The service
Messages on page
Image does not contain any frames.
Billedet indeholder ingen rammer.
De afbeelding bevat geen frames.
Kuva ei sisällä kehyksiä.
L'image ne contient aucune trame.
Das Bild enthält keinerlei Rahmen.
Η εικόνα δεν περιέχει πλαίσια.
Image does not contain any frames.
A kép nem tartalmaz kereteket.
L'immagine non contiene alcun fotogramma.
イメージにフレームが含まれていません。
이미지에 프레임이 없습니다.
Bildet inneholder ingen rammer.
Изображение не содержит кадров.
La imagen no contiene marcos.
Bilden innehåller inga ramar.
图像不包含任何帧。
影像未包含任何畫面格。
Zobrazení neobsahuje žádné rámečky.
Obraz nie zawiera ramek.
Görüntüde hiç kare yok.
A imagem não contém quadros.
Cannot set '<var>X</var>' to '<var>Y</var>'. KeySpline values must be between 0.0 and 1.0.
<var>X</var> kan ikke angives til <var>Y</var>. Værdier af typen KeySpline skal ligge mellem 0,0 og 1,0.
Kan <var>X</var> niet op <var>Y</var> instellen. Waarden van KeySpline moeten tussen 0,0 en 1,0 liggen.
Cannot set '<var>X</var>' to '<var>Y</var>'. KeySpline values must be between 0.0 and 1.0.
Impossible de définir '<var>X</var>' avec '<var>Y</var>'. Les valeurs de KeySpline doivent être comprises entre 0,0 et 1,0.
"<var>X</var>" kann nicht auf "<var>Y</var>" festgelegt werden. Werte vom Typ KeySpline müssen zwischen 0,0 und 1,0 liegen.
Δεν είναι δυνατόν να οριστεί το '<var>X</var>' σε '<var>Y</var>'. Οι τιμές KeySpline πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 0.0 και 1.0.
Cannot set '<var>X</var>' to '<var>Y</var>'. KeySpline values must be between 0.0 and 1.0.
„<var>X</var>” nem állítható „<var>Y</var>” értékűre. A KeySpline értékeknek 0,0 és 1,0 között kell lenniük.
Impossibile impostare '<var>X</var>' su '<var>Y</var>'. I valori KeySpline devono essere compresi tra 0,0 e 1,0.
'<var>X</var>' を '<var>Y</var>' に設定できません。KeySpline 値は、0.0 と 1.0 の間でなければなりません。
'<var>X</var>'을(를) '<var>Y</var>'(으)로 설정할 수 없습니다. KeySpline 값은 0.0과 1.0 사이여야 합니다.
Kan ikke angi <var>X</var> til <var>Y</var>. Verdien KeySpline må være mellom 0,0 og 1,0.
Невозможно присвоить "<var>X</var>" значение "<var>Y</var>". KeySpline может принимать значения от 0,0 до 1,0.
No se puede establecer '<var>X</var>' en '<var>Y</var>'. Los valores de KeySpline deben estar comprendidos entre 0.0 y 1.0.
Det går inte att ange <var>X</var> till <var>Y</var>. KeySpline -värden måste vara mellan 0,0 och 1,0.
无法将“<var>X</var>”设置到“<var>Y</var>”。KeySpline 值必须介于 0.0 和 1.0 之间。
無法將 '<var>X</var>' 設定為 '<var>Y</var>'。KeySpline 值必須介於 0.0 到 1.0 之間。
Nelze nastavit <var>X</var> na <var>Y</var>. Hodnoty KeySpline musí být v rozmezí 0.0 až 1.0.
Nie można ustawić elementu „<var>X</var>” na wartość „<var>Y</var>”. Wartości parametru KeySpline muszą pochodzić z zakresu od 0,0 do 1,0.
'<var>X</var>' öğesi '<var>Y</var>' olarak ayarlanamıyor. KeySpline değerleri 0.0 ile 1.0 arasında olmalıdır.
Não é possível definir '<var>X</var>' como '<var>Y</var>'. Os valores de KeySpline devem ficar entre 0.0 e 1.0.
تحريك صفحة لأسفل
Flyt til side ned
Pagina omlaag verplaatsen
Siirry seuraavalle sivulle
Déplacer vers la page suivante
Eine Seite nach unten verschieben
Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα
עבור דף למטה
Mozgatás egy oldallal lefelé
Sposta in basso di una pagina
ページの下へ移動
페이지 아래로 이동
Flytt en side ned
Страница вниз
Bajar una página
Flytta en sida nedåt
移动到下一页
移動到下一頁
Posun o stránku dolů
Przenieś o stronę niżej
Aşağıdaki Sayfaya Taşı
Mover para Page Down
Commit unsuccessful because too much metadata changed.
Bekræftelsen blev ikke fuldført, fordi for mange metadata var ændret.
Het toewijzen is mislukt omdat te veel metagegevens zijn gewijzigd.
Vahvistus epäonnistui, koska liikaa metatietoja oli muuttunut.
Échec de la validation en raison de la modification d'un trop grand nombre de métadonnées.
"Commit" war nicht erfolgreich, da sich zu viele Metadaten geändert haben.
Η ολοκλήρωση ήταν ανεπιτυχής επειδή άλλαξαν πολλά μεταδεδομένα.
Commit unsuccessful because too much metadata changed.
A végrehajtás nem sikerült, mert túl sok metaadat módosult.
Commit non riuscito a causa di una quantità troppo elevata di metadati modificati.
メタデータの変更が多すぎるため、Commit に失敗しました。
너무 많은 메타데이터가 수정되어 커밋에 실패했습니다.
Commit-operasjonen mislyktes fordi for mye metadata er endret.
Не удалось зафиксировать изменения, поскольку изменилось слишком много метаданных.
Confirmación no satisfactoria porque cambiaron demasiados metadatos.
Det gick inte att spara eftersom för mycket metadata ändrades.
提交不成功,因为更改了过多的元数据。
認可失敗,因為太多中繼資料發生變更。
Odeslání neúspěšné, protože se změnilo příliš mnoho metadat.
Przekazywanie zakończyło się niepowodzeniem z powodu zmiany zbyt dużej ilości metadanych.
Çok fazla meta veri değiştiği için teslim etme başarısız oldu.
Commit malsucedido porque muitos metadados foram alterados.
BitmapMetadata is not available on BitmapImage.
BitmapMetadata er ikke tilgængelige i BitmapImage.
BitmapMetadata zijn niet beschikbaar in BitmapImage.
BitmapMetadata-tiedot eivät ole käytettävissä BitmapImage-kohteessa.
BitmapMetadata non disponible sur BitmapImage.
"BitmapMetadata" ist für "BitmapImage" nicht verfügbar.
Τα BitmapMetadata δεν είναι διαθέσιμα στο BitmapImage.
BitmapMetadata is not available on BitmapImage.
A BitmapMetadata elem nem érhető el a BitmapImage elemnél.
BitmapMetadata non disponibili in BitmapImage.
BitmapMetadata は BitmapImage では利用できません。
BitmapMetadata를 BitmapImage에서 사용할 수 없습니다.
BitmapMetadata er ikke tilgjengelig for BitmapImage.
BitmapMetadata не доступны в BitmapImage.
BitmapMetadata no está disponible en BitmapImage.
BitmapMetadata är inte tillgängligt för BitmapImage.
BitmapMetadata 在 BitmapImage 上可用。
BitmapMetadata 在 BitmapImage 上無法使用。
BitmapMetadata nejsou k dispozici v BitmapImage.
Element BitmapMetadata jest niedostępny w elemencie BitmapImage.
BitmapMetadata, BitmapImage için kullanılabilir değil.
BitmapMetadata não estão disponíveis em BitmapImage.
BitmapMetadata initialization incomplete.
Initialiseringen af BitmapMetadata blev ikke gennemført.
De initialisatie van BitmapMetadata is niet voltooid.
BitmapMetadata-alustus on kesken.
Initialisation de BitmapMetadata non terminée.
Die BitmapMetadata-Initialisierung ist unvollständig.
Η προετοιμασία BitmapMetadata δεν ολοκληρώθηκε.
BitmapMetadata initialization incomplete.
A BitmapMetadata inicializációja nem teljes.
Inizializzazione di BitmapMetadata incompleta.
BitmapMetadata の初期化が不完全です。
BitmapMetadata 초기화가 완료되지 않았습니다.
Ufullstendig BitmapMetadata-initialisering.
Инициализация BitmapMetadata не завершена.
Inicialización de BitmapMetadata incompleta.
Initieringen av BitmapMetadata ofullständig.
未完成 BitmapMetadata 初始化。
BitmapMetadata 初始化不完整。
Inicializace BitmapMetadata není dokončena.
Niekompletny proces inicjowania elementu BitmapMetadata.
BitmapMetadata başlatma tamamlanmadı.
Inicialização de BitmapMetadata incompleta.
Pressure must be a value between 0 and 1.
Tryk skal være en værdi mellem 0 og 1.
De druk moet een waarde tussen 0 en 1 zijn.
Paineen on oltava arvo välillä 0 - 1.
Pressure doit être une valeur comprise entre 0 et 1.
Der Druck muss einen Wert zwischen 0 und 1 besitzen.
Η πίεση πρέπει να είναι μια τιμή μεταξύ 0 και 1.
Pressure must be a value between 0 and 1.
A Pressure elem értékének 0 és 1 között kell lennie.
La pressione deve essere un valore compreso tra 0 e 1.
Pressure は、0 と 1 の間の値でなければなりません。
압력은 0과 1 사이의 값이어야 합니다.
Pressure må være en verdi mellom 0 og 1.
Нажим может принимать значения от 0 до 1.
La presión debe ser un valor comprendido entre 0 y 1.
Trycket måste vara ett värde mellan 0 och 1.
压力必须是介于 0 和 1 之间的值。
壓力必須是介於 0 到 1 之間的值。
Tlak musí být hodnota v rozsahu 0 až 1.
Nacisk musi mieć wartość pomiędzy 0 a 1.
Basınç 0 ile 1 arasında bir değer olmalıdır.
A pressão deve ser um valor entre 0 e 1.
The object passed to '<var>X</var>' is not a valid type.
Objektet, der blev sendt til <var>X</var>, er ikke en gyldig type.
Het object dat is doorgegeven aan <var>X</var> is geen geldig type.
Kohteeseen <var>X</var> siirretyn objektin tyyppi ei kelpaa.
Type de l'objet transmis à '<var>X</var>' non valide.
Das an "<var>X</var>" weitergegebene Objekt ist kein gültiger Typ.
Το αντικείμενο που διαβιβάστηκε στο '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρος τύπος.
The object passed to '<var>X</var>' is not a valid type.
A(z) „<var>X</var>” elemnek átadott objektum nem érvényes típusú.
L'oggetto passato a '<var>X</var>' non è di un tipo valido.
'<var>X</var>' に渡されたオブジェクトは、有効な型ではありません。
'<var>X</var>'에 전달된 개체는 잘못된 형식입니다.
Objektet som ble sendt til <var>X</var>, er ikke en gyldig type.
Объект, переданный "<var>X</var>", имеет недопустимый тип.
El tipo de objeto pasado a '<var>X</var>' no es válido.
Det objekt som skickats till <var>X</var> är inte en giltig typ.
传递给“<var>X</var>”的对象不是有效的类型。
傳遞到 '<var>X</var>' 的物件不是有效的型別。
Objekt předaný typu<var>X</var> není platný typ.
Obiekt przekazywany do elementu „<var>X</var>” jest nieprawidłowego typu.
'<var>X</var>' öğesine geçirilen nesne geçerli türde değil.
O objeto transferido para '<var>X</var>' não é um tipo válido.
The window is not registered for stylus input.
Vinduet er endnu ikke registeret til penneinput.
Het venster is niet geregistreerd voor tekenpeninvoer.
Ikkunalle ei ole rekisteröity kynäsyöttöä.
La fenêtre n'est pas inscrite pour une entrée de stylet.
Das Fenster ist nicht für die Stifteingabe registriert.
Το παράθυρο δεν είναι καταχωρημένο για είσοδο γραφίδας.
The window is not registered for stylus input.
Az ablak nincs regisztrálva tollbevitelre.
Finestra non registrata per l'input con stilo.
ウィンドウは、スタイラス入力用に登録されていません。
스타일러스 입력을 위한 창이 등록되어 있지 않습니다.
Vinduet er ikke registrert for pekepenninndata.
Окно не зарегистрировано для ввода при помощи пера.
La ventana no está registrada para la entrada de lápiz.
Fönstret har inte registrerats för indata från pennan.
没有为触笔输入注册窗口。
視窗未針對手寫筆輸入登錄。
Okno není registrováno pro vstupy tužkou.
Okno nie jest zarejestrowane dla wprowadzania danych piórem.
Pencere iğne girişi için kaydedilmemiş.
A janela não está registrada para entrada de caneta.
The additional data passed in does not match what is expected based on the StylusPointDescription.
De yderligere sendte data svarer ikke til det, der blev forventet ud fra StylusPointDescription.
De aanvullende gegevens die zijn doorgegeven, komen niet overeen met wat werd verwacht op basis van de StylusPointDescription.
Siirretyt lisätiedot eivät vastaa tietoja, joita StylusPointDescription-määritteen perusteella odotetaan.
Les données supplémentaires transmises ne correspondent pas à celles attendues en fonction du StylusPointDescription.
Die zusätzlich weitergegebenen Daten stimmen nicht mit dem überein, was basierend auf "StylusPointDescription" erwartet wurde.
Τα πρόσθετα δεδομένα που πέρασαν δεν συμφωνούν με αυτά που αναμένονται βάσει της StylusPointDescription.
The additional data passed in does not match what is expected based on the StylusPointDescription.
A további átadott adatok nem felelnek meg a StylusPointDescription elem alapján várt adatoknak.
I dati aggiuntivi passati non corrispondono a quanto previsto in base alla StylusPointDescription.
渡された追加のデータが、StylusPointDescription に基づいて要求されるデータに一致しません。
전달된 추가 데이터가 StylusPointDescription을 기준으로 필요한 데이터와 일치하지 않습니다.
Tilleggsdataene som ble sendt inn, stemmer ikke med det som var forventet ut fra StylusPointDescription.
Дополнительные переданные данные не соответствуют ожидаемым согласно StylusPointDescription.
Los datos adicionales pasados no coinciden con lo esperado en base a StylusPointDescription.
De ytterligare data som skickats in matchar inte vad som förväntas baserat på StylusPointDescription.
传入的其他数据与基于 StylusPointDescription 预期的数据不匹配。
傳遞的額外資料不符合 StylusPointDescription 所預期的資料。
Další vložená data neodpovídají očekávání podle popisu StylusPointDescription.
Przekazane dodatkowe dane nie pasują do danych oczekiwanych na podstawie informacji z elementu StylusPointDescription.
İçeri aktarılan ek veriler, StylusPointDescription temel alındığında beklenenlerle eşleşmiyor.
Os dados adicionais transferidos não correspondem ao que é esperado com base em StylusPointDescription.
See catalog page for all messages.