The service
Messages on page
שעת אירוע: <var>X</var>
Tijd van gebeurtenis: <var>X</var>
事件時間: <var>X</var>
Hendelsestidspunkt: <var>X</var>
Esemény időpontja: <var>X</var>
Tapahtuman nimi: <var>X</var>
Olay saati: <var>X</var>
Время события: <var>X</var>
Ora evento: <var>X</var>
Heure de l'événement : <var>X</var>
事件时间: <var>X</var>
イベント時間: <var>X</var>
زمن الحدث: <var>X</var>
Ereigniszeit: <var>X</var>
Čas události: <var>X</var>
이벤트 시간: <var>X</var>
Ώρα συμβάντος: <var>X</var>
Tiempo de evento: <var>X</var>
Hændelsestidspunkt: <var>X</var>
Czas zdarzenia: <var>X</var>
Tidpunkt: <var>X</var>
Hora do evento: <var>X</var>
משתמש: <var>X</var>
Gebruiker: <var>X</var>
使用者: <var>X</var>
Bruker: <var>X</var>
Felhasználó: <var>X</var>
Käyttäjä: <var>X</var>
Kullanıcı: <var>X</var>
Пользователь: <var>X</var>
Utente: <var>X</var>
Utilisateur : <var>X</var>
用户: <var>X</var>
ユーザー: <var>X</var>
المستخدم: <var>X</var>
Benutzer: <var>X</var>
Uživatel: <var>X</var>
사용자: <var>X</var>
Χρήστης: <var>X</var>
Usuario: <var>X</var>
Bruger: <var>X</var>
Użytkownik: <var>X</var>
Användare: <var>X</var>
Usuário: <var>X</var>
קוד אירוע: <var>X</var>
Gebeurteniscode: <var>X</var>
事件代碼: <var>X</var>
Hendelseskode: <var>X</var>
Eseménykód: <var>X</var>
Tapahtumakoodi: <var>X</var>
Olay kodu: <var>X</var>
Код события: <var>X</var>
Codice evento: <var>X</var>
Code de l'événement : <var>X</var>
イベント コード: <var>X</var>
رمز الحدث: <var>X</var>
Ereigniscode: <var>X</var>
Kód události: <var>X</var>
Κωδικός συμβάντος: <var>X</var>
Código de evento: <var>X</var>
Hændelseskode: <var>X</var>
事件代码: <var>X</var>
이벤트 코드: <var>X</var>
Kod zdarzenia: <var>X</var>
Händelsekod: <var>X</var>
Código do evento: <var>X</var>
חשבון תחום יישום: <var>X</var>
Aantal toepassingsdomeinen: <var>X</var>
應用程式定義域計數: <var>X</var>
Antall domener for program: <var>X</var>
Alkalmazástartományok száma: <var>X</var>
Sovelluksen toimialueiden määrä: <var>X</var>
Uygulama etki alanı sayısı: <var>X</var>
Количество доменов приложения: <var>X</var>
Conteggio dominio applicazione: <var>X</var>
Nombre de domaines d'application : <var>X</var>
应用程序域计数: <var>X</var>
アプリケーション ドメイン数: <var>X</var>
عدد مجالات التطبيق: <var>X</var>
Anwendungsdomänenanzahl: <var>X</var>
Počet domén aplikace: <var>X</var>
응용 프로그램 도메인 수: <var>X</var>
Πλήθος τομέων εφαρμογής: <var>X</var>
Cuenta de dominio de la aplicación: <var>X</var>
Programdomæneantal: <var>X</var>
Liczba domen aplikacji: <var>X</var>
Antal tillämpningsdomäner: <var>X</var>
Conta do domínio do aplicativo: <var>X</var>
הפועל של HTTP <var>X</var> ששימש לנתיב הגישה '<var>Y</var>' אינו מותר.
De HTTP-opdracht <var>X</var> die wordt gebruikt voor toegang tot het pad <var>Y</var>, is niet toegestaan.
不允許用於存取路徑 '<var>Y</var>' 的 HTTP 動詞命令 <var>X</var>。
HTTP-verbet <var>X</var> som brukes for tilgang til banen <var>Y</var> er ikke tillatt.
A(z) „<var>Y</var>” elérési út hozzáféréséhez használt <var>X</var> HTTP parancs nem engedélyezett.
Polun <var>Y</var> käyttämisen HTTP-verbitoimintoa <var>X</var> ei sallita.
'<var>Y</var>' yoluna erişim için kullanılan <var>X</var> HTTP fiiline izin verilmez.
Команда HTTP <var>X</var>, использованная для доступа к пути '<var>Y</var>', запрещена.
Il verbo HTTP <var>X</var> utilizzato per accedere al percorso '<var>Y</var>' non è consentito.
Le verbe HTTP <var>X</var> utilisé pour accéder au chemin d'accès '<var>Y</var>' n'est pas autorisé.
不允许用于访问路径“<var>Y</var>”的 HTTP 谓词 <var>X</var>。
パス '<var>Y</var>' にアクセスするために使用される HTTP 動詞 <var>X</var> は許可されていません。
غير مسموح بفعل HTTP <var>X</var> المستخدم للوصول إلى المسار '<var>Y</var>'.
Das für den Zugriff auf den Pfad "<var>Y</var>" verwendete HTTP-Verb "<var>X</var>" ist nicht zulässig.
Příkaz HTTP <var>X</var> použitý pro přístup k cestě <var>Y</var> není povolen.
Η ενέργεια HTTP <var>X</var> που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στη διαδρομή '<var>Y</var>' δεν επιτρέπεται.
No se permite el verbo HTTP <var>X</var> utilizado para tener acceso a la ruta '<var>Y</var>'.
HTTP-verbet <var>X</var>, der er brugt til adgangssti '<var>Y</var>', er ikke tilladt.
'<var>Y</var>' 경로에 액세스하는 데 사용한 HTTP 동사 <var>X</var>은(는) 허용되지 않습니다.
Zlecenie HTTP <var>X</var> użyte do uzyskania dostępu do ścieżki '<var>Y</var>' jest zabronione.
HTTP-verbet <var>X</var> som används för att komma åt sökvägen <var>Y</var> är inte tillåten.
O verbo HTTP <var>X</var> usado para acessar o caminho '<var>Y</var>' não é permitido.
רכיב ההמרה מסוג '<var>Type Name</var>' ונקודת החיבור של הצרכן '<var>X</var>' ב- '<var>Y</var>' אינם משתמשים באותו ממשק חיבור.
De transformator van het type <var>Type Name</var> en het consumerverbindingspunt <var>X</var> bij <var>Y</var> gebruiken niet dezelfde verbindingsinterface.
型別 '<var>Type Name</var>' 的轉換程式與 '<var>Y</var>' 上的消費者連接點 '<var>X</var>',沒有使用相同的連接介面。
Transformeringen av typen <var>Type Name</var> og tilkoblingspunktet <var>X</var> for forbruker for <var>Y</var>, bruker ikke samme tilkoblingsgrensesnitt.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusú átalakító és a(z) „<var>X</var>” ügyfél-csatlakozási pont (helye: „<var>Y</var>”) nem ugyanazt a kapcsolódási illesztőfelületet használja.
Lajia <var>Type Name</var> oleva muuntotoiminto ja kuluttajan yhteyspiste <var>X</var> kohteessa <var>Y</var> eivät käytä samaa yhteysliittymää.
'<var>Type Name</var>' türündeki dönüştürücü ve '<var>Y</var>' üzerindeki '<var>X</var>' müşteri bağlantı noktası aynı bağlantı arabirimini kullanmıyor.
Преобразователь типа '<var>Type Name</var>' и клиентская точка подключения '<var>X</var>' в '<var>Y</var>' не используют одинаковый интерфейс подключения.
Il tipo di trasformatore '<var>Type Name</var>' e il punto di connessione consumer '<var>X</var>' su '<var>Y</var>' non utilizzano la stessa interfaccia di connessione.
Le transformateur de type '<var>Type Name</var>' et le point de connexion consommateur '<var>X</var>' sur '<var>Y</var>' n'utilisent pas la même interface de connexion.
“<var>Type Name</var>”类型的转换器和“<var>Y</var>”上的使用者连接点“<var>X</var>”未使用相同的连接接口。
型 '<var>Type Name</var>' のトランスフォーマーおよび '<var>Y</var>' 上のコンシューマー接続ポイント '<var>X</var>' は同一の接続インターフェイスを使用しません。
لا يستخدم محوّل النوع '<var>Type Name</var>' ونقطة اتصال العميل '<var>X</var>' في '<var>Y</var>' نفس واجهة الاتصال.
Der Transformator vom Typ <var>Type Name</var> und der Consumerverbindungspunkt <var>X</var> für <var>Y</var> verwenden nicht dieselbe Verbindungsschnittstelle.
Transformátor typu <var>Type Name</var> a přípojný bod spotřebitele <var>X</var> v <var>Y</var> nepoužívají stejné rozhraní připojení.
'<var>Type Name</var>' 형식의 변환기와 '<var>Y</var>'에 있는 소비자 연결 지점 '<var>X</var>'이(가) 서로 다른 연결 인터페이스를 사용합니다.
Ο μετασχηματιστής τύπου '<var>Type Name</var>' και το σημείο σύνδεσης προγράμματος πελάτη '<var>X</var>' στο '<var>Y</var>' δεν χρησιμοποιούν την ίδια διασύνδεση σύνδεσης.
El transformador del tipo '<var>Type Name</var>' y el punto de conexión del consumidor '<var>X</var>' en '<var>Y</var>' no utilizan la misma interfaz de conexión.
Transformeren af typen '<var>Type Name</var>' og forbrugerforbindelsespunktet '<var>X</var>' på '<var>Y</var>' bruger ikke samme forbindelsesgrænseflade.
Transformator typu '<var>Type Name</var>' i punkt połączenia klienta '<var>X</var>' w '<var>Y</var>' nie używa tego samego interfejsu połączenia.
Transformatorn av typen <var>Type Name</var> och förbrukaranslutningspunkten <var>X</var> på <var>Y</var> använder inte samma anslutningsgränssnitt.
O transformador do tipo '<var>Type Name</var>' e o ponto de conexão do consumidor '<var>X</var>' em '<var>Y</var>' não usam a mesma interface de conexão.
פקדי תוכן מותרים רק בדף תוכן ששולח הפניה לדף ראשי.
Inhoudsbesturingselementen zijn alleen toegestaan in inhoudspagina's waarin wordt verwezen naar een hoofdpagina.
內容控制項只適用於參考主版頁面的內容頁面。
Innholdskontroller er bare tillatt på innholdssider som henviser til et hoveddokument.
A tartalomvezérlők csak olyan tartalomlapokon használhatók, amelyek mesterlapra hivatkoznak.
İçerik denetimlerine yalnızca ana sayfaya başvuruda bulunan bir içerik sayfasında izin verilir.
Элементы управления содержимым можно использовать только на странице управления содержимым, ссылающейся на шаблон страницы.
I controlli del contenuto sono consentiti solo in una pagina contenuto che fa riferimento a una pagina master.
Les contrôles de contenu sont autorisés uniquement dans une page de contenu qui fait référence à une page maître.
Sisältöohjausobjektit sallitaan vain perussivuun viittaavalla sisältösivulla.
コンテンツ コントロールはマスター ページを参照するコンテンツ ページでのみ許可されています。
مسموح بعناصر التحكم الخاصة بالمحتويات فقط في صفحة المحتويات التي تشير إلى صفحة رئيسية.
Inhaltsteuerelemente sind nur auf Inhaltsseiten zulässig, die auf eine Masterseite verweisen.
Ovládací prvky obsahu jsou povoleny pouze na stránce obsahu, která odkazuje na stránku předlohy.
Content 컨트롤은 마스터 페이지를 참조하는 콘텐츠 페이지에서만 사용할 수 있습니다.
Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου επιτρέπονται μόνο σε σελίδα περιεχομένων που αναφέρεται σε κύρια σελίδα.
Los controles de contenido se permiten sólo en la página de contenido que hace referencia a la página maestra.
Indholdsobjekter er kun tilladt på en indholdsside, der refererer til en masterside.
仅在引用母版页的内容页中允许内容控件。
Formanty zawartości są dozwolone tylko na stronie zawartości odwołującej się do strony głównej.
Innehållskontroller är endast tillåtna på en innehållssida som refererar till en huvudsida.
Controles de conteúdo são permitidos apenas em página de conteúdo que faz referência a uma página mestre.
הטקסט שיש להציג כאשר ביטוי רגיל של סיסמה חדשה נכשל.
De tekst die moet worden weergegeven wanneer de reguliere expressie voor het nieuwe wachtwoord een negatief resultaat oplevert.
新密碼規則運算式失敗時顯示的文字。
Teksten som vises når RegEx for nytt passord mislykkes.
Az új jelszó reguláris kifejezésének sikertelensége esetén megjelenítendő szöveg
Uuden salasanan säännöllisen lausekkeen epäonnistumisen yhteydessä näytettävä teksti.
Yeni parola normal ifadesi başarısız olduğunda gösterilecek metin.
Текст, который будет отображаться, если регулярное выражение нового пароля вернет сбой.
Testo da visualizzare in caso di espressione regolare non riuscita per la nuova password.
Texte à afficher lorsque l'expression régulière du nouveau mot de passe échoue.
当新密码正则表达式失败时显示的文本。
新しいパスワードの正規表現に失敗したときに表示されるテキストです。
النص الذي سيظهر عند فشل التعبير العادي لكلمة المرور الجديدة.
Der Text, der angezeigt werden soll, wenn der reguläre Ausdruck für das neue Kennwort nicht zulässig ist.
Text zobrazený v případě neúspěchu regulárního výrazu nového hesla
Το κείμενο που θα εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η κανονική παράσταση του νέου κωδικού πρόσβασης.
Texto que se va a mostrar cuando falle la expresión regular de nueva contraseña.
Den tekst, der skal vises, når det regulære udtryk for den nye adgangskode ikke lykkes.
새 암호 정규식이 실패했을 때 표시할 텍스트입니다.
Tekst, który będzie wyświetlany, jeśli użycie standardowego wyrażenia nowego hasła nie powiedzie się.
Den text som ska visas om det nya lösenordet inte kunde matchas mot det reguljära uttrycket.
O texto a ser mostrado quando a expressão regular de nova senha falhar.
סופקו אישורי משתמש לא חוקיים. שגיאה ממערכת ההפעלה '<var>X</var>'
Er zijn ongeldige gebruikersreferenties opgegeven. Fout in het besturingssysteem <var>X</var>
所提供的是無效的使用者認證。作業系統 '<var>X</var>' 發生錯誤。
Det ble angitt ugyldig brukerlegitimasjon. Feil fra operativsystemets <var>X</var>
Érvénytelen felhasználói hitelesítő adatokat adtak meg. Az operációs rendszer által jelzett hiba: „<var>X</var>”
Annettiin virheelliset käyttäjän tunnistetiedot. Käyttöjärjestelmän virhe <var>X</var>
Geçersiz kullanıcı kimlik bilgileri sağlandı. İşletim sisteminden gelen hata: '<var>X</var>'
Указаны недопустимые учетные данные пользователя. Ошибка операционной системы "<var>X</var>"
Credenziali utente non valide. Errore dal sistema operativo '<var>X</var>'.
Informations d'identification non valides fournies. Erreur du système d'exploitation '<var>X</var>'
提供的用户凭据无效。操作系统“<var>X</var>”中出错。
無効なユーザー資格情報が指定されました。オペレーティング システム '<var>X</var>' からエラーが返されました。
تم توفير بيانات اعتماد مستخدم غير صالحة. خطأ من نظام التشغيل '<var>X</var>'
Die eingegebenen Benutzeranmeldeinformationen sind ungültig. Fehlermeldung des Betriebssystems "<var>X</var>".
Byla zadána neplatná pověření uživatele. Chyba z operačního systému: <var>X</var>
잘못된 사용자 자격 증명이 제공되었습니다. 운영 체제 '<var>X</var>'에서 오류가 발생했습니다.
Τα διαπιστευτήρια χρήστη που δόθηκαν δεν είναι έγκυρα. Σφάλμα από το λειτουργικό σύστημα '<var>X</var>'
Se proporcionaron credenciales de usuario no válidas. Error del sistema operativo '<var>X</var>'
Der er angivet ugyldige brugeroplysninger. Fejl fra operativsystemet: '<var>X</var>'
Podano nieprawidłowe poświadczenia użytkownika. Błąd systemu operacyjnego „<var>X</var>”.
Ogiltiga autentiseringsuppgifter angavs. Fel från operativsystemet <var>X</var>
המקרא עבור קבוצת החיבורים הקיימים לספקים.
Het bijschrift voor de reeks bestaande verbindingen met providers.
現有提供者連接集合的圖例。
Forklaringen for settet av eksisterende tilkoblinger til leverandører.
A szolgáltatókkal meglévő kapcsolatok jelmagyarázata
Aiemmin muodostettujen palveluyhteyksien joukon selite.
Sağlayıcılarla varolan bağlantı kümesinin göstergesi.
Легенда для набора существующих соединений с поставщиками.
Legenda per l'insieme di connessioni esistenti ai provider.
Légende pour le groupe de connexions existantes aux fournisseurs.
现有提供者连接集的图例。
プロバイダーへの既存の接続のセットの凡例です。
وسيلة إيضاح مجموعة الاتصالات بالموفرات الموجودة.
Die Legende für die Gruppe vorhandener Verbindungen mit Anbietern.
Legenda pro sadu existujících připojení ke zprostředkovatelům
공급자에 대한 기존 연결 집합의 범례입니다.
Το υπόμνημα του συνόλου των συνδέσεων που υπάρχουν ήδη σε υπηρεσίες παροχής.
Leyenda del conjunto de conexiones existentes para los proveedores.
Forklaringen til sættet af eksisterende providerforbindelser.
Legenda zestawu istniejących połączeń z dostawcami.
Den förklaring som visas för befintliga anslutningar till providrar.
A legenda do conjunto de conexões existentes com provedores.
See catalog page for all messages.