The service
Messages on page
"Found unknown BAML record <var>X</var>".
"Found unknown BAML record <var>X</var>".
Onbekende BAML-record <var>X</var> gevonden.
"Löytyi tuntematon BAML-tietue <var>X</var>".
"Enregistrement BAML <var>X</var> inconnu trouvé".
"Ein unbekannter BAML-Datensatz "<var>X</var>" wurde gefunden".
"Βρέθηκε άγνωστη εγγραφή BAML <var>X</var>".
"Found unknown BAML record <var>X</var>".
Ismeretlen <var>X</var> BAML-rekord található.
"Trovato record BAML <var>X</var> sconosciuto".
"不明な BAML レコード <var>X</var> が見つかりました。"
"알 수 없는 BAML 레코드 <var>X</var>이(가) 있습니다."
Fant ukjent BAML-post <var>X</var>.
"Найдена неизвестная запись BAML <var>X</var>".
"Se encontró el registro BAML <var>X</var> desconocido".
“找到了未知的 BAML 记录 <var>X</var>”。
"Den okända BAML-posten <var>X</var> hittades".
"發現未知的 BAML 記錄 <var>X</var>"。
„Byl zjištěn neznámý záznam jazyka BAML <var>X</var>.“
"Bilinmeyen BAML kaydı <var>X</var> bulundu".
„Znaleziono nieznany rekord BAML <var>X</var>”.
"Registro BAML <var>X</var> desconhecido".
Cannot add a null column to a DataGrid's column collection.
Der kunne ikke føjes en null-kolonne til en DataGrid-kolonnesamling.
Kan geen null kolommen toevoegen aan de kolomverzameling van een DataGrid.
DataGrid-kohteen sarakekokoelmaan ei voi lisätä saraketta, jonka arvona on tyhjäarvo.
Impossible d'ajouter une colonne NULL à la collection de colonnes d'un DataGrid.
Eine NULL-Spalte kann der Spaltenauflistung eines DataGrid nicht hinzugefügt werden.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη στήλης με τιμή null σε μια συλλογή στηλών του στοιχείου DataGrid.
Cannot add a null column to a DataGrid's column collection.
Null oszlop nem adható hozzá egy DataGrid oszlopgyűjteményéhez.
Impossibile aggiungere una colonna null a un insieme di colonne di DataGrid.
DataGrid の列コレクションに NULL 列を追加することはできません。
null 열을 DataGrid의 열 컬렉션에 추가할 수 없습니다.
Kan ikke legge til en null-kolonne i kolonnesamlingen til et DataGrid.
Не удается добавить неопределенный (null) столбец в коллекцию столбцов DataGrid.
No se puede agregar una columna NULL a una colección de columnas de DataGrid.
Det går inte att lägga till en null-kolumn i kolumnmängden för ett DataGrid.
无法向 DataGrid 的列集合添加 null 列。
無法將 null 資料行加入 DataGrid 的資料行集合中。
Do kolekce sloupců třídy DataGrid nelze přidat sloupec s hodnotou null.
Nie można dodać pustej kolumny do kolekcji kolumn formantu DataGrid.
DataGrid'in sütun koleksiyonuna null sütun eklenemez.
Não é possível adicionar uma coluna nula à coleção de colunas de DataGrid.
Cannot create MarkupExtension Arguments is the wrong length vector.
MarkupExtension kunne ikke oprettes, argumenter er den forkerte længdevektor.
Kan geen MarkupExtension maken, Arguments is een onjuiste lengtevector.
MarkupExtension-kohdetta ei voi luoda, Arguments on vääränpituinen vektori.
Impossible de créer MarkupExtension ; Arguments est un vecteur de longueur incorrect.
MarkupExtension kann nicht erstellt werden. Arguments ist der falsche Längenvektor.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του στοιχείου MarkupExtension, τα ορίσματα έχουν εσφαλμένο διάνυσμα μήκους.
Cannot create MarkupExtension Arguments is the wrong length vector.
MarkupExtension nem hozható létre, az argumentumok helytelen hosszúságú vektort adnak meg.
Impossibile creare MarkupExtension - Argomenti è il vettore di lunghezza errata.
MarkupExtension を作成できません。Arguments は不適切な長さのベクターです。
MarkupExtension을 만들 수 없습니다. 인수가 잘못된 길이 벡터입니다.
Kan ikke opprette MarkupExtension-argumenter er vektor med feil lengde.
Не удалось создать MarkupExtension. Аргументы - неправильный вектор длины.
No se puede crear MarkupExtension. Arguments tiene un vector de longitud incorrecto.
Det går inte att skapa MarkupExtension. Argumenten har fel längdvektor.
无法创建 MarkupExtension。Arguments 为错误的长度向量。
無法建立 MarkupExtension。引數長度向量錯誤的。
Pro vektor se špatnou délkou nelze vytvořit argumenty třídy MarkupExtension.
Nie można utworzyć modułu MarkupExtension. Arguments jest wektorem o błędnej długości.
MarkupExtension oluşturulamıyor. Arguments yanlış uzunluk vektörüdür.
Não é possível criar MarkupExtension; argumento com vetor de tamanho incorreto.
Cannot call EndInit without previously calling BeginInit.
EndInit kan ikke kaldes uden først at kalde BeginInit.
Kan EndInit pas aanroepen wanneer BeginInit al is aangeroepen.
EndInit-kutsun suorittaminen ei ole mahdollista ennen edeltävää BeginInit-kutsun suorittamista.
Impossible d'appeler EndInit sans appel BeginInit préalable.
EndInit kann nicht ohne vorhergehenden Aufruf von BeginInit aufgerufen werden.
Cannot call EndInit without previously calling BeginInit.
Az EndInit metódus nem hívható meg a BeginInit metódus korábbi meghívása nélkül.
Impossibile chiamare EndInit senza aver precedentemente chiamato BeginInit.
前に BeginInit の呼び出しがない場合、EndInit を呼び出すことはできません。
이전에 호출된 BeginInit이 없으면 EndInit을 호출할 수 없습니다.
Kan ikke kalle EndInit uten å ha kalt BeginInit først.
Не удается вызвать метод EndInit без предварительного вызова метода BeginInit.
No se puede llamar a EndInit sin llamar primero a BeginInit.
Det går inte att anropa EndInit utan att först anropa BeginInit.
如果之前未调用 BeginInit,则无法调用 EndInit。
Δεν είναι δυνατή η κλήση του στοιχείου EndInit χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει κλήση του BeginInit.
在先前沒有呼叫 BeginInit 的情況下無法呼叫 EndInit。
Metodu EndInit nelze volat, pokud dříve nebyla volána metoda BeginInit.
Nie można wywołać metody EndInit bez wcześniejszego wywołania metody BeginInit.
BeginInit çağrılmadan önce EndInit çağrılamaz.
Não é possível chamar EndInit sem antes chamar BeginInit.
DeferrableContent is only allowed on ResourceDictionaries.
DeferrableContent er kun tilladt på ResourceDictionaries.
DeferrableContent is alleen toegestaan voor ResourceDictionaries.
DeferrableContent sallitaan vain ResourceDictionaries-kohteissa.
DeferrableContent n'est pas autorisé sur ResourceDictionaries.
DeferrableContent ist nur für ResourceDictionaries zulässig.
Το στοιχείο DeferrableContent επιτρέπεται μόνο στα στοιχεία ResourceDictionaries.
DeferrableContent is only allowed on ResourceDictionaries.
A DeferrableContent tulajdonság csak ResourceDictionary objektumok esetén engedélyezett.
DeferrableContent è un elemento valido solo in ResourceDictionaries.
DeferrableContent は ResourceDictionaries でのみ許可されます。
DeferrableContent는 ResourceDictionaries에만 허용됩니다.
DeferrableContent tillates bare for ResourceDictionaries.
DeferrableContent разрешено только на ResourceDictionaries.
DeferrableContent se permite sólo en ResourceDictionaries.
DeferrableContent tillåts endast i ResourceDictionaries.
只允许对 ResourceDictionaries 使用 DeferrableContent。
DeferrableContent 只允許用於 ResourceDictionaries 上。
Třída DeferrableContent je povolena pouze v třídách ResourceDictionaries.
Właściwość DeferrableContent jest dozwolona tylko dla elementów ResourceDictionaries.
DeferrableContent'a yalnızca ResourceDictionaries üzerinde izin verilir.
DeferrableContent é permitido somente em ResourceDictionaries.
BAML TypeId <var>X</var> is not known.
BAML TypeId <var>X</var> er ukendt.
BAML TypeId <var>X</var> is niet bekend.
BAML-tyyppitunnusta <var>X</var> ei tunneta.
L'ID de type BAML <var>X</var> est inconnu.
BAML TypeId <var>X</var> ist unbekannt.
Το TypeId <var>X</var> του BAML δεν είναι γνωστό.
BAML TypeId <var>X</var> is not known.
A következő BAML-típusazonosító ismeretlen: <var>X</var>.
TypeId BAML <var>X</var> sconosciuto.
BAML TypeId <var>X</var> は不明です。
BAML TypeId <var>X</var>을(를) 알 수 없습니다.
BAML TypeId <var>X</var> er ukjent.
Неизвестный идентификатор типа BAML <var>X</var>.
Elemento BAML TypeId <var>X</var> desconocido.
BAML TypeId <var>X</var> är okänt.
BAML TypeId <var>X</var> 未知。
BAML TypeId <var>X</var> 是未知的。
Identifikátor BAML TypeId <var>X</var> není znám.
Nieznana wartość BAML TypeId <var>X</var>.
BAML TypeId <var>X</var> bilinmiyor.
ID de Tipo BAML <var>X</var> desconhecida.
زر "التالي"
Knappen Næste
Knop Volgende
Seuraava-painike
Bouton suivant
Schaltfläche "Weiter"
Κουμπί 'Επόμενο'
לחצן הבא
Következő gomb
Pulsante Avanti
[次へ] ボタン
다음 단추
Neste-knapp
Кнопка "Далее"
Botón Siguiente
Knappen Nästa
“下一个”按钮
下一步按鈕
Tlačítko Další
Przycisk Następny
İleri düğmesi
Botão Próximo
En dialogboks, som er oprettet på en anden tråd, kunne ikke vises.
Eri säikeessä luotua valintaikkunaa ei voi näyttää.
Impossible d'afficher une boîte de dialogue créée au niveau d'un thread différent.
Ein Dialogfeld, das in einem anderen Thread erstellt wurde, kann nicht angezeigt werden.
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση παραθύρου διαλόγου που δημιουργήθηκε σε διαφορετικό νήμα.
Cannot show a dialog that was created on a different thread.
Nem jeleníthető meg olyan párbeszédpanel, amely másik szálon lett létrehozva.
Impossibile visualizzare una finestra di dialogo creata su un thread diverso.
異なるスレッドで作成されたダイアログを表示することはできません。
다른 스레드에서 만든 대화 상자는 표시할 수 없습니다.
Kan ikke vise en dialogboks som ble opprettet i en annen tråd.
Не удается показать диалог, созданный на другом потоке.
No se puede mostrar un cuadro de diálogo que se creó en un subproceso diferente.
Det går inte att visa en dialogruta som har skapats i en annan tråd.
无法显示在其他线程上创建的对话框。
Cannot show a dialog that was created on a different thread.
Kan geen dialoogvensters weergeven die zijn gemaakt in een andere thread.
無法顯示在不同執行緒上建立的對話方塊。
Dialog, který byl vytvořen v jiném vlákně, nelze zobrazit.
Nie można wyświetlić okna dialogowego, które zostało utworzone w innym wątku.
Farklı bir iş parçacığında oluşturulmuş iletişim kutusu gösterilemez.
Não é possível mostrar uma caixa de diálogo criada em um thread diferente.
The given DisplayIndex is out of range. DisplayIndex must be greater than or equal to 0 and less than Columns.Count.
Det givne DisplayIndex er uden for området. DisplayIndex skal være større end eller lig med 0 og mindre end Columns.Count.
De opgegeven DisplayIndex ligt buiten het bereik. DisplayIndex moet groter dan of gelijk aan 0 zijn, en minder dan Columns.Count.
Määritetty DisplayIndex-arvo on alueen ulkopuolella. DisplayIndex-arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi kuin Columns.Count.
La valeur DisplayIndex donnée est hors limites. Elle doit être supérieure ou égale à 0 et inférieure à Columns.Count.
Der angegebene DisplayIndex ist außerhalb des gültigen Bereichs. DisplayIndex muss größer oder gleich 0 und kleiner als Columns.Count sein.
Το παρεχόμενο στοιχείο DisplayIndex βρίσκεται εκτός περιοχής. Το στοιχείο DisplayIndex πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 0 και μικρότερο από την τιμή Columns.Count.
The given DisplayIndex is out of range. DisplayIndex must be greater than or equal to 0 and less than Columns.Count.
A megadott DisplayIndex a megengedett tartományon kívül esik. A DisplayIndex értéknek nullával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak és a Columns.Count értékénél kisebbnek kell lennie.
DisplayIndex specificato fuori intervallo. DisplayIndex deve essere maggiore o uguale a 0 e minore di Columns.Count.
指定された DisplayIndex が範囲外です。DisplayIndex は 0 以上で、かつ Columns.Count よりも小さい必要があります。
지정된 DisplayIndex가 범위를 벗어났습니다. DisplayIndex는 0보다 크거나 같고 Columns.Count보다 작아야 합니다.
Angitt DisplayIndex er utenfor området. DisplayIndex må være større enn eller lik 0, og mindre enn Columns.Count.
Данный DisplayIndex выходит за пределы допустимого диапазона. DisplayIndex должен быть больше или равен 0 и меньше Columns.Count.
El valor de DisplayIndex dado está fuera de intervalo. DisplayIndex debe ser mayor o igual a 0 y menor que Columns.Count.
Angett DisplayIndex ligger utanför tillåtet intervall. DisplayIndex måste vara större än eller lika med 0 och mindre än Columns.Count.
给定的 DisplayIndex 超出范围。DisplayIndex 必须大于或等于 0 且小于 Columns.Count。
Vlastnost DisplayIndex se nachází mimo rozsah. Vlastnost DisplayIndex musí být větší nebo rovna nule a menší než hodnota Columns.Count.
Dana wartość DisplayIndex jest poza zakresem. Wartość DisplayIndex musi być większa lub równa 0 i mniejsza niż wartość Columns.Count.
Verilen DataGridColumn için DisplayIndex aralık dışında. DisplayIndex 0'dan büyük veya eşit ve Columns.Count değerinden küçük olmalıdır.
指定的 DisplayIndex 超出範圍。DisplayIndex 必須大於或等於 0 且小於 Columns.Count。
O DisplayIndex atribuído está fora do intervalo. DisplayIndex deve ser maior ou igual a 0 e menor que Columns.Count.
The current value of the SelectionUnit property on the parent DataGrid prevents rows from being selected.
Den aktuelle værdi for egenskaben SelectionUnit på den overordnede DataGrid forhindrer, at rækker bliver markeret.
De huidige waarde van de eigenschap SelectionUnit voor het bovenliggende DataGrid zorgt ervoor dat er geen rijen kunnen worden geselecteerd.
DataGrid-pääkohteen SelectionUnit-ominaisuuden nykyinen arvo estää rivien valitsemisen.
La valeur actuelle de la propriété SelectionUnit sur le DataGrid parent empêche la sélection de lignes.
Aufgrund des aktuellen Werts der SelectionUnit-Eigenschaft für das übergeordnete DataGrid werden keine Zeilen ausgewählt.
Η τρέχουσα τιμή της ιδιότητας SelectionUnit στο γονικό DataGrid εμποδίζει την επιλογή των γραμμών.
The current value of the SelectionUnit property on the parent DataGrid prevents rows from being selected.
A szülő DataGrid SelectionUnit tulajdonságának jelenlegi értéke nem teszi lehetővé sorok kiválasztását.
Il valore corrente della proprietà SelectionUnit sul DataGrid padre impedisce di selezionare le righe.
親 DataGrid の SelectionUnit プロパティが現在の値の場合、行を選択できません。
부모 DataGrid의 현재 SelectionUnit 속성 값 때문에 행을 선택할 수 없습니다.
Gjeldende verdi for egenskapen SelectionUnit i overordnet DataGrid forhindrer at rader merkes.
Текущее значение свойства SelectionUnit на родительской DataGrid не позволяет выбирать ряды.
El valor actual de la propiedad SelectionUnit del elemento DataGrid primario impide seleccionar filas.
Det aktuella värdet för egenskapen SelectionUnit för överordnat DataGrid förhindrar markering av rader.
父级 DataGrid 上 SelectionUnit 属性的当前值不允许选择行。
在父代 DataGrid 上的 SelectionUnit 屬性目前的值可防止資料列被選取。
Aktuální hodnota vlastnosti SelectionUnit u nadřazené třídy DataGrid brání ve výběru řádků.
Bieżąca wartość właściwości SelectionUnit nadrzędnego formantu DataGrid zapobiega wybraniu wierszy.
Üst DataGrid üzerindeki SelectionUnit özelliğini geçerli değeri sütunların seçilmesini engelliyor.
O valor atual da propriedade SelectionUnit no pai DataGrid impede que as linhas sejam selecionadas.
See catalog page for all messages.