The service
Messages on page
'<var>X</var>' has not yet started.
<var>X</var> er endnu ikke startet.
<var>X</var> is nog niet gestart.
<var>X</var> ei ole vielä käynnistynyt.
'<var>X</var>' n'a pas encore démarré.
"<var>X</var>" wurde noch nicht gestartet.
Το '<var>X</var>' δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
'<var>X</var>' has not yet started.
A(z) „<var>X</var>” még nem indult el.
Operazione '<var>X</var>' non ancora iniziata.
'<var>X</var>' はまだ開始していません。
'<var>X</var>'이(가) 아직 시작되지 않았습니다.
<var>X</var> har ikke startet ennå.
"<var>X</var>" еще не запущен.
'<var>X</var>' aún no se ha iniciado.
<var>X</var> har ännu inte startat.
“<var>X</var>”尚未启动。
'<var>X</var>' 尚未啟動。
<var>X</var> ještě neběží.
„<var>X</var>” jeszcze nie rozpoczęto.
'<var>X</var>' henüz başlamadı.
'<var>X</var>' ainda não iniciou.
Font family Uri should have either file:// or pack://application: scheme.
Skrifttypefamilien Uri skal enten have skemaet file:// eller pack://program:.
Lettertypegroep-URI moet toepassing: schema file:// of pack://hebben.
Fonttiperheen URI-tunnuksen mallin on oltava joko file://- tai pack://application:.
L'URI de la famille de polices doit avoir comme modèle file:// ou pack://application:.
Der Schriftfamilien-URI sollte entweder das Schema "file://" oder das Schema "pack://application:" besitzen.
Η οικογένεια γραμματοσειρών Uri θα πρέπει να έχει συνδυασμό file:// ή pack://εφαρμογή:.
Font family Uri should have either file:// or pack://application: scheme.
A betűkészletcsalád URI-azonosítójának a file:// vagy a pack://alkalmazás: sémát kell használnia.
L'URI della famiglia di caratteri deve essere espresso con lo schema file:// o pack://applicazione:.
フォント ファミリの URI は、file:// または pack://アプリケーション: スキーマである必要があります。
글꼴 패밀리 URI는 file:// 또는 pack://application: 중 하나의 형식이어야 합니다.
Skriftserie-URIen bør ha oppsettet file:// eller pack://application:.
Идентификатор URI семейства шрифтов должен иметь схему file:// или pack://application.
El Uri de la familia de fuentes debería tener un esquema file:// o pack://aplicación:.
URI för teckensnittsfamilj ska använda antingen file:// eller pack://application: schema.
字体系列 Uri 应有 file:// 或 pack://application: scheme。
字型家族 Uri 必須有 file:// 或 pack://application: 配置。
Rodina fontů identifikátoru Uri by měla mít buď schéma file://, nebo pack://aplikace:
Identyfikator URI rodziny czcionek powinien zawierać schemat file:// lub pack://application:.
Yazı tipi ailesi Uri'si file:// veya pack://application: scheme biçiminde olmalıdır.
O Uri da família de fonte deve ter o esquema file:// ou pack://aplicativo:.
IsManipulationEnabled is not set to true on the specified element.
IsManipulationEnabled er ikke indstillet til true på det angivne element.
IsManipulationEnabled is niet ingesteld op true voor het opgegeven element.
IsManipulationEnabled-asetus ei ole true määritetylle elementille.
IsManipulationEnabled n'a pas la valeur true sur l'élément spécifié.
"IsManipulationEnabled" ist für das angegebene Element nicht auf "true" gesetzt.
Το IsManipulationEnabled δεν έχει οριστεί σε true στο καθορισμένο στοιχείο.
IsManipulationEnabled is not set to true on the specified element.
Az IsManipulationEnabled tulajdonság nem true értékre van beállítva a megadott elemnél.
IsManipulationEnabled non impostato su true sull'elemento specificato.
指定した要素では IsManipulationEnabled が true に設定されていません。
지정된 요소에서 IsManipulationEnabled가 true로 설정되어 있지 않습니다.
IsManipulationEnabled er ikke satt til sann på det angitte elementet.
IsManipulationEnabled для указанного элемента не равно "true".
IsManipulationEnabled no está establecido en true en el elemento especificado.
IsManipulationEnabled har inte angetts till true för det angivna elementet.
IsManipulationEnabled 对于指定的元素未设置为 true。
指定之項目的 IsManipulationEnabled 未設為 true。
Na zadaném elementu není vlastnost IsManipulationEnabled nastavena na hodnotu true.
Właściwość IsManipulationEnabled nie ma ustawionej wartości true dla określonego elementu.
Belirtilen öğede IsManipulationEnabled true olarak ayarlanmadı.
IsManipulationEnabled não está definido como true no elemento especificado.
This Pop operation has no corresponding Push to remove from the stack because the stack depth of the DrawingContext is zero.
Denne Pop-handling har ingen tilsvarende Push at fjerne fra stakken, fordi stakdybden af DrawingContext er nul.
Deze Pop-bewerking bevat geen overeenkomende Push om uit de stack te verwijderen omdat de stackdiepte van de DrawingContext nul is.
Tällä Pop-toiminnolla ei ole vastaavaa pinosta poistettavaa Push-toimintoa, koska DrawingContext-ominaisuuden pinon syvyyden arvo on nolla.
L'opération Pop n'a pas d'opération Push correspondante à supprimer de la pile parce que la profondeur de la pile de DrawingContext est égale à zéro.
Bei diesem Pop-Vorgang ist kein entsprechendes Push zum Entfernen aus dem Stapel vorhanden, da die Stapeltiefe von "DrawingContext" Null ist.
Αυτή η λειτουργία Pop δεν έχει αντίστοιχη Push για κατάργηση από τη στοίβα επειδή το βάθος στοίβας του DrawingContext είναι μηδέν.
This Pop operation has no corresponding Push to remove from the stack because the stack depth of the DrawingContext is zero.
Ez a Pop művelet nem rendelkezik megfelelő Push művelettel a veremből történő eltávolításhoz, mert a DrawingContext elem veremmélysége nulla.
Per questa operazione Pop non esiste un'operazione Push corrispondente da rimuovere dallo stack, perché la profondità dello stack del DrawingContext è zero.
この Pop 処理には、スタックから削除するための対応する Push がありません。DrawingContext のスタックの深さがゼロです。
DrawingContext의 스택 수준이 0이기 때문에 이 Pop 작업에는 스택에서 제거할 해당 Push가 없습니다.
Denne Pop-operasjonen har ingen tilsvarende Push å fjerne fra stakken fordi stakkdybden til DrawingContext er null.
Операция извлечения из стека Pop не имеет соответствующей операции Push, поскольку глубина стека DrawingContext равна 0.
Esta operación Pop no tiene una operación Push correspondiente para quitar de la pila porque la profundidad de pila de DrawingContext es cero.
This Pop-åtgärd saknar motsvarande Push för att ta bort från stacken eftersom stackdjupet för DrawingContext är noll.
此“Pop”操作没有相应的“Push”以便从堆栈中移除,因为 DrawingContext 的堆栈深度为零。
此 Pop 操作沒有對應的 Push 可從堆疊移除,因為 DrawingContext 的堆疊深度是零。
Tato operace Pop nemá odpovídající operaci Push pro odstranění ze zásobníku, protože hloubka zásobníku DrawingContext je nulová.
Dla tej operacji Pop nie istnieje odpowiednia operacja Push pozwalająca na usunięcie ze stosu, ponieważ głębokość stosu dla obiektu klasy DrawingContext wynosi zero.
DrawingContext yığın derinliği sıfır olduğundan, bu Pop işleminin yığından kaldırmak üzere Push karşılığı yok.
A operação Pop não possui Push correspondente a ser removido da pilha porque a profundidade da pilha de DrawingContext é zero.
يجب تعيين PixelShader على ShaderEffect.
PixelShader skal være angivet på ShaderEffect.
PixelShader moet worden ingesteld in ShaderEffect.
PixelShader on määritettävä ShaderEffect-kohteessa.
PixelShader doit avoir la valeur ShaderEffect.
Für ShaderEffect muss PixelShader festgelegt sein.
Το PixelShader πρέπει να οριστεί στο ShaderEffect.
PixelShader חייב להיות מוגדר ב- ShaderEffect.
Be kell állítani a ShaderEffect hatáshoz tartozó PixelShader objektumot.
PixelShader deve essere impostato su ShaderEffect.
PixelShader は ShaderEffect で設定する必要があります。
ShaderEffect에 PixelShader를 설정해야 합니다.
PixelShader må angis i ShaderEffect.
PixelShader должен быть установлен в ShaderEffect.
Se debe establecer PixelShader en ShaderEffect.
PixelShader måste anges i ShaderEffect.
必须在 ShaderEffect 上设置 PixelShader。
必須在 ShaderEffect 上設定 PixelShader。
U objektu ShaderEffect je nutné nastavit parametr PixelShader.
Właściwość PixelShader musi być ustawiona dla obiektu ShaderEffect.
ShaderEffect üzerinde PixelShader ayarlanmalıdır.
O PixelShader deve ser definido em ShaderEffect.
The enumerator is out of range.
Optælleren er uden for det tilladte område.
De enumerator ligt buiten het bereik.
Luettelointi on alueen ulkopuolella.
L'énumérateur est en dehors des limites.
Der Enumerator liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
Ο απαριθμητής είναι εκτός περιοχής.
The enumerator is out of range.
A számbavevő kívül esik az engedélyezett tartományon.
Enumeratore non compreso nell'intervallo valido.
列挙子が範囲外です。
표시기가 범위를 벗어났습니다.
Enumerator er utenfor verdiområdet.
Перечислитель выходит за пределы допустимого диапазона.
El enumerador está fuera del intervalo.
Uppräknaren är utom intervallet.
枚举器超出范围。
列舉程式超出範圍。
Čítač je mimo stanovený rozsah.
Moduł wyliczający jest poza zakresem.
Numaralandırıcı aralık dışında.
O enumerador está fora do intervalo.
The ClockController.Seek method was called with arguments that describe a seek destination that seeks a child with Slip but no defined duration. It is unclear if we are seeking the child or seeking past the child's duration.
Metoden ClockController.Seek blev kaldt med argumenter, der beskriver en søgedestination, der søger et underordnet element med Slip, men ingen defineret varighed. Det er ikke klart, om det er det underordnede element, der søges efter, eller om der søges ud over det underordnede elements varighed.
De ClockController.Seek-methode is aangeroepen met argumenten die een zoekdoel beschrijven dat een onderliggend element met Slip zoekt maar zonder gedefinieerde duur. Het is onduidelijk of wordt gezocht naar het onderliggende element of dat er voorbij de duur van het onderliggende element wordt gezocht.
ClockController.Seek-metodia kutsuttiin argumenteilla, joiden kuvaama etsintäkohde etsii alemman tason objektia, jolla on Slip-määrite mutta ei määritettyä kestoa. On epäselvää, etsitäänkö alemman tason objektia vai kohdistuuko etsintä sen keston jälkeiseen aikaan.
La méthode ClockController.Seek a été appelée avec des arguments décrivant une destination de recherche qui cherche un enfant avec Slip mais sans durée définie. Il est difficile de savoir si c'est l'enfant ou la durée de l'enfant qui est recherché.
Die ClockController.Seek-Methode wurde mit Argumenten aufgerufen, die ein Suchziel beschreiben, von dem ein untergeordnetes Elemente mit "Slip", aber keine definierte Dauer gesucht wird. Es ist nicht klar, ob nach dem untergeordneten Element oder über die Dauer des untergeordneten Elements hinaus gesucht wird.
Η μέθοδος ClockController.Seek κλήθηκε με ορίσματα που περιγράφουν έναν προορισμό αναζήτησης που αναζητά ένα θυγατρικό στοιχείο με Slip, αλλά χωρίς καθορισμένη διάρκεια. Δεν είναι σαφές εάν η αναζήτηση αφορά το θυγατρικό στοιχείο ή το χρόνο μετά τη διάρκεια του θυγατρικού στοιχείου.
The ClockController.Seek method was called with arguments that describe a seek destination that seeks a child with Slip but no defined duration. It is unclear if we are seeking the child or seeking past the child's duration.
A ClockController.Seek metódus olyan argumentumokkal lett meghívva, amelyek Slip elemmel rendelkező gyermek keresési helyét adják meg, de nem adnak meg tartamot. Nem világos, hogy a gyermekben vagy a gyermek tartamán túli tartományban kell keresni.
Il metodo ClockController.Seek è stato chiamato con argomenti che descrivono una destinazione di posizionamento che esegue il posizionamento di un figlio con Slip ma senza una durata definita. Non è chiaro se deve essere posizionato il figlio o se è necessario eseguire un posizionamento oltre la durata del figlio.
ClockController.Seek メソッドは、シーク先を示す引数によって呼び出されました。この宛先で、Slip を持ち、期間の定義されていない子をシークします。子をシークするか、子の期間を過ぎてシークするかは不明です。
정의된 기간 없이 Slip을 사용하여 자식을 검색하는 검색 대상을 설명하는 인수를 사용하여 ClockController.Seek 메서드를 호출했습니다. 자식을 검색하는 것인지 이전의 자식 기간을 검색하는 것인지 명확하지 않습니다.
Det ble utført et kall til metoden ClockController.Seek med argumenter som beskriver et søkemål som søker etter en underordnet med Slip, men ingen definert varighet. Det er uklart om vi søker etter den underordnede eller søker forbi den underordnedes varighet.
Метод ClockController.Seek был вызван с аргументами, описывающими искомый элемент. Метод выполняет поиск дочернего элемента со Slip, но без определенной продолжительности. Неясно, что ищется: дочерний элемент или то, что лежит после длительности дочернего элемента.
Se llamó al método ClockController.Seek con argumentos que describen un destino de llamada que llama a un objeto secundario con Slip pero sin duración definida. No está claro si se está llamando al objeto secundario o más allá de la duración del objeto secundario.
Metoden ClockController.Seek anropades med argument som beskriver en sökdestination som söker ett underordnat objekt med Slip men utan definierad varaktighet. Det är oklart om vi söker det underordnade objektet eller söker vidare efter det underordnade objektets varaktighet.
使用描述查找目标的参数调用 ClockController.Seek 方法,该查找目标查找有 Slip 但却无定义的持续时间的子级。这不清楚是在查找子级还是在查找子级经过的持续时间。
ClockController.Seek 方法已使用引數呼叫,此引數說明搜尋目標,會使用 Slip 搜尋子項目,但並未定義持續時間。無法判斷要搜尋子項目,或是搜尋超過子項目的持續時間。
Metoda ClockController.Seek byla vyvolána argumenty, které popisují cíl hledání podřízeného prvku s vlastností Slip, avšak nikoliv určenou dobou trvání. Není jasné, zda hledáme podřízený prvek, nebo jeho dobou trvání.
Metoda ClockController.Seek została wywołana z argumentami opisującymi wyszukiwanie miejsca docelowego dla obiektu podrzędnego z elementem typu Slip, ale bez zdefiniowanego czasu trwania. Nie jest jasne, czy szukany jest obiekt podrzędny, czy poszukiwanie dotyczy okresu poza czasem trwania obiektu podrzędnego.
Slip içeren ancak tanımlı süresi olmayan bir alt öğe arayan bir arama hedefi tanımlayan bağımsız değişkenlerle ClockController.Seek yöntemi çağırıldı. Alt öğenin mi yoksa alt öğenin geçmiş süresinin mi arandığı belirli değil.
O método ClockController.Seek foi chamado com argumentos que descrevem um destino de busca que busca um filho com Slip, mas sem duração definida. Não é claro se estamos buscando o filho ou buscando além da duração do filho.
'<var>X</var>' PixelFormat is not supported for this operation.
PixelFormat <var>X</var> understøttes ikke for denne handling.
PixelFormat <var>X</var> wordt niet ondersteund voor deze bewerking.
PixelFormat-arvo <var>X</var> ei ole tuettu tässä toiminnossa.
PixelFormat '<var>X</var>' n'est pas pris en charge pour cette opération.
"PixelFormat '<var>X</var>'" wird für diesen Vorgang nicht unterstützt.
Το PixelFormat '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται για αυτή την λειτουργία.
'<var>X</var>' PixelFormat is not supported for this operation.
A(z) „<var>X</var>” PixelFormat elem nem támogatott ennél a műveletnél.
PixelFormat '<var>X</var>' non supportato per questa operazione.
'<var>X</var>' PixelFormat は、この処理ではサポートされていません。
이 작업에 '<var>X</var>' PixelFormat이 지원되지 않습니다.
PixelFormat <var>X</var> støttes ikke for denne operasjonen.
PixelFormat "<var>X</var>" не поддерживается для данной операции.
PixelFormat '<var>X</var>' no está admitido para esta operación.
<var>X</var> PixelFormat stöds inte för denna åtgärd.
此操作不支持“<var>X</var>”PixelFormat。
此操作不支援 '<var>X</var>' PixelFormat。
Formát <var>X</var> PixelFormat není pro tento typ operace podporován.
Element „<var>X</var>” PixelFormat nie jest obsługiwany dla tej operacji.
'<var>X</var>' PixelFormat bu işlem için desteklenmiyor.
PixelFormat '<var>X</var>' não tem suporte para esta operação.
De underordnede Visual-elementer i denne node kan ikke redigeres, fordi der udføres et trægennemløb.
Kan de onderliggende Visual-elementen niet wijzigen voor dit knooppunt omdat een structuurbewerking wordt uitgevoerd.
Tämän solmun Visual-alielementtiä ei voi muokata, koska puuta käydään parhaillaan läpi.
Impossible de modifier les enfants Visual pour ce nœud car un parcours de l'arborescence est en cours.
Die untergeordneten Visual-Elemente des Knotens können nicht geändert werden, da gerade ein Tree Walk durchgeführt wird.
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των θυγατρικών στοιχείων Visual για αυτό τον κόμβο επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη διάσχιση δέντρου.
Cannot modify the Visual children for this node because a tree walk is in progress.
Nem módosítható a csomópont Visual gyermekeleme, mert a fa bejárása folyamatban van.
Impossibile modificare i figli Visual per questo nodo perché è in corso un attraversamento dell'albero.
このノードの Visual の子を変更できません。ツリー ウォークを実行中です。
트리 워크가 진행 중이기 때문에 이 노드에 대한 Visual 자식을 수정할 수 없습니다.
Kan ikke endre Visual-underordnet for denne noden fordi en tregjennomgang pågår.
Невозможно изменить дочерние элементы Visual данного узла, поскольку выполняется обход дерева.
No se pueden modificar los objetos secundarios de Visual para este nodo porque se está realizando un examen del árbol.
Det går inte att ändra underordnade Visual för denna nod eftersom en treewalk pågår.
无法修改此节点的 Visual 子级,因为正在执行走树。
Cannot modify the Visual children for this node because a tree walk is in progress.
無法修改此節點的 Visual 子項目,因為正在瀏覽樹狀目錄。
Nelze upravovat podřazené prvky prvku Visual pro tento uzel, protože probíhá prohledávání stromu.
Nie można zmienić elementów podrzędnych obiektów Visual dla tego węzła, ponieważ przeglądanie drzewa jest w toku.
Devam eden bir ağaç ilerletme işlemi olduğundan bu düğümün Visual alt öğeleri değiştirilemez.
Não é possível modificar o Visual filho para esse nó, pois uma movimentação pela árvore está em andamento.
Cannot perform this operation while a clock is assigned to the media player.
Denne handling kan ikke udføres, når medieafspilleren er tildelt et ur.
Kan deze bewerking niet uitvoeren terwijl een klok aan de mediaspeler is toegewezen.
Tätä toimintoa ei voi suorittaa, kun mediasoittimeen on liitettynä kello.
Impossible d'effectuer cette opération tant qu'une horloge est affectée au lecteur multimédia.
Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, wenn dem Media Player eine Uhr zugewiesen ist.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτής της λειτουργίας όταν έχει εκχωρηθεί ένα ρολόι στο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων.
Cannot perform this operation while a clock is assigned to the media player.
Ez a művelet nem hajtható végre, amíg óra van rendelve a médialejátszóhoz.
Impossibile eseguire l'operazione quando al lettore multimediale è assegnato un orologio.
クロックがメディア プレーヤーに割り当てられている間は、この処理を実行できません。
미디어 플레이어에 클록이 지정되는 동안 이 작업을 수행할 수 없습니다.
Kan ikke utføre denne operasjonen mens en klokke er tilordnet medieavspilling.
Невозможно выполнить данную операцию, когда проигрыватель мультимедиа управляется по часам.
No se puede realizar esta operación cuando un reloj está asignado al reproductor multimedia.
Det går inte att utföra denna åtgärd medan en klocka har tilldelats för mediaspelaren.
当时钟分配给媒体播放机时无法执行此操作。
已經為媒體播放程式指定時鐘時,無法執行此操作。
Tuto operaci nelze provést, dokud jsou hodiny nastaveny na Windows Media Player.
Nie można wykonać tej operacji, gdy zegar jest przydzielony do odtwarzacza multimedialnego.
Medya yürütücüsüne bir saat atanmışken bu işlem gerçekleştirilemez.
Não é possível executar esta operação enquanto um relógio está atribuído ao media player.
See catalog page for all messages.