The service
Messages on page
由 .NET 配置工具生成的代码组
.NET 組態工具產生的 Codegroup
Kódová skupina vytvořená nástrojem .NET Configuration
Kodegruppe oprettet af konfigurationsværktøjet i .NET
Codegroep gegenereerd door het configuratiehulpprogramma van .NET
.NET-määritystyökalun luoma koodiryhmä
Groupe de codes généré par l'outil .NET Configuration tool
Mit dem .NET-Konfigurationstool generierte Codegruppe
Ενότητα κώδικα που δημιουργήθηκε από το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων .NET
A .NET-konfigurációs eszköz által generált kódcsoport
Gruppo di codice generato dallo strumento di configurazione .NET
.NET 構成ツールで生成されたコード グループ
.NET 구성 도구에서 생성한 코드 그룹
Kodegruppe generert av .NET-konfigurasjonsverktøyet
Grupa kodów wygenerowana przez narzędzie konfiguracyjne platformy .NET
Grupo de códigos gerado pela ferramenta .NET Configuration
Grupo de código gerado pela ferramenta 'Configuração do .NET'
Группа кода, сгенерированная средством настройки .NET
Grupo de código generado con la herramienta Configuración de .NET
En kodgrupp genererad av konfigurationsverktyget för .NET
.NET Yapılandırma aracı tarafından üretilmiş kod grubu
计算程序集时出错
評估組件時發生錯誤
Chyba při vyhodnocení sestavení
Fejl under evaluering af assembly
Fout bij het evalueren van de assembly
Virhe arvioitaessa kokoonpanoa
Erreur lors de l'évaluation de l'assembly
Fehler beim Auswerten der Assembly
Σφάλμα κατά την αξιολόγηση της συγκρότησης
Hiba történt a kódösszeállítás kiértékelése során.
Errore durante la valutazione dell'assembly
アセンブリ評価のエラー
어셈블리 확인 오류
Feil under evaluering av samling
Błąd w czasie oceniania zestawu
Erro ao avaliar conjunto de módulos (assembly)
Erro ao avaliar a assemblagem
Ошибка при оценке сборки
Error al evaluar el ensamblado
Ett fel uppstod när sammansättningen utvärderades
Derleme değerlendirme hatası
<var>X</var> 已经具有配置信息。确实要改写现有配置信息吗?
已經有 <var>X</var> 的組態資訊。您確定要覆寫現有的組態資訊嗎?
Pro sestavení <var>X</var> již existují informace o konfiguraci. Opravdu chcete stávající informace o konfiguraci přepsat?
Der findes allerede konfigurationsoplysninger om <var>X</var>. Vil du overskrive de eksisterende konfigurationsoplysninger?
Er bestaat al configuratie-informatie voor <var>X</var>. Weet u zeker dat u de bestaande informatie wilt overschrijven?
Kohteella <var>X</var> on jo määritystiedot. Haluatko varmasti korvata nämä määritystiedot?
Il existe déjà des informations de configuration pour <var>X</var>. Êtes-vous sûr de vouloir remplacer les informations de configuration ?
Für <var>X</var> sind bereits Konfigurationsinformationen vorhanden. Möchten Sie die vorhandenen Konfigurationsinformationen wirklich überschreiben?
Υπάρχουν ήδη πληροφορίες της ρύθμισης παραμέτρων για το <var>X</var>. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων;
A következő kódösszeállításhoz már tartozik konfigurációs információ: <var>X</var>. Biztosan felülírja a létező konfigurációs információt?
Per <var>X</var> esistono già delle informazioni sulla configurazione. Sovrascriverle?
<var>X</var> に関する構成情報が既に存在します。既存の構成情報を上書きしますか?
<var>X</var>에 대한 구성 정보가 이미 있습니다. 기존 구성 정보를 덮어쓰시겠습니까?
Det finnes allerede konfigurasjonsinformasjon for <var>X</var>. Er du sikker på at du vil overskrive eksisterende konfigurasjonsinformasjon?
Dla zestawu <var>X</var> istnieją już informacje konfiguracyjne. Czy na pewno chcesz zastąpić istniejące informacje konfiguracyjne?
Já existem informações de configuração para <var>X</var>. Tem certeza de que deseja substituir as informações de configuração existentes?
Já existem informações de configuração para <var>X</var>. Tem a certeza de que pretende substituir as informações de configuração existentes?
Уже имеется информация о конфигурации <var>X</var>. Действительно требуется перезаписать существующую информацию о конфигурации?
Ya existe información de configuración referente a <var>X</var>. ¿Realmente desea sobrescribir la información de configuración existente?
Det finns redan konfigurationsinformation för <var>X</var>. Vill du skriva över den aktuella konfigurationsinformationen?
<var>X</var> öğesinin yapılandırma bilgileri var. Varolan yapılandırma bilgilerinin üzerine yazmak istediğinizden emin misiniz?
授予程序集对下列性能计数器的访问权限(&A):
授與組件存取下列效能計數器(&A):
Udělit sestavením &přístup k následujícím čítačům výkonu:
&Giv assemblies adgang til følgende ydelsestællere:
A&ssembly's toegang tot de volgende prestatiemeteritems verlenen:
&Myönnä kokoonpanoille seuraavien suorituskykylaskureiden käyttöoikeus:
&Donner aux assemblys l'accès aux compteurs de performance suivants :
A&ssemblys den Zugriff auf folgende Leistungsindikatoren gewähren:
Εκχώρηση πρόσβασ&ης στις συγκροτήσεις για τους παρακάτω μετρητές επιδόσεων:
A kódösszeállítások a következő teljesítményszámlálókhoz férhetnek &hozzá:
C&oncedi agli assembly l'accesso ai seguenti contatori di prestazioni:
アセンブリに次のパフォーマンス カウンタへのアクセスを許可(&A):
어셈블리에 다음 성능 카운터 액세스 허용(&A):
&Gi samlinger tilgang til følgende ytelsestellere:
Udziel zestawom prawa &dostępu do następujących liczników wydajności:
Conceder aos conjuntos de módulos (assemblies) &acesso aos seguintes contadores de desempenho:
Conceder às assem&blagens acesso aos seguintes contadores de desempenho:
&Предоставить сборкам доступ к следующим счетчикам производительности:
Conceder a los ensamblados &acceso a los siguientes contadores de rendimiento:
Ge sammansättningar &åtkomst till följande prestandaräknare:
Derlemelere aşağıdaki performans sayaçları için &erişim ver:
无效的版本号
無效的版本號碼
Neplatné číslo verze
Ugyldigt versionsnummer
Ongeldig versienummer
Virheellinen versionumero
Numéro de version non valide
Ungültige Versionsnummer
Ο αριθμός έκδοσης δεν είναι έγκυρος
Érvénytelen verziószám
Numero di versione non valido
アセンブリバージョン番号が無効です
잘못된 버전 번호
Ugyldig versjonsnummer
Nieprawidłowy numer wersji
Número de Versão Inválido
Número de versão inválido
Недопустимый номер версии
Número de versión no válido
Ogiltigt versionsnummer
Geçersiz Sürüm Numarası
向导在修改 <var>X</var> 时遇到错误。
精靈修改 <var>X</var> 時遇到錯誤。
V průvodci došlo k chybě při úpravě <var>X</var>.
Guiden fandt en fejl under ændring af <var>X</var>.
Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van <var>X</var>.
Ohjattu toiminto kohtasi virheen kohteen <var>X</var> muokkaamisen yhteydessä.
L'Assistant a rencontré une erreur en modifiant <var>X</var>.
Beim Ändern von <var>X</var> ist ein Fehler aufgetreten.
Παρουσιάστηκε σφάλμα στον οδηγό κατά την τροποποίηση του <var>X</var>.
A varázsló hibát észlelt <var>X</var> módosítása során.
Errore durante la modifica di <var>X</var>.
<var>X</var> を変更中にウィザードでエラーが発生しました。
<var>X</var>을(를) 수정하는 동안 오류가 발생했습니다.
Veiviseren oppdaget en feil under endring av <var>X</var>.
W kreatorze wystąpił błąd w czasie modyfikowania <var>X</var>.
O assistente encontrou um erro ao modificar <var>X</var>.
O assistente teve um erro ao modificar <var>X</var>.
Возникла ошибка при изменении мастером <var>X</var>.
El asistente detectó un error al modificar <var>X</var>.
Ett fel uppstod när guiden justerade <var>X</var>.
Sihirbaz, <var>X</var> dosyasını değiştirme hatasıyla karşılaştı.
Haluatko luottaa tähän kokoonpanoon täysin?
Voulez-vous accorder une confiance totale à cet assembly ?
Soll diese Assembly volle Vertrauenswürdigkeit erhalten?
Θέλετε να δώσετε σε αυτή τη συγκρότηση επίπεδο πλήρους αξιοπιστίας;
Teljesen megbízhatóként jelöli meg ezt a kódösszeállítást?
Assegnare all'assembly l'attendibilità totale?
このアセンブリに完全な信頼を与えますか?
이 어셈블리를 완전히 신뢰하시겠습니까?
Vil du gi denne samlingen fullstendig klarering?
Czy chcesz całkowicie ufać temu zestawowi?
Deseja dar a este conjunto de módulos (assembly) confiança total?
Pretende dar a esta assemblagem fidedignidade total?
Выразить этой сборке полное доверие?
¿Desea conceder plena confianza a este ensamblado?
Vill du att sammansättningen ska anges som fullständigt betrodd?
Bu derlemeye tam güven vermek istiyor musunuz?
要给予该程序集完全信任吗?
您想要授與這個組件完任信任的權限嗎?
Chcete udělit tomuto sestavení plnou důvěryhodnost?
Vil du have fuld tillid til denne assembly?
Wilt u deze assembly volledig vertrouwen?
创建 <var>X</var> 策略级别的新权限集
建立 <var>X</var> 原則層級新的使用權限集合
Vytvořit novou sadu oprávnění pro úroveň zásad <var>X</var>
Opret et nyt tilladelsessæt til politikniveauet <var>X</var>
Een nieuwe machtigingenset voor beleidsniveau <var>X</var> maken
Luo uusi oikeusryhmä käytäntötasolle <var>X</var>
Créer un nouveau jeu d'autorisations pour le niveau de stratégie <var>X</var>
Einen neuen Berechtigungssatz für die <var>X</var>-Richtlinienebene erstellen
Δημιουργία ενός νέου συνόλου δικαιωμάτων για το επίπεδο πολιτικής <var>X</var>
Új engedélycsoport létrehozása a(z) <var>X</var> házirendszinthez
Crea un nuovo set di autorizzazioni per il livello dei criteri <var>X</var>
<var>X</var> ポリシー レベルに新しいアクセス許可セットを作成する
<var>X</var> 정책 수준에 대한 새 권한 집합을 만듭니다.
Opprett et nytt tillatelsessett for policynivået <var>X</var>
Utwórz nowy zestaw uprawnień na poziomie zasad <var>X</var>
Crie um novo conjunto de permissões para o nível de diretiva <var>X</var>
Criar novo conjunto de permissões para o nível de política <var>X</var>
Создать новый набор разрешений для уровня политики <var>X</var>
Crear un nuevo conjunto de permisos para el nivel de directiva <var>X</var>
Skapa en ny behörighetsgrupp för principnivån <var>X</var>
<var>X</var> ilke düzeyi için yeni bir izin kümesi oluştur
Tato úroveň důvěryhodnosti je obvykle udělována sestavením ze sítě Internet.
Dette tillidsniveau gives normalt til assemblies fra internettet.
Dit vertrouwensniveau wordt meestal aan assembly's van het Internet verleend.
Tämä luottamustaso myönnetään yleensä Internetissä oleville kokoonpanoille.
Ce niveau de confiance est habituellement accordé aux assemblys provenant d'Internet.
Diese Vertrauensebene wird normalerweise Assemblys vom Internet gewährt.
Αυτό το επίπεδο αξιοπιστίας εκχωρείται συνήθως σε συγκροτήσεις από το Internet.
Ezt a megbízhatósági szintet többnyire az internetről származó kódösszeállításokhoz adják meg.
Questo livello di attendibilità viene in genere concesso agli assembly provenienti da Internet.
通常、このレベルの信頼はインターネットからのアセンブリに許可されます。
이 신뢰 수준은 일반적으로 인터넷의 어셈블리에 허용됩니다.
Dette klareringsnivået gis vanligvis til samlinger fra Internett.
Ten poziom zaufania jest zazwyczaj udzielany zestawom pochodzącym z Internetu.
Este nível de confiança geralmente é concedido aos conjuntos de módulos (assemblies) da Internet.
Este nível de fidedignidade normalmente é concedido a assemblagens da Internet.
Этот уровень доверия обычно назначается сборкам из Интернета.
Este nivel de confianza se concede generalmente a ensamblados de Internet.
Den här förtroendenivån tilldelas normalt sammansättningar från Internet.
Bu güven düzeyi genellikle internetten gelen derlemelere verilir.
此信任级别通常授予来自 Internet 的程序集。
這個信任層級通常是授與來自 Internet 的組件。
确实要移除此应用程序吗?
您確定要移除這個應用程式嗎?
Opravdu chcete odebrat tuto aplikaci?
Vil du fjerne dette program?
Weet u zeker dat u deze toepassing wilt verwijderen?
Haluatko varmasti poistaa tämän sovelluksen?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette application ?
Möchten Sie die Anwendung wirklich entfernen?
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε αυτήν την εφαρμογή;
Biztosan eltávolítja ezt az alkalmazást?
Rimuovere l'applicazione?
このアプリケーションを削除しますか?
이 응용 프로그램을 제거하시겠습니까?
Er du sikker på at du vil fjerne dette programmet?
Czy na pewno chcesz usunąć tę aplikację?
Tem certeza de que deseja remover este aplicativo?
Tem a certeza de que pretende remover esta aplicação?
Действительно требуется удалить это приложение?
¿Realmente desea quitar esta aplicación?
Vill du ta bort tillämpningsprogrammet?
Bu uygulamayı kaldırmak istediğinizden emin misiniz?
See catalog page for all messages.