The service
Messages on page
授予程序集对打印机的无限制访问权限(&U)
授與組件無限制存取印表機(&U)
&Udělit sestavením omezený přístup k tiskárnám
Giv assemblies &ubegrænset adgang til printere
Assembly's &onbeperkte toegang tot printers verlenen
Myönnä kokoonpanoille &rajoittamatton käyttöoikeus tulostimiin
Donner aux assemblys &un accès illimité aux imprimantes
Assemblys &uneingeschränkten Zugriff auf die Drucker gewähren
Εκχώρηση &απεριόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για εκτυπωτές
A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek a nyomtatókhoz.
Concedi agli assembl&y libero accesso alle stampanti
アセンブリにプリンタへの無制限のアクセスを許可する(&U)
어셈블리에 프린터 무제한 액세스 허용(&U)
Gi samlinger &ubegrenset tilgang til skrivere
Udziel zestawom prawa &nieograniczonego dostępu do drukarek
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) acesso i&rrestrito a impressoras
Co&nceder às assemblagens acesso ilimitado às impressoras
Предоставить с&боркам неограниченный доступ к принтерам
Conceder a los e&nsamblados acceso no restringido a las impresoras
Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till skrivare
Derlemelere tüm yazıcılar için &sınırsız erişim ver
“服务控制器权限”是不受限制的。
服務控制程式使用權限不受限制。
Oprávnění řadiče služeb je neomezené.
Tilladelsen til tjenestecontroller er ubegrænset.
De machtiging voor de servicecontroller is onbeperkt.
Palvelun ohjauskoneen oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation Contrôleur de services est illimitée.
Die Dienstcontroller-Berechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα ελεγκτή υπηρεσίας είναι απεριόριστο.
A szolgáltatásvezérlőre vonatkozó engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione Controller servizi è senza restrizioni.
サービスのコントロールのアクセス許可は無制限です。
서비스 컨트롤러 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for tjenestekontroller er ubegrenset.
Uprawnienie do kontrolera usług jest nieograniczone.
A Permissão de Controlador de Serviço é irrestrita.
A permissão de controlador de serviço é ilimitada.
Разрешение доступа к контроллеру служб не ограничено.
El permiso del controlador de servicios no está restringido.
Behörigheten för tjänsthanteraren är obegränsad.
Hizmet Denetleyici İzni sınırsız.
无法使用默认值
無法使用預設值
Výchozí nastavení nelze použít
Standardindstillingerne kan ikke bruges.
Kan de standaardwaarden niet gebruiken
Oletusarvojen käyttäminen ei onnistu
Impossible d'utiliser les valeurs par défaut
Die Standardeinstellungen können nicht verwendet werden
Δεν είναι δυνατή η χρήση των προεπιλογών
Az alapértelmezett értékek nem állíthatók vissza.
Impossibile utilizzare i valori predefiniti
既定を使用できません
기본 수준 사용할 수 없음
Kan ikke bruke standarder
Nie można użyć ustawień domyślnych.
Não é possível usar os padrões
Impossível utilizar predefinições
Невозможно использовать значения по умолчанию
No se pueden utilizar los valores predeterminados
Det gick inte att använda standardvärden
Varsayılan değerler kullanılamıyor
标识新权限集
識別新的使用權限集合
Identifikace nové sady oprávnění
Identificer det nye tilladelsessæt
De nieuwe machtigingenset identificeren
Määritä uuden oikeusryhmän tunnistetiedot
Identifier le nouveau jeu d'autorisations
Den neuen Berechtigungssatz identifizieren
Προσδιορισμός νέου συνόλου δικαιωμάτων
Az új engedélycsoport azonosítása
Identificare il nuovo set di autorizzazioni
新しいアクセス許可セットの識別
새 권한 집합 식별
Identifiser det nye tillatelsessettet
Zidentyfikuj nowy zestaw uprawnień
Identificar o novo Conjunto de Permissões
Identificar novo conjunto de permissões
Идентифицировать новый набор разрешений
Identifique el nuevo conjunto de permisos
Identifiera den nya behörighetsgruppen
Yeni İzin Kümesini Tanımlama
创建权限集
建立使用權限集合
Vytvoření sady oprávnění
Opret tilladelsessæt
Een machtigingenset maken
Luo oikeusryhmä
Créer un jeu d'autorisations
Berechtigungssatz erstellen
Δημιουργία συνόλου δικαιωμάτων
Engedélycsoport létrehozása
Creazione set di autorizzazioni
アクセス許可セットの作成
권한 집합 만들기
Opprett tillatelsessett
Utwórz zestaw uprawnień
Criar Conjunto de Permissões
Criar conjunto de permissões
Создать набор разрешений
Crear conjunto de permisos
Skapa behörighetsgrupp
İzin Kümesi Oluştur
移除程序集配置
移除組件組態
Odebrání konfigurace sestavení
Fjern konfiguration af assemblies
Assembly-configuratie verwijderen
Poista kokoonpanojen määritys
Supprimer la configuration des assemblys
Assemblykonfigurationen entfernen
Κατάργηση της ρύθμισης παραμέτρων των συγκροτήσεων
Kódösszeállítás konfigurációjának eltávolítása
Rimuovi configurazione assembly
アセンブリ構成の削除
어셈블리 구성 제거
Fjern samlingskonfigurasjon
Usuń informacje konfiguracyjne zestawu
Remover Configuração de Conjuntos de Módulos (Assemblies)
Remover configuração das assemblagens
Удалить конфигурацию сборок
Quitar configuración de ensamblados
Ta bort konfigurationen för sammansättningar
Derleme Yapılandırmasını Kaldır
撤消上一次安全策略更改
復原上一次安全性原則變更
Vrátí zpět poslední změnu zásad zabezpečení.
Fortryder den seneste ændring af sikkerhedspolitikken
Hiermee wordt de laatste wijziging in het beveiligingsbeleid ongedaan gemaakt
Kumoaa viimeisimmän suojauskäytännön muutoksen
Annule la dernière modification de stratégie
Macht die letzte Änderung der Sicherheitsrichtlinie rückgängig
Αναιρεί την τελευταία αλλαγή της πολιτικής ασφάλειας
A biztonsági házirenden végrehajtott utolsó módosítás visszavonása
Annulla l'ultima modifica apportata ai criteri di protezione
前回のセキュリティ ポリシーの変更を元に戻す
마지막으로 수행한 보안 정책 변경을 실행 취소합니다.
Angrer den siste endringen i sikkerhetspolicyen
Cofa ostatnią modyfikację zasad zabezpieczeń
Desfaz a última alteração de diretiva de segurança
Desfaz a última alteração à política de segurança
Отменяет последнее изменение политики безопасности
Deshace el último cambio de la directiva de seguridad
Ångrar den senaste säkerhetsprincipändringen
Son güvenlik ilkesi değişikliğini geri alır
输入的公钥无效。请尝试从程序集导入一个公钥。
輸入的公開金鑰無效。請嘗試從組件匯入。
Zadaný veřejný klíč je neplatný. Zkuste jej naimportovat ze sestavení.
Den angivne offentlige nøgle er ugyldig. Prøv at importere en nøgle fra en assembly.
Op opgegeven openbare sleutel is ongeldig. Importeer er een uit een assembly.
Annettu julkinen avain on virheellinen. Tuo avain kokoonpanosta.
La clé publique entrée n'est pas valide. Essayez d'en importer une à partir d'un assembly.
Der eingegebene öffentliche Schlüssel ist ungültig. Importieren Sie einen Schlüssel aus einer Assembly.
Το δημόσιο κλειδί που καταχωρήθηκε δεν είναι έγκυρο. Κάντε εισαγωγή ενός δημοσίου κλειδιού από μια συγκρότηση.
A megadott nyilvános kulcs érvénytelen. Próbáljon egy kódösszeállításból importálni nyilvános kulcsot.
La chiave pubblica specificata non è valida. Provare a importarne una da un assembly.
入力した公開キーが無効です。アセンブリからハッシュ コードをインポートしてください。
입력한 공개 키가 잘못되었습니다. 어셈블리에서 공개 키를 가져오십시오.
Den angitte fellesnøkkelen er ugyldig. Prøv å importere en fra en samling.
Podany klucz publiczny jest nieprawidłowy. Spróbuj zaimportować klucz publiczny z zestawu.
A chave pública fornecida é inválida. Tente importar uma de um conjunto de módulos (assembly).
A chave pública introduzida é inválida. Tente importar uma de uma assemblagem.
Введен недопустимый открытый ключ. Попытайтесь импортировать открытый ключ из сборки.
La clave pública especificada no es válida. Intente importar una desde un ensamblado.
Den angivna offentliga nyckeln är ogiltig. Försök med att importera en nyckel från en sammansättning.
Girilen genel anahtar geçerli değil. Derlemeden almayı deneyin.
创建新的安全策略文件
建立新安全性原則檔
Vytvořit nový soubor zásad zabezpečení
Opretter en ny sikkerhedspolitikfil
Een nieuw beveiligingsbeleidsbestand maken
Luo uusi suojauskäytäntötiedosto
Créer un nouveau fichier de stratégie de sécurité
Eine neue Sicherheitsrichtliniendatei erstellen
Δημιουργία ενός νέου αρχείου πολιτικής ασφάλειας
Új biztonsági házirendfájl létrehozása
Crea un nuovo file di criteri di protezione
新しいセキュリティ ポリシー ファイルを作成する
새 보안 정책 파일을 만듭니다.
Opprett en ny sikkerhetspolicyfil
Utwórz nowy plik zasad zabezpieczeń
Criar novo arquivo de diretiva de segurança
Criar novo ficheiro de política de segurança
Создать новый файл политики безопасности
Crear un nuevo archivo de directivas de seguridad
Skapa en ny säkerhetsprincipsfil
Yeni bir güvenlik ilkesi dosyası oluştur
“独立存储文件权限”是不受限制的。
隔離儲存體檔案使用權限不受限制。
Oprávnění souboru izolovaného úložiště je neomezené.
Tilladelsen til isoleret lagerfil er ubegrænset.
De machtiging voor geïsoleerd opslagbestand is onbeperkt.
Eristetyn säilötiedoston oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation Fichier de stockage isolé est illimitée.
Die isoliserte Speicherdatei-Berechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα αρχείου σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης είναι απεριόριστο.
Az elszigetelt tárolófájlokra vonatkozó engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione File di archiviazione isolata è senza restrizioni.
分離された記憶領域ファイルのアクセス許可は無制限です。
격리된 저장소 파일 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for isolert lagerfil er ubegrenset.
Uprawnienie do pliku izolowanego magazynu jest nieograniczone.
A Permissão de Arquivo de Armazenamento Isolado é irrestrita.
A permissão de ficheiro de armazenamento isolado é ilimitada.
Разрешение доступа к файлам в изолированной памяти не ограничено.
El permiso aislado del archivo de almacenamiento no está restringido.
Behörigheten för den isolerad lagringsfilen är obegränsad.
Yalıtılmış Depo Dosyası İzni sınırsız.
See catalog page for all messages.