The service
Messages on page
The HandoffBehavior value is not valid.
Værdien HandoffBehavior er ikke gyldig.
De HandoffBehavior-waarde is niet geldig.
HandoffBehavior-arvo ei kelpaa.
La valeur de HandoffBehavior n'est pas valide.
Der HandoffBehavior-Wert ist ungültig.
Η τιμή HandoffBehavior δεν είναι έγκυρη.
The HandoffBehavior value is not valid.
A HandoffBehavior elem értéke érvénytelen.
Valore HandoffBehavior non valido.
HandoffBehavior 値が無効です。
HandoffBehavior 값이 잘못되었습니다.
HandoffBehavior-verdien er ugyldig.
Значение HandoffBehavior не является допустимым.
El valor de HandoffBehavior no es válido.
HandoffBehavior 值无效。
Värdet för HandoffBehavior är inte giltigt.
HandoffBehavior 值無效。
Hodnota HandoffBehavior není platná.
Wartość właściwości HandoffBehavior jest nieprawidłowa.
HandoffBehavior değeri geçerli değil.
O valor de HandoffBehavior não é válido.
The stroke being replaced does not exist in the current collection.
Det strøg, der erstattes, findes ikke i den nuværende samling.
De streek die wordt vervangen, is niet in de huidige verzameling aanwezig.
Korvattavaa piirtoa ei ole nykyisessä kokoelmassa.
Le trait en cours de remplacement n'existe pas dans la collection en cours.
Der zu ersetzende Strich ist in der aktuellen Auflistung nicht vorhanden.
Η μολυβιά που αντικαθίσταται δεν υπάρχει στην τρέχουσα συλλογή.
The stroke being replaced does not exist in the current collection.
A cserélni kívánt vonás nem létezik a jelenlegi gyűjteményben.
Il tratto da sostituire non esiste nell'insieme corrente.
交換するストロークは、現在のコレクションに存在しません。
바꿀 스트로크가 현재 컬렉션에 없습니다.
Strøk som blir erstattet, finnes ikke i den gjeldende samlingen.
Заменяемый росчерк отсутствует в текущем семействе.
El trazo que se está reemplazado no existe en la colección actual.
Det streck som ersätts finns inte i den aktuella mängden.
正在替换的笔画在当前集合中不存在。
要取代的筆劃不存在於目前的集合中。
Protože byl zdvih nahrazen, v aktuální kolekci neexistuje.
Zastępowane pociągnięcie nie występuje w bieżącej kolekcji.
Değiştirilen bölü işareti geçerli koleksiyonda yok.
O traço que está sendo substituído não existe na coleção atual.
Cannot call BitmapEffect.GetOutput directly with a ContextInputSource. Provide a valid BitmapSource.
BitmapEffect.GetOutput kan ikke kaldes direkte med ContextInputSource. Angiv en gyldig BitmapSource.
Kan een BitmapEffect.GetOutput niet direct met een ContextInputSource aanroepen. Geef een geldige BitmapSource op.
BitmapEffect.GetOutput-toimintoa ei voi kutsua suoraan ContextInputSource-ominaisuudella. Anna kelvollinen BitmapSource.
Impossible d'appeler directement BitmapEffect.GetOutput avec un ContextInputSource. Fournissez un BitmapSource valide.
"BitmapEffect.GetOutput" kann nicht direkt mit "ContextInputSource" aufgerufen werden. "BitmapSource" muss gültig angegeben werden.
Δεν είναι δυνατή η κλήση BitmapEffect.GetOutput απευθείας με ένα ContextInputSource. Πληκτρολογήστε ένα έγκυρο BitmapSource.
Cannot call BitmapEffect.GetOutput directly with a ContextInputSource. Provide a valid BitmapSource.
A BitmapEffect.GetOutput elem nem hívható közvetlenül a ContextInputSource helyről. Adjon meg egy érvényes BitmapSource forrást.
Impossibile chiamare direttamente BitmapEffect.GetOutput con un ContextInputSource. Specificare una BitmapSource valida.
BitmapEffect.GetOutput を、ContextInputSource で直接呼び出すことはできません。有効な BitmapSource を提供してください。
ContextInputSource로 BitmapEffect.GetOutput을 직접 호출할 수 없습니다. 올바른 BitmapSource를 지정하십시오.
Kan ikke utføre kall til BitmapEffect.GetOutput direkte med ContextInputSource. Oppgi en gyldig BitmapSource.
Не удается вызвать BitmapEffect.GetOutput непосредственно с помощью ContextInputSource. Укажите допустимый BitmapSource.
No se puede llamar directamente a BitmapEffect.GetOutput con ContextInputSource. Proporcione un BitmapSource válido.
Kan inte anropa BitmapEffect.GetOutput direkt med ContextInputSource. Ange en giltig BitmapSource.
无法使用 ContextInputSource 直接调用 BitmapEffect.GetOutput。提供有效的 BitmapSource。
無法使用 ContextInputSource. 直接呼叫 BitmapEffect.GetOutput。請提供有效的 BitmapSource。
Nelze přímo vyvolat BitmapEffect.GetOutput pomocí ContextInputSource. Zadejte platný zdroj BitmapSource.
Nie można wywołać metody BitmapEffect.GetOutput bezpośrednio przy użyciu elementu ContextInputSource. Zapewnij prawidłową klasę BitmapSource.
BitmapEffect.GetOutput doğrudan bir ContextInputSource ile çağırılamaz. Geçerli bir BitmapSource sağlayın.
Não é possível chamar BitmapEffect.GetOutput diretamente com um ContextInputSource. Forneça um BitmapSource válido.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
Due to protocol mismatch hardware support is not available.
End of stream reached.
Enden af streamen blev nået.
Het einde van de stroom is bereikt.
Saavutettiin virran loppu.
Fin de flux atteinte.
Das Ende des Datenstroms wurde erreicht.
Το τέλος της ροής συμπληρώθηκε.
End of stream reached.
A rendszer az adatfolyam végére ért.
Raggiunta fine del flusso.
ストリームの終わりに達しました。
스트림 끝에 도달했습니다.
Slutt på dataflyt er nådd.
Достигнут конец потока.
Se alcanzó el final de la secuencia.
Slutet på dataströmmen har nåtts.
已达到流结尾。
已到達資料流結尾。
Bylo dosaženo konce datového proudu.
Osiągnięto koniec strumienia.
Akış sonuna ulaşıldı.
Atingido fim do fluxo.
Potential cycle in tree found while building the event route.
Der blev fundet en potentiel cyklus under udformningen af hændelsesruten.
Mogelijke cyclus in structuur gevonden tijdens het opbouwen van de gebeurtenisroute.
Puusta löytyi mahdollinen sykli muodostettaessa tapahtuman reittiä.
Cycle potentiel détecté dans l'arborescence pendant la construction de l'itinéraire des événements.
Beim Erstellen der Ereignisroute wurde in der Struktur ein möglicher Zyklus gefunden.
Βρέθηκε πιθανός κύκλος σε δένδρο κατά την δημιουργία της διαδρομής συμβάντος.
Potential cycle in tree found while building the event route.
A rendszer potenciális ciklust talált a fában az eseményútvonal felépítése során.
Rilevato potenziale ciclo nell'albero durante la compilazione della route dell'evento.
イベント ルートの構築中に、ツリー内で潜在的なサイクルが見つかりました。
이벤트 경로를 빌드하는 동안 트리에서 잠재적 주기가 발견되었습니다.
Potensiell syklus i tre funnet under bygging av hendelsesrute.
При построении маршрута события в дереве обнаружен потенциальный цикл.
Se encontró un ciclo potencial en el árbol durante la creación de la ruta de eventos.
Potentiell cykel hittades i trädet när händelsevägen skapades.
生成事件路由时发现树中可能的循环。
建置事件路由時,在樹狀結構中發現可能的循環。
Při budování trasy události narazil program na potenciální zacyklování stromu.
Podczas budowania trasy zdarzenia znaleziono potencjalny cykl w drzewie.
Olay yönlendirme oluşturulurken ağaçta olası döngü bulundu.
Encontrado ciclo potencial na árvore durante a criação da rota de evento.
Destination array is not compatible with objects within '<var>X</var>'.
Destinationsmatrixen er ikke kompatibel med objekter i <var>X</var>.
De doelmatrix is niet compatibel met objecten binnen <var>X</var>.
Kohdetaulukko ei ole yhteensopiva kohteessa <var>X</var> olevien objektien kanssa.
Le tableau de destination n'est pas compatible avec les objets de '<var>X</var>'.
Das Zielarray ist nicht mit den Objekten in "<var>X</var>" kompatibel.
Ο πίνακας προέλευσης δεν είναι συμβατός με αντικείμενα μέσα στο '<var>X</var>'.
Destination array is not compatible with objects within '<var>X</var>'.
A céltömb nem kompatibilis „<var>X</var>” objektumaival.
La matrice di destinazione non è compatibile con gli oggetti in '<var>X</var>'.
出力先配列は、'<var>X</var>' 内のオブジェクトと互換性がありません。
대상 배열은 '<var>X</var>' 내의 개체와 호환되지 않습니다.
Målmatrisen er ikke kompatibel med objekter i <var>X</var>.
Конечный массив несовместим с объектами в "<var>X</var>".
La matriz de destino no es compatible con los objetos de '<var>X</var>'.
Destinationsmatrisen är inte kompatibel med objekt inom <var>X</var>.
目标数组与“<var>X</var>”中的对象不兼容。
目的陣列與 '<var>X</var>' 中的物件不相容。
Cílová sestava není kompatibilní s objekty souboru <var>X</var>.
Tablica docelowa nie jest zgodna z obiektami w elemencie „<var>X</var>”.
Hedef dizi '<var>X</var>' içindeki nesnelerle uyumlu değil.
A matriz de destino não é compatível com objetos de '<var>X</var>'.
Cannot add text to '<var>X</var>'.
Der kan ikke føjes tekst til <var>X</var>.
Kan geen tekst toevoegen aan <var>X</var>.
Tekstiä ei voi lisätä kohteeseen <var>X</var>.
Impossible d'ajouter du texte à '<var>X</var>'.
Der Text kann "<var>X</var>" nicht hinzugefügt werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου στο '<var>X</var>'.
Cannot add text to '<var>X</var>'.
Nem adható hozzá szöveg a következőhöz: „<var>X</var>”.
Impossibile aggiungere testo a '<var>X</var>'.
テキストを '<var>X</var>' に追加できません。
'<var>X</var>'에 텍스트를 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge tekst til <var>X</var>.
Не удается добавить текст в "<var>X</var>".
No se puede agregar texto a '<var>X</var>'.
Kan inte lägga till text i <var>X</var>.
无法向“<var>X</var>”添加文本。
無法新增文字至 '<var>X</var>'。
Nelze přidat text do souboru <var>X</var>.
Nie można dodać tekstu do elementu „<var>X</var>”.
'<var>X</var>' öğesine metin eklenemez.
Não é possível adicionar texto a '<var>X</var>'.
تمرير صفحة لليسار
Rul en side til venstre
Pagina naar links schuiven
Vieritä sivua vasemmalle
Défilement de la page vers la gauche
Bildlauf eine Seite nach links durchführen
Κύλιση μια σελίδα αριστερά
גלול דף שמאלה
Oldal görgetése balra
Scorri pagina a sinistra
ページを左にスクロール
왼쪽으로 페이지 스크롤
Rull en side til venstre
Прокрутка страницы влево
Desplazar página a la izquierda
Rulla en sida åt vänster
向左滚动一页
向左捲動一頁
Rolovat o stránku doleva
Przewijaj stronę w lewo
Sayfayı Sola Kaydır
Rolar Página para a Esquerda
Access denied to the path '<var>X</var>'.
Der er nægtet adgang til stien <var>X</var>.
Toegang tot het pad <var>X</var> geweigerd.
Polun <var>X</var> käyttö estetty.
Accès refusé au chemin d'accès '<var>X</var>'.
Der Zugriff auf den Pfad "<var>X</var>" wurde verweigert.
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στη διαδρομή '<var>X</var>'.
Access denied to the path '<var>X</var>'.
A hozzáférés megtagadva a(z) „<var>X</var>” elérési úthoz.
Accesso negato al percorso '<var>X</var>'.
パス '<var>X</var>' へのアクセスは拒否されました。
'<var>X</var>' 경로에 대한 액세스가 거부되었습니다.
Ingen tilgang til banen <var>X</var>.
Доступ к пути "<var>X</var>" запрещен.
Acceso denegado a la ruta de acceso '<var>X</var>'.
Åtkomst till sökvägen <var>X</var> nekas.
拒绝访问路径“<var>X</var>”。
存取路徑 '<var>X</var>' 時遭拒。
Odepřen přístup k cestě <var>X</var>.
Odmowa dostępu do ścieżki „<var>X</var>”.
'<var>X</var>' yoluna erişim reddedildi.
Acesso negado para o caminho '<var>X</var>'.
See catalog page for all messages.