The service
Messages on page
يقبل PixelShader الدفق الذي يمكن البحث عنه فقط.
PixelShader accepterer kun streams, der kan søges i.
In PixelShader worden alleen doorzoekbare streams geaccepteerd.
PixelShader hyväksyy vain virtoja, joista voidaan etsiä.
PixelShader accepte uniquement des flux accessibles en recherche.
PixelShader akzeptiert nur durchsuchbare Datenströme.
Το PixelShader δέχεται μόνο ροές με δυνατότητα αναζήτησης.
PixelShader מקבל רק זרמים הניתנים לחיפוש.
A képpontárnyékoló (PixelShader) csak pozícionálható adatfolyamokat fogad el.
PixelShader accetta solo flussi disponibili per la ricerca.
PixelShader は検索可能なストリームのみ受け入れます。
PixelShader에는 검색 가능한 스트림만 사용할 수 있습니다.
PixelShader godtar bare søkbare dataflyter.
PixelShader принимает только потоки, которые можно найти.
PixelShader solo acepta secuencias que admitan búsquedas.
PixelShader accepterar bara sökbara dataströmmar.
PixelShader 仅接受可查找的流。
PixelShader 只能接受可搜尋的資料流。
Właściwość PixelShader akceptuje tylko strumienie możliwe do wyszukania.
PixelShader yalnızca aranabilir akışları kabul eder.
Funkce PixelShader akceptuje pouze vyhledatelné datové proudy.
O PixelShader só aceita fluxos pesquisáveis.
'<var>X</var>' parameter value cannot be negative.
Parameterværdien <var>X</var> kan ikke være negativ.
De parameterwaarde <var>X</var> kan niet negatief zijn.
Parametrin arvo (<var>X</var>) ei voi olla negatiivinen.
La valeur du paramètre '<var>X</var>' ne peut pas être négative.
Der Parameterwert "<var>X</var>" darf nicht negativ sein.
Η τιμή παραμέτρου '<var>X</var>' δεν είναι δυνατόν να είναι αρνητική.
'<var>X</var>' parameter value cannot be negative.
A(z) „<var>X</var>” paraméterérték nem lehet negatív.
Il valore del parametro '<var>X</var>' non può essere negativo.
'<var>X</var>' パラメーター値を負の値にすることはできません。
'<var>X</var>' 매개 변수 값은 음수일 수 없습니다.
Parameterverdien <var>X</var> kan ikke være negativ.
Значение параметра "<var>X</var>" не может быть отрицательным.
El valor del parámetro '<var>X</var>' no puede ser negativo.
Parametervärdet <var>X</var> kan inte vara negativt.
“<var>X</var>”参数值不能为负数。
'<var>X</var>' 參數值不能為負數。
Hodnota parametru <var>X</var> nemůže být záporná.
Wartość parametru „<var>X</var>” nie może być ujemna.
'<var>X</var>' parametre değeri negatif olamaz.
O valor do parâmetro '<var>X</var>' não pode ser negativo.
'<var>X</var>' property is not animatable on '<var>Y</var>' class because the IsAnimationProhibited flag has been set on the UIPropertyMetadata used to associate the property with the class.
Egenskaben <var>X</var> kan ikke animeres i klassen <var>Y</var>, fordi flaget IsAnimationProhibited er angivet for elementet UIPropertyMetadata, der bruges til at associere egenskaben med klassen.
De eigenschap <var>X</var> is niet animeerbaar in klasse <var>Y</var> omdat de vlag IsAnimationProhibited die is ingesteld in UIPropertyMetadata wordt gebruikt om de eigenschap aan de klasse te koppelen.
Ominaisuutta <var>X</var> ei voi animoida luokassa <var>Y</var>, koska IsAnimationProhibited-lippu on asetettu UIPropertyMetadata-elementille, jonka avulla ominaisuus on liitetty luokkaan.
La propriété '<var>X</var>' ne peut pas être animée sur la classe '<var>Y</var>' parce que l'indicateur IsAnimationProhibited a été défini sur l'UIPropertyMetadata utilisé pour associer la propriété à la classe.
Die <var>X</var>-Eigenschaft ist nicht animierbar für die <var>Y</var>-Klasse, da das IsAnimationProhibited-Flag für die "UIPropertyMetadata" festgelegt wurde, die zum Verknüpfen der Eigenschaft mit der Klasse verwendet werden.
Η ιδιότητα '<var>X</var>' δεν είναι δυνατόν να έχει κίνηση στην κλάση '<var>Y</var>' επειδή η σημαία IsAnimationProhibited έχει οριστεί στο UIPropertyMetadata που χρησιμοποιείται για το συσχετισμό της ιδιότητας με την κλάση.
'<var>X</var>' property is not animatable on '<var>Y</var>' class because the IsAnimationProhibited flag has been set on the UIPropertyMetadata used to associate the property with the class.
A(z) „<var>X</var>” tulajdonság nem animálható a(z) „<var>Y</var>” osztálynál, mert az IsAnimationProhibited jelző be van állítva az UIPropertyMetadata elemnél, amely a tulajdonságot az osztályhoz rendeli.
La proprietà '<var>X</var>' non supporta l'animazione nella classe '<var>Y</var>' perché è stato impostato il contrassegno IsAnimationProhibited nell'istanza di UIPropertyMetadata utilizzata per associare la proprietà alla classe.
'<var>X</var>' プロパティは、'<var>Y</var>' クラスでアニメーション処理できません。IsAnimationProhibited フラグが、このクラスとプロパティを関連付けるために使用される UIPropertyMetadata で設定されています。
클래스와 속성을 연결하는 데 사용한 UIPropertyMetadata에 IsAnimationProhibited 플래그가 설정되었기 때문에 '<var>X</var>' 속성은 '<var>Y</var>' 클래스에 애니메이션 효과를 줄 수 없습니다.
Egenskapen <var>X</var> kan ikke animeres for klassen <var>Y</var> fordi IsAnimationProhibited-flagget er angitt for UIPropertyMetadata, som brukes til å knytte egenskapen til klassen.
Свойство "<var>X</var>" не подлежит анимации в классе "<var>Y</var>", поскольку установлен флаг IsAnimationProhibited в метаданных UIPropertyMetadata, связывающих свойство с классом.
La propiedad '<var>X</var>' no se puede animar en la clase '<var>Y</var>' porque el marcador IsAnimationProhibited se ha establecido en el UIPropertyMetadata usado para asociar la propiedad a la clase.
Egenskapen <var>X</var> kan inte animeras för klassen <var>Y</var> eftersom flaggan IsAnimationProhibited har angivits för den UIPropertyMetadata som används för att associera egenskapen med klassen.
“<var>X</var>”属性在“<var>Y</var>”类上不是可动态的,因为 UIPropertyMetadata 上已设置 IsAnimationProhibited 标记,用于将属性与类关联。
'<var>X</var>' 屬性無法在 '<var>Y</var>' 類別中顯示動畫,因為已在用於關聯屬性與類別的 UIPropertyMetadata 上設定 IsAnimationProhibited 旗標。
Vlastnost <var>X</var> nelze animovat ve třídě <var>Y</var>, protože byl nastaven příznak IsAnimationProhibited ve třídě UIPropertyMetadata používané pro asociování vlastnosti k dané třídě.
Właściwości „<var>X</var>” nie można animować w klasie „<var>Y</var>”, ponieważ flaga IsAnimationProhibited została ustawiona na wartość UIPropertyMetadata używaną do skojarzenia właściwości z klasą.
Özelliği sınıfla ilişkilendirmek için kullanılan UIPropertyMetadata üzerinde IsAnimationProhibited bayrağı ayarlandığından '<var>X</var>' özelliği '<var>Y</var>' sınıfı üzerinde animasyon için kullanılabilir değil.
A propriedade '<var>X</var>' não pode ser animada na classe '<var>Y</var>' porque a marca IsAnimationProhibited foi definida na UIPropertyMetadata usada para associar a propriedade à classe.
RoutedEvent/EventPrivateKey limit exceeded. Routed events or EventPrivateKey for CLR events are typically static class members registered with field initializers or static constructors. In this case, routed events or EventPrivateKeys might be getting initialized in instance constructors, causing the limit to be exceeded.
RoutedEvent-/EventPrivateKey-grænsen blev overskredet. Distribuerede hændelser eller EventPrivateKey til CLR-hændelser er normalt statiske klassemedlemmer, der er registreret med feltinitialisatorer eller statiske konstruktører. I sådanne tilfælde kan distribuerede hændelser eller EventPrivateKeys blive initialiseret i forekomstskonstruktører. Dette medfører, at grænsen overskrides.
Limiet van RoutedEvent/EventPrivateKey is overschreden. Gerouteerde gebeurtenissen of EventPrivateKey voor CLR-gebeurtenissen zijn doorgaans statische klasseleden die zijn geregistreerd met veldinitialisatiefuncties of statische constructors. In dit geval worden gerouteerde gebeurtenissen of EventPrivateKeys mogelijk geïnitialiseerd in exemplaarconstructors, waardoor de limiet wordt overschreden.
RoutedEvent/EventPrivateKey-raja ylittyi. Reititetyt tapahtumat tai varmenteiden kumousluettelon tapahtumien EventPrivateKey-ominaisuudet ovat yleensä staattisia luokan jäseniä, jotka on rekisteröity kentän alustajilla tai staattisilla konstruktoreilla. Tällöin reititetyt tapahtumat tai EventPrivateKey-ominaisuudet voivat tulla alustetuiksi esiintymäkonstruktoreissa, jolloin raja ylittyy.
Limite de RoutedEvent/EventPrivateKey dépassée. Les événements routés ou les événements EventPrivateKey du CLR sont généralement des membres de classes statiques inscrits avec des initialiseurs de champs ou des constructeurs statiques. Dans ce cas, les événements routés ou les clés EventPrivateKeys peuvent avoir été initialisés dans les constructeurs d'instance, entraînant un dépassement de la limite.
Die RoutedEvent/EventPrivateKey-Grenze wurde überschritten. Bei Routingereignissen oder "EventPrivateKey" für CLR-Ereignisse handelt es sich in der Regel um Mitglieder statischer Klassen, die mit einem Feldinitialisierer oder statischen Konstruktoren registriert sind. In diesem Fall wird "EventPrivateKeys" möglicherweise in Instanzkonstruktoren initialisiert, was das Überschreiten der Grenze zur Folge hat.
Το όριο RoutedEvent/EventPrivateKey ξεπεράστηκε. Τα δρομολογημένα συμβάντα ή το EventPrivateKey για συμβάντα CLR είναι συνήθως στατικά μέλη κλάσης καταχωρημένα με προγράμματα προετοιμασίας πεδίου ή στατικές κατασκευές. Σε αυτή την περίπτωση, τα δρομολογημένα συμβάντα ή EventPrivateKeys ίσως να προετοιμάζονται σε κατασκευές παρουσίας, οδηγώντας την υπέρβαση του ορίου.
RoutedEvent/EventPrivateKey limit exceeded. Routed events or EventPrivateKey for CLR events are typically static class members registered with field initializers or static constructors. In this case, routed events or EventPrivateKeys might be getting initialized in instance constructors, causing the limit to be exceeded.
A RoutedEvent/EventPrivateKey korlátja túllépve. Az irányított események, vagy a CLR EventPrivateKey események általában statikus osztálytagok, amelyek mezőinicializálókkal vagy statikus konstruktorokkal vannak regisztrálva. Ebben az esetben az irányított események vagy EventPrivateKey objektumok valószínűleg példánykonstruktorokban vannak inicializálva, ennek eredménye a korlát túllépése.
Superato il limite di RoutedEvent/EventPrivateKey. Gli eventi indirizzati o la EventPrivateKey per gli eventi CLR sono in genere membri di classe statici registrati con inizializzatori di campo o costruttori statici. In questo caso, è possibile che gli eventi indirizzati o le EventPrivateKey siano inizializzati in costruttori di istanze, con conseguente superamento del limite.
RoutedEvent/EventPrivateKey の制限を超えています。ルーティングされたイベントまたは CLR イベントの EventPrivateKey は、一般的にフィールド初期化子または静的コンストラクターと共に登録される静的クラス メンバーです。この場合、ルーティングされたイベントまたは EventPrivateKeys がインスタンス コンストラクターで初期化され、制限を超えている場合があります。
RoutedEvent/EventPrivateKey 제한을 초과했습니다. CLR 이벤트에 대한 라우팅된 이벤트 또는 EventPrivateKey는 일반적으로 필드 이니셜라이저나 정적 생성자로 등록된 정적 클래스 멤버입니다. 이 경우 라우팅된 이벤트나 EventPrivateKeys는 인스턴스 생성자에 초기화되어 제한을 초과할 수도 있습니다.
Grensen RoutedEvent/EventPrivateKey er overskredet. Rutede hendelser eller EventPrivateKey for CLR-hendelser er typisk statiske klassemedlemmer som er registrert hos feltinitialisering eller statiske konstruktører. I dette tilfellet kan rutede hendelser eller EventPrivateKeys bli initialisert i forekomstkonstruktører, slik at grensen blir overskredet.
Превышен предел RoutedEvent/EventPrivateKey. Перенаправляемые события или EventPrivateKey для событий CLR обычно являются статическими элементами класса, зарегистрированные инициализаторами полей или статическими конструкторами. В этом случае перенаправляемые события или EventPrivateKeys могут инициализироваться в конструкторах экземпляров, что приводит к превышению предела.
Se superó el límite de RoutedEvent/EventPrivateKey. Los eventos enrutados o EventPrivateKey para eventos CLR normalmente son miembros de clase estática registrados con inicializadores de campo o constructores estáticos. En este caso, es posible que los eventos enrutados o EventPrivateKeys se estén inicializando en los constructores de instancias, lo que provoca que el límite se haya superado.
Gränsen för RoutedEvent/EventPrivateKey överskreds. Dirigerade händelser eller EventPrivateKey för CLR-händelser är oftast statiska klassmedlemmar som registreras med fältinitierare eller statiska konstruktorer. I detta fall kan dirigerade händelser eller EventPrivateKeys initieras i instanskonstruktorer, vilket kan orsaka att gränsen överskrids.
超过 RoutedEvent/EventPrivateKey 极限。路由的事件或 CLR 事件的 EventPrivateKey 通常是字段初始值或静态构造函数注册的静态类成员。在这种情况下,路由的事件或 EventPrivateKey 可能正在实例构造函数中初始化,导致超过该极限。
已超過 RoutedEvent/EventPrivateKey 限制。CLR 的路由事件或 EventPrivateKey 通常是使用欄位初始設定程式或靜態建構函式登錄的靜態類別成員。在此情況中,路由事件或 EventPrivateKeys 可能會在執行個體建構函式中初始化,而導致超過限制。
Překročen limit RoutedEvent/EventPrivateKey. Trasované události nebo EventPrivateKey pro události CLR jsou obvykle statické členy třídy registrované terénními inicializátory nebo statickými konstruktory. V tomto případě by mohly trasované události nebo EventPrivateKeys být inicializovány v instančních konstruktorech, což by způsobilo překročení stanoveného limitu.
Przekroczono limit RoutedEvent/EventPrivateKey. Zdarzenia rozsyłane lub zdarzenia EventPrivateKey dla CLR są na ogół statycznymi członkami klas zarejestrowanymi z inicjatorami pól lub statycznymi konstruktorami. W takiej sytuacji zdarzenia rozsyłane lub EventPrivateKeys mogą być inicjowane w konstruktorach wystąpień, powodując przekroczenie limitu.
RoutedEvent/EventPrivateKey sınırı aşıldı. Yönlendirilen olaylar veya CLR olayları için EventPrivateKey tipik olarak, alan başlatıcılar veya statik oluşturucularla kaydedilen statik sınıf üyeleridir. Bu durumda, yönlendirilen olaylar veya EventPrivateKey'ler örnek oluşturucularda başlatılıyor olabilir ve bu da sınırın aşılmasına neden olur.
Limite de RoutedEvent/EventPrivateKey excedido. Os eventos roteados ou EventPrivateKey para eventos CLR são, tipicamente, membros da classe estática registrados com inicializadores de campo ou construtores estáticos. Neste caso, os eventos roteados ou EventPrivateKeys podem ser inicializados em construtores de instância, fazendo com que o limite seja excedido.
InnerRequest not available for preloaded packages.
InnerRequest er ikke tilgængelig til forudindlæste pakker.
InnerRequest is niet beschikbaar voor vooraf geladen pakketten.
InnerRequest ei ole käytettävissä esiladatuissa paketeissa.
InnerRequest non disponible pour les packages préchargés.
"InnerRequest" ist für zuvor geladene Pakete nicht verfügbar.
Το InnerRequest δεν είναι διαθέσιμο για προ-φορτωμένα πακέτα.
InnerRequest not available for preloaded packages.
Az InnerRequest elem nem érhető el előzetesen betöltött csomagok esetében.
InnerRequest non disponibile per pacchetti precaricati.
プリロードされているパッケージでは InnerRequest は利用できません。
미리 설치된 패키지에 InnerRequest를 사용할 수 없습니다.
InnerRequest er ikke tilgjengelig for forhåndsinnlastede pakker.
InnerRequest недоступен для работы с предварительно загруженными пакетами.
InnerRequest no disponible para los paquetes cargados previamente.
InnerRequest är inte tillgängligt för standardpaket.
InnerRequest 不可用于预加载的数据包。
預先載入的封裝無法使用 InnerRequest。
InnerRequest není k dispozici pro hotové balíky.
Obiekt InnerRequest niedostępny dla wstępnie załadowanych pakietów.
InnerRequest önceden yüklenmiş paketler için kullanılamaz.
InnerRequest não disponível para pacotes pré-carregados.
Must set Source in RoutedEventArgs before building event route or invoking handlers.
Source skal angives i RoutedEventArgs, før udformning af hændelsesruten eller aktivering af handlere.
Moet Source instellen in RoutedEventArgs vóór het bouwen van een gebeurtenisroute of het aanroepen van handlers.
Source-ominaisuus on asetettava RoutedEventArgs-määritteessä ennen tapahtumareitin muodostamista tai käsittelijöiden kutsumista.
Définition obligatoire de Source dans RoutedEventArgs avant de créer un itinéraire des événements ou d'appeler des gestionnaires.
"Source" muss für "RoutedEventArgs" festgelegt werden, bevor Ereignisroutes erstellt oder Handler aufgerufen werden.
Πρέπει να οριστεί το Source στο RoutedEventArgs για κατασκευή διαδρομής συμβάντων ή κλήση προγραμμάτων χειρισμού.
Must set Source in RoutedEventArgs before building event route or invoking handlers.
A Source elemet be kell állítani a RoutedEventArgs elemnél eseményútvonal fordítása vagy leírók hívása előtt.
È necessario impostare Source in RoutedEventArgs prima di compilare una route di eventi o di richiamare gestori.
イベント ルートの構築またはハンドラーの起動前に、RoutedEventArgs で Source を設定する必要があります。
이벤트 경로를 빌드하거나 처리기를 호출하려면 먼저 RoutedEventArgs에 Source를 설정해야 합니다.
Må angi Source i RoutedEventArgs før utarbeidelse av hendelsesrute eller aktivering av behandlingsprogrammer.
Перед построением маршрута событий или вызовом обработчиков необходимо задать Source в RoutedEventArgs.
Se debe establecer Source en RoutedEventArgs antes de generar una ruta del evento o invocar los controladores.
Måste ange Source i RoutedEventArgs innan händelsevägen skapas eller hanterare anropas.
在构建事件路由或调用处理程序之前,必须在 RoutedEventArgs 中设置 Source。
建置事件路由或叫用處理常式時,必須先在 RoutedEventArgs 中設定 Source。
Před trasováním události nebo vyvoláním ovladačů je nutno nastavit Source v RoutedEventArgs.
Właściwość Source w RoutedEventArgs należy ustawić przed utworzeniem trasy zdarzenia lub wywołaniem uchwytów.
Olay yönlendirme oluşturmadan veya işleyicileri çağırmadan önce RoutedEventArgs içinde Source ayarlanmalıdır.
É necessário definir Source em RoutedEventArgs antes de criar a rota de evento ou chamar manipuladores.
The image is missing a frame.
Der mangler en ramme i billedet.
Er ontbreekt een frame op de afbeelding.
Kuvasta puuttuu kehys.
Trame absente de l'image.
Im Bild fehlt ein Rahmen.
Λείπει ένα πλαίσιο από την εικόνα.
The image is missing a frame.
Hiányzik a kép egy kerete.
イメージにフレームがありません。
이미지에 프레임이 없습니다.
Bildet mangler en ramme.
В изображении отсутствует кадр.
Falta un marco en la imagen.
Det saknas en ram i bilden.
该图像缺少帧。
Fotogramma mancante nell'immagine.
影像遺失畫面格。
Zobrazení chybí rám.
Na obrazie brakuje ramki.
Görüntüde bir kare eksik.
A imagem não tem um quadro.
The specified image does not contain a palette.
Det angivne billede indeholder ikke en palet.
De opgegeven afbeelding bevat geen palet.
Määritetty kuva ei sisällä värivalikoimaa.
L'image spécifiée ne contient pas de palette.
Das angegebene Bild enthält keine Palette.
Η καθορισμένη εικόνα δεν περιέχει παλέτα.
The specified image does not contain a palette.
A megadott kép nem tartalmaz palettát.
L'immagine specificata non contiene una tavolozza.
指定されたイメージにはパレットが含まれていません。
지정한 이미지에 색상표가 없습니다.
Det angitte bildet inneholder ingen palett.
Указанное изображение не содержит палитру.
La imagen especificada no contiene ninguna paleta.
Angiven bild innehåller ingen palett.
指定的图像不包含调色板。
指定的影像未包含調色盤。
Určený obraz neobsahuje barevnou paletu.
Wskazany obraz nie zawiera palety.
Belirtilen görüntü palet içermiyor.
A imagem especificada não contém uma paleta.
Automation client cannot access UI because application is shutting down.
Automation-klienten kan opnå adgang til brugergrænsefladen, fordi programmet lukkes.
Automation-client heeft geen toegang tot de UI omdat de toepassing wordt afgesloten.
Automaatioasiakas ei voi käyttää käyttöliittymää, koska sovellusta ollaan sulkemassa.
Le client Automation ne peut pas accéder à l'interface utilisateur parce que l'application est arrêtée.
Der Automatisierungsclient kann nicht auf die Benutzeroberfläche zugreifen, da die Anwendung heruntergefahren wird.
Το πρόγραμμα-πελάτης αυτοματισμού δεν είναι δυνατόν να προσπελάσει το UI επειδή η εφαρμογή τερματίζεται.
Automation client cannot access UI because application is shutting down.
Az automatizálási ügyfél nem tudja elérni a felhasználói felületet, mert az alkalmazás leállítása folyamatban van.
Il client di automazione non può accedere all'interfaccia utente perché è in corso l'arresto dell'applicazione.
アプリケーションがシャットダウン中であるため、オートメーション クライアントは UI にアクセスできません。
응용 프로그램을 종료하고 있기 때문에 자동화 클라이언트가 UI에 액세스할 수 없습니다.
Automatiseringsklient får ikke tilgang til brukergrensesnitt fordi programmet avsluttes.
Клиент интерфейса Automation не может получить доступ к пользовательскому интерфейсу, так как приложение отключено.
El cliente de automatización no puede obtener acceso a la interfaz de usuario porque la aplicación se está cerrando.
Automatiseringsklienten saknar åtkomst till gränssnittet eftersom programmet stängs.
动画客户端无法访问 UI,因为应用程序正在关闭。
Automation 用戶端無法存取 UI,因為應用程式正在關閉。
Klient Automatizace nemá přístup k UI, protože aplikace se ukončuje.
Klient automatyzacji nie może uzyskać dostępu do interfejsu użytkownika, ponieważ aplikacja jest zamykana.
Uygulama kapanmakta olduğu için otomasyon istemcisi UI'ye erişemiyor.
O cliente de automação não pode acessar a Interface do Usuário porque o aplicativo está encerrando.
Cannot find file '<var>File Name</var>'.
Filen <var>File Name</var> blev ikke fundet.
Kan bestand <var>File Name</var> niet vinden.
Tiedostoa <var>File Name</var> ei löydy.
Impossible de trouver le fichier '<var>File Name</var>'.
Die Datei "<var>File Name</var>" kann nicht gefunden werden.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου '<var>File Name</var>'.
Cannot find file '<var>File Name</var>'.
Nem található a(z) „<var>File Name</var>” fájl.
Impossibile trovare il file '<var>File Name</var>'.
ファイル '<var>File Name</var>' が見つかりません。
'<var>File Name</var>' 파일을 찾을 수 없습니다.
Finner ikke filen <var>File Name</var>.
Не удается найти файл "<var>File Name</var>".
No se encuentra el archivo '<var>File Name</var>'.
Det går inte att hitta filen <var>File Name</var>.
找不到文件“<var>File Name</var>”。
找不到檔案 '<var>File Name</var>'。
Soubor <var>File Name</var> nelze nalézt.
Nie można znaleźć pliku „<var>File Name</var>”.
'<var>File Name</var>' dosyası bulunamıyor.
Não é possível encontrar o arquivo '<var>File Name</var>'.
See catalog page for all messages.