The service
Messages on page
יש לציין מיפויי סכימות של תכונות לצורך מעקב אחר תשובות סיסמאות שגויות כדי לאפשר פונקציונליות של איפוס סיסמאות.
Kenmerkschematoewijzingen voor het traceren van onjuiste antwoorden voor wachtwoorden moeten worden opgegeven als u de functionaliteit voor het opnieuw instellen van wachtwoorden mogelijk wilt maken.
必須指定錯誤密碼解答追蹤的屬性結構對應,才能啟用密碼重設功能。
Du må angi XML-skjematilordninger for attributter for sporing av feil svar på passord for å aktivere funksjonen for tilbakestilling av passord.
A jelszavak visszaállítási funkciójának működéséhez meg kell adni a helytelen jelszómegadás követéséhez használt attribútumok séma-hozzárendelését.
Virheellisen salasanavastauksen jäljittämisen määritemallin liittäminen on määritettävä, jotta salasanan nollaamistoiminto voidaan ottaa käyttöön.
Для включения функции сброса пароля требуется указать соответствия схемы атрибутов для контроля неверных паролей.
Per poter abilitare la funzionalità di reimpostazione della password, è necessario specificare mapping dello schema di attributi per il controllo delle risposte segrete errate.
Les mappages de schéma d'attribut pour le suivi des réponses de mot de passe incorrectes doivent être spécifiés pour activer la fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe.
Parola sıfırlama işlevselliğini etkinleştirmek için, yanlış parola yanıtı izlemesine yönelik öznitelik şeması eşlemeleri belirtilmelidir.
必须指定错误密码答案跟踪的特性架构映射才能启用密码重置功能。
パスワードのリセット機能を有効にするために、間違ったパスワード入力の管理に対する属性スキーマのマッピングを指定しなければなりません。
يجب تحديد تعيينات مخطط السمة لتعقب إجابة سؤال كلمة المرور غير الصحيحة وذلك لتمكين وظيفة إعادة تعيين كلمة المرور.
Attributschemazuordnungen für die Verfolgung ungültiger Kennwortantworten müssen angegeben werden, um die Funktionalität zum Zurücksetzen von Kennwörtern zu aktivieren.
Aby bylo možné povolit funkci obnovení hesla, musí být zadáno mapování schématu atributů pro sledování chybných hesel.
암호 다시 설정 기능을 사용하려면 잘못된 암호 대답을 추적하는 특성 스키마 매핑을 지정해야 합니다.
Οι αντιστοιχίσεις χαρακτηριστικών σχήματος για εσφαλμένη παρακολούθηση απαντήσεων κωδικού πρόσβασης πρέπει να έχουν καθοριστεί για να ενεργοποιηθεί η λειτουργικότητα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.
Se deben especificar las asignaciones de esquemas de atributo para el seguimiento de respuestas de contraseña erróneas con el fin de habilitar la funcionalidad de restablecimiento de contraseña.
Der skal angives tilknytninger af ugyldige adgangskoder til attributskemaer for at aktivere funktionalitet til nulstilling af adgangskoder .
Należy zdefiniować mapowania schematów atrybutów dla nieprawidłowej odpowiedzi hasła, aby działała funkcja resetowania hasła.
Attributschemamappningar för spårning av felaktiga lösenord måste anges för att lösenordsåterställningen ska aktiveras.
Os mapeamentos de esquema de atributo para rastreamento de resposta incorreta de senha devem ser especificados para habilitar a funcionalidade de redefinição de senha.
הנתיב הווירטואלי היחסי של היישום '<var>X</var>' אינו מותר כאן.
Het virtuele pad <var>X</var> dat relatief is ten opzichte van de toepassing, is hier niet toegestaan.
此處不允許應用程式相對虛擬路徑 '<var>X</var>'。
Den relative virtuelle banen <var>X</var> for programmet er ikke tillatt her.
Az alkalmazás „<var>X</var>” relatív virtuális elérési útjának használata itt nem engedélyezett.
Sovelluksen suhteellista näennäispolkua <var>X</var> ei sallita tässä.
Uygulamaya göre belirtilmiş '<var>X</var>' sanal yoluna burada izin verilmez.
Относительный виртуальный путь приложения '<var>X</var>' не допустим.
Il percorso virtuale relativo dell'applicazione '<var>X</var>' non è consentito.
Le chemin d'accès virtuel relatif de l'application '<var>X</var>' n'est pas autorisé ici.
此处不允许使用应用程序相对虚拟路径“<var>X</var>”。
アプリケーションの相対仮想パス '<var>X</var>' は、ここでは使用できません。
غير مسموح بالمسار الظاهري النسبي '<var>X</var>' الخاص بالتطبيق هنا.
Der relative virtuelle Anwendungspfad <var>X</var> ist an dieser Stelle nicht zulässig.
Relativní virtuální cesta <var>X</var> aplikace zde není povolena.
응용 프로그램 상대 가상 경로 '<var>X</var>'은(는) 여기서 사용할 수 없습니다.
Η σχετική εικονική διαδρομή της εφαρμογής '<var>X</var>' δεν επιτρέπεται εδώ.
La ruta de acceso relativa virtual '<var>X</var>' de la aplicación no se permite aquí.
Den programrelative virtuelle sti '<var>X</var>' er ikke tilladt her.
Względna ścieżka wirtualna aplikacji '<var>X</var>' nie jest dozwolona.
Den relativa virtuella sökvägen <var>X</var> för tillämpningsprogrammet är inte tillåten här.
O caminho virtual relativo de aplicativo '<var>X</var>' não é permitido aqui.
מופעל לאחר שהמשתמש מאומת.
Deze gebeurtenis treedt op nadat de gebruiker is geverifieerd.
在驗證使用者之後引發。
Starter etter at brukeren er godkjent.
A felhasználó hitelesítése után következik be.
Käynnistyy, kun käyttäjä on todennettu.
Kullanıcının kimliği doğrulandıktan sonra oluşturulur.
Появляется после аутентификации пользователя.
Generato dopo l'autenticazione dell'utente.
Déclenché après l'authentification de l'utilisateur.
对用户进行身份验证后引发。
ユーザーが認証された後に発生します。
يظهر بعد مصادقة بيانات المستخدم.
Wird nach der Authentifizierung eines Benutzers ausgelöst.
Je aktivována po ověření uživatele.
사용자를 인증한 후에 발생합니다.
Ενεργοποιείται μετά τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη.
Se desencadena después de que el usuario se haya autenticado.
Opstår, når brugeren er godkendt.
Uruchamiany po uwierzytelnieniu użytkownika.
Utlöses efter att användaren autentiserats.
Aumentado após autenticação do usuário.
כתובת ה- URL של הצומת המופעל.
De URL van het beginknooppunt.
開始節點的 URL。
URL-adressen for startnoden.
A kiinduló csomóponthoz tartozó URL
Aloitussolmun URL-osoite.
Başlangıç düğümünün URL'si.
URL начального узла.
URL del nodo di inizio.
URL du nœud de démarrage.
开始节点的 URL。
開始ノードの URL です。
عنوان URL الخاص بعُقدة البدء.
Die URL des Startknotens.
Adresa URL počátečního uzlu
시작 노드의 URL입니다.
Το URL του κόμβου εκκίνησης.
Dirección URL del nodo de inicio.
URL-adressen for startnoden.
Adres URL węzła początkowego.
Startnodens URL.
A URL do nó inicial.
Zone חייב להיות רשום באמצעות ה- WebPartManager.
De zone moet zijn geregistreerd bij de WebPartManager.
區域必須使用 WebPartManager 註冊。
Sone må være registrert i WebPartManager.
A zónának regisztrálva kell lennie a WebPartManager vezérlőnél.
Vyöhyke on rekisteröitävä WebPartManager-kohteessa.
Bölge WebPartManager ile kaydedilmelidir.
Зона должна быть зарегистрирована менеджером WebPartManager.
La zona deve essere registrata con WebPartManager.
La zone doit être inscrite auprès du WebPartManager.
必须使用 WebPartManager 注册区域。
ゾーンを WebPartManager で登録しなければなりません。
يجب تسجيل المنطقة باستخدام WebPartManager.
Die Zone muss bei WebPartManager registriert werden.
Zóna musí být registrována pomocí třídy WebPartManager.
WebPartManager에 영역을 등록해야 합니다.
Η ζώνη πρέπει να έχει δηλωθεί στο WebPartManager.
La zona se debe registrar con WebPartManager.
Zonen skal være registreret i WebPartManager.
Strefa musi być zarejestrowana w elemencie WebPartManager.
Zonen måste ha registrerats med WebPartManager.
A zona deve ser registrada no WebPartManager.
ערכת נושא המשמשת כברירת מחדל כבר מוגדרת עבור הסוג <var>Type Name</var>.
Bij het type <var>Type Name</var> is al een standaardthema gedefinieerd.
型別 <var>Type Name</var> 已經有定義的預設主題。
Det er allerede definert et standardtema for typen <var>Type Name</var>.
A(z) <var>Type Name</var> típushoz már meg van határozva egy alapértelmezett téma.
Lajilla <var>Type Name</var> on jo määritettynä oletusteema.
<var>Type Name</var> türünün zaten tanımlı bir varsayılan teması var.
Для типа <var>Type Name</var> уже определена тема по умолчанию.
Tema predefinito già impostato per il tipo <var>Type Name</var>.
Le type <var>Type Name</var> a déjà un thème par défaut défini.
类型 <var>Type Name</var> 已经定义了默认主题。
型 <var>Type Name</var> には定義された既定のテーマが既に指定されています。
يحتوي النوع <var>Type Name</var> بالفعل على نسق افتراضي محدد.
Für den Typ "<var>Type Name</var>" ist bereits ein Standarddesign definiert.
Pro typ <var>Type Name</var> je již definován výchozí motiv.
<var>Type Name</var> 형식에 기본 테마가 이미 정의되어 있습니다.
Έχει ήδη οριστεί προεπιλεγμένο θέμα για τον τύπο <var>Type Name</var>.
Der er allerede defineret et standardtema for typen <var>Type Name</var>.
El tipo <var>Type Name</var> ya tiene un tema predeterminado definido.
Zdefiniowano już typ <var>Type Name</var> motywu domyślnego.
Typen <var>Type Name</var> har redan ett definierat standardtema.
O tipo <var>Type Name</var> já tem um tema padrão definido.
כבר נוסף <var>X</var> עם מזהה '<var>Y</var>'.
Er is al een <var>X</var> toegevoegd met de id <var>Y</var>.
<var>X</var> 已經使用 ID '<var>Y</var>' 加入。
<var>X</var> er allerede lagt til med IDen <var>Y</var>.
Már megtörtént egy <var>X</var> elem hozzáadása a következő azonosítóval: „<var>Y</var>”.
Kohde <var>X</var> on jo lisätty, tunnus <var>Y</var>.
Kimliği '<var>Y</var>' olan bir <var>X</var> zaten eklenmişti.
<var>X</var> уже добавлен с идентификатором '<var>Y</var>'.
<var>X</var> è già stato aggiunto con ID '<var>Y</var>'.
Un <var>X</var> a déjà été ajouté avec l'ID '<var>Y</var>'.
已添加了一个 ID 为“<var>Y</var>”的“<var>X</var>”。
<var>X</var> は、ID '<var>Y</var>' が指定されて既に追加されています。
تمت إضافة <var>X</var> بالفعل بالمعرف '<var>Y</var>'.
<var>X</var> mit ID <var>Y</var> wurde bereits hinzugefügt.
Objekt <var>X</var> již byl přidán s identifikátorem <var>Y</var>.
<var>X</var>에 ID '<var>Y</var>'이(가) 이미 추가되었습니다.
Έχει προστεθεί ήδη ένα <var>X</var> με το αναγνωριστικό '<var>Y</var>'.
Ya se ha agregado <var>X</var> con el identificador '<var>Y</var>'.
Der er allerede tilføjet et <var>X</var> med id'et '<var>Y</var>'.
Element '<var>X</var>' z identyfikatorem '<var>Y</var>' został już dodany.
Ett <var>X</var>-objekt har redan lagts till med ID <var>Y</var>.
Um <var>X</var> já foi adicionado com identificação '<var>Y</var>'.
אירוע זה מופעל לאחר שהמופע של האובייקט נוצר.
Deze gebeurtenis treedt op nadat het exemplaar van het object is gemaakt.
在建立物件的執行個體之後引發此事件。
Denne hendelsen starter etter at forekomsten av objektet er opprettet.
Ez az esemény az objektum példányának létrehozása után következik be.
Tämä tapahtuma käynnistyy, kun objektin esiintymä on luotu.
Bu olay nesnenin örneği oluşturulduktan sonra oluşturulur.
Это событие появляется после создания экземпляра объекта.
Evento generato dopo la creazione dell'istanza dell'oggetto.
Cet événement est déclenché après la création de l'instance de l'objet.
在创建对象的实例后引发此事件。
このイベントは、オブジェクトのインスタンスが作成された後に発生します。
تشغيل هذا الحدث بعد إنشاء مثيل الكائن.
Dieses Ereignis wird ausgelöst, nachdem die Instanz des Objekts erstellt wurde.
Tato událost je aktivována po vytvoření instance objektu.
이 이벤트는 개체의 인스턴스를 만든 후에 발생합니다.
Αυτό το συμβάν ενεργοποιείται μετά τη δημιουργία της παρουσίας του αντικειμένου.
Este evento se desencadena después de que se haya creado la instancia del objeto.
Denne hændelse opstår, når forekomsten af objektet er blevet oprettet.
To zdarzenie jest wywoływane po utworzeniu wystąpienia obiektu.
Denna händelse utlöses efter att objektinstansen har skapats.
Este evento é gerado depois de criada a instância do objeto.
מופעל לאחר שבוצע איגוד נתונים לשורה.
Deze gebeurtenis wordt gestart nadat een rij aan gegevens is gekoppeld.
在資料繫結資料列之後引發。
Starter etter at en rad er bundet til data.
Sor adathoz kötése után következik be.
Käynnistyy, kun rivi on sidottu tietoihin.
Satır veriyle sınırlandığında harekete geçirilir.
Активируется после создания привязки данных для строки.
Generato dopo l'associazione dei dati a una riga.
Se déclenche lorsqu'une ligne a été liée aux données.
在对行进行了数据绑定后激发。
行がデータバインドされた後に発生します。
تشغيل الحدث بعد ربط بيانات صف.
Wird nach der Datenbindung einer Zeile ausgelöst.
Je generována při vytvoření datové vazby pro řádek.
행이 데이터 바인딩된 후에 발생합니다.
Se desencadena cuando se aplica la propiedad databound a una fila.
Udløses, efter at en række er blevet bundet til data.
Πυροδοτείται όταν μια γραμμή συνδέεται με δεδομένα.
Uruchamiany po powiązaniu wiersza z danymi.
Utlöses efter att en rad har bundits till data.
Acionado após uma linha ser limitada por dados.
פרמטר הקלט '<var>X</var>' אינו יכול להכיל ערכי Null.
De invoerparameter <var>X</var> mag geen null-vermeldingen bevatten.
輸入參數 '<var>X</var>' 不能包含 null 項目。
Inndataparameteren <var>X</var> kan ikke inneholde nulloppføringer.
A(z) „<var>X</var>” bemeneti paraméter nem tartalmazhat NULL bejegyzéseket.
Syöttöparametri <var>X</var> ei voi sisältää null-merkintöjä.
'<var>X</var>' giriş parametresi null girdiler içeremez.
Входной параметр '<var>X</var>' не может содержать элементы со значением null.
Il parametro di input '<var>X</var>' non può contenere voci null.
Le paramètre d'entrée '<var>X</var>' ne peut pas contenir des entrées null.
输入参数“<var>X</var>”不能包含空项。
入力パラメーター '<var>X</var>' は null エントリを含むことができません。
لا يمكن أن تحتوى معلمة الإدخال '<var>X</var>' على إدخالات فارغة.
Der Eingabeparameter "<var>X</var>" darf keine NULL-Einträge enthalten.
Vstupní parametr <var>X</var> nemůže obsahovat položky Null.
입력 매개 변수 '<var>X</var>'은(는) null 항목을 포함할 수 없습니다.
Inputparameteren '<var>X</var>' må ikke indeholde null-elementer.
El parámetro de entrada '<var>X</var>' no puede contener entradas nulas.
Η παράμετρος εισόδου '<var>X</var>' δεν μπορεί να περιέχει καταχωρήσεις null.
Parametr wejściowy '<var>X</var>' nie może zawierać wpisów zerowych.
Indataparametern <var>X</var> kan inte innehålla element som är null.
O parâmetro de entrada '<var>X</var>' não pode conter entradas nulas.
See catalog page for all messages.