starter.
Trwa uruchamianie aplikacji.
Tillämpningsprogrammet startas.
O aplicativo está sendo iniciado.
ערכת הנושא '<var>X</var>' לא נמצאת ביישום או בספריות של ערכת הנושא הכללי.
Kan thema <var>X</var> niet vinden in de mappen van de toepassing of het globale thema.
在應用程式或全域主題字典中找不到主題 '<var>X</var>'。
Finner ikke temaet <var>X</var> i programmet eller de globale temamappene.
A(z) „<var>X</var>“ téma nem található az alkalmazásban vagy a globális témakönyvtárakban.
Teemaa <var>X</var> ei löydy sovelluksesta tai yleisistä teemakansiosta.
'<var>X</var>' teması uygulamada veya genel tema dizinlerinde bulunamadı.
Тему '<var>X</var>' не удается найти в приложении или глобальных каталогах тем.
Impossibile trovare il tema '<var>X</var>' nelle directory dell'applicazione o dei temi globali.
Le thème '<var>X</var>' est introuvable dans l'application ou les répertoires de thèmes globaux.
在应用程序或全局主题目录中无法找到主题“<var>X</var>”。
テーマ '<var>X</var>' はアプリケーションまたはグローバル テーマ ディレクトリ内に見つかりません。
تعذر العثور على النسق '<var>X</var>' في دلائل التطبيقات أو دلائل النُسق العامة.
Motiv <var>X</var> nebyl nalezen v adresáři aplikace nebo v globálním adresáři motivů.
응용 프로그램 또는 전역 테마 디렉터리에서 '<var>X</var>' 테마를 찾을 수 없습니다.
No se encontró el tema '<var>X</var>' en los directorios de temas globales ni en la aplicación.
Το θέμα '<var>X</var>' δεν βρέθηκε στον κατάλογο της εφαρμογής ούτε στον καθολικό κατάλογο θεμάτων.
Temaet '<var>X</var>' blev ikke fundet i programmet eller i de globale temamapper.
Das Design "<var>X</var>" kann in der Anwendung bzw. in den Wörterbüchern der globalen Designs nicht gefunden werden.
Nie można znaleźć wątku '<var>X</var>' w aplikacji lub globalnych katalogach motywów.
Det gick inte att hitta temat <var>X</var> i tillämpningskatalogen eller i den globala temakatalogen.
O tema '<var>X</var>' não pode ser localizado nos diretórios do aplicativo ou de temas globais.
סגנון הצבע של החלקים הנכללים.
De stijl voor de chrominantie van de ingesloten onderdelen.
包含的組件的色彩樣式。
Stilen som brukes på krom for delene i sonen.
A tartalmazott kijelzők látványelemeinek stílusa
Sisältyvien osien ulkoasun tyyli.
İçindeki bölümlerin kromu için stil.
Стиль хром-элемента содержащихся частей.
Style de chrome des composants contenus.
Stile del colore delle parti contenute.
被包含部件的镶边的样式。
含まれるパーツのクロムのスタイルです。
نمط الكروم للأجزاء المتضمنة.
Stil für den Chromeffekt der enthaltenen Teile.
Styl okolí obsažených částí.
포함된 파트의 크롬 스타일입니다.
Estilo del cromo de los elementos contenidos.
Το στυλ Chrome των τμημάτων που περιλαμβάνονται.
Formatet for chromen på de indeholdte dele.
Styl elementu Chrome zawartych części.
Formatet på delarnas krom.
O estilo do cromo das partes contidas.
אירוע זה מופעל לפני החלת ההמרה.
Deze gebeurtenis treedt op voordat de transformatie wordt toegepast.
在套用轉換之前引發此事件。
Hendelsen starter før transformasjonen brukes.
Az esemény a transzformáció alkalmazása előtt következik be.
Tämä tapahtuma käynnistyy, ennen kuin muunnosta käytetään.
Bu olay dönüşüm uygulanmadan önce oluşturulur.
Данное событие вызвано до применения преобразования.
Evento generato prima dell'applicazione della trasformazione.
Cet événement est déclenché avant application de la transformation.
应用转换前引发此事件。
変換が適用される前に、このイベントが発生します。
يظهر هذا الحدث قبل تطبيق التحويل.
Dieses Ereignis wird ausgelöst, bevor die Transformation angewendet wird.
Tato událost je aktivována před použitím transformace.
이 이벤트는 변환을 적용하기 전에 발생합니다.
El evento se desencadena antes de que se aplique la transformación.
Αυτό το συμβάν ενεργοποιείται πριν την εφαρμογή του μετασχηματισμού.
Denne hændelse opstår, før transformeringen anvendes.
To zdarzenie jest wywoływane przed zastosowaniem transformaty.
Denna händelse genereras innan transformationen tillämpas.
Este evento é gerado antes de a transformação ser aplicada.
תמונת הרקע בתוך הפקד.
De achtergrondafbeelding binnen het besturingselement.
控制項中的背景影像。
Bakgrunnsbildet i kontrollen.
A vezérlőben megjelenő háttérkép
Ohjausobjektin sisäinen taustakuva.
Denetim içindeki arka plan görüntüsü.
Фоновое изображение элемента управления.
Immagine di sfondo visualizzata nel controllo.
Image d'arrière-plan au sein du contrôle.
控件中的背景图像。
コントロール内の背景イメージです。
صورة الخلفية داخل عنصر التحكم.
Das Hintergrundbild innerhalb des Steuerelements.
Obrázek pozadí v ovládacím prvku
컨트롤 내의 배경 이미지입니다.
Imagen de fondo dentro del control.
Η εικόνα φόντου μέσα στο στοιχείο ελέγχου.
Baggrundsbilledet i objektet.
Obraz tła wewnątrz formantu.
Bakgrundsbilden i kontrollen.
A imagem de plano de fundo dentro do controle.
השדה 'סיסמה' הוא שדה נדרש.
Wachtwoord is vereist.
必須提供密碼。
Det kreves passord.
A jelszót ki kell tölteni.
Salasana vaaditaan.
Parola gerekiyor.
Поле "Пароль" является обязательным.
La password è obbligatoria.
Un mot de passe est requis.
必须填写“密码”。
パスワードが必要です。
مطلوب إدخال "كلمة المرور".
Das Kennwort ist erforderlich.
Je vyžadováno heslo.
암호가 필요합니다.
La contraseña es obligatoria.
Απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
Adgangskode er påkrævet.
Hasło jest wymagane.
Lösenord krävs.
A senha é obrigatória.
קביעה אם מאפייני רכיב ה- Web Part יכולים להשתנות באמצעות EditorZone.
Hiermee wordt aangegeven of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd met de EditorZone.
Web 組件的屬性是否可以使用 EditorZone 進行變更。
Angir om egenskapene for webdelene kan endres med EditorZone.
Azt jelzi, hogy a kijelző tulajdonságai EditorZone használatával módosíthatók-e.
Voidaanko WWW-osan ominaisuuksia muuttaa EditorZone-kohteen avulla.
Web Bölümü özelliklerinin EditorZone kullanılarak değiştirilip değiştirilemeyeceği.
Можно ли изменить свойства веб-части с помощью EditorZone.
Indica se le proprietà della Web part possono essere modificate mediante EditorZone.
Indique si les propriétés du WebPart peuvent être modifiées à l'aide du EditorZone.
是否可以使用 EditorZone 更改 Web 部件的属性。
Web パーツのプロパティが EditorZone を使用して変更可能かどうかを指定します。
ما إذا كان يمكن تغيير خصائص "جزء الويب" باستخدام EditorZone أم لا.
Gibt an, ob die Webpart-Eigenschaften mit der EditorZone geändert werden können.
Určuje, zda mohou být vlastnosti webové části měněny pomocí třídy EditorZone.
EditorZone을 사용하여 웹 파트의 속성을 변경할 수 있는지 여부를 지정합니다.
Indica si las propiedades del elemento Web se pueden cambiar con EditorZone.
Αν οι ιδιότητες του Τμήματος Web μπορούν να αλλάξουν στο EditorZone.
Angiver, om webdelens egenskaber kan ændres ved hjælp af EditorZone.
Czy można zmienić właściwości części sieci Web za pomocą elementu EditorZone.
Anger om webbdelens egenskaper kan ändras med EditorZone.
Especifica se as propriedades da Web Part podem ser alteradas usando EditorZone.
קביעה אם רכיב Web Part יכול להיות מוסתר.
Hiermee wordt aangegeven of het webonderdeel kan worden verborgen.
Web 組件是否可以隱藏。
Angir om webdelen kan skjules.
Azt jelzi, hogy a kijelző lehet-e rejtett.
Voidaanko WWW-osa piilottaa.
Web Bölümünün gizli olup olamayacağı.
Можно ли скрыть Веб-часть.
Indica se la Web part può essere nascosta.
Indique si le WebPart peut être masqué.
Web 部件是否可以隐藏。
Web パーツの非表示が可能かどうかを指定します。
ما إذا كان يمكن أن يكون "جزء الويب" مخفيًا أم لا.
Gibt an, ob das Webpart ausgeblendet werden kann.
Určuje, zda může být webová část skryta.
웹 파트를 숨길 수 있는지 여부를 지정합니다.
Indica si el elemento Web se puede ocultar.
Αν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.
Angiver, om webdelen kan skjules.
Czy można ukryć część sieci Web.
Anger om det går att dölja webbdelen.
Especifica se a Web Part pode ser ocultada.
ה- DefaultButton של'<var>X</var>' חייב להיות המזהה של פקד מסוג IButtonControl.
De DefaultButton van <var>X</var> moet de id zijn van een besturingselement van het type IButtonControl.
'<var>X</var>' 的 DefaultButton 必須是 IButtonControl 型別的控制項 ID。
DefaultButton for <var>X</var> må være IDen for en kontroll av typenIButtonControl.
A(z) „<var>X</var>” DefaultButton tulajdonság értékének IButtonControl típusú vezérlő azonosítójának kell lennie.
Kohteen <var>X</var> DefaultButton-painikkeen on oltava lajia IButtonControl olevan ohjausobjektin tunnus.
'<var>X</var>' DefaultButton, IButtonControl türündeki bir denetimin kimliği olmalıdır.
DefaultButton '<var>X</var>' должна быть идентификатором элемента управления типа IButtonControl.
DefaultButton di '<var>X</var>' deve essere l'ID di un controllo di tipo IButtonControl.
Le DefaultButton de '<var>X</var>' doit être l'ID d'un contrôle de type IButtonControl.
“<var>X</var>”的 DefaultButton 必须是 IButtonControl 类型的控件的 ID。
'<var>X</var>' の DefaultButton は 型 IButtonControl のコントロールの ID でなければなりません。
يجب أن يكون DefaultButton لـ '<var>X</var>' هو ID عنصر تحكم من النوع IButtonControl.
Der DefaultButton von <var>X</var> muss die ID eines Steuerelements vom Typ IButtonControl haben.
Vlastností DefaultButton objektu <var>X</var> musí být identifikátor ovládacího prvku typu IButtonControl.
'<var>X</var>'의 DefaultButton은 IButtonControl 형식의 컨트롤 ID여야 합니다.
DefaultButton de '<var>X</var>' debe ser el identificador de un control del tipo IButtonControl.
Το DefaultButton του '<var>X</var>' πρέπει να είναι το αναγνωριστικό ενός στοιχείου ελέγχου τύπου IButtonControl.
DefaultButton for '<var>X</var>' skal være id'et for et objekt af typen IButtonControl.
Przycisk DefaultButton elementu '<var>X</var>' musi być identyfikatorem formantu typu IButtonControl.
DefaultButton <var>X</var> måste vara samma ID som för en kontroll av typen IButtonControl.
O DefaultButton de '<var>X</var>' deve ser a identificação de um controle do tipo IButtonControl.
התבנית שנמצאת בשימוש עבור פריסת ניווט הסיום.
De sjabloon die wordt gebruikt voor de lay-out van de voltooiingsnavigatie.
完成巡覽配置使用的樣板。
Malen som brukes for oppsett av fullføring av navigasjon.
A befejezés navigációs elrendezéséhez használt sablon
Viimeisen vaiheen asettelun malli.
Son gezinti düzeni için kullanılan şablon.
Шаблон для завершения компоновки навигации.
Modello utilizzato per il layout di fine esplorazione.
Modèle utilisé pour le mode de navigation du bouton Terminer.
用于完成导航布局的模板。
ナビゲーション レイアウトの完了に使用されるテンプレートです。
القالب المستخدم لتخطيط تنقل الإنهاء.
Die Vorlage, die für das Fertigstellungsnavigationslayout verwendet wird.
Šablona použitá pro rozložení navigace dokončení
탐색 마침 레이아웃에 사용할 템플릿입니다.
Plantilla utilizada para el diseño de fin de exploración.
Το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάταξη ολοκλήρωσης πλοήγησης.
Den skabelon, der anvendes til layout af Afslut navigation.
Szablon użyty dla układu zakończenia nawigacji.
Den mall som används för navigeringslayout när användaren klickar på Slutför.
O modelo usado no layout de navegação final.
See catalog page for all messages.