The service
Messages on page
主要金鑰檔案不存在或格式無效。
Файл главного ключа не существует или имеет недопустимый формат.
Huvudnyckelfilen finns inte eller så har den ett felaktigt format.
主密钥文件不存在或格式无效。
master 키 파일이 없거나 형식이 잘못되었습니다.
Le fichier de la clé principale n'existe pas ou son format n'est pas valide.
マスタ キー ファイルが存在しないか、無効な形式です。
El archivo de clave maestra no existe o tiene un formato no válido.
Die Hauptschlüsseldatei ist nicht vorhanden oder besitzt ein ungültiges Format.
Il file della chiave master non esiste oppure il formato non è valido.
Het hoofdsleutelbestand bestaat niet of heeft een ongeldige indeling.
O arquivo da chave mestre não existe ou tem formato inválido.
Alla fragment till databasen %1 på enheten %2 kommer nu endast att användas för logganvändning.
裝置 '%2' 上的資料庫 '%1' 的所有片段現在全部都提供給記錄檔使用。
Все фрагменты базы данных "%1" на устройстве "%2" в данный момент выделены только для регистрации.
设备 '%2' 上的数据库 '%1' 的所有片段现在专门用于日志。
장치 '%2'의 데이터베이스 '%1'에 대한 모든 조각이 이제 로그 사용 전용으로 지정되었습니다.
Tous les fragments de la base de données '%1' sur l'unité '%2' sont maintenant réservés exclusivement à l'usage du journal.
デバイス '%2' 上のデータベース '%1' のすべてのフラグメントはログだけに使用されるようになりました。
Todos los fragmentos de la base de datos '%1' del dispositivo '%2' están dedicados ahora únicamente a registro.
Alle Fragmente für die '%1'-Datenbank auf dem Gerät '%2' werden jetzt ausschließlich zur Verwendung für Protokolle dediziert.
Ora tutti i frammenti del database '%1' nella periferica '%2' possono essere utilizzati solo nel log.
Alle fragmenten voor de database %1 op het apparaat %2 zijn nu exclusief gereserveerd voor logboekgebruik.
Todos os fragmentos do banco de dados '%1' no dispositivo '%2' agora estão dedicados somente ao uso em log.
Filen %1 togs bort från tempdb-databasen. Ändringen börjar gälla när servern har startats om.
檔案 '%1' 已從 tempdb 移除,並將於伺服器重新啟動時生效。
Файл "%1" удален из базы данных tempdb и вступит в силу после перезапуска сервера.
已从 tempdb 中删除文件 '%1',这将在服务器重新启动时生效。
파일 '%1'이(가) tempdb에서 제거되었으며 서버를 다시 시작해야 변경 내용이 적용됩니다.
Le fichier '%1' a été supprimé de tempdb. La modification prendra effet au prochain redémarrage du serveur.
ファイル '%1' は tempdb から削除されましたが、実際にはサーバーの再起動時に削除されます。
Se ha quitado el archivo '%1' de tempdb. Tendrá efecto al reiniciar el servidor.
Die Datei '%1' wurde aus 'tempdb' entfernt. Dies wird beim Neustart des Servers wirksam.
Il file '%1' è stato rimosso da tempdb. La modifica diventerà operativa al riavvio del server.
Het bestand %1 is verwijderd uit tempdb en wordt van kracht wanneer de server opnieuw is opgestart.
O arquivo '%1' foi removido de tempdb. Isso será efetivado quando o servidor for reiniciado.
Det finns inga utökade lagrade procedurer.
擴充預存程序不存在。
Расширенные хранимые процедуры не существуют.
不存在扩展存储过程。
확장 저장 프로시저가 없습니다.
Aucune procédure stockée étendue.
拡張ストアド プロシージャは存在しません。
No existe ningún procedimiento almacenado extendido.
Es sind keine erweiterten gespeicherten Prozeduren vorhanden.
Nessuna stored procedure disponibile.
Er bestaan geen uitgebreide, opgeslagen procedures.
Não existem procedimentos armazenados estendidos.
Databasen är frånkopplad.
資料庫目前為離線。
База данных сейчас в автономном режиме.
数据库现在处于离线状态。
데이터베이스가 오프라인 상태로 되었습니다.
La base de données est maintenant hors connexion.
データベースがオフラインになりました。
La base de datos está ahora sin conexión.
Die Datenbank ist jetzt offline.
Il database è ora non in linea.
De database is nu off line.
O banco de dados está off-line.
資料庫已經離線。
База данных уже в автономном режиме.
Databasen är redan frånkopplad.
数据库已经离线。
데이터베이스가 이미 오프라인 상태입니다.
La base de données est déjà hors connexion.
データベースは既にオフラインです。
La base de datos ya está sin conexión.
Die Datenbank ist bereits offline.
Il database è già non in linea.
De database is al off line.
O banco de dados já está off-line.
En privat nyckel har redan angetts för den här filen. Om du vill ändra den måste du släppa certifikatet och sedan skapa det på nytt.
已經設定這個檔案的私密金鑰。若要變更,您應該卸除並重新建立憑證。
Закрытый ключ уже задан для данного файла. Для его изменения необходимо удалить сертификат и создать его повторно.
已为此文件设置了私钥。若要更改该私钥,应删除并重新创建证书。
이 파일에 대한 개인 키가 이미 설정되어 있습니다. 개인 키를 변경하려면 인증서를 삭제하고 다시 만들어야 합니다.
La clé privée est déjà définie pour ce fichier. Pour la changer, supprimez et recréez le certificat.
このファイルの秘密キーは既に設定されています。変更するには、証明書をいったん削除して再作成してください。
La clave privada ya está establecida para este archivo. Para cambiarla, debe quitar y volver a crear el certificado.
Der private Schlüssel ist für diese Datei bereits festgelegt. Um ihn zu ändern, sollten Sie das Zertifikat löschen und erneut erstellen.
La chiave privata è già stata impostata per questo file. Per modificarla è necessario eliminare il certificato e ricrearlo.
De persoonlijke sleutel is al ingesteld voor dit bestand. U kunt de sleutel wijzigen door het certificaat weg te halen en opnieuw te maken.
A chave particular já está definida para este arquivo. Para alterá-la, cancele e crie novamente o certificado.
%1 har en privat nyckel som skyddas av ett användardefinierat lösenord. Du måste ange lösenordet för att kunna använda den privata nyckeln.
%1 的私密金鑰受使用者自訂密碼保護。必須提供該密碼,才能使用私密金鑰。
Закрытый ключ %1 защищен заданным пользователем паролем. Этот пароль необходимо ввести для активации секретного ключа.
%1 具有受用户定义密码保护的私钥。若要启用该私钥,需要提供该密码。
%1에 사용자 정의 암호로 보호된 개인 키가 있습니다. 개인 키를 사용하려면 해당 암호를 알아야 합니다.
Le %1 a une clé privée qui est protégée par un mot de passe défini par l'utilisateur. Ce mot de passe est indispensable pour utiliser la clé privée.
%1 には、ユーザー定義のパスワードで保護された秘密キーがあります。秘密キーを使用するには、そのパスワードを指定する必要があります。
%1 tiene una clave privada protegida mediante una contraseña definida por el usuario. Debe especificar esa contraseña para habilitar el uso de la clave privada.
Das %1-Objekt weist einen privaten Schlüssel auf, der mit einem benutzerdefinierten Kennwort geschützt ist. Dieses Kennwort muss bereitgestellt werden, um die Verwendung des privaten Schlüssels zu ermöglichen.
A %1 è associata una chiave privata protetta con una password definita dall'utente. Per poter utilizzare la chiave privata è necessario specificare tale password.
%1 heeft een persoonlijke sleutel die is beveiligd met een door de gebruiker gedefinieerd wachtwoord. Dat wachtwoord moet worden opgegeven om de persoonlijke sleutel te kunnen gebruiken.
%1 tem uma chave particular que é protegida por uma senha definida pelo usuário. Essa senha precisa ser fornecida para permitir o uso da chave particular.
Varning! I sysdepends framgår att andra objekt (vyer, procedurer och liknande) hänvisar till det här objektet med det gamla namnet. Dessa objekt blir ogiltiga och bör släppas och genast skapas på nytt.
注意: sysdepends 顯示其他物件 (檢視、程序等等) 正在依照物件的舊名稱而參考這個物件。這些物件將會變成無效的,且應該依照提示而卸除並重新建立。
Внимание! sysdepends показывает, что другие объекты (представления, процедуры и т.п.) ссылаются на данный объект по его старому имени. Эти объекты станут недействительными и должны быть немедленно удалены и заново созданы.
警告: sysdepends 表明其他对象(视图、过程等)现在正使用旧的对象名称来引用此对象。这些对象将成为无效对象,应当将它们删除并正确地重新创建。
주의: 뷰, 프로시저 등의 다른 개체가 이전 이름으로 이 개체를 참조하고 있다는 것을 sysdepends가 보여줍니다. 이 개체들은 유효하지 않게 되므로 삭제한 후 즉시 다시 만들어야 합니다.
Attention : sysdepends montre que les autres objets (vues, procédures, etc.) font référence à cet objet par son ancien nom. Ces objets deviendront non valides et doivent être supprimés, puis rapidement recréés.
注意: sysdepends を使用して、このオブジェクトを古い名前で参照しているビューやプロシージャなどの他のオブジェクトを表示します。このようなオブジェクトは無効になるので、すぐに削除し、再作成してください。
Precaución: sysdepends muestra que otros objetos (presentaciones, procedimientos, etc.) hacen referencia a este objeto con su nombre anterior. Estos objetos dejarán de ser válidos, y habrá que quitarlos y volverlos a crear lo antes posible.
Vorsicht: 'sysdepends' zeigt, dass andere Objekte (Sichten, Prozeduren usw.) mit dem alten Namen auf dieses Objekt verweisen. Diese Objekte werden ungültig; sie sollten sofort gelöscht und neu erstellt werden.
Attenzione: in base a sysdepends altri oggetti (viste, procedure e così via) fanno riferimento a questo oggetto con il vecchio nome. Tali oggetti risulteranno non validi e dovranno essere pertanto eliminati e ricreati.
Waarschuwing: sysdepends toont aan dat andere objecten (weergaven, procedures, enzovoort) naar dit object verwijzen met de oude naam. Deze objecten worden ongeldig en moeten worden weggehaald en onmiddellijk opnieuw worden gemaakt.
Cuidado: sysdepends mostra que outros objetos (modos de exibição, procedimentos, etc.) fazem referência ao nome antigo desse objeto. Esses objetos se tornarão inválidos e devem ser cancelados e recriados imediatamente.
%1 skapas.
正在建立 '%1'。
Создание "%1".
正在创建 '%1'。
'%1'을(를) 만듭니다.
Création de '%1'.
'%1' を作成しています。
Creando '%1'.
'%1' wird erstellt
Creazione di %1' in corso.
%1 maken.
Criando '%1'.
See catalog page for all messages.