The service
Messages on page
Nie można pobrać obiektu XamlDeferringLoader z obiektu XamlValueConverter „<var>X</var>”, ponieważ jego właściwość ConverterInstance ma wartość null.
XamlDeferringLoader kan ikke hentes fra XamlValueConverter '<var>X</var>', fordi dens egenskab ConverterInstance er null.
Cannot get a XamlDeferringLoader from XamlValueConverter '<var>X</var>' because its ConverterInstance property is null.
Kan geen XamlDeferringLoader ophalen uit XamlValueConverter <var>X</var> omdat de bijbehorende eigenschap ConverterInstance null is.
Nem szerezhető XamlDeferringLoader a következő XamlValueConverter objektumtól, mert annak ConverterInstance tulajdonsága null értékű: „<var>X</var>”.
XamlDeferringLoader-kohdetta ei saada XamlValueConverter-kohteesta <var>X</var>, koska sen ConverterInstance-ominaisuus on tyhjäarvo.
'<var>X</var>' XamlValueConverter'dan XamlDeferringLoader alınamadı çünkü ConverterInstance özelliği null.
Не удается получить XamlDeferringLoader из XamlValueConverter "<var>X</var>", поскольку свойство ConverterInstance не определено (null).
No se puede obtener XamlDeferringLoader desde XamlValueConverter '<var>X</var>' porque su propiedad ConverterInstance es nula.
Det går inte att hämta en XamlDeferringLoader från XamlValueConverter <var>X</var> eftersom egenskapen ConverterInstance är null.
Impossibile ottenere XamlDeferringLoader dal XamlValueConverter '<var>X</var>' perché la relativa proprietà ConverterInstance è null.
Impossible d'obtenir un XamlDeferringLoader de XamlValueConverter '<var>X</var>', car sa propriété ConverterInstance est null.
无法从 XamlValueConverter“<var>X</var>”获取 XamlDeferringLoader,因为它的 ConverterInstance 属性为 null。
Kan ikke hente en XamlDeferringLoader fra XamlValueConverter <var>X</var> fordi tilhørende egenskap ConverterInstance er null.
無法從 XamlValueConverter '<var>X</var>' 取得 XamlDeferringLoader,因為它的 ConverterInstance 屬性為 null。
Ein XamlDeferringLoader kann nicht aus XamlValueConverter "<var>X</var>" abgerufen werden, da die ConverterInstance-Eigenschaft NULL ist.
Cannot get a XamlDeferringLoader from XamlValueConverter '<var>X</var>' because its ConverterInstance property is null.
Nelze načíst objekt XamlDeferringLoader z objektu XamlValueConverter <var>X</var>, protože jeho vlastnost ConverterInstance má hodnotu Null.
해당 ConverterInstance 속성이 null이므로 XamlValueConverter '<var>X</var>'에서 XamlDeferringLoader를 가져올 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ενός στοιχείου XamlDeferringLoader από ένα στοιχείο XamlValueConverter '<var>X</var>', επειδή η ιδιότητα ConverterInstance έχει τιμή null.
ConverterInstance プロパティが null であるため、XamlValueConverter '<var>X</var>' から XamlDeferringLoader を取得できません。
Não é possível obter um XamlDeferringLoader de XamlValueConverter '<var>X</var>', pois a propriedade ConverterInstance é nula.
Brak instrukcji case w elemencie Default przetwarzającym węzły XamlNodes.
Manglende case i Default-behandling af XamlNodes.
Missing case in Default processing of XamlNodes.
Exemplaar ontbreekt in standaardverwerking van XamlNodes.
Manglende tilfelle i standardbehandling av XamlNodes.
Hiányzik egy eset az XamlNodes csomópontok alapértelmezett feldolgozásából.
XamlNodes-kohteen Default-käsittelystä puuttuu kirjainkoko.
XamlNodes'un Varsayılan işleminde durum eksik.
Отсутствует case в обработке по умолчанию для XamlNodes.
Falta un caso en el procesamiento predeterminado de XamlNodes.
Saknat Case i standardbearbetning av XamlNodes.
Occorrenza mancante nell'elaborazione predefinita di XamlNodes.
Cas manquant dans le traitement par défaut de XamlNodes.
XamlNodes 的默认处理中缺少事例。
XamlNodes 的預設處理中遺漏案例。
XamlNodes の既定の処理にケースがありません。
Fehlender Fall in der Standardverarbeitung von XamlNodes.
Missing case in Default processing of XamlNodes.
Chybí příkaz case ve výchozím zpracování uzlů XamlNodes.
XamlNodes 기본 처리에 해당하는 항목이 없습니다.
Απουσιάζει η υπόθεση από την προεπιλεγμένη επεξεργασία του στοιχείου XamlNodes.
Caso ausente no processamento Padrão de XamlNodes.
Nie można zapisać parametrów pozycyjnych w bieżącym stanie. Moduł zapisujący nie może zapisać parametrów pozycyjnych w formie atrybutu, ponieważ został uruchomiony w trybie zapisywania elementów, i nie może rozwinąć parametrów pozycyjnych z powodu braku domyślnego konstruktora w rozszerzeniu znacznika, które zawiera parametry pozycyjne. Spróbuj przenieść element członkowski parametrów pozycyjnych do miejsca znajdującego się wcześniej w strumieniu węzłów, takiego, w którym obiekt XamlXmlWriter będzie mógł nadal zapisywać atrybuty.
Positionsparametre kan ikke skrives i den aktuelle tilstand. Skriveren kan ikke skrive positionsparametrene i attributformat, fordi skriveren er begyndt at skrive elementer, og skriveren kan heller ikke udvide positionsparametrene på grund af den manglende standardkonstruktør på den markeringsudvidelse, der indeholder positionsparametrene. Prøv at flytte positionsparametermedlemmet tidligere i nodestreamen til et sted, hvor XamlXmlWriter stadig kan skrive attributter.
Cannot write positional parameters in the current state. The writer cannot write the positional parameters in attribute form because the writer has started to write elements, nor can the writer expand the positional parameters due to the lack of a default constructor on the markup extension that contains the positional parameters. Try moving the positional parameter member earlier in the node stream, to a place where XamlXmlWriter can still write attributes.
Kan geen positieparameters schrijven in de huidige status. De positieparameters kunnen niet in kenmerkvorm worden geschreven omdat er al elementen zijn geschreven met de schrijffunctie en de positieparameters kunnen ook niet worden uitgebreid met de schrijffunctie omdat er een standaardconstructor ontbreekt in de opmaakextensie met de positieparameters. Probeer het positieparameterlid te verplaatsen naar een eerdere positie in de knooppuntstroom waar nog wel kenmerken kunnen worden geschreven met de XamlXmlWriter.
Kan ikke skrive posisjonsparametere i gjeldende tilstand. Skriveren kan ikke skrive posisjonsparameterne i attributtform fordi den allerede har begynt å skrive elementer, og den kan heller ikke utvide posisjonsparameterne på grunn av manglende konstruktør på kodeutvidelsen som inneholde posisjonsparameterne. Prøv å flytte posisjonsparametermedlemmet til tidligere i nodedataflyten, til et sted hvor XamlXmlWriter fortsatt kan skrive attributter.
A jelenlegi állapotban nem írhatók pozícióparaméterek. Az író nem tudja attribútumként írni a pozícióparamétereket, mert már elkezdett elemeket írni, és kibontani sem tudja a pozícióparamétereket, mert nem tartozik alapértelmezett konstruktor a pozícióparamétereket tartalmazó kódkiterjesztéshez. Próbálja korábbra helyezni a pozícióparaméter-tagot a csomópont adatfolyamában, egy olyan helyre, ahol az XamlXmlWriter még írhat attribútumokat.
Sijaintiparametreja ei voi kirjoittaa nykyisessä tilassa. Kirjoitustoiminto ei pysty kirjoittamaan sijaintiparametreja määritemuodossa, koska se on aloittanut elementtien kirjoittamisen, eikä se pysty laajentamaan sijaintiparametreja, koska sijaintiparametrit sisältävästä merkintälaajennuksesta puuttuu oletuskonstruktori. Kokeile siirtää sijaintiparametrijäsen solmuvirrassa aikaisempaan kohtaan, jossa XamlXmlWriter voi yhä kirjoittaa määritteitä.
Geçerli durumda konum parametreleri yazılamıyor. Yazıcı öznitelik formuna konum parametrelerini yazamıyor çünkü yazıcı öğeleri yazmaya başladı ancak konum parametrelerini içeren biçimlendirme uzantısında varsayılan oluşturucunun bulunmaması nedeniyle yazıcı konum parametrelerini genişletemedi. Konum parametresi üyesini düğüm akışında XamlXmlWriter'ın hala öznitelikleri yazabildiği önceki bir yere taşımayı deneyin.
Не удается записать позиционные параметры в текущем состоянии. Запись позиционных параметров в форме атрибутов невозможна, поскольку объект записи уже начал записывать элементы, либо он не может развернуть позиционные параметры из-за отсутствия конструктора по умолчанию в расширении разметки, содержащем позиционные параметры. Попробуйте переместить член позиционного параметра ближе к началу потока узлов туда, где XamlXmlWriter все еще записывает атрибуты.
No se pueden escribir parámetros posicionales en el estado actual. El escritor no puede escribir los parámetros posicionales en forma de atributo porque ha comenzado a escribir elementos, y tampoco puede expandir los parámetros posicionales debido a la falta de un constructor predeterminado en la extensión de marcado que contiene los parámetros posicionales. Intente mover el miembro de parámetros posicionales a una posición anterior en el flujo del nodo donde XamlXmlWriter pueda escribir aún atributos.
Det går inte att skriva positionsparametrar i det aktuella tillståndet. Skrivaren kan inte skriva positionsparametrarna i attributform eftersom den har börjat skriva element, och den kan heller inte utöka positionsparametrarna eftersom en standardkonstruktor saknas i markeringstillägget som innehåller positionsparametrarna. Försök lägga positionsparametermedlemmen tidigare i nodströmmen, på en plats där XamlXmlWriter fortfarande kan skriva attribut.
Impossibile scrivere parametri posizionali nello stato corrente. Il writer non può scrivere i parametri posizionali in forma di attributo perché è già stata avviata la scrittura di elementi, né espandere i parametri posizionali a causa della mancanza di un costruttore predefinito sull'estensione di markup contenente i parametri posizionali. Provare a spostare il membro del parametro posizionale in una posizione precedente nel flusso del nodo dove XamlXmlWriter è ancora in grado di scrivere attributi.
Impossible d'écrire des paramètres positionnels dans l'état actuel. L'enregistreur ne peut pas écrire les paramètres positionnels sous forme d'attribut, car il a commencé à écrire des éléments. L'enregistreur ne peut pas non plus développer les paramètres positionnels en raison de l'absence d'un constructeur par défaut sur l'extension de balisage qui contient les paramètres positionnels. Essayez de déplacer le membre de paramètre positionnel plus haut dans le flux de nœud, à un endroit où XamlXmlWriter peut encore écrire des attributs.
无法在当前状态下写入位置参数。编写器无法以特性的形式写入位置参数,因为编写器是为写入元素而启动的;编写器也无法展开位置参数,原因是包含位置参数的标记扩展中缺少默认构造函数。尝试在节点流中向前移动位置参数成员,将其放置在 XamlXmlWriter 仍可以写入特性的位置。
無法寫入處於目前狀態的位置參數。寫入器無法以屬性形式寫入位置參數,因為寫入器已開始寫入項目,而且寫入器也無法展開此位置參數,因為包含此位置參數的標記延伸上沒有預設建構函式。請嘗試將先前節點資料流中的位置參數成員,移到 XamlXmlWriter 仍然可以寫入屬性的地方。
現在の状態では位置指定パラメーターを出力できません。ライターは要素の出力を開始しているため、属性形式の位置指定パラメーターを書き出すことはできません。また、位置指定パラメーターを含むマークアップ拡張に既定のコンストラクターがないため、位置指定パラメーターを展開することもできません。位置指定パラメーター メンバーをノード ストリームの前の方へ移動して、XamlXmlWriter が属性を出力できる位置に配置してください。
Im aktuellen Zustand können keine Positionsparameter geschrieben werden. Die Positionsparameter können nicht in Attributform geschrieben werden, da vom Writer mit dem Schreiben von Elementen begonnen wurde, und die Positionsparameter können aufgrund eines fehlenden Standardkonstruktors in der Markuperweiterung, die die Positionsparameter enthält, nicht erweitert werden. Verschieben Sie den Positionsparametermember im Knotenstream weiter nach vorne an eine Position, an der von XamlXmlWriter nach wie vor Attribute geschrieben werden können.
Cannot write positional parameters in the current state. The writer cannot write the positional parameters in attribute form because the writer has started to write elements, nor can the writer expand the positional parameters due to the lack of a default constructor on the markup extension that contains the positional parameters. Try moving the positional parameter member earlier in the node stream, to a place where XamlXmlWriter can still write attributes.
V aktuálním stavu nelze zapsat poziční parametry. Modul pro zápis nemůže zapsat poziční parametry do formuláře atributů, protože modul pro zápis začal zapisovat elementy, a nemůže ani rozbalit poziční atributy z důvodu chybějícího výchozího konstruktoru pro rozšíření značek, které obsahuje tyto poziční parametry. Zkuste přesunout člena pozičních parametrů více dopředu v datovém proudu uzlu na místo, kde modul XamlXmlWriter ještě může zapisovat atributy.
현재 상태에서 위치 매개 변수를 쓸 수 없습니다. 작성기가 요소를 쓰기 시작했기 때문에 특성 형식으로 위치 매개 변수를 쓰지 못할 뿐 아니라 위치 매개 변수를 포함하는 태그 확장에서 기본 생성자가 없기 때문에 작성기가 위치 매개 변수를 확장할 수도 없습니다. 노드 스트림의 초반에 XamlXmlWriter가 특성을 쓸 수 있는 위치로 위치 매개 변수 멤버를 이동해 보십시오.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή παραμέτρων θέσης στην τρέχουσα κατάσταση. Η συσκευή εγγραφής δεν είναι δυνατό να εγγράψει παραμέτρους θέσης σε μορφή χαρακτηριστικών, επειδή η συσκευή εγγραφής έχει ξεκινήσει την εγγραφή στοιχείων και η συσκευή εγγραφής δεν είναι δυνατό να επεκτείνει τις παραμέτρους θέσης, επειδή απουσιάζει προεπιλεγμένη κατασκευή από την επέκταση σήμανσης που περιέχει τις παραμέτρους θέσης. Δοκιμάστε να μεταφέρετε το μέλος παραμέτρων θέσης σε μια προηγούμενη θέση στη ροή κόμβων, όπου το στοιχείο XamlXmlWriter έχει τη δυνατότητα εγγραφής χαρακτηριστικών.
Não é possível gravar parâmetros posicionais no estado atual. O gravador não pode gravar os parâmetros posicionais na forma de atributo, pois começou a gravar elementos; ele também não pode expandir os parâmetros posicionais devido à ausência de um construtor padrão na extensão de marcação que contém os parâmetros. Tente mover o associado de parâmetro posicional para uma posição anterior no fluxo do nó, para um local em que XamlXmlWriter ainda possa gravar atributos.
Nieznany element członkowski „<var>Member</var>” w nieznanym typie „<var>Type Name</var>”.
Ukendt medlem '<var>Member</var>' på en ukendt type '<var>Type Name</var>'.
Unknown member '<var>Member</var>' on unknown type '<var>Type Name</var>'.
Onbekend lid <var>Member</var> in onbekend type <var>Type Name</var>.
Ukjent medlem <var>Member</var> på ukjent type <var>Type Name</var>.
Ismeretlen „<var>Member</var>” tag tartozik az ismeretlen „<var>Type Name</var>” típushoz.
Tuntematon jäsen <var>Member</var> tuntemattomassa tyypissä <var>Type Name</var>.
Bilinmeyen '<var>Type Name</var>' türünde bilinmeyen '<var>Member</var>' üyesi.
Неизвестный тип "<var>Member</var>" в неизвестном типе "<var>Type Name</var>".
Miembro '<var>Member</var>' desconocido en el tipo desconocido '<var>Type Name</var>'.
Okänd medlem <var>Member</var> för okänd typ <var>Type Name</var>.
Membro sconosciuto '<var>Member</var>' su tipo sconosciuto '<var>Type Name</var>'.
Membre inconnu '<var>Member</var>' sur le type inconnu '<var>Type Name</var>'.
未知类型“<var>Type Name</var>”上的未知成员“<var>Member</var>”。
未知的型別 '<var>Type Name</var>' 上有未知的成員 '<var>Member</var>'。
不明な型 '<var>Type Name</var>' の不明なメンバー '<var>Member</var>'。
Unbekannter Member "<var>Member</var>" für den unbekannten Typ "<var>Type Name</var>".
Unknown member '<var>Member</var>' on unknown type '<var>Type Name</var>'.
Neznámý člen <var>Member</var> v neznámém typu <var>Type Name</var>.
알 수 없는 형식 '<var>Type Name</var>'의 '<var>Member</var>'은(는) 알 수 없는 멤버입니다.
Άγνωστο μέλος '<var>Member</var>' στον άγνωστο τύπο '<var>Type Name</var>'.
Associado '<var>Member</var>' desconhecido no tipo desconhecido '<var>Type Name</var>'.
Kolekcja „<var>X</var>” nie może zawierać wartości null.
Samlingen '<var>X</var>' må ikke indeholde null-værdier.
Collection '<var>X</var>' cannot contain null values.
Verzameling <var>X</var> kan geen null-waarden bevatten.
Samlingen <var>X</var> kan ikke inneholde nullverdier.
A következő gyűjtemény nem tartalmazhat null értéket: „<var>X</var>”.
Kokoelma <var>X</var> ei voi sisältää tyhjäarvoja.
'<var>X</var>' koleksiyonu null değerler içeremez.
В коллекции "<var>X</var>" не могут содержаться неопределенные значения (null).
La colección '<var>X</var>' no puede contener valores NULL.
Mängden <var>X</var> får inte innehålla null-värden.
L'insieme '<var>X</var>' non può contenere valori null.
La collection '<var>X</var>' ne peut pas contenir de valeurs null.
集合“<var>X</var>”不能包含 null 值。
集合 '<var>X</var>' 不可包含 null 值。
コレクション '<var>X</var>' に null 値を含めることはできません。
Die Auflistung "<var>X</var>" darf keine NULL-Werte enthalten.
Collection '<var>X</var>' cannot contain null values.
Kolekce <var>X</var> nesmí obsahovat hodnoty Null.
'<var>X</var>' 컬렉션은 null 값을 포함할 수 없습니다.
Η συλλογή '<var>X</var>' δεν είναι δυνατό να περιέχει τιμές null.
A coleção '<var>X</var>' não pode conter valores nulos.
Element „<var>X</var>” zablokował użycie typu „<var>Type Name</var>” w kodzie AML. Jeśli chcesz załadować ten typ, zmień metodę <var>X</var>.GetXamlType, tak aby zwracała dla tego typu wartość inną niż null, lub przekaż inną wartość w parametrze schemaContext konstruktora XamlObjectWriter.
'<var>X</var>' blokerede brugen af typen '<var>Type Name</var>' i XAML. Hvis du vil indlæse denne type, skal du redigere '<var>X</var>'.GetXamlType, så der returneres en anden værdi end null for denne type, eller overføre en anden værdi i parameteren schemaContext for konstruktøren XamlObjectWriter.
'<var>X</var>' blocked the use of type '<var>Type Name</var>' in XAML. If you want to load this type, change '<var>X</var>'.GetXamlType to return a non-null value for this type, or pass a different value in the schemaContext parameter of the XamlObjectWriter constructor.
<var>X</var> heeft het gebruik van type <var>Type Name</var> in XAML geblokkeerd. Als u dit type wilt laden, wijzigt u <var>X</var>.GetXamlType zo dat er een niet-null-waarde voor dit type wordt geretourneerd, of geeft u een andere waarde door in de parameter schemaContext van de XamlObjectWriter-constructor.
<var>X</var> blokkerte bruk av typen <var>Type Name</var> i XAML. Hvis du vil laste inn denne typen, endrer du <var>X</var>.GetXamlType slik at den returnerer en ikke-nullverdi for denne typen, eller så angir du en annen verdi i parameteren schemaContext for konstruktøren XamlObjectWriter.
A(z) „<var>X</var>” letiltotta a következő típus használatát az XAML-kódban: „<var>Type Name</var>”. Ha be kívánja tölteni ezt a típust, módosítsa a(z) '<var>X</var>'.GetXamlType metódust, hogy null értéktől eltérő értéket adjon vissza ehhez a típushoz, vagy adjon át egy másik értéket az XamlObjectWriter konstruktor schemaContext paraméterében.
<var>X</var> esti tyypin <var>Type Name</var> käyttämisen XAML:ssä. Jos haluat ladata tämän tyypin, muuta <var>X</var>.GetXamlType palauttamaan muu kuin tyhjäarvo tälle tyypille tai välitä eri arvo XamlObjectWriter-konstruktorin schemaContext-parametrille.
'<var>X</var>', XAML'de '<var>Type Name</var>' türünün kullanımını engelledi. Bu türü yüklemek istiyorsanız, '<var>X</var>'.GetXamlType'ı bu tür için null dışında bir değer döndürecek şekilde değiştirin veya XamlObjectWriter oluşturucusunun schemaContext parametresinde başka bir değer geçirin.
"<var>X</var>" заблокировал использование типа "<var>Type Name</var>" в XAML. Если требуется загрузить этот тип, измените метод "<var>X</var>".GetXamlType, так, чтобы он возвращал для этого типа значение, не равное null, или передайте другое значение как параметр schemaContext конструктора XamlObjectWriter.
'<var>X</var>' bloqueó el uso del tipo '<var>Type Name</var>' en XAML. Si desea cargar este tipo, cambie '<var>X</var>'.GetXamlType para volver a un valor no NULL para este tipo, o pase un valor diferente en el parámetro schemaContext del constructor XamlObjectWriter.
<var>X</var> blockerade användningen av typen <var>Type Name</var> i XAML. Om du vill läsa in den här typen ändrar du <var>X</var>.GetXamlType så att ett värde som inte är null returneras för typen, eller skickar ett annat värde i parametern schemaContext för konstruktorn XamlObjectWriter.
'<var>X</var>' ha bloccato l'utilizzo del tipo '<var>Type Name</var>' in XAML. Se si desidera caricare il tipo corrente, modificare '<var>X</var>'.GetXamlType affinché restituisca un valore non null per il tipo corrente o passare un valore diverso nel parametro schemaContext del costruttore XamlObjectWriter.
'<var>X</var>' a bloqué l'utilisation du type '<var>Type Name</var>' en XAML. Si vous voulez charger ce type, modifiez '<var>X</var>'.GetXamlType de manière à ce qu'il retourne une valeur non null pour ce type, ou passez une valeur différente dans le paramètre schemaContext du constructeur XamlObjectWriter.
“<var>X</var>”已阻止在 XAML 中使用类型“<var>Type Name</var>”。如果要加载此类型,请更改 '<var>X</var>'.GetXamlType 以便为此类型返回非 null 值,或者在 XamlObjectWriter 构造函数的 schemaContext 参数中传递不同的值。
'<var>X</var>' 阻礙了型別 '<var>Type Name</var>' 在 XAML 中的使用。如果您要載入此型別,請將 '<var>X</var>'.GetXamlType 變更為傳回此型別的非 null 值,或在 XamlObjectWriter 建構函式的 schemaContext 參數中傳遞不同的值。
'<var>X</var>' により、XAML での型 '<var>Type Name</var>' の使用がブロックされました。この型を読み込むには、この型の null 以外の値を返すように '<var>X</var>'.GetXamlType を変更するか、XamlObjectWriter コンストラクターの schemaContext パラメーターに別の値を渡してください。
Von "<var>X</var>" wurde die Verwendung von Typ "<var>Type Name</var>" in XAML blockiert. Wenn Sie den Typ laden möchten, ändern Sie "<var>X</var>".GetXamlType so, dass für diesen Typ ein Nicht-NULL-Wert zurückgegeben wird, oder übergeben Sie einen anderen Wert im schemaContext-Parameter des XamlObjectWriter-Konstruktors.
'<var>X</var>' blocked the use of type '<var>Type Name</var>' in XAML. If you want to load this type, change '<var>X</var>'.GetXamlType to return a non-null value for this type, or pass a different value in the schemaContext parameter of the XamlObjectWriter constructor.
<var>X</var> blokuje použití typu <var>Type Name</var> v jazyce XAML. Chcete-li načíst tento typ, změňte metodu <var>X</var>.GetXamlType tak, aby vracela pro tento typ jinou hodnotu než Null, nebo předejte jinou hodnotu v parametru schemaContext konstruktoru XamlObjectWriter.
'<var>X</var>'이(가) XAML에서 '<var>Type Name</var>' 형식의 사용을 차단했습니다. 이 형식을 로드하려면 '<var>X</var>'.GetXamlType을 변경하여 이 형식에 대해 null이 아닌 값을 반환하거나 XamlObjectWriter 생성자의 schemaContext 매개 변수에서 다른 값을 전달하십시오.
Το '<var>X</var>' έχει αποκλείσει τη χρήση του τύπου '<var>Type Name</var>' σε XAML. Εάν θέλετε να φορτώσετε αυτόν τον τύπο, αλλάξτε το στοιχείο '<var>X</var>'.GetXamlType ώστε να επιστρέφει μια τιμή η οποία δεν είναι null για αυτόν τον τύπο, ή περάστε μια άλλη τιμή στην παράμετρο schemaContext της κατασκευής XamlObjectWriter.
'<var>X</var>' bloqueou o uso do tipo '<var>Type Name</var>' em XAML. Se quiser carregar esse tipo, altere '<var>X</var>'.GetXamlType para que retorne um valor não nulo para esse tipo ou passe um valor diferente no parâmetro schemaContext do construtor XamlObjectWriter.
Der blev udløst en undtagelse under indstilling af xml-forekomst på '<var>X</var>'.
Setting xml instance on '<var>X</var>' threw an exception.
Het instellen van een xml-exemplaar in <var>X</var> heeft een uitzondering veroorzaakt.
Operacja ustawiania wystąpienia xml elementu „<var>X</var>” wywołała wyjątek.
Angivelse av xml-forekomst på <var>X</var> forårsaket et unntak.
Az XML-példány beállítása a következőn kivételt váltott ki: „<var>X</var>”.
XML-esiintymän asettaminen kohteelle <var>X</var> aiheutti poikkeuksen.
'<var>X</var>' öğesinde xml örneğini ayarlama işlemi özel durum döndürdü.
Задание экземпляра XML для "<var>X</var>" вызвало исключение.
Se produjo una excepción al establecer la instancia XML en '<var>X</var>'.
Ett undantag utlöstes när XML-instansen <var>X</var> angavs.
L'impostazione dell'istanza XML '<var>X</var>' ha generato un'eccezione.
La définition d'une instance xml sur '<var>X</var>' a levé une exception.
在“<var>X</var>”上设置 xml 实例时引发了异常。
設定 '<var>X</var>' 上的 xml 執行個體時擲回例外狀況。
'<var>X</var>' での xml インスタンスの設定時に例外がスローされました。
Durch Festlegen einer XML-Instanz für "<var>X</var>" wurde eine Ausnahme ausgelöst.
Setting xml instance on '<var>X</var>' threw an exception.
Při nastavení instance xml na <var>X</var> byla vyvolána výjimka.
'<var>X</var>'에 xml 인스턴스를 설정하는 동안 예외가 throw되었습니다.
Ο ορισμός της παρουσίας xml στο '<var>X</var>' παρουσίασε μια εξαίρεση.
A definição da instância xml em '<var>X</var>' iniciou uma exceção.
I markeringsudvidelser skal alle konstruktørargumentværdier være atomer. Objektet af typen '<var>Type Name</var>' har en eller flere argumentværdier, der ikke er atomiske.
In markup extensions, all constructor argument values should be atoms. For the object of type '<var>Type Name</var>', one or more argument values are not atomic.
Alle constructorargumentwaarden in opmaakextensies moeten atomen zijn. Een of meer argumentwaarden voor het object van het type <var>Type Name</var> zijn niet atomisch.
W rozszerzeniach znaczników wszystkie wartości argumentów konstruktora powinny być atomami. W przypadku tego obiektu typu „<var>Type Name</var>” przynajmniej jedna wartość argumentu nie jest atomem.
I kodeutvidelser må alle konstruktørargumentverdier være atomer. For objekter av typen <var>Type Name</var> er én eller flere argumentverdier ikke atomiske.
A kódkiterjesztésekben a konstruktorok összes argumentumértékének atomi elemnek kell lennie. A(z) „<var>Type Name</var>” típusú objektumnál egy vagy több argumentumérték nem atomi.
Kaikkien konstruktoriargumenttiarvojen tulee merkintälaajennuksissa olla atomeja. Vähintään yksi tyyppiä <var>Type Name</var> olevan objektin argumenttiarvo ei ole atominen.
Biçimlendirme uzantılarında, tüm oluşturucu bağımsız değişken değerleri atomlar olmalıdır. '<var>Type Name</var>' türündeki nesne için, bir veya birden çok bağımsız değişken değeri atomik değil.
В расширениях разметки все значения аргумента конструктора должны быть атомами. Для объекта типа "<var>Type Name</var>" одно или несколько значений аргумента не являются атомарными.
En las extensiones de marcado, todos los valores de argumento de constructor deben ser átomos. Para el objeto de tipo '<var>Type Name</var>', uno o varios valores de argumento no son atómicos.
I markeringstillägg ska alla konstruktorsargumentvärden vara atomer. För objektet av typen <var>Type Name</var> är minst ett argumentvärde inte atomiskt.
Nelle estensioni di markup, tutti i valori dell'argomento del costruttore devono essere atom. Per l'oggetto di tipo '<var>Type Name</var>', uno o più valori dell'argomento non sono atomici.
Dans les extensions de balisage, toutes les valeurs d'argument de constructeur doivent être des atomes. Pour l'objet de type '<var>Type Name</var>', une ou plusieurs valeurs d'argument ne sont pas atomiques.
在标记扩展中,所有构造函数参数值都应是原子。对于类型为“<var>Type Name</var>”的对象,一个或多个参数值不是原子。
在標記延伸中,所有建構函數引數值都應該是元素。就型別 '<var>Type Name</var>' 的物件而言,有一個或多個引數值不是元素。
マークアップ拡張では、すべてのコンストラクターの引数値はアトムである必要があります。型 '<var>Type Name</var>' のオブジェクトで、1 つ以上の引数値が原子値ではありません。
In Markuperweiterungen sollten alle Konstruktorargumentwerte Atome sein. Für das Objekt vom Typ "<var>Type Name</var>" ist mindestens ein Argumentwert nicht unteilbar.
In markup extensions, all constructor argument values should be atoms. For the object of type '<var>Type Name</var>', one or more argument values are not atomic.
V rozšíření značek musí být všechny hodnoty argumentů konstruktoru atomy. Pro objekt typu <var>Type Name</var> je hodnota minimálně jednoho argumentu neatomická.
태그 확장에서 모든 생성자 인수 값은 atomic 형식이어야 합니다. '<var>Type Name</var>' 형식의 개체에 대한 하나 이상의 인수 값이 atomic 형식이 아닙니다.
Σε επεκτάσεις σήμανσης, όλες οι τιμές ορισμάτων κατασκευής θα πρέπει να είναι τύπου atom. Για το αντικείμενο τύπου '<var>Type Name</var>', μία ή περισσότερες τιμές ορισμάτων δεν είναι ατομικές.
Em extensões de marcação, todos os valores do argumento do construtor devem ser átomos. Para o tipo de objeto '<var>Type Name</var>', um ou mais valores de argumento não são atômicos.
En egenskab, '<var>Y</var>', som kan tilknyttes, er tilknyttet egenskaben '<var>X</var>'. Egenskaben '<var>X</var>' er en streng eller kan typekonverteres til en streng, og tilknytning til sådanne egenskaber understøttes ikke. Ved fejlfinding: Egenskaben '<var>X</var>' indeholder et objekt af typen '<var>Object Name</var>'.
An attachable property named '<var>Y</var>' is attached to a property named '<var>X</var>'. The property named '<var>X</var>' is either a string or can be type-converted to string; attaching on such properties are not supported. For debugging, the property '<var>X</var>' contains an object '<var>Object Name</var>'.
Een toevoegbare eigenschap met de naam <var>Y</var> is toegevoegd aan een eigenschap met de naam <var>X</var>. De eigenschap met de naam <var>X</var> is een tekenreeks of er kan via typeconversie een tekenreeks van worden gemaakt, en het toevoegen aan dergelijke eigenschappen wordt niet ondersteund. De eigenschap <var>X</var> bevat een object <var>Object Name</var> voor de foutopsporing.
Dołączalna właściwość o nazwie „<var>Y</var>” jest dołączona do właściwości o nazwie „<var>X</var>”. Właściwość o nazwie „<var>X</var>” jest ciągiem lub jej typ może zostać przekonwertowany na ciąg; dołączanie takich właściwości nie jest obsługiwane. Dla celów debugowania właściwość „<var>X</var>” zawiera obiekt „<var>Object Name</var>”.
En tilknyttbar egenskap med navnet <var>Y</var> er koblet til en egenskap med navnet <var>X</var>. Egenskapen med navnet <var>X</var> er enten en streng eller kan typekonverteres til en streng. Tilknytting til slike egenskaper støttes ikke. For feilsøking inneholder egenskapen <var>X</var> objektet <var>Object Name</var>.
Egy „<var>Y</var>” nevű csatolható tulajdonság van csatolva egy „<var>X</var>” nevű tulajdonsághoz. A(z) „<var>X</var>” nevű tulajdonság vagy karakterlánc, vagy típuskonverzióval karakterlánccá alakítható. Az ilyen tulajdonságokhoz való csatolás nem támogatott. Hibakeresési információ: A(z) „<var>X</var>” tulajdonság egy „<var>Object Name</var>” objektumot tartalmaz.
Liitettävissä oleva ominaisuus nimeltä <var>Y</var> on liitetty ominaisuuteen nimeltä <var>X</var>. Ominaisuus nimeltä <var>X</var> on joko merkkijono, tai sen tyyppi voidaan muuntaa merkkijonoksi, mutta kyseisiin ominaisuuksiin liittämistä ei tueta. Ominaisuus <var>X</var> sisältää objektin <var>Object Name</var> virheenkorjausta varten.
Eklenebilir '<var>Y</var>' adlı özellik '<var>X</var>' adlı özelliğe eklendi. '<var>X</var>' adlı özellik bir dize veya dize türüne dönüştürülebilir; bu tür özelliklere ekleme işlemi desteklenmez. Hata ayıklama için, '<var>X</var>' özelliği '<var>Object Name</var>' nesnesi içeriyor.
Присоединяемое свойство с именем "<var>Y</var>" присоединено к свойству "<var>X</var>". Свойство "<var>X</var>" либо является строкой, либо принадлежит к типу, допускающему преобразование в строку. Присоединение к таким свойствам не поддерживается. В целях отладки свойство "<var>X</var>" содержит объект "<var>Object Name</var>".
La propiedad que se puede asociar '<var>Y</var>' está asociada a una propiedad con el nombre '<var>X</var>'. La propiedad '<var>X</var>' es una cadena o su tipo se puede convertir en cadena; no se admite la asociación con este tipo de propiedades. Para la depuración, la propiedad '<var>X</var>' contiene un objeto '<var>Object Name</var>'.
Den kopplingsbara egenskapen <var>Y</var> är kopplad till egenskapen <var>X</var>. Egenskapen <var>X</var> är antingen en sträng eller går att typkonverteras till en sträng, och kopplingar till sådana egenskaper stöds inte. För felsökning innehåller egenskapen <var>X</var> objektet <var>Object Name</var>.
Una proprietà associabile con nome '<var>Y</var>' è associata a una proprietà con nome '<var>X</var>'. La proprietà con nome '<var>X</var>' è una stringa o può essere convertita a un tipo stringa; le associazioni a tali proprietà non sono supportate. Per il debug, la proprietà '<var>X</var>' contiene un oggetto '<var>Object Name</var>'.
Une propriété pouvant être attachée nommée '<var>Y</var>' est attachée à une propriété nommée '<var>X</var>'. La propriété nommée '<var>X</var>' est une chaîne ou de type convertible en chaîne ; l'attachement sur de telles propriétés n'est pas pris en charge. Pour le débogage, la propriété '<var>X</var>' contient un objet '<var>Object Name</var>'.
一个名为“<var>Y</var>”的可附加属性被附加到一个名为“<var>X</var>”的属性。名为“<var>X</var>”的属性可以是字符串或者其类型可转换为字符串;不支持附加到此类属性。为了便于调试,属性“<var>X</var>”包含对象“<var>Object Name</var>”。
名為 '<var>Y</var>' 的可附加屬性被附加到名為 '<var>X</var>' 的屬性。名為 '<var>X</var>' 的屬性是字串或可以轉型成字串; 不支援附加到這類屬性。就偵錯而言,屬性 '<var>X</var>' 包含物件 '<var>Object Name</var>'。
'<var>Y</var>' という名前の添付可能なプロパティが、'<var>X</var>' というプロパティに添付されています。プロパティ '<var>X</var>' は文字列であるか、文字列に型変換できます。このようなプロパティへの添付はサポートされていません。デバッグ用に、プロパティ '<var>X</var>' にはオブジェクト '<var>Object Name</var>' が含まれています。
Eine anfügbare Eigenschaft mit dem Namen "<var>Y</var>" wird an eine Eigenschaft mit dem Namen "<var>X</var>" angefügt. Die Eigenschaft mit dem Namen "<var>X</var>" ist entweder eine Zeichenfolge, oder sie kann per Typkonvertierung in eine Zeichenfolge umgewandelt werden; für derartige Eigenschaften werden keine Anfügevorgänge unterstützt. Zu Debuggingzwecken enthält die Eigenschaft "<var>X</var>" ein Objekt ("<var>Object Name</var>").
An attachable property named '<var>Y</var>' is attached to a property named '<var>X</var>'. The property named '<var>X</var>' is either a string or can be type-converted to string; attaching on such properties are not supported. For debugging, the property '<var>X</var>' contains an object '<var>Object Name</var>'.
Připojitelná vlastnost s názvem <var>Y</var> je připojena k vlastnosti s názvem <var>X</var>. Vlastnost s názvem <var>X</var> je buď řetězec, nebo může být typově převedena na řetězec. Připojení k takovým vlastnostem není podporováno. Pro účely ladění: Vlastnost <var>X</var> obsahuje objekt <var>Object Name</var>.
이름이 '<var>Y</var>'인 연결 가능한 속성이 이름이 '<var>X</var>'인 속성에 연결되었습니다. 이름이 '<var>X</var>'인 속성은 문자열이거나 문자열로 형식 변환할 수 있지만 이러한 속성에 연결하는 것은 지원되지 않습니다. 디버깅을 위해 '<var>X</var>' 속성에 '<var>Object Name</var>' 개체가 포함됩니다.
Μια ιδιότητα με δυνατότητα προσάρτησης η οποία ονομάζεται '<var>Y</var>' έχει προσαρτηθεί σε μια ιδιότητα η οποία ονομάζεται '<var>X</var>'. Η ιδιότητα η οποία ονομάζεται '<var>X</var>' είναι συμβολοσειρά ή μπορεί να μετατραπεί σε συμβολοσειρά και η προσάρτηση σε τέτοιες ιδιότητες δεν υποστηρίζεται. Για εντοπισμό σφαλμάτων, η ιδιότητα '<var>X</var>' περιέχει ένα αντικείμενο '<var>Object Name</var>'.
Uma propriedade anexável denominada '<var>Y</var>' está anexada a uma propriedade denominada '<var>X</var>'. A propriedade '<var>X</var>' é uma cadeia de caracteres ou seu tipo pode ser convertido em cadeia de caracteres; não há suporte para a anexação a essas propriedades. Para depuração, a propriedade '<var>X</var>' contém um objeto '<var>Object Name</var>'.
Det er ikke meningen, at denne indstillingsfunktion skal bruges direkte fra din kode. Undlad at kalde denne indstillingsfunktion.
This setter is not intended to be used directly from your code. Do not call this setter.
Deze setter is niet bedoeld voor direct gebruik vanuit de code. Roep deze setter niet aan.
Ta metoda ustawiająca nie jest przeznaczona do używania bezpośrednio z kodu. Nie wywołuj tej metody.
Denne angiveren er ikke ment å brukes direkte fra koden. Ikke kall denne angiveren.
Ez a beállító nem arra szolgál, hogy közvetlenül a saját kódjából használja. Ne hívja meg ezt a beállítót.
Bu ayarlayıcı doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildi. Bu ayarlayıcıyı çağırmayın.
Этот метод присваивания не должен использоваться напрямую из кода. Не вызывайте этот метод.
Este establecedor no está pensado para usarlo directamente desde el código. No llame a este establecedor.
Setter ska inte användas direkt från koden. Anropa inte denna Setter.
Il Setter corrente non può essere utilizzato direttamente dal codice. Non chiamare il Setter corrente.
Cette méthode setter n'est pas destinée à être utilisée directement à partir de votre code. N'appelez pas cette méthode setter.
此 setter 不能在代码中直接使用。请不要调用此 setter。
Tätä setter-menetelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan koodista. Älä tee tämän setter-menetelmän kutsua.
這個 setter 不可直接從程式碼使用。請勿呼叫這個 setter。
この set アクセス操作子はコードから直接使用できません。この set アクセス操作子を呼び出さないでください。
Der Setter ist nicht für eine direkte Verwendung vom Code aus vorgesehen. Rufen Sie diesen Setter nicht auf.
This setter is not intended to be used directly from your code. Do not call this setter.
Tato metoda Setter není určena k použití přímo z vašeho kódu. Nevolejte tuto metodu Setter.
이 setter는 코드에서 직접 사용할 수 없습니다. 이 setter를 호출하지 마십시오.
Αυτό το setter δεν προορίζεται για χρήση απευθείας από τον κώδικά σας. Να μην γίνεται κλήση αυτού του setter.
Esse setter não deve ser usado diretamente do código. Não chame esse setter.
See catalog page for all messages.