The service
Messages on page
修改部署包时出错
修改部署套件時發生錯誤
Chyba při změně balíčku zavedení
Fejl under ændring af implementeringspakken
Fout bij het wijzigen van het distributiepakket
Virhe muokattaessa käyttöönottopakettia
Erreur de modification du package de déploiement
Fehler beim Ändern des Weitergabepakets
Σφάλμα κατά την τροποποίηση του διανεμητέου πακέτου
Hiba történt a telepítőcsomag módosítása során.
Errore durante la modifica del package di distribuzione
配置パッケージを変更中にエラーが発生しました。
배포 패키지 수정 오류
Feil under endring av distribusjonspakke
Błąd w czasie modyfikowania pakietu rozmieszczania
Erro ao Modificar Pacote de Implantação
Erro ao modificar o pacote de implementação
Ошибка при изменении пакета развертывания
Error al modificar el paquete de implementación
Ett fel uppstod vid justering av distributionspaket
Dağıtım Paketini Değiştirme Hatası
Suojauskäytäntöön juuri tekemäsi muutokset saattavat estää .NET Framework -määritystyökalua käynnistymästä, kun seuraavan kerran tarvitset sitä. Tarkista tekemäsi muutokset ennen .NET Framework -määritystyökalun sulkemista.
Les modifications que vous venez d'apporter à la stratégie de sécurité peuvent empêcher l'exécution de l'outil .NET Framework Configuration tool la prochaine fois que vous en aurez besoin. Vérifiez vos modifications avant de fermer l'outil .NET Framework Configuration tool.
Die an der Sicherheitsrichtlinie vorgenommenen Änderungen verhindern möglicherweise das Ausführen des .NET Framework-Konfigurationstools. Überprüfen Sie die Änderungen bevor Sie das Tool schließen.
Οι αλλαγές που μόλις πραγματοποιήσατε στην πολιτική ασφάλειας ενδέχεται να εμποδίσουν την εκτέλεση του εργαλείου ρύθμισης παραμέτρων του .NET Framework την επόμενη φορά που θα το χρειαστείτε. Ελέγξτε τις αλλαγές σας πριν κλείσετε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων του .NET Framework.
Elképzelhető, hogy a biztonsági házirenden most végrehajtott változtatások meggátolják majd a .NET-keretrendszer konfigurációs eszközének futását, amikor legközelebb szüksége lenne rá. A .NET-keretrendszer konfigurációs eszközének bezárása előtt ellenőrizze a módosításokat.
Le modifiche appena apportate ai criteri di protezione potrebbero compromettere le successive esecuzioni di Configurazione .NET Framework. Verificare le modifiche prima della chiusura.
セキュリティ ポリシーが変更されました。この変更により次回 .NET Framework 構成ツールが実行できなくなる可能性があります。.NET Framework 構成ツールを閉じる前に変更した箇所を確認してください。
您刚对安全策略进行的更改可能会禁止 .NET Framework 配置工具在下次需要时运行。请在关闭 .NET Framework 配置工具之前检查您的更改。
您對安全性原則所做的變更可能會在您下次需要 .NET Framework 組態工具時影響它的執行。請在關閉 .NET Framework 組態工具前檢查您的變更。
Právě provedené změny zásad zabezpečení mohou příště zabránit spuštění nástroje .NET Framework Configuration. Před ukončením nástroje .NET Framework Configuration proto provedené změny zkontrolujte.
De ændringer, du netop har foretaget af sikkerhedspolitikken, kan forhindre konfigurationsværktøjet i .NET Framework i at køre, næste gang det er nødvendigt. Kontroller ændringerne, før du lukker konfigurationsværktøjet i .NET Framework.
De wijzigingen die u zojuist in het beveiligingsbeleid hebt aangebracht zorgen er mogelijk voor dat het configuratiehulpprogramma van .NET Framework de volgende keer niet kan worden uitgevoerd. Controleer de wijzigingen voordat u het configuratiehulpprogramma sluit.
보안 정책이 변경되어 다음에 .NET Framework 구성 도구가 실행되지 않을 수도 있습니다. .NET Framework 구성 도구를 닫기 전에 변경 내용을 확인하십시오.
Endringene du nettopp utførte i sikkerhetspolicyen, kan forhindre at konfigurasjonsverktøyet for .NET Framework kjører neste gang du trenger det. Kontroller endringene før du lukker konfigurasjonsverktøyet for .NET Framework.
Dokonane właśnie modyfikacje zasad zabezpieczeń mogą uniemożliwić uruchomienie narzędzia konfiguracyjnego .NET Framework, gdy będzie to konieczne. Przed zakończeniem działania narzędzia konfiguracyjnego .NET Framework sprawdź dokonane modyfikacje.
As alterações feitas na diretiva de segurança talvez impeçam que a ferramenta .NET Framework Configuration seja executada da próxima vez que você necessite dela. Verifique suas alterações antes de fechar a ferramenta .NET Framework Configuration.
As alterações feitas à política de segurança podem impedir que a ferramenta 'Configuração do .NET' seja executada da próxima vez que for necessária. Verifique as alterações feitas antes de fechar a ferramenta 'Configuração do .NET Framework'.
Внесенные Вами изменения в политике безопасности могут не позволить запустить средство настройки платформы .NET Framework в следующий раз. Перед закрытием средства настройки платформы .NET Framework проверьте изменения.
Los cambios realizados en la directiva de seguridad pueden evitar que la herramienta Configuración de .NET Framework se ejecute la próxima vez que la necesite. Compruebe los cambios antes de cerrar la herramienta Configuración de .NET Framework.
De ändringar av säkerhetsprincipen som du utför kan leda till att konfigurationsverktyget för .NET Framework inte går att köra. Kontrollera ändringarna innan du stänger konfigurationsverktyget för .NET Framework.
Güvenlik ilkesinde yaptığınız değişiklikler, .NET Framework Yapılandırma aracının daha sonra yeniden çalışmasını engelleyebilir. Lütfen, .NET Framework Yapılandırma aracını kapatmadan önce değişikliklerinizi denetleyin.
Tarvitaan julkinen avain.
Une clé publique est requise.
Ein öffentlicher Schlüssel ist erforderlich.
Απαιτείται ένα δημόσιο κλειδί.
Meg kell adni egy nyilvános kulcsot.
Richiesta una chiave pubblica.
公開キーが必要です。
공개 키가 필요합니다.
En fellesnøkkel kreves.
Wymagany jest klucz publiczny.
Uma chave pública é obrigatória.
É necessária uma chave pública.
Требуется указать открытый ключ.
Se necesita una clave pública.
En offentlig nyckel krävs.
Genel anahtar gerekli.
需要一个公钥。
必須有公開金鑰。
Je vyžadován veřejný klíč.
Du skal angive en offentlig nøgle.
Er is een openbare sleutel vereist.
确实要从程序集缓存中移除这些程序集吗?
您確定要從組件快取中移除這些組件嗎?
Opravdu chcete odebrat tato sestavení z mezipaměti sestavení?
Vil du fjerne disse assemblies fra assemblycachen?
Weet u zeker dat u deze assembly's uit de assembly-cache wilt verwijderen?
Haluatko varmasti poistaa nämä kokoonpanot kokoonpanovälimuistista?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ces assemblys du cache d'assemblys ?
Möchten Sie diese Assemblys wirklich aus dem Assemblycache entfernen?
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε αυτές τις συγκροτήσεις από το cache συγκροτήσεων;
Biztosan eltávolítja ezeket a kódösszeállításokat a kódösszeállítási gyorsítótárból?
Rimuovere gli assembly dalla cache?
これらのアセンブリをアセンブリ キャッシュから削除しますか?
이 어셈블리를 어셈블리 캐시에서 제거하시겠습니까?
Er du sikker på at du vil fjerne disse samlingene fra samlingsbufferen?
Czy na pewno chcesz usunąć te zestawy z pamięci podręcznej zestawów?
Tem certeza de que deseja remover esses conjuntos de módulos (assemblies) do cache de conjunto de módulos?
Tem a certeza de que pretende remover estas assemblagens da cache da assemblagem?
Действительно требуется удалить эти сборки из кэша сборок?
¿Realmente desea quitar los ensamblados de la caché de ensamblados?
Vill du ta bort de här sammansättningarna från sammansättningscachen?
Bu derlemeleri derleme önbelleğinden kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
Programy možná nebudou schopny přistupovat ke chráněným prostředkům, jako je registr, proměnné prostředí, názvy domény nebo nastavení zásad zabezpečení. Programy budou mít omezenou možnost použití prostředků grafického uživatelského rozhraní a místního systému souborů.
Programmerne kan muligvis ikke få adgang til beskyttede ressourcer, f.eks. registreringsdatabasen, miljøvariabler, domænenavne eller indstillinger for sikkerhedspolitik. Programmerne får begrænset mulighed for at bruge Windows-baserede ressourcer og dit lokale filsystem.
Mogelijk hebben programma's geen toegang tot beschermde bronnen zoals het register, omgevingsvariabelen, domeinnamen of beveiligingsbeleidsinstellingen. Programma's kunnen beperkt gebruikmaken van vensterbronnen en het lokale bestandssysteem.
Ohjelmat eivät välttämättä pysty käyttämään useimpia suojattuja resursseja, kuten rekisteriä, ympäristömuuttujia, toimialuenimiä tai suojauskäytännön asetuksia. Ohjelmat pystyvät käyttämään ikkunointiresursseja ja paikallista tiedostojärjestelmää rajoitetusti.
Il est possible que les programmes ne puissent pas accéder aux ressources les plus protégées, comme la base de registres, les variables d'environnement, les noms de domaine ou les paramètres de stratégie de sécurité. Les programmes ont des options limitées d'utilisation des ressources de fenêtrage et de votre système de fichiers local.
Programme können möglicherweise nicht auf die geschützten Ressourcen, z.B. die Registrierung, Umgebungsvariablen, Domänennamen oder Sicherheitsrichtlinieneinstellungen, zugreifen. Die Programme können Windowing-Ressourcen und das lokale Dateisystem eingeschränkt verwenden.
Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των προγραμμάτων σε προστατευμένους πόρους όπως το μητρώο, οι μεταβλητές περιβάλλοντος, τα ονόματα τομέων ή οι ρυθμίσεις πολιτικής ασφάλειας. Τα προγράμματα θα διαθέτουν περιορισμένη δυνατότητα χρήσης του τοπικού συστήματος αρχείων και των πόρων για τη χρήση παραθύρων.
A programok esetleg nem férhetnek hozzá a védett erőforrásokhoz, például a rendszerleíró adatbázishoz, a környezeti változókhoz, a tartománynevekhez és a biztonsági házirend beállításaihoz. A programok korlátozott mértékben használhatják majd az ablakkezelési erőforrásokat és a helyi fájlrendszert.
I programmi potrebbero non essere in grado di accedere a risorse protette, quali il Registro di sistema, le variabili di ambiente, i nomi di dominio o le impostazioni dei criteri di protezione. I programmi potranno usare in modo limitato le risorse basate su Windows e il file system locale.
プログラムは、レジストリ、環境変数、ドメイン名またはセキュリティ ポリシー設定などの保護されたリソースにアクセスできない可能性があります。プログラムは、ウィンドウ リソースおよびユーザーのローカルのファイル システムを十分に使用することができません。
프로그램이 레지스트리, 환경 변수, 도메인 이름 또는 보안 정책 설정과 같은 보호되는 리소스에 액세스할 수 없습니다. 프로그램이 창 작업 리소스 및 사용자의 로컬 파일 시스템을 제한적으로 사용할 수 있습니다.
Det kan hende programmer ikke får tilgang til beskyttede ressurser, for eksempel registret, miljøvariabler, domenenavn eller sikkerhetspolicyinnstillinger. Programmer har begrenset mulighet til å bruke vindusressurser og det lokale filsystemet.
Uzyskanie przez programy dostępu do chronionych zasobów, takich jak rejestr, zmienne środowiskowe, nazwy domen lub ustawienia zasad zabezpieczeń może być niemożliwe. Programy będą miały ograniczoną możliwość używania zasobów związanych z obsługą okien i lokalnego systemu plików.
Talvez os programas não possam acessar recursos protegidos, como o Registro, variáveis de ambiente, nomes de domínio, ou configurações de diretiva de segurança. Os programas terão capacidade para usar recursos de janelas e o sistema de arquivos local.
É possível que os programas não consigam aceder a recursos protegidos como o registo, variáveis de ambiente, nomes de domínio ou definições de política de segurança. Os programas terão disponibilidade ilimitada para utilizar recursos de windowing e o sistema de ficheiros local.
Возможно, программы не смогут получить доступ к защищенным ресурсам, таким как реестр, переменные среды, имена доменов и параметры политики безопасности. Программы получат ограниченные возможности использования ресурсов окон и локальной файловой системы.
Puede que los programas no puedan obtener acceso a recursos protegidos como el Registro, las variables de entorno, los nombres de dominio o la configuración de la directiva de seguridad. Los programas dispondrán de capacidad limitada para utilizar los recursos basados en ventanas y el sistema de archivos local.
Programmen kommer eventuellt inte åt skyddade resurser, t ex registret, miljövariabler, domännamn och inställningarna för säkerhetsprinciper. Programmen har begränsade möjligheter att använda fönsterhanteringsresurser och det lokala filsystemet.
Programlar, kayıt defteri, ortam değişkenleri, etki alanı adları veya güvenlik ilkesi ayarlarına erişemeyebilir. Programlar pencere oluşturma kaynakları ve yerel dosya sisteminizin kullanımında sınırlı olanaklara sahiptir.
程序可能无法访问受保护的资源(如注册表、环境变量、域名或安全策略设置)。程序将只能有限制地使用窗口化资源和您的本地文件系统。
這些程式可能無法存取大部分保護的資源 (例如登錄、環境變數、網域名稱或安全性原則設定)。這些程式僅將具有使用部分視窗化資源和您本機檔案系統的能力。
您必须指定一个程序集文件名才能获取哈希值。
您必須指定組件檔名才能取得雜湊。
Chcete-li získat algoritmus hash, musíte zadat název souboru sestavení.
Du skal angive filnavnet på en assembly for at hente hashen.
Voor het ophalen van de hash moet de bestandsnaam van een assembly worden opgegeven.
Sinun pitää määrittää kokoonpanon tiedostonimi hajautuksen saamiseksi.
Vous devez spécifier un nom de fichier d'assembly pour obtenir le hachage.
Geben Sie einen Assemblynamen an, um den Hash abzurufen.
Για να λάβετε τον κατακερματισμό πρέπει να ορίσετε ένα όνομα αρχείου συγκρότησης.
A kivonat beolvasásához meg kell adnia egy kódösszeállítás fájlnevét.
Per ottenere l'hash occorre specificare un nome file di assembly.
ハッシュを取得するにはアセンブリのファイル名を指定してください。
해시를 가져오려면 어셈블리 파일 이름을 지정해야 합니다.
Du må angi et filnavn på samlingen for å hente den nummererte meldingen.
Aby uzyskać mieszanie, należy określić nazwę pliku zestawu.
Especifique um nome de arquivo de conjunto de módulos (assembly) para obter o valor hash.
Tem de especificar um nome de ficheiro de assemblagem para obter o hash.
Для считывания хэша требуется указать имя файла сборки.
Debe especificar un nombre de archivo de ensamblado para obtener el hash.
Du måste ange namnet på en sammansättning om du vill hämta hash-värdet.
Karmayı almak için derleme dosyası adı belirtmelisiniz.
无法打开 <var>X</var>。
無法開啟 <var>X</var>。
<var>X</var> nelze otevřít.
<var>X</var> kan ikke åbnes.
Kan <var>X</var> niet openen.
Avaaminen ei onnistu: <var>X</var>.
Impossible d'ouvrir <var>X</var>.
<var>X</var> kann nicht geöffnet werden.
Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του <var>X</var>.
<var>X</var> nem nyitható meg.
Impossibile aprire <var>X</var>.
<var>X</var> を開けません。
<var>X</var>을(를) 열 수 없습니다.
Kan ikke åpne <var>X</var>.
Nie można otworzyć <var>X</var>.
Não é possível abrir <var>X</var>.
Impossível abrir <var>X</var>.
Не удалось открыть <var>X</var>.
No se puede abrir <var>X</var>.
Det gick inte att öppna <var>X</var>.
<var>X</var> açılamıyor.
创建安全策略部署包
建立安全性原則部署套件
Vytvořit balíček pro zavedení zásad zabezpečení
Opret en implementeringspakke til sikkerhedspolitik
Een pakket voor de distributie van het beveiligingsbeleid maken
Luo suojauskäytännön käyttöönottopaketti
Créer un nouveau package de déploiement de stratégie
Ein Sicherheitsrichtlinien-Weitergabepaket erstellen
Δημιουργία ενός διανεμητέου πακέτου πολιτικής ασφάλειας
Biztonsági házirend telepítőcsomag létrehozása
Crea un nuovo package di distribuzione dei criteri di protezione
セキュリティ ポリシー配置パッケージを作成する
보안 정책 배포 패키지를 만듭니다.
Opprett en distribusjonspakke for sikkerhetspolicy
Utwórz pakiet rozmieszczania zasad zabezpieczeń
Criar um pacote de implantação de diretiva de segurança
Criar pacote de implementação da política de segurança
Создать пакет развертывания политики безопасности
Crear un paquete de implementación de la directiva de seguridad
Skapa ett distributionspaket för en säkerhetsprincip
Güvenlik ilkesi dağıtım paketi oluştur
该区域包含安装在计算机上的所有应用程序。
這個區域包含您電腦上安裝的所有應用程式
Tato zóna obsahuje všechny aplikace instalované v tomto počítači.
Denne zone indeholder alle de programmer, der er installeret på computeren.
Deze zone bevat alle toepassingen op de computer.
Tämä alue sisältää kaikki tietokoneeseesi asennetut sovellukset.
Cette zone contient toutes les applications installées sur votre ordinateur.
Diese Zone enthält alle Anwendungen, die auf dem Computer installiert sind.
Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.
Ez a zóna tartalmazza a számítógépén telepített összes alkalmazást.
Questa zona contiene tutte le applicazioni installate nel computer.
このゾーンにはコンピュータにインストールされたすべてのアプリケーションが含まれています。
이 영역에는 컴퓨터에 설치되어 있는 모든 응용 프로그램이 포함됩니다.
Denne sonen inneholder alle programmer som er installert på datamaskinen.
W tej strefie znajdują się wszystkie aplikacje zainstalowane na tym komputerze.
Esta zona contém todos os aplicativos instalados no computador.
Esta zona contém todas as aplicações instaladas no computador.
Эта зона содержит все приложения, установленные на Ваш компьютер.
Esta zona contiene todas las aplicaciones instaladas en el equipo.
Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram som är installerade på datorn.
Bu bölge bilgisayarınıza yüklenmiş tüm uygulamaları içerir.
Minimální úroveň důvěryhodnosti
Laveste tillidsniveau
Minimaal vertrouwensniveau
Luottamuksen vähimmäistaso
Niveau minimal de confiance
Minimale Vertrauensebene
Κατώτατο επίπεδο αξιοπιστίας
Minimális megbízhatósági szint
Livello minimo di attendibilità
信頼の最低レベル
최소 신뢰 수준
Minimum klareringsnivå
Minimalny poziom zaufania
Nível Mínimo de Confiança
Nível mínimo de fidedignidade
Минимальный уровень доверия
Nivel mínimo de confianza
Lägsta förtroendenivå
En Düşük Güven Düzeyi
最低信任级别
最低信任層級
See catalog page for all messages.