The service
Messages on page
Zvolte minimální úroveň důvěryhodnosti pro toto sestavení
Vælg det laveste tillidsniveau for denne assembly
Het minimale vertrouwensniveau voor deze assembly kiezen
Valitse tämän kokoonpanon luottamuksen vähimmäistaso
Choisir le niveau minimal de confiance pour cet assembly
Wählen Sie die minimale Vertrauensebene für die Assembly aus
Επιλέξτε το κατώτατο επίπεδο αξιοπιστίας για αυτήν τη συγκρότηση
A kódösszeállítás minimális megbízhatósági szintjének kiválasztása
Scegliere il livello minimo di attendibilità per l'assembly
このアセンブリの最低レベルの信頼を選択する
이 어셈블리의 최소 신뢰 수준 선택
Velg minimum klareringsnivå for denne samlingen
Wybierz minimalny poziom zaufania dla tego zestawu
Escolha o nível mínimo de confiança para estes módulos (assembly)
Escolher nível mínimo de fidedignidade para esta assemblagem
Выбрать минимальный уровень доверия для этой сборки
Elegir el nivel mínimo de confianza para este ensamblado
Välj lägsta förtroendenivå för den här sammansättningen
Bu derleme için en düşük güven düzeyini seçin
为该程序集选择最低信任级别
對這個組件選擇最低信任層級
完全信任
完全信任
Plná důvěryhodnost
Fuld tillid
Volledig vertrouwen
Täysi luottamus
Confiance totale
Voll vertrauenswürdig
Πλήρης αξιοπιστία
Teljesen megbízható
Attendibilità totale
完全な信頼
완전 신뢰
Fullstendig klarering
Całkowite zaufanie
Confiança Total
Fidedignidade total
Полное доверие
Plena confianza
Fullständigt betrodd
Tam Güven
&Kies een map en bestandsnaam voor het nieuwe Windows Installer-pakket:
&Valitse kansio ja tiedostonimi uudelle Windows Installer -asennuspaketille:
&Choisissez un dossier et un nom de fichier pour le nouveau package Windows Installer :
Wähl&en Sie einen Ordner und einen Dateinamen für das neue Windows Installer-Paket aus:
Επιλέξτε ένα φά&κελο και όνομα αρχείου για το νέο πακέτο του Windows Installer:
Válasszon &mappát és fájlnevet az új Windows Installer csomagnak:
Scegliere un nome file e una cartella per il nuovo package di &Windows Installer:
新しい Windows インストーラ パッケージのフォルダおよびファイル名を選択する(&C):
새 Windows Installer 패키지의 폴더 및 파일 이름을 선택합니다(&C).
&Velg en mappe og et filnavn for den nye Windows Installer-pakken:
Wy&bierz nazwę folderu i pliku dla nowego pakietu Instalatora Windows:
E&scolha um nome de pasta e arquivo para o novo pacote do Windows Installer:
Es&colha uma pasta e nome de ficheiro para o novo pacote do Windows Installer:
Выбрать папку и имя фа&йла для нового пакета установки для Windows:
Elija una car&peta y un nombre de archivo para el nuevo paquete Windows Installer:
&Välj en mapp och ett filnamn för det nya Windows Installer-paketet:
Yeni Windows Installer Pa&ckage için klasör ve dosya adı seçin:
为新的 Windows Installer 包选择文件夹和文件名称(&C):
為新的 Windows Installer 套件選擇資料夾和檔名(&C):
Z&volte složku a název souboru pro nový balíček instalační služby systému Windows:
Vælg en &mappe og et filnavn til den nye Windows Installer-pakke:
选择要部署的安全策略级别:
選擇要部署的安全性原則層級:
Vyberte úroveň zásad zabezpečení, kterou chcete zavést:
Vælg niveauet for den sikkerhedspolitik, der skal implementeres:
Selecteer het te distribueren beveiligingsbeleidsniveau:
Valitse käytettävä suojauskäytäntötaso:
Sélectionnez le niveau de stratégie de sécurité à déployer :
Wählen Sie die weiterzugebende Sicherheitsrichtlinienebene aus:
Επιλέξτε το επίπεδο πολιτικής ασφάλειας για διανομή:
Válassza ki a telepíteni kívánt biztonsági házirend szintjét:
Selezionare il livello dei criteri di protezione da distribuire:
配置するセキュリティ ポリシー レベルを選択する :
배포할 보안 정책 수준을 선택합니다.
Velg sikkerhetspolicynivået som skal distribueres:
Zaznacz poziom zasad zabezpieczeń, który ma zostać rozmieszczony:
Selecione o nível de diretiva de segurança a ser implantado:
Seleccione o nível da política de segurança para implementação:
Выбрать для развертывания уровень политики безопасности:
Seleccione el nivel de directiva de seguridad que desea implementar:
Välj vilken säkerhetsprincipnivå som ska distribueras:
Dağıtılacak ilke düzeyini seçin:
Průvodce zavedením vytvoří balíček instalační služby systému Windows (soubor MSI), který lze přesunout do stromu zásad skupiny. Zásady jsou instalovány do klientů Windows 2000 a Windows XP v průběhu přihlášení.
Guiden Implementeringspakke opretter en Windows Installer-pakke (.msi-fil), der kan anbringes i et gruppepolitiktræ. Politikken installeres på Windows 2000- og Windows XP-klienter under logonprocessen.
De wizard Distributiepakket maakt een Windows Installer-pakket (.msi-bestand) dat in een structuur met Groepsbeleid kan worden geplaatst. Tijdens de aanmeldingsprocedure wordt het beleid op Windows 2000- en Windows XP-clients geïnstalleerd.
Ohjattu käyttöönottopaketin luominen luo Windows Installer -asennuspaketin (.msi-tiedoston), joka voidaan viedä Ryhmäkäytäntö-puuhun. Käytäntö asennetaan Windows 2000- ja Windows XP -asiakkaisiin kirjautumisprosessin aikana.
L'Assistant Deployment Package Wizard crée un package Windows Installer (fichier .msi) qui peut être déplacé dans une arborescence Stratégie de groupe. Cette stratégie est installée sur les clients Windows 2000 et Windows XP lors du processus de connexion.
Der Weitergabepaket-Assistent erstellt ein Windows Installer-Paket (MSI-Datei), das in eine Gruppenrichtlinienstruktur kopiert werden kann. Die Richtlinie wird während des Anmeldeprozess auf Windows 2000- und Windows XP-Clients installiert.
Ο Οδηγός σύνθεσης διανεμητέου πακέτου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πακέτου του Windows Installer (αρχείο .msi) το οποίο μπορεί να αποτεθεί σε ένα δέντρο πολιτικής ομάδας. Η εγκατάσταση της πολιτικής σε προγράμματα-πελάτες των Windows 2000 και Windows XP γίνεται κατά τη διαδικασία σύνδεσης.
A Telepítőcsomag varázsló egy Windows Installer csomagot (.msi fájlt) hoz létre, amely elhelyezhető a csoportházirend faszerkezetében. Windows 2000 és Windows XP rendszert futtató ügyfélszámítógépeken a házirend telepítése a bejelentkezési folyamat során történik.
La Creazione guidata Package di distribuzione crea un package di Windows Installer (file MSI) che può essere trascinato in una struttura Criteri di gruppo. I criteri vengono installati nei client Windows 2000 e Windows XP durante la procedura di accesso.
配置パッケージ ウィザード は、グループ ポリシー ツリーにドロップ可能な Windows インストーラ パッケージ (.msi ファイル) を作成します。ポリシーはログインのプロセス中に Windows 2000 および Windows XP クライアントにインストールされます。
배포 패키지 마법사에서 그룹 정책 트리에 놓을 수 있는 Windows Installer 패키지(.msi 파일)를 만듭니다. 정책은 로그인 중에 Windows 2000 및 Windows XP 클라이언트에 설치됩니다.
Veiviseren for distribusjonspakke oppretter en Windows Installer-pakke (MSI-fil) som kan legges inn i et gruppepolicytre. Policyen installeres på Windows 2000- og Windows XP-klienter under påloggingsprosessen.
Kreator pakietu rozmieszczania tworzy pakiet Instalatora Windows (plik .msi), który może zostać umieszczony w drzewie Zasady grupy. Zasady te instalowane są na klientach systemu Windows 2000 i Windows XP podczas procesu logowania.
O Assistente de Pacote de Implantação cria um pacote do Windows Installer (arquivo .msi) que pode ser colocado em uma árvore de Diretiva de Grupo. A diretiva é instalada nos clientes Windows 2000 e Windows XP durante o processo de logon.
O 'Assistente de pacotes de implementação' cria um pacote do Windows Installer (ficheiro .msi) que pode ser colocado numa árvore 'Política de grupo'. A política é instalada nos clientes de Windows 2000 e Windows XP durante o processo de início de sessão.
Мастер подготовки пакета развертывания создает пакет установки для Windows (файл .msi), который может быть помещен в дерево политики групп. Политика устанавливается на клиентские программы Windows 2000 и Windows XP в процессе входа в систему.
El Asistente para el paquete de implementación crea un paquete Windows Installer (archivo .msi) que se puede colocar en un árbol de Directiva de grupo. La directiva se instala en los clientes de Windows 2000 y Windows XP durante el proceso de inicio de sesión.
Guiden Distribuera paket skapar ett Windows Installer-paket (MSI-fil) som kan placeras i ett grupprincipträd. Principen installeras på Windows 2000- och Windows XP-klienter under inloggningsprocessen.
Dağıtım Paketi Sihirbazı, Grup İlkesi ağacına alınabilecek bir Windows Installer Package (.msi dosyası) oluşturur. İlke, Windows 2000 ve Windows XP istemcilerinde oturum açma işlemi sırasında yüklenir.
“部署包向导”创建一个可以放入“组策略”树中的 Windows Installer 包(.msi 文件)。策略在登录过程中被安装在 Windows 2000 和 Windows XP 客户端上。
部署套件精靈會建立可以置放到群組原則樹狀結構中的 Windows Installer 套件 (.msi 檔)。這個原則會在登入過程中安裝到 Windows 2000 和 Windows XP 用戶端上。
如果满足成员条件:
如果符合成員資格條件:
Je-li splněna podmínka členství:
Hvis medlemsbetingelsen er opfyldt:
Als aan de voorwaarde voor lidmaatschap wordt voldaan:
Jos jäsenyysehto täyttyy:
Si la condition d'appartenance est remplie :
Wenn die Mitgliedschaftsbedingung erfüllt ist:
Εάν αυτή η συνθήκη συμμετοχής ικανοποιείται:
Ha a tagsági feltétel teljesül:
Se viene soddisfatta la condizione di appartenenza:
メンバシップ条件が一致したとき :
멤버 조건을 충족하는 경우:
Hvis medlemskapsbetingelsen er oppfylt:
Jeśli jest spełniony warunek członkostwa:
Se a condição de membro for atendida:
Se a condição de membro for satisfeita:
Если выполняется данное условие членства:
Si se cumple la condición de pertenencia:
Om villkoret för medlemskap uppfylls:
Üyelik koşulları karşılanırsa:
该策略级别将只具有与此代码组关联的权限集中的权限(&O)
這個原則層級只會具有這個程式碼群組使用權限集合的使用權限(&O)
&Tato úroveň zásad bude obsahovat pouze oprávnění ze sady oprávnění, která je přidružena k této kódové skupině
Dette politikniveau får &kun tilladelserne fra det tilladelsessæt, der er tilknyttet denne kodegruppe
Dit beleidsniveau heeft &alleen de machtigingen uit de machtigingenset die aan deze codegroep is gekoppeld
Tällä käytäntötasolla on ainoastaan tälle koodiryhmälle määritetyn oikeusryhmän &oikeudet
Ce niveau de stratégie ne bénéficiera que des aut&orisations du jeu d'autorisations associé à ce groupe de codes
Die Ri&chtlinienebene erhält nur die Berechtigungen im der Codegruppe zugewiesenen Berechtigungssatz
Αυτό το επίπεδο πολιτικής θα διαθέτει δικαιώματα &μόνο από το σύνολο δικαιωμάτων που σχετίζεται με αυτή την ενότητα κώδικα
Ez a házirendszint &csak azokat az engedélyeket tartalmazza majd, amelyek az ehhez a kódcsoporthoz tartozó engedélycsoportban szerepelnek.
&Il livello dei criteri disporrà solo delle autorizzazioni relative al set associato a questo gruppo di codice
このポリシーレベルはこのコード グループに関連するアクセス許可セットからのアクセス許可のみを持つ(&O)
이 정책 수준이 이 코드 그룹과 연결된 권한 집합의 권한만 가짐(&O)
&Dette policynivået har bare tillatelsene fra tillatelsessettet som er tilknyttet denne kodegruppen
Na ty&m poziomie zasad obowiązywać będą tylko uprawnienia z zestawu uprawnień skojarzonego z tą grupą kodów
&Este nível de diretiva só terá as permissões do conjunto de permissões associado a este grupo de códigos
Este nível de p&olítica só terá as permissões do conjunto de permissões associado a este grupo de código
Разрешения на этом уровне политики будут состоять т&олько из набора разрешений, назначенного этой группе кода
Este nivel de directiva sólo &tendrá los permisos del conjunto de permisos asociado a este grupo de códigos
&Den här principnivån innehåller endast behörigheter från den behörighetsgrupp som är associerad med den här kodgruppen
Bu ilke düzeyi, yalnızca k&od grubu ile ilişkili izin kümesinden alınan izinlere sahiptir
Politikniveuaer &under dette niveau bliver ikke evalueret
Beleidsniveaus &onder dit niveau worden niet geëvalueerd
Tämän tason &alapuolella olevia käytäntötasoja ei arvioida
Les ni&veaux de stratégie en dessous de ce niveau ne seront pas évalués
&Richtlinienebenen unter dieser Ebene werden nicht ausgewertet
Τα επίπεδα πολιτικής που είναι κα&τώτερα αυτού του επιπέδου δεν πρόκειται να αξιολογηθούν
&Az ennél a szintnél alacsonyabb házirendszintek nem lesznek kiértékelve.
I livelli dei &criteri al di sotto di questo livello non verranno valutati
このレベル以下のポリシーレベルは評価しない(&B)
이 수준 아래의 정책 수준을 확인하지 않음(&B)
Poli&cynivåer under dette nivået blir ikke evaluert
&Poziomy zasad niższe od tego poziomu nie będą oceniane
Os níveis de diretiva abai&xo deste nível não serão avaliados
Os níveis de política a&baixo deste nível não serão avaliados
Уровни политики ни&же данного уровня оцениваться не будут
Los niveles de directiva por de&bajo de este nivel no se evaluarán
&Principnivåer under den här nivån utvärderas inte
&Bu düzeyin altındaki ilke düzeyleri değerlendirilmeyecektir
将不计算低于该级别的策略级别(&B)
這個層級以下的原則層級不會被評估(&B)
Úrovně zásad &pod touto úrovní nebudou vyhodnoceny
输入要信任的托管程序集的路径或 URL (&E):
輸入要信任的 Managed 組件的路徑或 URL(&E):
Z&adejte cestu nebo URL spravovaného sestavení pro nastavení důvěryhodnosti:
&Angiv stien til eller URL-adressen på en forvaltet assembly, der skal være tillid til:
&Het pad of de URL naar een vertrouwde assembly zonder begeleiding:
&Kirjoita luotettavan hallitun kokoonpanon polku tai URL-osoite:
&Entrez le chemin d'accès ou l'URL vers un assembly managé auquel faire confiance :
&Geben Sie den Pfad oder URL zu einer zu vertrauenden verwalteten Assembly ein:
Π&ληκτρολογήστε τη διαδρομή ή το URL για μια διαχειριζόμενη συγκρότηση με αξιοπιστία:
&Adja meg annak a felügyelt kódösszeállításnak az URL-címét vagy elérési útját, amelyek megbízhatóként kíván megjelölni:
I&mmettere il percorso o l'URL di un assembly gestito attendibile:
信頼するマネージ アセンブリへのパスまたは URL を入力する(&E):
신뢰할 관리되는 어셈블리의 경로나 URL을 입력합니다(&E).
&Skriv inn banen til URL-adressen til en forvaltet samling som skal klareres:
Wp&rowadź ścieżkę lub adres URL zarządzanego zestawu, który ma zostać zestawem zaufanym:
&Forneça o caminho ou URL do conjunto de módulos (assembly) gerenciado confiável:
Introduza o caminho ou URL para uma ass&emblagem gerida para fidedignidade:
Вв&едите путь или URL-адрес для управляемой сборки, которая должна считаться имеющей доверие:
&Escriba la ruta o dirección URL de un ensamblado administrado de confianza:
&Ange sökvägen eller URL-adressen till en hanterad betrodd sammansättning:
Güvenil&ecek yönetilen derlemenin yolunu veya URL'sini girin:
授予程序集对下列注册表项的访问权限(&A):
授與組件存取下列登錄機碼(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím klíčům registru:
&Giv assemblies adgang til følgende registreringsdatabasenøgler:
A&ssembly's toegang tot de volgende registersleutels verlenen:
&Myönnä kokoonpanoille seuraavien rekisteriavainten käyttöoikeus:
&Donner aux assemblys l'accès aux clés de Registre suivantes :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Registrierungsschlüssel gewähren:
Εκχώρηση πρό&σβασης στις συγκροτήσεις για τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:
A kódösszeállítások a következő rendszerleíró kulcsokhoz férhetnek &hozzá:
C&oncedi agli assembly l'accesso alle seguenti chiavi del Registro di sistema:
アセンブリに次のレジストリ キーへのアクセスを許可する(&A):
어셈블리에 다음 레지스트리 키 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende registernøkler:
U&dziel zestawom prawa dostępu do następujących kluczy rejestru:
Conceder aos conjuntos de mód&ulos (assemblies) acesso às seguintes chaves do Registro:
C&onceder às assemblagens acesso às seguintes chaves de registo:
Предост&авить сборкам доступ к следующим разделам реестра:
Conceder a los ensamblados &acceso a las siguientes claves de Registro:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande registernycklar:
&Derlemelere, aşağıdaki kayıt anahtarları için erişim ver:
See catalog page for all messages.