The service
Messages on page
eventId not valid. Use AddStructureChangedEventHandler to listen for tree structure changes.
eventId er ikke gyldigt. Brug AddStructureChangedEventHandler til at lytte efter træstrukturændringer.
eventId is niet geldig. Gebruik AddStructureChangedEventHandler om te luisteren naar boomstructuurwijzigingen.
eventId ei kelpaa. Käytä AddStructureChangedEventHandler-toimintoa puurakenteen muutosten kuunteluun.
eventId non valide. Utilisez AddStructureChangedEventHandler pour écouter les modifications d'arborescence.
eventId ist ungültig. Verwenden Sie AddStructureChangedEventHandler, um auf Änderungen der Baumstruktur zu lauschen.
Το στοιχείο eventId δεν είναι έγκυρο. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο AddStructureChangedEventHandler για ακρόαση αλλαγών δομής δέντρου.
eventId not valid. Use AddStructureChangedEventHandler to listen for tree structure changes.
Az eventId eseményazonosító érvénytelen. Használja az AddStructureChangedEventHandler metódust a faszerkezet módosításának figyelésére.
eventId non è valido. Utilizzare AddStructureChangedEventHandler per attendere che la struttura ad albero cambi.
eventId が無効です。ツリー構造の変更をリッスンするには、AddStructureChangedEventHandler を使用してください。
eventId가 잘못되었습니다. AddStructureChangedEventHandler를 사용하여 트리 구조 변경 내용을 수신 대기하십시오.
ugyldig eventId. Bruk AddStructureChangedEventHandler til å lytte etter endringer i trestruktur.
Недопустимый идентификатор eventId. Используйте AddStructureChangedEventHandler для ожидания изменения древовидной структуры.
eventId no válido. Use AddStructureChangedEventHandler para escuchar los cambios de estructura de árbol.
eventId är inte giltigt. Använd AddStructureChangedEventHandler för att lyssna efter trädstrukturändringar.
eventId 无效。使用 AddStructureChangedEventHandler 侦听树结构更改。
eventId 無效。請使用 AddStructureChangedEventHandler 接聽樹狀結構變更。
Identifikátor eventId není platný. K naslouchání změnám stromové struktury použijte obslužnou rutinu AddStructureChangedEventHandler.
Nieprawidłowy element eventId. Użyj obiektu AddStructureChangedEventHandler, aby odbierać zmiany struktury drzewa.
eventId geçerli değil. Ağaç yapısı değişikliklerini dinlemek için AddStructureChangedEventHandler kullanın.
eventId inválida. Use AddStructureChangedEventHandler para fazer a escuta das alterações de estrutura de árvore.
Unsupported Property.
Ikke understøttet egenskab.
Niet-ondersteunde eigenschap.
Ominaisuutta ei tueta.
Propriété non prise en charge.
Nicht unterstützte Eigenschaft.
Η ιδιότητα δεν υποστηρίζεται.
Unsupported Property.
Nem támogatott tulajdonság
Proprietà non supportata.
サポートされていないプロパティです。
지원되지 않는 Property입니다.
Egenskap støttes ikke.
Неподдерживаемое свойство.
Propiedad no admitida.
Egenskapen stöds inte.
不支持的属性。
不支援的屬性。
Nepodporovaná Vlastnost
Nieobsługiwany obiekt Property.
Desteklenmeyen Özellik.
Propriedade sem-suporte.
Grid row must be set between 0 and row maximum.
Rækken Grid skal være angivet til mellem 0 og rækkemaksimum.
Grid-rij moet worden ingesteld tussen 0 en het rijmaximum.
Grid-rivi on asetettava välille 0 - rivin enimmäisarvo.
La valeur de Grid Row doit être comprise entre 0 et la valeur maximale de la ligne.
Die Grid-Zeile muss auf einen Wert zwischen 0 und dem Zeilenmaximum festgelegt werden.
Η γραμμή Grid πρέπει να έχει οριστεί μεταξύ 0 και μέγιστης τιμής γραμμής.
Grid row must be set between 0 and row maximum.
A rács (Grid) sorát jelző értéknek 0 és a sorok maximális száma közé kell esnie.
Per la riga di Grid è necessario impostare un valore compreso tra 0 e il massimo per la riga.
Grid の行は、0 と行最大値の間に設定する必要があります。
Grid 행은 0과 행 최대값 사이에서 설정되어야 합니다.
Grid-rader må angis mellom 0 og maksimalt antall rader.
Строка Grid должна иметь значение между 0 и максимальным числом строк.
La fila de Grid debe estar establecida entre 0 y el máximo de filas.
Grid-raden måste ha ett värde mellan 0 och det maximala radvärdet.
为 Grid 行设置的值必须在 0 到行最大值之间。
方格資料列必須設定成介於 0 與資料列最大值之間的數字。
Řádek Grid musí být nastaven v rozmezí 0 až maximum řádku.
Numer wiersza elementu Grid powinien być ustawiony między wartością 0 a maksimum.
Grid satırı 0 ile üst satır değeri arasında ayarlanmalıdır.
A linha de Grid deve ser definida entre 0 e a linha máxima.
Start or end specified is past the end of the text range.
Den angivne start eller slutning er efter slutningen på tekstområdet.
Het opgegeven begin of einde ligt buiten het tekstbereik.
Määritetty aloitus- tai lopetuskohta on tekstialueen lopun ulkopuolella.
Le début ou la fin spécifié se trouve au-delà de la fin de la plage de texte.
Der angegebene Start bzw. das angegebene Ende liegt nach dem Ende des Textbereichs.
Η αρχή ή το τέλος που καθορίστηκε είναι μετά το τέλος της περιοχής κειμένου.
Start or end specified is past the end of the text range.
A megadott kezdet vagy vég a szövegtartomány végén túlra esik.
L'inizio o la fine specificati superano la fine dell'intervallo di testo.
指定された開始または終了が、テキスト範囲の終わりを越えています。
지정한 시작 또는 끝이 텍스트 범위의 끝을 지났습니다.
Angitt start eller slutt er utenfor tekstområdet.
Указанные начало или окончание лежат за окончанием текстового диапазона.
El inicio o el final especificado está más allá del final del intervalo de texto.
Början eller slutet som har angetts ligger efter slutet på textintervallet.
指定的开头或结尾超过了文本范围的末端。
開始或結束指定位置超出文字範圍的結尾。
Určený začátek nebo konec je mimo rozsah textu.
Określony początek lub koniec jest poza zakresem tekstu.
Belirtilen başlangıç veya bitiş metin aralığının sonunu aşıyor.
O início ou fim especificado ultrapassa o final do intervalo de texto.
Win32 edit control cannot have a child element.
Win32-redigeringsobjekt cannot kan ikke have et underordnet element.
Win32-besturingselement voor bewerking kan geen onderliggende elementen hebben.
Win32-muokkauskomponentilla ei voi olla alitason elementtiä.
Un contrôle d'édition Win32 ne peut pas avoir d'élément enfant.
Das Win32-Bearbeitungssteuerelement kann keine untergeordneten Elemente haben.
Ο έλεγχος επεξεργασίας Win32 δεν είναι δυνατόν να έχει θυγατρικό στοιχείο.
Win32 edit control cannot have a child element.
Egy Win32 rendszerű szerkesztő vezérlőnek nem lehet gyermekeleme.
Il controllo di modifica Win32 non può avere alcun elemento figlio.
Win32 Edit コントロールは子要素を持つことができません。
Win32 편집 컨트롤에 자식 요소가 있을 수 없습니다.
Win32-redigeringskontrollen kan ikke ha et underordnet element.
Элемент управления Win32 edit не может иметь дочерний элемент.
El control de edición Win32 tiene un elemento secundario.
Win32-redigeringskontrollen kan inte ha något underordnat element.
Win32 编辑控件不能具有子元素。
Win32 編輯控制項不能有子項目。
Textové pole prostředí Win32 nemůže mít podřízený element.
Formant edycji Win32 nie może mieć elementu podrzędnego.
Win32 düzenleme denetiminin alt öğesi olamaz.
O controle de edição Win32 não pode ter um elemento filho.
Character offset not valid in TextRange.
Tegnforskydning er ikke gyldig i TextRange.
De tekenoffset is niet geldig in TextRange.
Merkkisiirtymä ei kelpaa TextRange-alueessa.
Offset de caractère non valide dans TextRange.
Das Zeichenoffset in TextRange ist ungültig.
Η μετατόπιση χαρακτήρων δεν είναι έγκυρη στο στοιχείο TextRange.
Character offset not valid in TextRange.
A karaktereltolás nem érvényes a TextRange elemben.
Offset di carattere non valido in TextRange.
TextRange での文字オフセットが無効です。
TextRange에서 문자 오프셋을 사용할 수 없습니다.
Tegnforskyvning er ugyldig i TextRange.
Смещение символов недопустимо в TextRange.
Desplazamiento de caracteres no válido en TextRange.
Teckenförskjutningen är inte giltig i TextRange.
字符偏移在 TextRange 中无效。
TextRange 中的字元位移無效。
Odsazení znaku není v platném rozsahu textu TextRange.
Nieprawidłowe przesunięcie znaku w obiekcie TextRange.
TextRange içinde karakter kaydırma geçerli değil.
Deslocamento de caracteres inválido em TextRange.
'<var>X</var>' is not a valid value for this control.
'<var>X</var>' er ikke en gyldig værdi for dette objekt.
<var>X</var> is geen geldige waarde voor dit besturingselement.
<var>X</var> ei ole kelvollinen arvo tälle ohjausobjektille.
La valeur '<var>X</var>' n'est pas valide pour ce contrôle.
"<var>X</var>" ist kein gültiger Wert für dieses Steuerelement.
Η τιμή '<var>X</var>' δεν είναι έγκυρη για αυτό το στοιχείο ελέγχου.
'<var>X</var>' is not a valid value for this control.
A következő érték érvénytelen ehhez a vezérlőhöz: „<var>X</var>”.
'<var>X</var>' non è un valore valido per questo controllo.
'<var>X</var>' は、このコントロールに有効な値ではありません。
'<var>X</var>'이(가) 이 컨트롤에 대해 잘못된 값입니다.
<var>X</var> er ikke en gyldig verdi for denne kontrollen.
"<var>X</var>" не является допустимым значением для этого элемента управления.
'<var>X</var>' no es un valor válido para este control.
<var>X</var> är inte ett giltigt värde för den här kontrollen.
“<var>X</var>”不是此控件的有效值。
'<var>X</var>' 不是此控制項有效的值。
<var>X</var> není platná hodnota pro tento ovládací prvek.
„<var>X</var>” nie jest prawidłową wartością tego formantu.
'<var>X</var>' bu denetim için geçerli bir değer değildir.
'<var>X</var>' não é um valor válido para este controle.
Selection container requires one selection.
Markeringsbeholderen kræver en markering.
Er moet één item worden geselecteerd voor de selectiecontainer.
Valintasäilö edellyttää yhtä valintaa.
Le conteneur de sélection nécessite une sélection.
Der Auswahlcontainer erfordert eine Auswahl.
Το κοντέινερ επιλογής απαιτεί μια επιλογή.
Selection container requires one selection.
A választótároló egyszeres választást követel meg.
選択コンテナーでは、1 つ選択することが必要です。
선택 컨테이너에서 하나를 선택해야 합니다.
Valgbeholderen krever ett valg.
Для контейнера выбора требуется один выбранный элемент.
El contenedor de selección requiere una selección.
Markeringsbehållaren kräver en markering.
Questo contenitore di selezione richiede una selezione.
选择容器要求一个选择。
選擇容器需要一個選擇。
Zásobník pro výběr vyžaduje výběr jedné položky.
Kontener wyboru wymaga jednego wyboru.
Seçim kapsayıcısı bir seçim gerektiriyor.
O contêiner de seleção requer uma seleção.
ScrollBar percent must be between 0 and 100.
ScrollBar-procent skal være mellem 0 og 100.
Het percentage voor ScrollBar moet tussen 0 en 100 liggen.
ScrollBar-prosenttiarvon on oltava 0 - 100.
La valeur du pourcentage de ScrollBar doit être comprise entre 0 et 100.
Als Prozentwert für ScrollBar muss ein Wert zwischen 0 und 100 festgelegt werden.
Το ποσοστό ScrollBar πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 100.
ScrollBar percent must be between 0 and 100.
A ScrollBar százalékos értéknek 0 és 100 közé kell esnie.
La percentuale di ScrollBar deve essere compresa tra 0 e 100.
ScrollBar のパーセントは、0 と 100 の間にする必要があります。
ScrollBar 백분율은 0에서 100 사이여야 합니다.
ScrollBar-prosenten må være mellom 0 og 100.
Процент ScrollBar должен находиться в диапазоне от 0 до 100.
El porcentaje de ScrollBar debe estar entre 0 y 100.
Procentvärdet för ScrollBar måste ligga mellan 0 och 100.
ScrollBar 百分比必须在 0 到 100 之间。
ScrollBar 百分比必須是介於 0 和 100 之間的值。
Procentuální hodnota ScrollBar musí být v rozmezí od 0 do 100.
Wartość procentowa elementu ScrollBar musi należeć do zakresu od 0 do 100.
ScrollBar yüzdesi 0 ile 100 arasında olmalıdır.
A porcentagem de ScrollBar deve estar entre 0 e 100.
RangeFromChild method is not supported in this implementation.
Metoden RangeFromChild er ikke understøttet i denne implementering.
De methode RangeFromChild wordt niet ondersteund in deze implementatie.
RangeFromChild-metodi ei ole tuettu tässä toteutuksessa.
La méthode RangeFromChild n'est pas prise en charge dans cette implémentation.
Die RangeFromChild-Methode wird in dieser Implementierung nicht unterstützt.
Η μέθοδος RangeFromChild δεν υποστηρίζεται σε αυτήν την υλοποίηση.
RangeFromChild method is not supported in this implementation.
A RangeFromChild metódus ebben a megvalósításban nem támogatott.
Il metodo RangeFromChild non è supportato in questa implementazione.
RangeFromChild メソッドは、この実装ではサポートされていません。
RangeFromChild 메서드가 이 구현에서 지원되지 않습니다.
Metoden RangeFromChild støttes ikke i denne implementeringen.
Метод RangeFromChild не поддерживается в данном внедрении.
No se admite el método RangeFromChild en esta implementación.
Metoden RangeFromChild stöds inte i den här implementeringen.
此实现中不支持 RangeFromChild 方法。
此實作中不支援 RangeFromChild 方法。
Metoda RangeFromChild není v této implementaci podporována.
Metoda RangeFromChild nie jest obsługiwana w tej implementacji.
RangeFromChild yöntemi bu uygulamada desteklenmiyor.
Não há suporte para o método RangeFromChild nesta implementação.
See catalog page for all messages.