The service
Messages on page
确实要删除此项吗?
您確定要刪除這個項目嗎?
Opravdu chcete tuto položku odstranit?
Vil du slette denne post?
Weet u zeker dat u dit item wilt verwijderen?
Haluatko varmasti poistaa tämän merkinnän?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette entrée ?
Soll dieser Eintrag wirklich gelöscht werden?
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτή την καταχώρηση;
Biztosan törli ezt a bejegyzést?
Eliminare la voce?
この入力を削除しますか?
이 엔트리를 삭제하시겠습니까?
Er du sikker på at du vil slette denne oppføringen?
Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?
Tem certeza de que deseja excluir esta entrada?
Tem a certeza de que pretende eliminar esta entrada?
Подтвердите необходимость удаления этой записи.
¿Realmente desea eliminar esta entrada?
Vill du ta bort den här posten?
Bu girişi silmek istediğinizden emin misiniz?
授予程序集对下列文件对话框的访问权限(&A):
授與組件存取下列檔案對話方塊(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím dialogovým oknům pro práci se soubory:
&Giv assemblies adgang til følgende fildialogbokse:
A&ssembly's toegang tot de volgende bestandsdialoogvensters verlenen:
&Myönnä kokoonpanoille seuraavien tiedostovalintaikkunoiden käyttöoikeus:
&Donner aux assemblys l'accès aux boîtes de dialogue Fichier suivantes :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Datei-Dialogfelder gewähren:
Εκχώρηση πρό&σβασης στις συγκροτήσεις για τα παρακάτω παράθυρα διαλόγου αρχείων:
A kódösszeállítások a következő fájlkezelési párbeszédpanelekhez férhetnek &hozzá:
&Concedi agli assembly l'accesso a queste finestre di dialogo dei file:
アセンブリに以下のファイル ダイアログ ボックスへのアクセスを許可(&A):
어셈블리에 다음 파일 대화 상자 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende fildialogbokser:
&Udziel zestawom prawa dostępu do następujących okien dialogowych plików:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso às seguintes caixas de diálogo de arquivo:
Conceder às assem&blagens acesso às seguintes caixas de diálogo de ficheiro:
Пре&доставить сборкам доступ к следующим диалоговым окнам работы с файлами:
Conceder a los ens&amblados acceso a los siguientes cuadros de diálogo de archivo:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande fildialogrutor:
Derlemelere aşağıdaki dosya iletişim kutuları için &erişim ver:
“用户界面权限”是不受限制的。
使用者介面使用權限不受限制。
Oprávnění uživatelského přístupu je neomezené.
Tilladelsen til brugergrænseflade er ubegrænset.
De machtiging voor de gebruikersinterface is onbeperkt.
Käyttöliittymän oikeus on rajoittamaton.
L'autorisation Interface utilisateur est illimitée.
Die Benutzeroberflächen-Berechtigung ist nicht eingeschränkt.
Το δικαίωμα περιβάλλοντος εργασίας είναι απεριόριστο.
A felhasználói kezelőfelületre vonatkozó engedély nem korlátozott.
L'autorizzazione Interfaccia utente è senza restrizioni.
ユーザー インターフェイスのアクセス許可は無制限です。
사용자 인터페이스 권한은 무제한입니다.
Tillatelsen for brukergrensesnitt er ubegrenset.
Uprawnienie do interfejsu użytkownika jest nieograniczone.
A Permissão de Interface do Usuário é irrestrita.
A permissão de interface de utilizador é ilimitada.
Разрешение доступа к интерфейсу пользователя не ограничено.
El permiso de la interfaz de usuario no está restringido.
Behörigheten för användargränssnittet är obegränsad.
Kullanıcı Arabirimi İzni sınırsız.
您希望信任哪一个程序集?
您想要信任哪個組件?
Kterému sestavení chcete důvěřovat?
Hvilken assembly vil du have tillid til?
Welke assembly wilt u vertrouwen?
Mihin kokoonpanoon luotetaan?
À quel assembly voulez-vous faire confiance ?
Welcher Assembly soll vertraut werden?
Ποια συγκρότηση θέλετε να θεωρήσετε αξιόπιστη;
Melyik kódösszeállítást kívánja megbízhatóként megjelölni?
Definizione di un assembly attendibile
どのアセンブリを信頼しますか?
신뢰할 어셈블리 선택
Hvilken samling vil du klarere?
Któremu zestawowi należy ufać?
Em que Conjunto de Módulos (Assembly) Deseja Confiar?
Em que assemblagem pretende confiar?
Каким сборкам следует выразить доверие?
Especifique el ensamblado en el que desea confiar
Vilken sammansättning ska anges som betrodd?
Güvenmek İstediğiniz Derleme Hangisidir?
Myönnä kokoonpanoille rekisterin &rajoittamaton käyttöoikeus
Donner aux assemblys &un accès illimité au Registre
Assemblys &uneingeschränkten Zugriff auf die Registrierung gewähren
Εκχώρηση &απεριόριστης πρόσβασης στις συγκροτήσεις για το μητρώο
A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek a rendszerleíró adatbázishoz.
Concedi agli a&ssembly libero accesso al Registro di sistema
アセンブリにレジストリへの無制限のアクセスを許可する(&U)
어셈블리에 레지스트리 무제한 액세스 허용(&U)
Gi samlinger &ubegrenset tilgang til registret
Udziel zestawom prawa &nieograniczonego dostępu do rejestru
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) acesso i&rrestrito ao Registro
Co&nceder às assemblagens acesso ilimitado ao registo
Предоставить с&боркам неограниченный доступ к реестру
Conceder a los e&nsamblados acceso no restringido al Registro
Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till registret
Derlemelere kayıt defteri için &sınırsız erişim ver
授予程序集对注册表的无限制访问权限(&U)
授與組件無限制存取登錄(&U)
Udělit sestavením &neomezený přístup k registru
Giv assemblies &ubegrænset adgang til registreringsdatabasen
Assembly's &onbeperkte toegang tot het register verlenen
存储首先按用户进行隔离,然后按域和程序集进行隔离。只能在同一应用程序的上下文中并且仅当由同一用户运行时才可访问数据。
儲存體隔離方式首先是依據使用者然後再依據網域和組件。資料只能在由同一個使用者執行的同一個應用程式的內容之內被存取。
Úložiště je izolováno nejprve podle uživatele a pak podle domény a sestavení. K datům lze přistupovat pouze v rámci kontextu stejné aplikace a pouze v případě, že je spuštěna stejným uživatelem.
Lagringen isoleres først efter bruger, dernæst efter domæne og assembly. Der er kun adgang til data i forbindelse med det samme program, og kun når det køres af den samme bruger.
Opslag wordt eerst op gebruiker en vervolgens op domein en assembly geïsoleerd. Er is alleen toegang tot gegevens binnen de context van dezelfde toepassing en alleen wanneer de toepassing door dezelfde gebruiker wordt uitgevoerd.
Säilön eristää ensin käyttäjä ja sitten toimialue ja kokoonpano. Tietoja voi käyttää vain saman sovelluksen kontekstissa, ja niiden on oltava saman käyttäjän käyttämiä.
Le stockage est d'abord isolé par utilisateur puis par domaine et par assembly. Il n'est possible d'accéder aux données que dans le contexte de la même application, exécutée par le même utilisateur.
Speicher wird zuerst vom Benutzer und dann von der Domäne und der Assembly isoliert. Auf die Daten kann nur im Kontext der gleichen Anwendung und nur vom gleichen Benutzer zugegriffen werden.
Ο χώρος αποθήκευσης απομονώνεται αρχικά από τον χρήστη και κατόπιν από τον τομέα και τη συγκρότηση. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή μόνο μέσα στο περιβάλλον της ίδιας εφαρμογής και μόνο όταν εκτελείται από τον ίδιο χρήστη.
A rendszer először felhasználó, majd tartomány és kódösszeállítás szerint szigeteli el a tárakat. Az adatok csak egy alkalmazásban érhetők el a kódösszeállítás számára, és csak az adott felhasználó általi futtatás esetén.
L'archiviazione è isolata prima dall'utente e poi dal dominio e dall'assembly. L'accesso ai dati è consentito solo all'interno del contesto della stessa applicazione e solo da parte dello stesso utente.
記憶領域は最初はユーザーによって次にドメインおよびアセンブリによって分離されました。データは同じアプリケーションのコンテキスト内で、同じユーザーが実行したときのみアクセスできます。
저장소가 사용자별로 격리된 다음 도메인 및 어셈블리별로 격리됩니다. 같은 응용 프로그램 컨텍스트 안에서 같은 사용자가 실행하는 경우에만 데이터에 액세스할 수 있습니다.
Lageret isoleres først av brukeren og deretter av domenet og samlingen. Det gis bare tilgang til data i konteksten til det samme programmet og bare når det kjøres av den samme brukeren.
Magazyn jest izolowany najpierw według użytkowników, a następnie według domen i zestawów. Dostęp do danych możliwy jest tylko w kontekście tej samej aplikacji i tylko wówczas, gdy uruchomiona ona jest przez tego samego użytkownika.
O armazenamento é isolado primeiro por usuário, depois por domínio e conjunto de módulos (assembly). Os dados só podem ser acessados dentro do contexto do mesmo aplicativo e apenas quando executado pelo mesmo usuário.
O armazenamento é isolado primeiro por utilizador e, depois, por assemblagem. Só é possível aceder aos dados no contexto da mesma aplicação e apenas quando executados pelo mesmo utilizador.
Память изолируется сначала по пользователям, затем по доменам и сборкам. Доступ к данным возможен в пределах контекста того же приложения и только в том случае, когда оно выполняется тем же пользователем.
El almacenamiento se aísla en primer lugar por usuario y después por dominio y ensamblado. Sólo se puede obtener acceso a los datos en el contexto de la misma aplicación y cuando ésta la ejecuta el mismo usuario.
Lagringen isoleras först efter användare och sedan efter domän och sammansättning. Det går bara att komma åt data i kontexten för samma tillämpningsprogram och endast när det körs av samma användare.
Depo önce kullanıcı sonra derleme tarafından yalıtıldı. Verilere, uygulamanın içeriğinden ve uygulama yalnızca aynı kullanıcı tarafından çalıştırıldığında erişilebilir.
&Myönnä kokoonpanoille seuraavien vastakkeiden käyttöoikeus:
&Donner aux assemblys l'accès aux sockets suivants :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Sockets gewähren:
Εκχώρηση &πρόσβασης στις συγκροτήσεις για τις παρακάτω υποδοχές:
A kódösszeállítások a következő szoftvercsatornákhoz férhetnek &hozzá:
&Concedi agli assembly l'accesso ai seguenti socket:
アセンブリに以下のソケットへのアクセスを許可する(&A):
어셈블리에 다음 소켓 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende socketer:
U&dziel zestawom prawa dostępu do następujących gniazd:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso aos seguintes soquetes:
Conceder às assem&blagens acesso aos seguintes sockets:
Предост&авить сборкам доступ к следующим сокетам:
Conceder a los ensamblados &acceso a los siguientes sockets:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande socketar:
Derlemelere aşağıdaki yuvalar için &erişim ver:
授予程序集对下列套接字的访问权限(&A):
授與組件存取下列通訊端(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím soketům:
&Giv assemblies adgang til følgende sockets:
A&ssembly's toegang tot de volgende sockets verlenen:
加载程序集时出错
載入組件時發生錯誤
Chyba při načítání sestavení
Fejl under indlæsning af assemblyen
Fout bij het laden van de assembly
Virhe kokoonpanon lataamisessa
Erreur de chargement de l'assembly
Fehler beim Laden der Assembly
Σφάλμα κατά τη φόρτωση συγκρότησης
Hiba történt a kódösszeállítás betöltésekor.
Errore durante il caricamento dell'assembly
アセンブリの読み込みエラー
어셈블리 로드 오류
Feil under innlasting av samling
Błąd w czasie ładowania zestawu.
Erro ao carregar conjunto de módulos (assembly)
Erro ao carregar a assemblagem
Ошибка при загрузке сборки
Error al cargar el ensamblado
Ett fel uppstod när sammansättningen laddades
Derleme Yükleme hatası
该区域包含来自 Internet 的所有应用程序。
這個區域包含來自 Internet 的所有應用程式。
Tato zóna obsahuje všechny aplikace, které pocházejí z Internetu.
Denne zone indeholder alle de programmer, der kommer fra internettet.
Deze zone bevat alle toepassingen die van het Internet afkomstig zijn.
Tämä alue sisältää kaikki Internetistä tulevat sovellukset.
Cette zone contient toutes les applications provenant d'Internet.
Diese Zone enthält alle Anwendung aus dem Internet.
Αυτή η ζώνη περιέχει όλες τις εφαρμογές που προέρχονται από το Internet.
Ez a zóna tartalmazza az internetről származó összes alkalmazást.
Questa zona contiene tutte le applicazioni provenienti da Internet.
このゾーンにはインターネットからのすべてのアプリケーションを含みます。
이 영역에는 인터넷을 통해 전달된 모든 응용 프로그램이 포함됩니다.
Sonen inneholder alle programmer som kommer fra Internett.
Do tej strefy należą wszystkie aplikacje pochodzące z Internetu.
Esta zona contém todos os aplicativos provenientes da Internet.
Esta zona contém todas as aplicações provenientes da Internet.
Эта зона содержит все приложения, источником которых является Интернет.
Esta zona contiene todas las aplicaciones que provienen de Internet.
Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram som kommer från Internet.
Bu alan Internet'ten alınan tüm uygulamaları içerir.
无法添加程序集
無法加入組件
Sestavení nelze přidat
Assemblyen kan ikke tilføjes.
Kan assembly niet toevoegen
Kokoonpanon lisääminen ei onnistu
Impossible d'ajouter un assembly
Die Assembly kann nicht hinzugefügt werden
Δεν είναι δυνατό να προστεθεί συγκρότηση
A kódösszeállítás nem adható hozzá.
Impossibile aggiungere l'assembly
アセンブリを追加できません
어셈블리를 추가할 수 없음
Kan ikke legge til samling
Nie można dodać zestawu
Não É Possível Adicionar Conjunto de Módulos (Assembly)
Não é possível adicionar assemblagem
Невозможно добавить сборку
No se puede agregar el ensamblado
Det går inte att lägga till sammansättningen
Derleme Eklenemiyor
See catalog page for all messages.