The service
Messages on page
XML 文件无效或不包含权限集。
XML 檔案無效或未包含使用權限集合。
Soubor XML je neplatný nebo neobsahuje sadu oprávnění.
XML-filen er ugyldig eller indeholder ikke et tilladelsessæt.
Het XML-bestand is ongeldig of bevat geen machtigingenset.
XML-tiedosto on virheellinen tai ei sisällä oikeusryhmää.
Le fichier XML n'est pas valide ou ne contient pas de jeu d'autorisations.
Die XML-Datei ist ungültig oder enthält keinen Berechtigungssatz.
Το αρχείο XML δεν είναι έγκυρο ή δεν περιέχει ένα σύνολο δικαιωμάτων.
Az XML-fájl érvénytelen, vagy nem tartalmaz engedélycsoportot.
Il file XML non è valido o non contiene un set di autorizzazioni.
XML ファイルが無効か、アクセス許可セットを持っていません。
XML 파일이 잘못되었거나 권한 집합이 들어 있지 않습니다.
XML-filen er ugyldig eller inneholder ikke et tillatelsessett.
Ten plik XML jest nieprawidłowy lub nie zawiera zestawu uprawnień.
O arquivo XML é inválido ou não contém um conjunto de permissões.
O ficheiro XML é inválido ou não contém um conjunto de permissões.
Файл XML является недопустимым или не содержит набор разрешений.
El archivo XML no es válido o no contiene un conjunto de permisos.
XML-filen är ogiltig eller innehåller inte någon behörighetsgrupp.
XML dosyası geçerli değil veya izin kümesi içermiyor.
无法创建 <var>X</var>。
無法建立 <var>X</var>。
<var>X</var> nelze vytvořit.
<var>X</var> kan ikke oprettes.
Kan <var>X</var> niet maken.
Luominen ei onnistu: <var>X</var>.
Impossible de créer <var>X</var>.
<var>X</var> kann nicht erstellt werden.
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία του <var>X</var>.
<var>X</var> nem hozható létre.
Impossibile creare <var>X</var>.
<var>X</var> を作成できません。
<var>X</var>을(를) 만들 수 없습니다.
Kan ikke opprette <var>X</var>.
Nie można utworzyć <var>X</var>.
Não é possível criar <var>X</var>.
Impossível criar <var>X</var>.
Не удалось создать <var>X</var>.
No se puede crear <var>X</var>.
Det gick inte att skapa <var>X</var>.
<var>X</var> oluşturulamıyor.
创建代码组时出错
建立程式碼群組時發生錯誤
Chyba při vytváření kódové skupiny
Fejl under oprettelse af kodegruppe
Fout bij het maken van codegroep
Virhe luotaessa koodiryhmää
Erreur de création du groupe de codes
Fehler beim Erstellen der Codegruppe
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη δημιουργία της ενότητας κώδικα
Hiba a kódcsoport létrehozásakor
Errore durante la creazione del gruppo di codice
コードグループの作成エラー
코드 그룹 만들기 오류
Feil under oppretting av kodegruppe
Błąd w czasie tworzenia grupy kodów
Erro ao Criar Grupo de Códigos
Erro ao criar grupo de código
Ошибка при создании группы кода
Error al crear grupo de códigos
Fel vid skapandet av kodgrupp
Kod Grubu Oluşturma Hatası
Oprávnění fronty zpráv je neomezené.
Tilladelsen til meddelelseskø er ubegrænset.
De machtiging voor berichtenwachtrij is onbeperkt.
Sanomajonon oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation File d'attente de messages est illimitée.
Die Meldungswarteschlangen-Berechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα ουράς μηνυμάτων είναι απεριόριστο.
Az üzenetsor-használati engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione Coda di messaggi è senza restrizioni.
メッセージ キューのアクセス許可は無制限です。
메시지 대기열 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for meldingskø er ubegrenset.
Uprawnienie do kolejki komunikatów jest nieograniczone.
A Permissão de Fila de Mensagens é irrestrita.
A permissão de fila de mensagens é ilimitada.
Разрешение доступа к очереди сообщений не ограничено.
El permiso de la cola de mensajes no está restringido.
Behörigheten för meddelandekön är obegränsad.
İleti Sırası İzni sınırsız.
“消息队列权限”是不受限制的。
訊息佇列使用權限不受限制。
向导没有关于此应用程序的足够信息。请运行一次该应用程序,以便向导可以收集修复它所必需的信息。
精靈沒有這個應用程式的足夠資訊。請執行一次應用程式,以便精靈蒐集修復它的必要資訊。
Průvodce nemá k dispozici dostatek informací o této aplikaci. Jednou tuto aplikaci spusťte, aby průvodce mohl zjistit informace, které jsou nezbytné k její opravě.
Guiden har ikke tilstrækkelige oplysninger om programmet. Kør programmet én gang, så guiden kan indsamle de oplysninger, der skal bruges til at reparere det.
De wizard bevat onvoldoende informatie over de toepassing. Voer de toepassing eenmaal uit zodat de wizard de informatie kan verzamelen die voor reparatie nodig is.
Ohjatulla toiminnolla ei ole tarpeeksi tietoa tästä sovelluksesta. Suorita sovellus kerran, jotta ohjattu toiminto voi kerätä tarvittavat tiedot sovelluksen korjaamiseksi.
L'Assistant ne dispose pas de suffisamment d'informations sur cette application. Exécutez-la une fois de sorte que l'Assistant puisse récolter les informations dont il a besoin pour la corriger.
Der Assistent hat nicht genügend Informationen über diese Anwendung. Führen Sie die Anwendung einmal aus, damit die zum Reparieren erforderlichen Informationen zusammengestellt werden können.
Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες στον οδηγό σχετικά με αυτή την εφαρμογή. Εκτελέστε την εφαρμογή μια φορά, ώστε να μπορέσει ο οδηγός να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διόρθωση της εφαρμογής.
A varázsló nem rendelkezik elegendő információval erről az alkalmazásról. Futtassa egyszer az alkalmazást, hogy a varázsló összegyűjthesse a javításához szükséges információt.
Informazioni insufficienti. Eseguire l'applicazione almeno una volta in modo da consentire la raccolta delle informazioni necessarie per risolvere il problema.
ウィザードにはこのアプリケーションに関する十分な情報がありません。ウィザードが修正に必要な情報を得るためにアプリケーションを 1 度実行してください。
이 응용 프로그램에 대한 정보가 부족합니다. 응용 프로그램을 복구하는 데 필요한 정보를 수집할 수 있도록 응용 프로그램을 한 번 실행하십시오.
Veiviseren har ikke nok informasjon om dette programmet. Kjør programmet en gang slik at veiviseren kan samle informasjonen som er nødvendig for å reparere det.
Dostępne w tym kreatorze informacje na temat aplikacji są niewystarczające. Uruchom tę aplikację, aby umożliwić zgromadzenie informacji wymaganych do jej naprawienia.
O assistente não possui informações suficientes sobre este aplicativo. Execute o aplicativo uma vez para que o assistente possa coletar as informações necessárias a fim de corrigi-lo.
O assistente não tem informações suficientes sobre esta aplicação. Execute a aplicação uma vez para que o assistente possa recolher as informações necessárias para a corrigir.
Мастер не обладает достаточной информацией об этом приложении. Запустите данное приложение, чтобы мастер смог собрать информацию, требуемую для его исправления.
El asistente no tiene suficiente información acerca de esta aplicación. Ejecute la aplicación una vez para que el asistente pueda recopilar la información necesaria para corregirla.
Guiden har inte tillräckligt mycket information om tillämpningsprogrammet. Kör tillämpningsprogrammet en gång så att guiden kan samla in den information som är nödvändig för korrigeringen.
Sihirbaz bu uygulama hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Önce uygulamayı çalıştırın, böylece sihirbaz düzeltmek için gereken bilgileri toplayabilir.
<var>X</var> 是无效端口号。
<var>X</var> 是個無效的連接埠編號。
<var>X</var> je neplatné číslo portu.
<var>X</var> er et ugyldigt portnummer.
<var>X</var> is een ongeldig poortnummer.
<var>X</var> on virheellinen portin numero.
<var>X</var> n'est pas un numéro de port valide.
<var>X</var> ist eine ungültige Anschlussnummer.
Το <var>X</var> δεν είναι έγκυρος αριθμός θύρας.
Érvénytelen portszám: <var>X</var>.
<var>X</var> è un numero di porta non valido.
<var>X</var> はポート番号として無効です。
<var>X</var>은(는) 잘못된 포트 번호입니다.
<var>X</var> er et ugyldig portnummer.
<var>X</var> jest nieprawidłowym numerem portu.
<var>X</var> é um número de porta inválido.
<var>X</var> é um número de porta inválido.
<var>X</var> является недопустимым номером порта.
<var>X</var> es un número de puerto no válido.
<var>X</var> är ett ogiltigt portnummer.
<var>X</var>, geçerli bir bağlantı noktası numarası değil.
Ohjattu toiminto ei pysty palauttamaan tämän alueen suojaustasoa oletusarvoon muihin käytäntötasoihin tehtyjen muutosten vuoksi.
L'Assistant n'est pas en mesure de rétablir le niveau de sécurité par défaut sur cette zone en raison de modifications dans d'autres niveaux de stratégie.
Der Assistent kann diese Zone nicht auf die Standardsicherheitsebene zurücksetzen, da andere Richtlinienebenen geändert wurden.
Ο οδηγός δεν είναι δυνατό να επαναφέρει αυτή τη ζώνη στο προεπιλεγμένο επίπεδο ασφάλειας λόγω αλλαγών σε άλλα επίπεδα πολιτικής.
A varázsló a más házirendszinteken végrehajtott módosítások miatt nem tudja visszaállítani ezt a zónát az alapértelmezett biztonsági szintre.
Impossibile reimpostare il livello di protezione predefinito per questa zona a causa di modifiche apportate in altri livelli dei criteri.
ほかのポリシー レベルが変更されたため、ウィザードはこのゾーンをリセットして既定のセキュリティ レベルにすることができません。
다른 정책 수준이 변경되었으므로 이 영역을 기본 보안 수준으로 다시 설정할 수 없습니다.
Veiviseren kan ikke tilbakestille denne sonen til standard sikkerhetsnivå på grunn av endringer i andre policynivåer.
Kreator nie może zresetować ustawień poziomu tej strefy na domyślny poziom zabezpieczeń z powodu modyfikacji dokonanych na innych poziomach zasad.
O assistente não pode redefinir o nível de segurança padrão desta zona devido a alterações em outros níveis de diretiva.
O assistente não consegue repor o nível de segurança predefinido desta zona devido a alterações noutros níveis de política.
Мастеру не удалось восстановить для этой зоны уровень безопасности по умолчанию из-за изменений на других уровнях безопасности.
El asistente no puede restablecer esta zona al nivel de seguridad predeterminado debido a cambios en otros niveles de directiva.
Guiden kan inte återställa zonen till standardnivån för säkerhet pga ändringar av andra principnivåer.
Sihirbaz, diğer ilke düzeylerindeki değişiklikler nedeniyle bu bölgeyi varsayılan güvenlik düzeyine döndüremiyor.
由于在其他策略级别所做的更改,向导无法将该区域重置为默认安全级别。
由於在其他原則層級中的變更,精露無法將這個區域重設為預設的安全性層級。
Průvodce není vzhledem ke změnám v ostatních úrovních zásad schopen obnovit výchozí úroveň zabezpečení pro tuto zónu.
Guiden kan ikke nulstille denne zone til standardsikkerhedsniveauet på grund af ændringer på andre politikniveauer.
De wizard kan deze zone vanwege wijzigingen in andere beleidsniveaus niet op het standaardbeveiligingsniveau instellen.
查看此权限集的帮助主题
檢視這個使用權限集合的說明主題
Zobrazí téma nápovědy pro tuto sadu oprávnění.
Viser emnet i Hjælp for dette tilladelsessæt
Het Help-onderwerp voor deze machtigingenset weergeven
Tarkastele tämän oikeusryhmän ohjeen aihetta
Afficher la rubrique d'aide pour ce jeu d'autorisations
Das Hilfethema für den Berechtigungssatz anzeigen
Προβολή του θέματος βοήθειας για αυτό το σύνολο δικαιωμάτων
Az ehhez az engedélycsoporthoz tartozó súgó megjelenítése
Visualizza l'argomento della Guida per il set di autorizzazioni
このアクセス許可セットのヘルプ トピックを表示します。
이 권한 집합에 대한 도움말 항목을 표시합니다.
Vis hjelpeemnet for dette tillatelsessettet
Wyświetl temat pomocy dotyczący tego zestawu uprawnień
Exibir o tópico da ajuda para este conjunto de permissões
Ver tópico de ajuda para este conjunto de permissões
Просмотреть раздел справки для этого набора разрешений
Ver el tema de ayuda de este conjunto de permisos
Visa hjälpavsnittet för behörighetsgruppen
Bu izin kümesi yardım konusunu görüntüle
将程序集添加到程序集缓存
將組件加入到組件快取
Přidat sestavení do mezipaměti sestavení
Føj en assembly til assemblycachen
Een assembly aan de assembly-cache toevoegen
Lisää kokoonpano kokoonpanovälimuistiin
Ajouter un assembly au cache de l'assembly
Eine Assembly zum Assemblycache hinzufügen
Προσθήκη συγκρότησης στο cache συγκροτήσεων
Kódösszeállítás felvétele a kódösszeállítási gyorsítótárba
Aggiungi assembly alla cache dell'assembly
アセンブリ キャッシュにアセンブリを追加する
어셈블리 캐시에 어셈블리를 추가합니다.
Legg til en samling i samlingsbufferen
Dodaj zestaw do pamięci podręcznej zestawów
Adicionar um conjunto de módulos (assembly) a um cache de conjunto de módulos
Adicionar assemblagem à cache da assemblagem
Добавить сборку в кэш сборок
Agregar un ensamblado a la caché de ensamblados
Lägg till en sammansättning i sammansättningscachen
Derleme önbelleğine bir derleme ekle
不允许使用独立存储。
不允許使用隔離儲存體。
Použití izolovaného úložiště není povoleno.
Brug af isoleret lagring er ikke tilladt.
Het gebruik van geïsoleerde opslag is niet toegestaan.
Eristetyn säilön käyttämistä ei sallita.
L'utilisation de stockage isolé n'est pas permis.
Der isolierte Speicher darf nicht verwendet werden.
Δεν επιτρέπεται η χρήση απομονωμένου χώρου αποθήκευσης.
Az elszigetelt tár használata nem engedélyezett.
L'utilizzo dell'archiviazione isolata non è consentito.
分離された記憶領域の使用は許可されていません。
격리된 저장소를 사용할 수 없습니다.
Bruken av isolert lager er ikke tillatt.
Użycie izolowanego magazynu jest niedozwolone.
Não é permitido o uso de armazenamento isolado.
Não é permitida a utilização de armazenamento isolado.
Использование изолированной памяти не допускается.
No se permite el uso de almacenamiento aislado.
Användning av isolerad lagring är inte tillåten.
Yalıtılmış depolama kullanımına izin verilmiyor.
See catalog page for all messages.