The service
Messages on page
'<var>X</var>' must contain at least one file drop path.
<var>X</var> skal mindst indeholde én sti til en fil.
<var>X</var> moet ten minste één pad voor het neerzetten van bestanden bevatten.
Kohteen <var>X</var> on sisällettävä vähintään yksi tiedoston tallennuspolku.
'<var>X</var>' doit comporter au moins un chemin de suppression de fichier.
"<var>X</var>" muss mindestens einen Ablagepfad besitzen.
Το '<var>X</var>' πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια διαδρομή απόθεσης αρχείου.
'<var>X</var>' must contain at least one file drop path.
A(z) „<var>X</var>” elemnek legalább egy beillesztendő fájlokhoz tartozó elérési utat kell tartalmaznia.
'<var>X</var>' deve contenere almeno un percorso di destinazione del file.
'<var>X</var>' には、最低 1 つのファイル ドロップ パスを含む必要があります。
'<var>X</var>'에 최소한 하나의 파일 드롭 경로가 있어야 합니다.
<var>X</var> må inneholde minst én fildroppbane.
"<var>X</var>" должен содержать не менее одного пути размещения.
'<var>X</var>' debe contener como mínimo una ruta de colocación de archivos.
<var>X</var> måste innehålla minst en filsökväg för släppning.
“<var>X</var>”必须至少包含一个文件下拉路径。
'<var>X</var>' 必須至少包含一個檔案置放路徑。
Soubor <var>X</var> musí obsahovat alespoň jednu cestu pro přetažení souboru.
Element „<var>X</var>” musi zawierać przynajmniej jedną ścieżkę dostępu do pliku.
'<var>X</var>' en az bir dosya bırakma yolu içermelidir.
'<var>X</var>' deve conter pelo menos um caminho de depósito do arquivo.
The specified handle is not a valid window handle.
Det angivne handle er ikke et gyldigt vindueshandle.
De opgegeven koppeling is geen geldige vensterkoppeling.
Määritetty kahva ei ole kelvollinen ikkunakahva.
Le descripteur spécifié n'est pas un descripteur de fenêtre valide.
Bei dem angegebenen Handle handelt es sich nicht um ein gültiges Fensterhandle.
Ο καθορισμένος δείκτης χειρισμού δεν είναι έγκυρος δείκτης χειρισμού παραθύρου.
The specified handle is not a valid window handle.
A megadott leíró nem érvényes ablakleíró.
L'handle specificato non è un handle di finestra valido.
指定されたハンドルは、有効なウィンドウ ハンドルではありません。
지정된 핸들은 잘못된 창 핸들입니다.
Den angitte referansen er ikke en gyldig vindusreferanse.
Указанный дескриптор не является допустимым дескриптором окна.
El identificador especificado no es un identificador de ventana válido.
Den angivna referensen är inte en giltig fönsterreferens.
指定的句柄不是有效的窗口句柄。
指定的控制碼不是有效的視窗控制碼。
Určený nástroj není platným nástrojem pro toto okno.
Wskazane dojście nie jest prawidłowym dojściem okna.
Belirtilen işleyici geçerli bir pencere işleyicisi değil.
O identificador especificado não é um identificador de janela válido.
Maximum buffer length must be within actual buffer length.
Den maksimale bufferlængde skal ligge inden for den faktiske bufferlængde.
De maximale bufferlengte moet binnen de werkelijke bufferlengte liggen.
Puskurin enimmäispituuden on oltava puskurin todellisen pituuden sisällä.
La longueur maximale de la mémoire tampon doit figurer dans les limites de celle de la mémoire tampon actuelle.
Die maximale Pufferlänge muss sich innerhalb der tatsächlichen Pufferlänge befinden.
Το μέγιστο μήκος buffer πρέπει να είναι εντός του πραγματικού μήκους buffer.
Maximum buffer length must be within actual buffer length.
A maximális pufferhossznak az aktuális pufferhossznál kisebbnek kell lennie.
La lunghezza massima del buffer deve essere compresa entro la lunghezza effettiva del buffer.
最大バッファー長は、実際のバッファー長より小さくなければなりません。
최대 버퍼 길이는 실제 버퍼 길이 내에 있어야 합니다.
Maksimal bufferlengde må være innenfor faktisk bufferlengde.
Максимальная длина буфера должна быть в пределах реальной.
La longitud máxima del búfer debe estar comprendida dentro de la longitud real del búfer.
Maximal buffertlängd måste täcka den aktuella buffertlängden.
最大缓冲区长度必须在实际缓冲区长度内。
最大緩衝區長度不能大於實際緩衝區長度。
Maximální velikost vyrovnávací paměti musí být v rámci skutečné velikosti paměti.
En fazla arabellek uzunluğu gerçek arabellek uzunluğu içinde olmalıdır.
Maksymalna długość buforu nie może być większa niż bieżąca długość buforu.
O tamanho máximo do buffer deve estar dentro do tamanho do buffer real.
InPlaceBitmapMetadataWriter cannot be copied.
InPlaceBitmapMetadataWriter blev ikke kopieret.
InPlaceBitmapMetadataWriter kan niet worden gekopieerd.
InPlaceBitmapMetadataWriter-elementtiä ei voi kopioida.
Impossible de copier InPlaceBitmapMetadataWriter.
"InPlaceBitmapMetadataWriter" kann nicht kopiert werden.
Το InPlaceBitmapMetadataWriter δεν είναι δυνατόν να αντιγραφεί.
InPlaceBitmapMetadataWriter cannot be copied.
Az InPlaceBitmapMetadataWriter elem nem másolható.
Impossibile copiare InPlaceBitmapMetadataWriter.
InPlaceBitmapMetadataWriter はコピーできません。
InPlaceBitmapMetadataWriter를 복사할 수 없습니다.
InPlaceBitmapMetadataWriter kan ikke kopieres.
Не удается скопировать InPlaceBitmapMetadataWriter.
InPlaceBitmapMetadataWriter no se puede copiar.
InPlaceBitmapMetadataWriter kan inte kopieras.
无法复制 InPlaceBitmapMetadataWriter。
無法複製 InPlaceBitmapMetadataWriter。
InPlaceBitmapMetadataWriter nelze kopírovat.
Nie można skopiować obiektu InPlaceBitmapMetadataWriter.
InPlaceBitmapMetadataWriter kopyalanamaz.
InPlaceBitmapMetadataWriter não pode ser copiado.
يجب أن يكون رمز برنامج التظليل المكون من وحدات بايت عددًا متكاملاً من كلمات مكونة من 4 وحدات بايت.
Shader-bytekoden skal være et heltal bestående af 4-byte ord.
Bytecode van shader moet een geheel aantal woorden van 4 bytes zijn.
Varjostustoiminnon tavukoodin on oltava neljä tavua sisältävien sanojen määrä kokonaislukuna.
Le bytecode du nuanceur doit être un nombre intégral de mots de 4 octets.
Der Shader-Bytecode muss eine aus einer ganzzahligen Anzahl von 4-Byte-Begriffen bestehen.
Ο κώδικας byte σκίασης πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός λέξεων των 4 byte.
Bytecode של Shader חייב להיות מספר משולב של מילים בנות 4 בתים.
Az árnyékoló bájtkódjának egész számú 4 bájtos szóból kell állnia.
Il bytecode di shader deve essere un numero integrale di parole a 4 byte.
シェーダーのバイトコードは、4 バイト ワードの整数値でなければなりません。
셰이더 바이트코드는 4바이트 워드의 정수여야 합니다.
Byte-tegnet for shaderen må være et heltall med en ordstørrelse på fire byte.
Байт-код шейдера должен являться целым числом четырехбайтных слов.
El código de bytes del sombreador debe ser un número entero de palabras de 4 bytes.
Skuggningens bytekod måste vara ett heltal med ordstorleken 4 byte.
着色器字节码必须为 4 字节字的整数。
著色器 Bytecode 必須是四位元組文字的整數。
Hodnota bytecode funkce shader musí být celé číslo s velikostí slova 4 bajty.
Kod bajtowy cieniowania musi być całkowitą liczbą słów 4-bajtowych.
Gölgelendirici bytecode'u 4 baytlık sözcüklerden oluşan bir tam sayı olmalıdır.
O código de bytes do sombreador deve ser um número integral de palavras de 4 bytes.
This Visual cannot transform the given point.
Denne Visual kan ikke transformere det givne punkt.
Deze Visual kan het gegeven punt niet transformeren.
Cet objet Visual ne peut pas transformer le point donné.
Dieses Visual-Objekt kann den gegebenen Punkt nicht transformieren.
Αυτό το στοιχείο Visual δεν είναι δυνατόν να μετασχηματίσει το σημείο που δόθηκε.
This Visual cannot transform the given point.
Ez a Visual elem nem tudja transzformálni a megadott pontot.
Il Visual non è in grado di eseguire la trasformazione del punto specificato.
この Visual は、指定されたポイントを変換できません。
이 Visual에서 지정된 지점을 변환할 수 없습니다.
Visual kan ikke transformere det gitte punktet.
Этот элемент Visual не может преобразовать данную точку.
Este Visual no puede transformar el punto especificado.
Denna Visual kan inte transformera angiven punkt.
此 Visual 无法转换给定点。
Tämä Visual ei voi muuntaa annettua pistettä.
此 Visual 無法轉換指定的點。
Tento prvek Visual není schopen transformovat daný bod.
Ten element Visual nie może przekształcić danego punktu.
Bu Visual verilen noktayı dönüştüremez.
Este Visual não pode transformar o ponto fornecido.
الصفحة التالية
Næste side
Volgende pagina
Seuraava sivu
Page suivante
Nächste Seite
Επόμενη σελίδα
הדף הבא
Következő oldal
Pagina successiva
次のページ
다음 페이지
Neste side
Следующая страница
Página siguiente
Nästa sida
下一页
下一頁
Další stránka
Następna strona
Sonraki Sayfa
Próxima Pág.
En post i en klyngeoversigt skal være større end eller lig med en tidligere post.
Een clustertoewijzingsvermelding moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan een eerdere ingang.
Klusterien vastintiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin edellisen määritteen.
Une entrée de la carte de cluster doit être supérieure ou égale à une entrée précédente.
Clusterzuordnungseinträge müssen größer oder gleich vorherigen Einträgen sein.
Μια εγγραφή αντιστοίχισης συμπλεγμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με μια προηγούμενη εγγραφή.
A cluster map entry must be greater than or equal to a previous entry.
A betűcsoport-leképezési bejegyzésnek nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a korábbi bejegyzéseknél.
Una voce della mappa dei raggruppamenti deve essere maggiore o uguale a una voce precedente.
クラスター マップ エントリは、前のエントリ以上でなければなりません。
클러스터 맵 항목은 이전 항목보다 크거나 같아야 합니다.
En klyngetilordningsoppføring må være større enn eller lik en tidligere oppføring.
Запись в таблице кластера должна быть больше или равна предыдущей записи.
Una entrada de la asignación de clústeres debe ser mayor que o igual a la entrada anterior.
En post i listan över lediga kluster måste vara större än eller lika med den föregående posten.
群集映射项必须大于或等于上一项。
A cluster map entry must be greater than or equal to a previous entry.
叢集對應記錄必須大於或等於上一個項目。
Zápis do mapy clusterů musí být větší nebo roven předchozímu zápisu.
Wpis w mapie klastrów musi być większy lub równy poprzedniemu.
Küme eşlemesi girişinin önceki bir girişe eşit veya daha büyük olması gerekir.
Uma entrada de mapa de cluster deve ser maior ou igual à entrada anterior.
Duplicate ApplicationGesture values are not allowed.
Identiske ApplicationGesture-værdier er ikke tilladt.
Dubbele ApplicationGesture-waarden zijn niet toegestaan.
Kaksinkertaiset ApplicationGesture-arvot eivät ole sallittuja.
Valeurs ApplicationGesture en double non autorisées.
Doppelte ApplicationGesture-Werte sind nicht zulässig.
Δεν επιτρέπονται διπλές τιμές ApplicationGesture.
Duplicate ApplicationGesture values are not allowed.
Duplikált ApplicationGesture értékek használata nem engedélyezett.
Non sono consentiti valori ApplicationGesture duplicati.
重複する ApplicationGesture 値は使用できません。
중복 ApplicationGesture 값은 사용할 수 없습니다.
Duplikate ApplicationGesture-verdier er ikke tillatt.
Повторяющиеся значения ApplicationGesture не допускаются.
Los valores ApplicationGesture duplicados no están permitidos.
Dubbla ApplicationGesture-värden är inte tillåtet.
不允许重复的 ApplicationGesture 值。
不允許重複的 ApplicationGesture 值。
Duplicitní hodnoty ApplicationGesture nejsou povoleny.
Zduplikowane wartości ApplicationGesture są niedozwolone.
Yinelenen ApplicationGesture değerlerine izin verilmez.
Não são permitidos valores ApplicationGesture duplicados.
تمرير صفحة لأعلى
Rul en side op
Pagina omhoog schuiven
Vieritä sivua ylös
Défilement de la page vers le haut
Bildlauf eine Seite nach oben durchführen
Κύλιση προηγούμενη σελίδα
גלול דף למעלה
Oldal görgetése felfelé
Scorri pagina verso l'alto
ページを上にスクロール
위로 페이지 스크롤
Rull en side opp
Прокрутка страницы вверх
Desplazar página arriba
Rulla en sida uppåt
向上滚动一页
向上捲動一頁
Rolovat o stránku nahoru
Przewijaj stronę w górę
Sayfayı Yukarıya Kaydır
Rola Página para Cima
See catalog page for all messages.