The service
Messages on page
علامة عنصر غير صالحة '<var>X</var>'.
无效的元素标记“<var>X</var>”。
無效的項目標記 '<var>X</var>'。
Neplatný příznak prvku <var>X</var>
Ugyldig elementkode '<var>X</var>'.
Ongeldig elementlabel <var>X</var>.
Virheellinen osan tunniste <var>X</var>
Balise de l'élément non valide '<var>X</var>'.
Ungültiges Elementtag <var>X</var>.
Η ετικέτα στοιχείου '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη
תג אלמנט לא חוקי '<var>X</var>'.
Érvénytelen elemcímke: „<var>X</var>”
Tag di elemento '<var>X</var>' non valido.
無効な要素タグ '<var>X</var>' です。
요소 태그 '<var>X</var>'이(가) 잘못되었습니다.
Elementkoden <var>X</var> er ugyldig
Nieprawidłowy tag elementu '<var>X</var>'.
Marca de elemento '<var>X</var>' inválida
Marca de elemento inválida '<var>X</var>'.
Недопустимый тег элемента "<var>X</var>".
Etiqueta de elemento no válida '<var>X</var>'.
Ogiltig elementtagg, <var>X</var>.
Geçersiz öğe etiketi: '<var>X</var>'.
无效的元素标记“<var>X</var>”。
無效的項目標記 '<var>X</var>'。
يحتوي صفيفا المفاتيح والقيم على أحجام مختلفة.
键和值数组具有不同的大小。
索引鍵和數值陣列有不同的大小。
Pole klíčů a hodnot mají různé velikosti.
Nøgle- og værdiarrayene er ikke lige store.
De grootte van sleutels en waardematrices verschilt.
Avain- ja arvotaulukkojen koot poikkeavat toisistaan.
Les tableaux de clés et de valeurs sont de tailles différentes.
Die Schlüssel- und Wertearrays sind unterschiedlich groß.
Οι πίνακες κλειδιών και τιμών έχουν διαφορετικά μεγέθη.
המפתחות ומערכי הערכים הם בעלי גדלים שונים.
A Keys és Values tömbök mérete eltér.
Chiavi e matrici di valori con dimensioni differenti.
キーと値配列のサイズが異なります。
키와 값 배열의 크기가 서로 다릅니다.
Nøkkel- og verdimatrisene har ulike størrelser.
Rozmiar tablicy kluczy różni się od rozmiaru tablicy wartości.
As matrizes de chaves e de valores têm tamanhos diferentes.
As matrizes de chaves e valores têm tamanhos diferentes.
Размеры массива ключей и значений не равны.
Las matrices de valores y claves tienen diferentes tamaños.
Nyckel- och värdematriserna har olika storlekar.
Anahtar ve değer dizileri farklı boyutlarda.
反序列化数据已损坏。键和值数组大小不同。
還原序列化資料已損毀。索引鍵和值陣列的大小不相同。
معلمة النوع العام غير صالحة
泛型类型参数无效
泛型型別參數無效
Obecný parametr typu nebyl platný.
Den generiske typeparameter var ikke gyldig.
De generieke typeparameter is niet geldig.
Yleinen tyyppiparametri ei ole kelvollinen
Le paramètre de type générique était non valide
Der generische Typparameter war ungültig.
Η παράμετρος γενικού τύπου δεν ήταν έγκυρη
פרמטר הסוג הכללי לא היה חוקי
Az általános típus paramétere nem érvényes.
Parametro del tipo generico non valido.
ジェネリック型パラメータは有効ではありません。
제네릭 형식 매개 변수가 잘못되었습니다.
Den generiske typeparameteren var ugyldig
Parametr typu rodzajowego jest nieprawidłowy
O parâmetro de tipo genérico não era válido
O parâmetro de tipo genérico não era válido
Предоставлен недопустимый параметр базового типа
El parámetro de tipo genérico no era válido
Den generiska typparametern var ogiltig
Genel tür parametresi geçersizdi
泛型类型参数无效
泛型型別參數無效
معلومات عملية تحويل البيانات إلى ملف غير صالحة أو تالفة لكائن الرسالة.
该消息对象的序列化信息无效或格式不正确。
訊息物件的無效或不正確序列化資訊。
Serializační informace pro objekt zprávy jsou neplatné nebo poškozené.
Serialiseringsoplysningerne til meddelelsesobjektet er ugyldige eller forkert udformede.
Ongeldige of onjuiste serialisatiegegevens voor het berichtobject.
Viestiobjektin sarjoitustiedot eivät kelpaa tai ovat väärin muodostetut.
Informations de sérialisation non valides pour l'objet message.
Ungültige oder falsch formatierte Serialisierungsinformationen für das Meldungsobjekt.
Πληροφορίες σειριοποίησης για το αντικείμενο μηνύματος που δεν είναι έγκυρες ή κατάλληλες.
נתוני עריכה בסידרה לא חוקיים או פגומים עבור אובייקט ההודעה.
Érvénytelen vagy nem megfelelő alakú szerializálási adat szerepel az üzenetobjektumban.
Informazioni sulla serializzazione errate o non valide per l'oggetto messaggio.
メッセージ オブジェクトのシリアル化情報が無効か、形式が正しくありません。
메시지 개체에 대한 serialization 정보가 잘못되었거나 정보 형식이 잘못되었습니다.
Ugyldig eller feilformatert serialiseringsinformasjon for meldingsobjektet.
Nieprawidłowe lub niewłaściwie sformułowane informacje serializacji dla obiektu komunikatu.
Informação de serialização inválida ou mal formada para o objeto de mensagem.
Informações de serialização inválida ou com formato incorrecto para o objecto de mensagem.
Неверная или неверно сформированная информация о сериализации для объекта сообщения.
Información de serialización no válida o mal formada para el objeto de mensaje.
Ogiltig eller felformaterad serialiseringsinformation för meddelandeobjektet.
İleti nesnesinin seri hale getirme bilgileri geçersiz veya hatalı biçimlendirilmiş.
该消息对象的序列化信息无效或格式不正确。
訊息物件的無效或不正確序列化資訊。
يجب أن يكون مصطلح الاستدعاء VarArgs.
调用约定必须为 VarArgs。
呼叫慣例必須為 VarArgs。
Konvence volání musí být VarArgs.
Kaldets format skal være VarArgs.
Aanroepconventie moet VarArgs zijn.
Kutsun esittävän käytännön on oltava VarArgs.
La convention d'appel doit être VarArgs.
Die Aufrufkonvention muss VarArgs sein.
Η συνθήκη κλήσης πρέπει να είναι VarArgs.
מוסכמת הקריאה חייבת להיות VarArgs.
A hívási mód csak VarArgs típusú lehet.
La convenzione di chiamata deve essere VarArgs.
呼び出し規約は VarArgs でなければなりません。
호출 규칙은 VarArgs여야 합니다.
Kallkonvensjonen må være VarArgs.
Konwencja wywoływania musi być typu VarArgs.
Convenção de chamada deve ser VarArgs.
A convenção de chamada tem de ser VarArgs.
Должно быть задано соглашение о вызовах VarArgs.
La convención de llamada debe ser VarArgs.
Anropsregeln måste vara VarArgs.
Çağırma kuralı VarArgs olmalıdır.
调用约定必须为 VarArgs。
呼叫慣例必須為 VarArgs。
InvokeMember-kutsua voidaan käyttää vain COM-objekteille.
InvokeMember ne peut être utilisé que pour les objets COM.
InvokeMember kann nur für COM-Objekte verwendet werden.
Το InvokeMember είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο για αντικείμενα COM.
ניתן להשתמש ב- InvokeMember עבור אובייקטי COM בלבד.
Az InvokeMember metódus csak COM-objektumok esetén használható.
InvokeMember può essere usato solo per gli oggetti COM.
InvokeMember は COM オブジェクトに対してのみ使うことができます。
InvokeMember는 COM 개체에서만 사용할 수 있습니다.
InvokeMember kan bare brukes for COM-objekter.
Element InvokeMember może zostać użyty tylko dla obiektów COM.
InvokeMember só pode ser usado para objetos COM.
Só é possível utilizar InvokeMember para objectos COM.
Метод InvokeMember может использоваться только для объектов COM.
InvokeMember sólo se puede utilizar para objetos COM.
InvokeMember kan endast användas för COM-objekt.
InvokeMember yalnızca COM nesneleri için kullanılabilir.
يمكن استخدام InvokeMember لكائنات COM فقط.
InvokeMember 只可以用于 COM 对象。
InvokeMember 僅可供 COM 物件使用。
Metodu InvokeMember lze použít pouze pro objekty COM.
InvokeMember kan kun bruges til COM-objekter.
InvokeMember kan alleen voor COM-objecten worden gebruikt.
InvokeMember 只可以用于 COM 对象。
InvokeMember 僅可供 COM 物件使用。
الرسالة التي تم تمريرها إلى الاستدعاء يجب تمريرها إلى PropagateOutParameters.
传递给 Invoke 的消息应传递给 PropagateOutParameters。
傳送至 Invoke 的訊息應該傳送至 PropagateOutParameters。
Zpráva předaná metodě Invoke by měla být předána funkci PropagateOutParameters.
Den meddelelse, der er sendt til Invoke, skal sendes til PropagateOutParameters.
Het bericht dat aan Invoke is doorgegeven, moet naar PropagateOutParameters worden doorgegeven.
Invoke-viesti tulisi välittää kohteelle PropagateOutParameters.
Le message passé à Invoke doit être passé à PropagateOutParameters.
Die an "Invoke" übergebene Meldung muss an PropagateOutParameters übergeben werden.
Το μήνυμα που διαβιβάστηκε στο Invoke έπρεπε να διαβιβαστεί στο PropagateOutParameters.
יש להעביר את ההודעה שהועברה ל- Invoke ל- PropagateOutParameters.
Az Invoke metódusnak átadott üzenetet a PropagateOutParameters metódusnak kell átadni.
Il messaggio passato a Invoke deve essere passato a PropagateOutParameters.
Invoke に渡されたメッセージは PropagateOutParameters に渡されなければなりません。
Invoke에 전파된 메시지가 PropagateOutParameters에 전파되어야 합니다.
Meldingen som ble sendt til Invoke, bør sendes til PropagateOutParameters.
Komunikat przekazany do elementu Invoke powinien zostać przekazany do elementu PropagateOutParameters.
A mensagem transmitida a Invoke deve ser transmitida a PropagateOutParameters.
A mensagem transmitida a Invoke deve ser transmitida a PropagateOutParameters.
Переданное в метод Invoke сообщение должно быть передано в PropagateOutParameters.
El mensaje pasado a Invoke debería pasarse a PropagateOutParameters.
Meddelandet som skickades till Invoke ska skickas till PropagateOutParameters.
Invoke öğesine geçirilen ileti, PropagateOutParameters öğesine geçirilmelidir.
传递给 Invoke 的消息应传递给 PropagateOutParameters。
傳送至 Invoke 的訊息應該傳送至 PropagateOutParameters。
يجب أن يكون لـ ApplicationTrust هوية تطبيق قبل استمراره.
ApplicationTrust 必须有应用程序标识,然后才可以保持下来。
在可以保留 ApplicationTrust 之前,它必須具備應用程式識別。
Aby objekt ApplicationTrust mohl být trvalý, musí mít identitu aplikace.
En ApplicationTrust skal have en programidentitet, før den kan gøres permanent.
Een ApplicationTrust moet een toepassings-id hebben voordat deze kan worden gehandhaafd.
ApplicationTrust-kohteella on oltava sovelluksen käyttäjätiedot, ennen kuin se voidaan määrittää pysyväksi.
Un ApplicationTrust doit avoir une identité de l'application avant de pouvoir être conservé.
Ein ApplicationTrust muss eine Anwendungsidentität haben, wenn es erhalten bleiben soll.
Ένα ApplicationTrust πρέπει να έχει ταυτότητα εφαρμογής για να μπορεί να διατηρηθεί.
ל- ApplicationTrust חייבת להיות זהות יישום לפני שניתן יהיה להפוך אותו ל- persisted.
Az ApplicationTrust alkalmazásidentitást igényel, csak annak megadása után állandósítható.
Prima di essere reso persistente, ApplicationTrust deve avere un'identità di applicazione.
保存する前に、ApplicationTrust にアプリケーション ID を指定しなければなりません。
ApplicationTrust에 응용 프로그램 ID가 있어야 보관할 수 있습니다.
En ApplicationTrust må ha en programidentitet før den kan fastholdes.
Element ApplicationTrust musi mieć tożsamość aplikacji, aby mógł być trwały.
Um ApplicationTrust deve ter uma identidade de aplicativo para que possa ser estendido.
ApplicationTrust tem de ter uma identidade de aplicação antes de poder ser persistente.
Для сохранения ApplicationTrust должен пройти проверку подлинности приложения.
ApplicationTrust debe tener una identidad de aplicación antes de que pueda persistir.
ApplicationTrust måste ha en programidentitet innan det kan göras beständigt.
Kalıcı olmadan önce ApplicationTrust'ın uygulama kimliği olması gerekir.
ApplicationTrust 必须有应用程序标识,然后才可以保持下来。
在可以保留 ApplicationTrust 之前,它必須具備應用程式識別。
Denne .resources-fil skal ikke læses med denne læser. Ressourcelæsertypen er "<var>X</var>".
Dit .resources-bestand moet niet worden gelezen met deze reader. Het bronreadertype is <var>X</var>.
Tätä .resources-tiedostoa ei tulisi lukea tällä lukuohjelmalla. Resurssin lukuohjelman tyyppi on <var>X</var>.
Ce fichier .resources ne doit pas être lu à l'aide de ce lecteur. Le type de lecteur de ressources est "<var>X</var>".
Diese .resources-Datei sollte nicht mit diesem Datenreader gelesen werden. Der Ressourcenreadertyp ist <var>X</var>.
Δεν θα πρέπει να εκτελεστεί ανάγνωση αυτού του αρχείου .resources με αυτό το πρόγραμμα ανάγνωσης. Ο τύπος του προγράμματος ανάγνωσης πόρου είναι "<var>X</var>".
אין לקרוא קובץ ‎.resources זה באמצעות קורא זה. סוג קורא המשאב הוא "<var>X</var>".
Ez a .resources fájl nem olvasható ezzel az olvasóval. Az erőforrás-olvasó típusa: „<var>X</var>”.
Reader non idoneo per la lettura di questo file .resources. Il tipo del reader di risorse è "<var>X</var>".
このリーダーを使用してこの .resources ファイルを読み込まないでください。リソース リーダーの型は "<var>X</var>" です。
.resources 파일을 이 판독기로 읽을 수 없습니다. 리소스 판독기 형식은 "<var>X</var>"입니다.
Denne .resources-filen skal ikke leses med denne leseren. Ressursleserens type er <var>X</var>.
Ten plik .resources nie powinien być odczytywany za pomocą tego czytnika. Typ czytnika zasobów to „<var>X</var>”.
Este arquivo .resources não deve ser lido com este leitor. O tipo de leitor do recurso é: "<var>X</var>".
Este ficheiro .resources não deve ser lido com este leitor. O tipo de leitor de recursos é "<var>X</var>".
Данный файл .resources невозможно считывать с помощью программы чтения. Тип заголовка ресурса - "<var>X</var>".
Este archivo .resources no debe leerse con este lector. El tipo de lector de recursos es "<var>X</var>".
Denna .resources-fil får inte läsas med denna läsare. Resursläsartypen är <var>X</var>.
Bu .resources dosyası bu okuyucuyla okunmamalı. Kaynak okuyucu türü: "<var>X</var>".
لا يجب قراءة ملف ‎.resources باستخدام هذا القارئ. نوع قارئ المورد هو "<var>X</var>".
不应使用此读取器来读取此 .resources 文件。资源读取器类型是“<var>X</var>”。
不能使用這個讀取器讀取 .resources 檔。資源讀取器型別為 "<var>X</var>"。
Tento soubor .resources by neměl být načítán pomocí tohoto čtecího modulu. Typ čtecího modulu prostředků je <var>X</var>.
不应使用此读取器来读取此 .resources 文件。资源读取器类型是“<var>X</var>”。
不能使用這個讀取器讀取 .resources 檔。資源讀取器型別為 "<var>X</var>"。
جرت محاولة للقيام بعملية غير مصرّح بها.
试图执行未经授权的操作。
嘗試執行未經授權的作業。
Došlo k pokusu o provedení neautorizované operace.
Det blev forsøgt at udføre en uautoriseret handling.
Poging tot het uitvoeren van een niet-gemachtigde bewerking.
Yritettiin suorittaa toiminto, johon ei ollut oikeuksia.
Tentative d'exécution d'une opération non autorisée.
Es wurde versucht, einen nicht autorisierten Vorgang auszuführen.
Έγινε προσπάθεια εκτέλεσης μη εξουσιοδοτημένης ενέργειας.
ניסיון לבצע פעולה לא מורשית.
Kísérlet történt nem engedélyezett utasítás használatára.
Tentativo di eseguire un'operazione non autorizzata.
許可されていない操作を実行しようとしました。
권한이 없는 작업을 수행하려고 했습니다.
Forsøkte å utføre en uautorisert operasjon.
Nastąpiła próba wykonania nieautoryzowanej operacji.
Tentativa de execução de uma operação não autorizada.
Tentativa de executar uma operação não autorizada.
Попытка выполнить несанкционированную операцию.
Intento de realizar una operación no válida.
Det gjordes ett försök att utföra en åtgärd som saknades behörighet för.
Yetkisiz bir işlem gerçekleştirme girişiminde bulunuldu.
尝试执行未经授权的操作。
嘗試執行未經授權的作業。
See catalog page for all messages.