The service
Messages on page
Value '<var>X</var>' could not be converted.
Værdien '<var>X</var>' kunne ikke konverteres.
Waarde <var>X</var> kan niet worden geconverteerd.
Arvoa <var>X</var> ei voitu muuntaa.
La valeur '<var>X</var>' n'a pas pu être convertie.
Der Wert "<var>X</var>" konnte nicht konvertiert werden.
Δεν ήταν δυνατή η μετατροπή της τιμής '<var>X</var>'.
Value '<var>X</var>' could not be converted.
A következő érték konvertálása sikertelen: „<var>X</var>”.
Impossibile convertire il valore '<var>X</var>'.
値 '<var>X</var>' を変換できませんでした。
'<var>X</var>' 값을 변환할 수 없습니다.
Kan ikke konvertere verdien <var>X</var>.
Не удалось преобразовать значение "<var>X</var>".
No se pudo convertir el valor '<var>X</var>'.
Det gick inte att konvertera värdet <var>X</var>.
未能转换值“<var>X</var>”。
無法轉換值 '<var>X</var>'。
Hodnotu <var>X</var> nebylo možné převést.
Nie można przekonwertować „<var>X</var>”.
'<var>X</var>' değeri dönüştürülemedi.
Não foi possível converter o valor '<var>X</var>'.
Cannot edit a cell when the DataGridColumn is in Read-Only mode.
Kan geen cellen bewerken wanneer de DataGridColumn zich in de modus Alleen-lezen bevindt.
Solua ei voi muokata, kun DataGridColumn on vain luku -tilassa.
Impossible de modifier une cellule si DataGridColumn est en mode lecture seule.
Das Bearbeiten einer Zelle ist nicht möglich, wenn DataGridColumn auf den Modus "Read-Only" festgelegt ist.
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία κελιού, όταν το στοιχείο DataGridColumn βρίσκεται σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση.
Cannot edit a cell when the DataGridColumn is in Read-Only mode.
Nem módosítható egy cella, ha a DataGridColumn csak olvasható módban van.
Impossibile modificare una cella quando DataGridColumn è in modalità di sola lettura.
DataGridColumn が読み取り専用モードのときにはセルを編集できません。
DataGridColumn이 Read-Only 모드이면 셀을 편집할 수 없습니다.
Kan ikke redigere en celle når DataGridColumn er i skrivebeskyttet modus.
Редактирование ячейки невозможно, когда DataGridColumn находится в режиме "Только чтение".
No se puede editar una celda cuando DataGridColumn está en modo Read-Only.
Det går inte att redigera en cell när DataGridColumn är i skrivskyddat läge.
DataGridColumn 处于只读模式中时,无法编辑单元格。
En celle kan ikke redigeres, når DataGridColumn er i tilstanden Read-Only.
當 DataGridColumn 處於唯讀模式時,無法編輯儲存格。
Buňku nelze upravit, pokud je třída DataGridColumn v režimu pouze pro čtení.
Nie można edytować komórki, jeśli klasa DataGridColumn jest w trybie tylko do odczytu.
DataGridColumn salt okunur moddayken bir hücreyi düzenleyemezsiniz.
Não será possível editar uma célula quando DataGridColumn estiver no modo Somente Leitura.
Cannot call FindItemByProperty on this ItemsControl because the specified property is not supported.
FindItemByProperty kunne ikke kaldes på denne ItemsControl, fordi den angivne egenskab ikke understøttes.
Kan FindItemByProperty niet aanroepen voor dit ItemsControl omdat de opgegeven eigenschap niet wordt ondersteund.
FindItemByProperty-ominaisuutta ei voi kutsua tässä ItemsControl-kohteessa, koska määritettyä ominaisuutta ei tueta.
Impossible d'appeler FindItemByProperty sur ce ItemsControl car la propriété spécifiée n'est pas prise en charge.
FindItemByProperty kann nicht für dieses ItemsControl aufgerufen werden, da die angegebene Eigenschaft nicht unterstützt wird.
Δεν είναι δυνατή η κλήση του FindItemByProperty σε αυτό το στοιχείο ItemsControl, επειδή η καθορισμένη ιδιότητα δεν υποστηρίζεται.
Cannot call FindItemByProperty on this ItemsControl because the specified property is not supported.
A FindItemByProperty metódus nem hívható meg erre az ItemsControl elemre, mert a megadott tulajdonság nem támogatott.
Impossibile chiamare FindItemByProperty su questo ItemsControl perché la proprietà specificata non è supportata.
指定されたプロパティはサポートされていないため、この ItemsControl で FindItemByProperty を呼び出せません。
지정된 속성이 지원되지 않으므로 이 ItemsControl에서 FindItemByProperty를 호출할 수 없습니다.
Kan ikke kalle FindItemByProperty på denne ItemsControl fordi den angitte egenskapen ikke støttes.
Не удается вызвать процедуру FindItemByProperty на этом ItemsControl, так как указанное свойство не поддерживается.
No se puede llamar a FindItemByProperty en este elemento ItemsControl porque no se admite la propiedad especificada.
Det går inte att anropa FindItemByProperty för denna ItemsControl eftersom den angivna egenskapen inte stöds.
无法对此 ItemsControl 调用 FindItemByProperty,因为不支持指定的属性。
因為不支援指定的屬性,所以無法在此 ItemsControl 上呼叫 FindItemByProperty。
Na této třídě ItemsControl nelze volat metodu FindItemByProperty, protože zadaná vlastnost není podporována.
Nie można wywołać metody FindItemByProperty w elemencie ItemsControl, ponieważ określona właściwość jest nieobsługiwana.
Belirtilen özellik desteklenmediği için, bu ItemsControl üzerinde FindItemByProperty çağrılamaz.
Não é possível chamar FindItemByProperty neste ItemsControl porque não há suporte para a propriedade especificada.
Blackout Day - <var>X</var>
Mørklægningsdag - <var>X</var>
Dag voor blackout - <var>X</var>
Umpeutumispäivä - <var>X</var>
Journée de black-out - <var>X</var>
Ausfalltag - <var>X</var>
Ημέρα διακοπής λειτουργίας - <var>X</var>
Blackout Day - <var>X</var>
Kieső nap - <var>X</var>
Giorno di blackout - <var>X</var>
ブラックアウト日 - <var>X</var>
블랫아웃 데이 - <var>X</var>
Blackout Day - <var>X</var>
День отсутствия - <var>X</var>
Día sin disponibilidad: <var>X</var>
Inaktiverad dag - <var>X</var>
中断日 - <var>X</var>
停機日 - <var>X</var>
Den nedostupnosti – <var>X</var>
Dzień niedostępności - <var>X</var>
Karanlık Gün - <var>X</var>
Dia de Blecaute - <var>X</var>
The collection already contains the item.
Samlingen indeholder allerede elementet.
Het item maakt al deel uit van de verzameling.
Kokoelma sisältää jo kohteen.
La collection contient déjà l'élément.
Die Auflistung enthält das Element bereits.
Η συλλογή περιέχει ήδη το στοιχείο.
The collection already contains the item.
A gyűjtemény már tartalmazza az elemet.
L'insieme contiene già l'elemento.
コレクションには既にこの項目が含まれています。
컬렉션에 항목이 이미 있습니다.
Samlingen inneholder allerede elementet.
Коллекция уже содержит данный элемент.
La colección ya contiene el elemento.
Mängden innehåller redan objektet.
集合已包含此项。
集合中已包含項目。
Kolekce tuto položku již obsahuje.
Kolekcja zawiera już ten element.
Koleksiyon zaten öğeyi içeriyor.
A coleção já contém o item.
Items refresh of the DataGrid failed. One of the probable causes is that the SortDescriptions added are not valid, in which case probable solutions are to set the CanUserSort on the Column to false, or to use SortMemberPath property on the Column, or to handle the Sorting event on DataGrid.
Elementopdatering af DataGrid mislykkedes. En mulig årsag er, at de tilføjede SortDescriptions ikke er gyldige. I dette tilfælde er løsningen muligvis at angive CanUserSort på Column til falsk eller at bruge egenskaben SortMemberPath på Column, eller at håndtere hændelsen Sorting på DataGrid.
Het vernieuwen van items in het DataGrid is mislukt. Een van de mogelijke oorzaken is het feit dat de toegevoegde SortDescriptions niet geldig zijn. In dat geval kan het probleem waarschijnlijk worden verholpen door CanUserSort voor de kolom in te stellen op false, door de eigenschap SortMemberPath te gebruiken voor de kolom, of door de gebeurtenis Sorting te verwerken in DataGrid.
DataGrid-kohteen kohteiden päivitys epäonnistui. Syynä voi olla, että lisätyt SortDescriptions-kohteet eivät kelpaa. Tässä tapauksessa ongelma voidaan todennäköisesti ratkaista määrittämällä Column-kohteen CanUserSort-arvoksi epätosi, käyttämällä Column-kohteessa SortMemberPath-ominaisuutta tai käsittelemällä lajittelutapahtuma DataGrid-kohteessa.
Échec de l'actualisation des éléments du DataGrid. L'une des raisons probables est l'ajout de SortDescriptions non valides. Dans ce cas, les solutions possibles consistent à affecter la valeur False à CanUserSort sur Column, à utiliser la propriété SortMemberPath sur Column ou à gérer l'événement Sorting sur DataGrid.
Fehler beim Aktualisieren der Elemente des DataGrid. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass die hinzugefügten SortDescriptions ungültig sind. In diesem Fall kann das Problem möglicherweise mit einem der folgenden Verfahren behoben werden: Legen Sie CanUserSort für die Spalte auf "false" fest, verwenden Sie die SortMemberPath-Eigenschaft für die Spalte, oder behandeln Sie das Sorting-Ereignis für DataGrid.
Η ανανέωση στοιχείων του DataGrid απέτυχε. Μια πιθανή αιτία είναι ότι τα στοιχεία SortDescriptions που προστέθηκαν δεν είναι έγκυρα, όπου σε αυτήν την περίπτωση η πιθανή λύση είναι να οριστεί για το στοιχείο CanUserSort στη στήλη η τιμή 'false' ή να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα SortMemberPath στη στήλη ή να γίνει χειρισμός του συμβάντος ταξινόμησης στο στοιχείο DataGrid.
Items refresh of the DataGrid failed. One of the probable causes is that the SortDescriptions added are not valid, in which case probable solutions are to set the CanUserSort on the Column to false, or to use SortMemberPath property on the Column, or to handle the Sorting event on DataGrid.
A DataGrid elemeinek frissítése sikertelen. Ennek egyik legvalószínűbb oka az, hogy a felvett SortDescription leírások érvénytelenek. Ebben az esetben a probléma valószínűleg elhárítható úgy, hogy „false” értékre állítja az oszlop CanUserSort tulajdonságát, vagy használja az oszlop SortMemberPath tulajdonságát, illetve kezeli a DataGrid Sorting eseményét.
Aggiornamento degli elementi del DataGrid non riuscito. Una delle cause probabili è che SortDescriptions aggiunto non sia valido. Le soluzioni probabili sono di impostare CanUserSort sulla Colonna su false, oppure di utilizzare la proprietà SortMemberPath sulla Colonna, oppure di gestire l'evento di Ordinamento su DataGrid.
DataGrid の項目更新が失敗しました。原因としては、追加された SortDescriptions が無効であることが考えられます。その場合、考えられる解決策としては、Column の CanUserSort を false に設定するか、Column に SortMemberPath プロパティを使用するか、または DataGrid で Sorting イベントを処理する方法があります。
DataGrid의 항목을 새로 고치지 못했습니다. 추가된 SortDescriptions가 잘못되었을 수 있습니다. 이 경우 문제를 해결하려면 Column의 CanUserSort를 false로 설정하거나, Column에서 SortMemberPath 속성을 사용하거나, DataGrid에서 Sorting 이벤트를 처리하십시오.
Elementoppdatering av DataGrid mislyktes. En av de sannsynlige årsakene er at SortDescriptions som er lagt til, ikke er gyldige, og da vil sannsynlige løsninger være å sette kolonnens CanUserSort til usann, bruke egenskapen SortMemberPath på kolonnen, eller behandle Sorting-hendelsen på DataGrid.
Не удалось обновить элементы DataGrid. Это может быть вызвано тем, что добавленные описания сортировки не являются допустимыми. Возможные решения: установить свойству столбца CanUserSort значение false, использовать свойство столбца SortMemberPath или обработать событие Sorting объекта DataGrid.
Error de actualización de los elementos de DataGrid. Una de las causas probables es que los elementos SortDescription agregados no son válidos, en cuyo caso las soluciones probables son establecer CanUserSort en la columna en false, usar la propiedad SortMemberPath en la columna o controlar el evento Sorting en DataGrid.
Objektuppdateringen för DataGrid misslyckades. En av de troliga orsakerna är att de SortDescriptions som har lagts till inte är giltiga, vilket innebär att de möjliga lösningarna är att ange CanUserSort för kolumnen till false, eller att använda egenskapen SortMemberPath för kolumnen, eller att hantera Sorting-händelsen i aktuellt DataGrid.
DataGrid 的项刷新失败。可能的原因之一是: 所添加的 SortDescriptions 无效。对此,可尝试将 Column 的 CanUserSort 设置为 false,或者对 Column 使用 SortMemberPath 属性,或者处理 DataGrid 上的 Sorting 事件。
DataGrid 的項目重新整理失敗。其中一項可能的原因是新增的 SortDescriptions 無效,若是這種情況,則可能的解決方案是將 Column 上的 CanUserSort 設定為 false,或是在 Column 上使用 SortMemberPath 屬性,或是在 DataGrid 上處理 Sorting 事件。
Aktualizace položek třídy DataGrid se nezdařila. Jednou z možných příčin může být skutečnost, že přidané vlastnosti SortDescriptions nejsou platné. V takovém případě je možným řešením nastavení vlastnosti CanUserSort sloupce na hodnotu false, použití vlastnosti SortMemberPath u tohoto sloupce nebo zpracování události řazení u třídy DataGrid.
Odświeżanie elementów formantu DataGrid nie powiodło się. Jedną z prawdopodobnych przyczyn jest to, że dodane właściwości SortDescriptions są nieprawidłowe; w takim wypadku prawdopodobne rozwiązanie to ustawienie wartości CanUserSort elementu Column jako false lub użycie właściwości SortMemberPath elementu Column, lub obsługa zdarzenia Sorting w formancie DataGrid.
DataGrid'in Items yenilemesi başarısız oldu. Olası nedenlerden biri eklenen SortDescriptions'ın geçersiz olmasıdır. Bunu olası çözümü Column üzerindeki CanUserSort'a false değerini verme veya Column üzerinde SortMemberPath özelliğini kullanmak ya da DataGrid üzerinde Sorting olayını işlemektir.
Falha na atualização de itens do DataGrid. Causa provável: as SortDescriptions não são válidas. Soluções prováveis: definir CanUserSort na Coluna como false, usar a propriedade SortMemberPath na Coluna ou tratar o evento Sorting em DataGrid.
Cannot add a column with an invalid DisplayIndex to the DataGrid.Columns collection.
Der kunne ikke føjes en kolonne med en ugyldig DisplayIndex til samlingen DataGrid.Columns.
Kan geen kolommen met een ongeldige DisplayIndex toevoegen aan de verzameling DataGrid.Columns.
DataGrid.Columns-kokoelmaan ei voi lisätä saraketta, jonka DisplayIndex ei kelpaa.
Impossible d'ajouter une colonne avec un DisplayIndex non valide à la collection DataGrid.Columns.
Eine Spalte mit einem ungültigen DisplayIndex kann der DataGrid.Columns-Auflistung nicht hinzugefügt werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στήλης με μη έγκυρο στοιχείο DisplayIndex στη συλλογή DataGrid.Columns.
Cannot add a column with an invalid DisplayIndex to the DataGrid.Columns collection.
Nem vehető fel olyan oszlop a DataGrid.Columns gyűjteménybe, amelyhez érvénytelen DisplayIndex tartozik.
Impossibile aggiungere una colonna con DisplayIndex non valido all'insieme DataGrid.Columns.
無効な DisplayIndex を持つ列を DataGrid.Columns コレクションに追加することはできません。
잘못된 DisplayIndex가 있는 열을 DataGrid.Columns 컬렉션에 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til en kolonne med en ugyldig DisplayIndex i samlingen DataGrid.Columns.
Не удается добавить столбец с недопустимым индексом DisplayIndex в коллекцию DataGrid.Columns.
No se puede agregar una columna con un valor de DisplayIndex no válido a la colección DataGrid.Columns.
无法将 DisplayIndex 无效的列添加到 DataGrid.Columns 集合。
Det går inte att lägga till en kolumn med ogiltigt DisplayIndex i DataGrid.Columns-mängden.
無法將具有無效之 DisplayIndex 的資料行加入 DataGrid.Columns 集合中。
Do kolekce DataGrid.Columns nelze přidat sloupec s neplatnou vlastností DisplayIndex.
Nie można dodać kolumny z nieprawidłową wartością DisplayIndex kolekcji DataGrid.Columns.
DataGrid.Columns koleksiyonuna geçersiz bir DisplayIndex değerli sütun eklenemez.
Não é possível adicionar uma coluna com DisplayIndex inválido à coleção DataGrid.Columns.
FirstDayOfWeek value is not valid.
Værdien FirstDayOfWeek er ikke gyldig.
FirstDayOfWeek-waarde is niet geldig.
FirstDayOfWeek-arvo ei kelpaa.
La valeur FirstDayOfWeek n'est pas valide.
Der FirstDayOfWeek-Wert ist ungültig.
Η τιμή FirstDayOfWeek δεν είναι έγκυρη.
FirstDayOfWeek value is not valid.
A FirstDayOfWeek értéke érvénytelen.
Valore FirstDayOfWeek non valido.
FirstDayOfWeek 値が有効ではありません。
FirstDayOfWeek 값이 잘못되었습니다.
FirstDayOfWeek-verdien er ugyldig.
Недопустимое значение FirstDayOfWeek.
El valor de FirstDayOfWeek no es válido.
Värdet för FirstDayOfWeek är inte giltigt.
FirstDayOfWeek 值无效。
FirstDayOfWeek 值無效。
Hodnota FirstDayOfWeek není platná.
Wartość FirstDayOfWeek jest nieprawidłowa.
FirstDayOfWeek değeri geçerli değil.
O valor FirstDayOfWeek não é válido.
The JumpList cannot be applied after calling BeginInit until there has been a matching call to EndInit.
JumpList kan ikke anvendes, efter at BeginInit er kaldt, før der har været et overensstemmende kald til EndInit.
JumpList-kohdetta ei voi käyttää BeginInit-kutsun suorittamisen jälkeen ennen vastaavan EndInit-kutsun suorittamista.
Impossible d'appliquer JumpList après un appel BeginInit sans un appel EndInit correspondant.
Die JumpList kann nach dem Aufruf von BeginInit nur angewendet werden, wenn ein entsprechender Aufruf von EndInit ausgeführt wurde.
Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του στοιχείου JumpList μετά την κλήση του στοιχείου BeginInit, προτού εκτελεστεί κλήση συμφωνίας στο EndInit.
The JumpList cannot be applied after calling BeginInit until there has been a matching call to EndInit.
A JumpList nem alkalmazható a BeginInit metódus meghívása után, egészen a megfelelő EndInit metódushívásig.
Impossibile applicare JumpList dopo la chiamata a BeginInit finché non sarà effettuata una chiamata corrispondente a EndInit.
BeginInit を呼び出した後、対応する EndInit への呼び出しがあるまでは JumpList を適用できません。
BeginInit이 호출된 후 EndInit에 일치하는 호출이 있을 때까지 JumpList를 적용할 수 없습니다.
JumpList kan ikke brukes etter kall til BeginInit før et tilsvarende kall til EndInit.
JumpList нельзя применить после вызова BeginInit, пока не будет произведен согласованный вызов EndInit.
JumpList no se puede aplicar después de llamar a BeginInit hasta que haya una llamada a EndInit correspondiente.
Det går inte att använda JumpList efter att BeginInit har anropats och innan ett motsvarande anrop har gjorts till EndInit.
调用 BeginInit 后无法应用 JumpList,直至发生对 EndInit 的匹配调用。
Nadat BeginInit is aangeroepen, kan de JumpList pas worden toegepast wanneer er een bijbehorende aanroep is gemaakt naar EndInit.
呼叫 BeginInit 之後,在對 EndInit 產生相符呼叫之前無法套用 JumpList。
Třídu JumpList nelze použít po volání metody BeginInit, pokud nebylo provedeno odpovídající volání metody EndInit.
Elementu JumpList nie można zastosować po wywołaniu metody BeginInit, chyba że miało miejsce odpowiadające wywołanie metody EndInit.
BeginInit çağrıldıktan sonra eşleşen bir EndInit çağrısı olana kadar JumpList uygulanamaz.
É possível aplicar JumpList após chamar BeginInit somente depois que houver uma chamada correspondente para EndInit.
Unloading custom dictionary file at <var>X</var> failed.
Den brugerdefinerede ordbogsfil blev ikke fjernet fra <var>X</var>.
Het verwijderen van het woordenlijstbestand in <var>X</var> is mislukt.
Kohteessa <var>X</var> olevan mukautetun sanastotiedoston latauksen poistaminen epäonnistui.
Échec du déchargement du fichier de dictionnaire personnalisé à l'emplacement <var>X</var>.
Fehler beim Entladen der benutzerdefinierten Wörterbuchdatei bei "<var>X</var>".
Απέτυχε η κατάργηση της φόρτωσης του προσαρμοσμένου αρχείου λεξικού στο <var>X</var>.
Unloading custom dictionary file at <var>X</var> failed.
Sikertelen volt az egyéni szótár memóriából való eltávolítása a következő helyen: <var>X</var>.
Scaricamento del file del dizionario personalizzato in <var>X</var> non riuscito.
<var>X</var> のカスタム辞書ファイルのアンロードに失敗しました。
<var>X</var>에서 사용자 지정 사전 파일을 언로드하지 못했습니다.
Utlasting av egendefinert ordlistefil på <var>X</var> mislyktes.
Не удалось произвести выгрузку файла настраиваемого словаря в <var>X</var>.
Error al descargar el archivo de diccionario en <var>X</var>.
Det gick inte att inaktivera den egna ordlistefilen på <var>X</var>.
在 <var>X</var> 处卸载自定义字典文件失败。
卸載位於 <var>X</var> 的自訂字典檔失敗。
Uvolnění souboru vlastního slovníku v <var>X</var> se nezdařilo.
Zwolnienie niestandardowego pliku słownika pod adresem <var>X</var> nie powiodło się.
<var>X</var> konumunda özel sözlük dosyası kaldırılamadı.
Falha no descarregamento do dicionário personalizado em <var>X</var>.
See catalog page for all messages.